منبع مقاله درباره مدیریت سود، سود عملیاتی، سودآوری، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که از نظر سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی یکی از نشانه های پویایی و رشد شرکتها ثبات در روند سودآوری آنها است. لذا مدیران سعی مي كنند از طريق مديريت سود نوسانات سود در سنوات پیاپی را از بين ببرند. مدیران برای مدیریت سود ابزارهای مختلفی در اختیار دارند يك از اين ابزار، طبقه بندی نادرست اقلام (انتقال اقلام) صورت حساب سود و زیان مي باشد. با استفاده از این ابزار مدیران هزینه های اصلی (بهای تمام شده، هزینه های اداری و توزیع و فروش) را به اقلام دیگر صورت سود و زیان انتقال می دهند. همچنین آنها می توانند با استفاده از این روش درآمدهای غیرعملیاتی شرکت را در قالب درآمدهای اصلی آن طبقه بندی نمایند. از مزاياي اين روش مي توان به عدم تغيير در سود خالص دوره جاري و واقعي بودن سود دوره آتي اشاره كرد. هدف این تحقیق، بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه‏بندی اقلام صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 50 شرکت برای یک دوره 8 ساله با استفاده از مدل های رگرسیون ساده و چند متغیره و روش داده های پانل بصورت تجمعی مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که بر خلاف نتايج تحقيقات مشابه خارجي، در بازار سرمايه ايران مديريت سود از طريق تغيير طبقه بندي اقلام درآمدي (جابجايي ميان درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي) و تغییر طبقه بندی اقلام هزينه اي (جابجايي ميان هزينه هاي عملياتي غير عملياتي) صورت سود و زيان انجام نمي شود.

واژه های کلیدی: مديريت سود، تغيير طبقه بندي، سود عملیاتی غیر منتظره.

فهرست مطالب
فصل اول: کليات تحقيق
1-1. مقدمه 2
1-2. تشريح و بيان موضوع 2
1-3. اهميت، ضرورت و اهداف اساسي تحقيق 6
1-4. فرضيه هاي تحقيق 7
1-5. روش تحقيق .8
1-5-1. جامعه آماري 8
1-5-2. نمونه آماري 8
1- 5-3. قلمرو تحقيق 9
1- 5-4. روش گردآوري اطلاعات 9
1- 5-5. مدل هاي تحقيق 9
1- 5-6. متغیر هاي تحقيق 10
1-5-6-1. متغیرهای وابسته تحقیق 10
1-5-6-2. متغیرهای مستقل تحقیق 11
1-6. روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات .11
1-7. ساختار تحقیق 11
1-8. خلاصه فصل 12

فصل دوم: مباني نظري و ادبيات تحقيق
2-1. مقدمه 14
2-2. گزارشگری مالی؛ اهداف و کیفیت آن 14
2-3. سود و مفاهیم مربوط به آن 16
2-4. انواع سود، درآمد عملیاتی در مقابل درآمد غیرعملیاتی 17
2-5. دستکاری سود 19
2-6. مفهوم مدیریت سود 21
2-7. الگوها و و تئوری های مرتبط با مدیریت سود 23
2-8. دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود 24
2-9. انواع مدیریت سود 26
2-9-1. مدیریت سود از طریق زمانبندی رویدادها 26
2-9-2. مدیریت سود از طریق انتخاب و تغییر رویه های حسابداری 26
2-9-3. مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی 27
2-9-4. مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی 27
2-9-5. مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی 28
2-10. انگیزه های مدیریت سود 28
2-11. روشها و ابزارهای مدیریت سود 29
2-12. مدیریت سود و تغییر طبقه بندی 31
2-13. پیشینه موضوع تحقیق 33
2-13-1. پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 33
2-13-1-1. تحقیق براون و همکاران (1994) 33
2-13-1-2. تحقیق مک وی (2006) 34
2-13-1-3. استرانگ و همکاران (2007) 34
2-13-1-4. تحقیق کامرون و گالری (2008) 35
2-13-1-5. تحقیق فن و توماس(2009) 35
2-13-2. پژوهشهای انجام شده در ایران 36
2-13-2-1. پورحیدری و همتی (1383) 36
2-13-2-2. حساس یگانه و یزدانیان (1387) 36
2-13-2-3. تحقیق بداغی و بزاززاده (1387) 37
2-13-2-4. تحقیق مرادزاده فرد و همکاران (1388) 37
2-13-2-5. تحقيق نوروش و حسینی (1388) 38
2-13-2-6. تحقيق احمدپور و همكاران (1388) 38
2-10. خلاصه فصل 39

