منابع پایان نامه با موضوع روانشناسی، انطباق محتوای کتاب، دانش آموزان دختر، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………….. 17
2-2-1-مفهوم و ماهیت نیاز …………………………………………………………………. 17
2-2-1-1-اهمیت نیازها در زندگی انسان ………………………………………… 19
2-2-1-2- نیازها از دیدگاه روان شناسان ………………………………………. 19
2-2-1-3– نیازها از منظر اندیشمندان دینی ………………………………… 23
2-2-1-4- جمع بندی دیدگاه ها درباره نیازها …………………………………… 23
2-2-2-آموزش متوسطه …………………………………………………………………….. 24
2-2-2-1-اهمیت آموزش متوسطه ……………………………………………….. 25
2-2-2-2-اهداف آرمانی دوره آموزش متوسطه ……………………………… 25
2-2-3-کتاب درسی ………………………………………………………………………… 26
2-2-3-1-تعریف و مفهوم کتاب درسی ……………………………………….. 26
2-2-3-2-نقش و کارکرد کتاب درسی ………………………………………… 28
2-2-3-3-محتوا و ساختار کتاب درسی …………………………………………. 28
2-2-3-4-ویژگی های کتاب درسی …………………………………………….. 29
2-2-3-5-معیارهای کتاب درسی ………………………………………………… 30
2-2-4-برنامه درسی ………………………………………………………………………….. 31
2-2-4-1-نگرش های اساسی به برنامه درسی …………………………………. 31
2-2-4-2-عناصر برنامه درسی ……………………………………………………… 32
2-2-5-محتوا ………………………………………………………………………………….. 35
2-2-5-1-مفهوم محتوا ………………………………………………………………. 35
2-2-5-2-ماهیت محتوا ………………………………………………………………. 35
2-2-5-3-چگونگی فرایند انتخاب محتوا ……………………………………… 36
2-2-5-4-معیارهای انتخاب محتوا ………………………………………………… 37
2-2-5-5-تناسب محتوا با نیازهای اجتماع ……………………………………… 38
2-2-5-6-تناسب محتوا با نیاز فراگیر …………………………………………….. 39
2-2-5-7-تناسب محتوا با ساختار دانش …………………………………………. 40
2-3-مبانی تجربی پژوهش ……………………………………………………………… 41
2-3-1-تحقیقات داخلی ………………………………………………………….. 41
2-3-2-تحقیقات خارجی ………………………………………………………… 50
2-4-چهار چوب نظری پژوهش ……………………………………………………… 62
2-5-خلاصه و جمع بندی ………………………………………………………………. 63
فصل سوم : روش پژوهش ……………………………………………………………………………. 65
3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 66
3-2-روش پژوهش ……………………………………………………………………………………. 66
3-3-جامعه آماری …………………………………………………………………………………….. 66
3-4-روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………….. 66
3-5-ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………. 67
3-6-روایی ……………………………………………………………………………………………. … 68
3-7-پایایی ……………………………………………………………………………………………… 68
3-8-شیوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………. 69
3-9-روش های آماری ………………………………………………………………………………… 69
فصل چهارم : تحلیل داده ها …………………………………………………………………………. 71
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-توصیف شاخص های دموگرافیک پاسخگویان …………………………………………. 72
4-2-1-توزیع فراوانی و درصدی متغیر جنسیت در دانش آموزان ……………….. 72
4-2-2-توزیع فراوانی و درصدی متغیر جنسیت در دبیران ………………………… 74
4-2-3-توزیع فراوانی و درصدی متغیر سن در دانش آموزان …………………… 74
4-2-4-توزیع فراوانی و درصدی متغیر سن در دبیران ……………………………. 75
4-2-5-توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان به تفکیک ناحیه ……………….. 76
4-2-6- توزیع فراوانی و درصدی متغیر معدل در دانش آموزان …………………. 77
4-3- توصیف متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………. 78
4-3-1-آماره های توصیفی نیازهای هشت گانه از دیدگاه دانش آموزان …….. 78
4-3-2-آماره های توصیفی نیازهای هشت گانه از دیدگاه دبیران ……………. 80
4-4-بررسی سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………. 81
4-4-1- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای مادی مطابقت دارد؟ …………………………………………… 81
4-4-2- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای معنوی مطابقت دارد؟ ………………………………………………… 82
4-4-3- از دیدگاه دبیران روان شناسی، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای مادی دانش آموزان مطابقت دارد؟ ……………………….. 83
4-4-4- از دیدگاه دبیران روان شناسی، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای معنوی دانش آموزان مطابقت دارد؟ ………………………. 84
4-4-5- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای اخلاقی دینی مطابقت دارد؟ ……………………………………………… 85
4-4-6- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای اجتماعی مطابقت دارد؟ …………………………………………………… 86
4-4-7- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای فرهنگی مطابقت دارد؟ …………………………………………………….. 87
4-4-8- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای روان شناختی مطابقت دارد؟ ……………………………………………. 87
4-4-9- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای اقتصادی مطابقت دارد؟ ……………………………………………………. 88
4-4-10- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای مهارت مطابقت دارد؟ …………………………………………………….. 88
4-4-11- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای زیستی مطابقت دارد؟ ……………………………………………………… 89
4-4-12- از دیدگاه دانش آموزان، محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه تا چه اندازه با نیازهای آموزشی- تربیتی مطابقت دارد؟ ……………………………………… 89
4-4-13- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی – دینی، با یکدیگر متفاوت است؟ … 90
4-4-14- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی، با یکدیگر متفاوت است؟ …………. 91
4-4-15- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی، با یکدیگر متفاوت است؟ …………… 92
4-4-16- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی، با یکدیگر متفاوت است؟ …… 92
4-4-17- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی، با یکدیگر متفاوت است؟ ………….. 93
4-4-18- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت، با یکدیگر متفاوت است؟ …………… 93
4-4-19- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی، با یکدیگر متفاوت است؟ ……………. 94
4-4-20- آیا ارزیابی دانش آموزان دختر و پسر از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی – تربیتی، با یکدیگر متفاوت است؟ .. 95
4-4-21- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اخلاقی – دینی، با یکدیگر متفاوت است؟ … 95
4-4-22- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اجتماعی، با یکدیگر متفاوت است؟ …………. 96
4-4-23- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای فرهنگی، با یکدیگر متفاوت است؟ ………….. 97
4-4-24- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای روان شناختی، با یکدیگر متفاوت است؟ …… 98
4-4-25- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای اقتصادی، با یکدیگر متفاوت است؟ …………. 98
4-4-26- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مهارت، با یکدیگر متفاوت است؟ ……………. 99
4-4-27- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای زیستی، با یکدیگر متفاوت است؟ …………….. 99
4-4-28- آیا ارزیابی دبیران و دانش آموزان از میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای آموزشی – تربیتی، با یکدیگر متفاوت است؟ . 100
فصل پنجم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره وظیفه مداری، آموزش و پرورش، هدف گذاری، نیازهای فردی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، روان شناسی، آموزش و پرورش، کتاب های درسی