پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری پایدار، صنعت گردشگری، زیست محیطی، گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

ب
فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول – کلیات پژوهش.
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5-4
1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 5
1-5- سوالهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………6-5
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………..9-6
فصل دوم – ادبیات پژوهش
2- الف) مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………11
2-1- گردشگری و گردشگر …………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2- تاریخچه ی گردشگری در جهان …………………………………………………………………………………………………..12-11
2-3- تاریخچه ی گردشگری در ایران …………………………………………………………………………………………………..13-12
2-4- محیط جغرافیایی و برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………14-13
2-5- انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………….14
2-6- اشکال گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………23-14
2-6- 1- گردشگری تفرح و تفرج(تعطیلات) ………………………………………………………………………………………………. 15
2-6-2- گردشگری درمانی……………………………………………………………………………………………………………………15
2-6-3- گردشگری فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………..16
2-6-4- گردشگری سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….16
2-6-5- گردشگری تجاری و بازرگانی………………………………………………………………………………………………………..16
2-6-6- گردشگری ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….17-16
2-6-7- گردشگری روستایی یا توریسم مزرعه……………………………………………………………………………………………..17
2-6-8- گردشگری نوستالژیک………………………………………………………………………………………………………………..17
2-6-9- اکوتوریسم یا بوم گردی……………………………………………………………………………………………………………….18
2-6-10-گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………….18
2-6-11- گردشگری ماجراجویانه…………………………………………………………………………………………………………….18

ج
عنوان صفحه

2-6-12-گردشگری اجتماعی یا توریسم اجتماعی…………………………………………………………………………………………….18
2-6-13- گردشگری قومی……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-6-14-گردشگری فضا………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-6-15- گردشگری الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………..19
2-6-16-گردشگری مجازی…………………………………………………………………………………………………………………….20
2-6-17-گردشگری بیابانی……………………………………………………………………………………………………………………..20
2-6-18- گردشگری آموزشی ؛ علمی ؛ گردهمایی……………………………………………………………………………………………21
2-6-19-گردشگری کار…………………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-20-گردشگری هنری………………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-21- گردشگری پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………21
2-6-22-.. گردشگری پایدار………………………………………………………………………………………………………………22-21
2-6- 23- گردشگری پایدار شهری……………………………………………………………………………………………………………22
2-6- 24- گردشگری پایدار روستایی…………………………………………………………………………………………………….23-22
2-7-توریسم …………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-8- اشکال مختلف توریسم……………………………………………………………………………………………………………………23
2-9- اهمیت توریسم ………………………………………………………………………………………………………………………24-23
2-10- تاثیر آب و هوا بر آینده توریسم ………………………………………………………………………………………………………24
2-11- عواملی که بر آینده توریست ها موثر خواهد بود …………………………………………………………………………………….25
2-12- کاربرد اقتصاد درگردشگری……………………………………………………………………………………………………….27-26
2-13- صنعت گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………. 27
2-14- دیدگاهی از مخالفین………………………………………………………………………………………………………………..28-27
2-15- سیستمهای گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………..28
2-16عوامل موثربر رونق صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………………….32-31
2-17- تاثیر گردشگری بر اقتصاد ( مولفه اقتصادی )………………………………………………………………………………….33-32
2-18- تاثیر گردشگری بر اشتغال ( مولفه اقتصادی )……………………………………………………………………………………….33
2-19- تاثیر گردشگری بر قیمتها ( مولفه اقتصادی )………………………………………………………………………………………..35
2-20- تاثیر گردشگری بر بودجه عمومی ( مولفه اقتصادی ) …………………………………………………………………………36-35
2-21- اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری ( مولفه اجتماعی ) ………………………………………………………………………….36
2-22- اثرات زیست محیطی گردشگری ( مولفه زیست محیطی………………………………………………………………………..37-36

د
عنوان صفحه

2-23- مولفه اعتقادی گردشگری درکتابهای روزجهانگردی وصنعت گردشگری ………………………………………………….40-39
2-24- مولفه اجتماعی – فرهنگی گردشگری……………………………………………………………………………………………41-40
2-25- مولفه های فرهنگی و هنری گردشگری …………………………………………………………………………………………….42
2-26- جاذبه های فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………………46
2-27- دولتها به دلایل گوناگون به موضوع توریسم وارد می شوند ………………………………………………………………………48
2-28- مولفه های مذهبی ( توریست های مذهبی ) …………………………………………………………………………………………48
2-29- مولفه های ورزشی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، انقلاب اسلامی، تکرار جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مطالعات اجتماعی، جمعیت شناختی، تحلیل داده، زیست محیطی