فصل سوم:روش تحقيق
3-1. مقدمه 41
3-2. روش تحقيق 41
3-2-1. قلمرو تحقيق 41
3-2-2. جامعه و نمونه آماري تحقيق 42
3-2-3. ابزار جمع آوري داده هاي تحقيق 43
3-3. فرضيات تحقيق و مباني نظري آن 44
3-4. مدل هاي تحقيق 46
3-5. معرفی متغيرهاي تحقيق 47
3-5-1. متغیرهای وابسته تحقیق و شیوه محاسبه آن ها 48
3-5-1-1. سود عملیاتیغیرمنتظره 48
3-5-1-2. تغييرات سود عملیاتیغیرمنتظره 50
3-5-2. متغيرهاي مستقل تحقیق و شيوه محاسبه ي آنها 50
3-5-2-1. درآمدهای غیرعملیاتی 50
3-5-2-2. هزینه های غیرعملیاتی 51
3-6. روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات 51
3-7. تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 52
3-8. خلاصه فصل 53

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
4-1. مقدمه 55
4-2. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق 55
4-3. نتايج حاصل از آزمون مدل های محاسبه سود عملیاتی غیر منتظره و تغییرات آن 56
4-3-1. آزمون مدل محاسبه سود عملیاتی غیر منتظره 57
4-3-2. آزمون مدل محاسبه تغييرات سودعملیاتی غیر منتظره 59
4-3-3. آزمون مفروضات آماری 60
4-4. نتايج حاصل از آزمون فرضيات 62
4-4-1. نتايج آزمون فرضيه اول تحقيق 62
4-4-2. نتايج آزمون فرضيه دوم تحقيق 63
4-4-3. نتايج آزمون فرضيه سوم تحقيق 65
4-4-4. نتايج آزمون فرضيه چهارم تحقيق 66
4-4-5. آزمون مفروضات آماری 68
4-5. خلاصه فصل 69

فصل پنجم :نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
5-1. مقدمه 72
5-2. خلاصه و نتيجه گيري 72
5-3. پيشنهادات تحقيق 76
5-4. محدوديت هاي تحقيق 76
5-5. توصيه براي تحقيقات آتي 76

منابع 78

فهرست نگاره ها

نگاره 2-1: چهارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها 20
نگاره 3-1: توزيع فراواني شركت هاي نمونه بر حسب صنعت 43
نگاره 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل های محاسبه سود عملیاتیغیر منتظره و تغییرات آن 55
نگاره 4-2: آمار توصیفی متغیرهایمربوط به فرضیات تحقیق 56
نگاره 4-3:نتايج حاصل از آزمون مدل محاسبه سود عملیاتیغیر منتظره 58
نگاره 4-4: نتايج حاصل از آزمون مدل محاسبه تغييرات سود عملیاتیغیر منتظره 59
نگاره 4-5: نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل های 1 و 2 تحقیق 61
نگاره 4-6: نتایج آزمون عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل مدل های 1 و 2 تحقیق 61
نگاره 4-7: نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق 63
نگاره 4-8: نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم تحقيق 64
نگاره 4-9: نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم تحقيق 66
نگاره 4-10: نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم تحقيق 67
نگاره 4-11: نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده مدل های فرضیات تحقیق 68
نگاره 4-12: نتایج آزمون عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیات تحقیق 69
نگاره 4-13: نتایج آزمون مستقل بودن باقیمانده مدل های فرضیات تحقیق 69
نگاره 5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 75

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه
پس از انقلاب صنعتی و با تفکیک مدیریت از مالکیت شرکتها در تمام دنیا و ایجاد تضاد منافع بین مدیران و مالکان و همچنین باتوجه به پتانسیل های سیستم حسابداری تعهد ی به خاطر وجود اقلام تعهدی (مابه التفاوت سود نقدی و سود تعهدی) فلسفه مدیریت سود مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای تصمیم‏گیری‏های خود به ارقام سود توجه ویژه دارند آنها سودهای بدون نوسان یا کم نوسان را باکیفیت‏تر تلقی می‏کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است لذا مدیران برای تأثیر بر تصمیم گیری سرمایه‏گذاران و نظر تحلیل گران اقدام به مدیریت سود می‏نمایند. مدیریت سود به مفهوم توانایی مدیر در استفاده از تکنیک های مختلف هموارسازی سود و بازخورد آن بر منافع مدیریت است به گونه ای که نوسانات دوره‏ای سود را کاهش دهد. روشهای زیادی برای مدیریت سود وجود دارد یکی از این روشها تغییر طبقه بندی در ارقام صورت حساب سود و زیان است.
تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران با هرکدام از مولفه های صورت حساب سود و زیان برخورد یکسانی ندارند، از نظر آنها ارقام مستمر و عملیاتی ( چون پایدارترند) دارای اهمیت بیشتری هستند و عملکرد مدیران را درست تر منعکس می کنند، لذا مدیران سعی بر طبقه بندی نادرست صورت حساب سود و زیان نموده تا ارقام ویژه ای همچون سود عملیاتی را بزرگنمایی کنند. در تحقیق حاضر تلاش می شود تا استفاده از این ابزار مدیریت سود در میان شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا در فصل حاضر کلیاتی از موضوع و روش تحقیق بیان گردیده و اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های آن تبیین می شود.

1-2. تشریح و بیان موضوع
توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر باتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخوردار است. و این امر درنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. باتوجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبه رو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راهکارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.
سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب می شود که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد درنظر گرفته می شود. این رقم برمبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می شود. براساس رویکرد تعهدی درصورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می‏توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش‏بینی‏ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می‏توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان نمود؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآورد و پیش‏بینی از جمله عواملی است که “گزارشگری سود” را تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. همچنین ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته و یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین کیفیت سود شرکت ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران آنها قرار می گیرد.
امروزه مبحث مدیریت سود یکی از حوزه های مورد توجه محققان و صاحبنظران می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف مورد نظر مدیریت می باشد، اطلاق می گردد (وایلد و همکاران1، 2001). فلسفه مدیریت سود بهره گیری از انعطاف پذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری و همچنین برداشتهای مختلف مدیران از اصول و استانداردهای مذکور می باشد. مدیریت سود شامل روشهایی است که به واسطه آن داده های حسابداری توسط مدیریت و به منظور نیل به اهداف مدیر، دستکاری می شوند.
پژوهش‏های صورت گرفته نشان می دهد که سرمایه‏گذاران و تحلیلگران مالی نسبت به انحراف میان مقادیر واقعی و پیش بینی شده واکنش منفی نشان می دهند (کولینگ وود2، 2001). چراکه از نظر آنها یکی از نشانه های پویایی و رشد شرکتها ثبات در روند سودآوری آنها است. تجربیات نشان داده است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درمورد مدل EFQM، تعالی سازمان، ارزش افزوده، مسئولیت اجتماعی Next Entries منبع مقاله درباره مدیریت سود، سود عملیاتی، صورت سود و زیان، بورس اوراق بهادار تهران