منابع تحقیق با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم 19
گفتار اول : تفاوت در متعلق 19
گفتار دوم : تفاوت در مفهوم 19
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت 19
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک 19
گفتار پنجم : تفاوت در مرتکب 20

فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری 22
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ 22
بند اول : معنای لغوی بلوغ 22
بند دوم : معنای اصطلاحی بلوغ 22
بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ 23
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران 24
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی 24
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 24
1-2: قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 25
1-3 : قانون مجازات عمومی مصوب 1352 26
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی 26
2-1 : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 27
2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 27
2-3 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 27
2-4 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 27
2-5 : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 28
2-6 : لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان 28
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 29
بند اول : تحلیل ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 29
بند دوم : تحلیل ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 30
بند سوم : تحلیل ماده 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 30
مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری 31
گفتار اول : مفهوم و انواع جنون 31
بند اول : مفهوم جنون 31
1-1: مفهوم لغوی جنون 31
1-2 :مفهوم اصطلاحی جنون 31
بند دوم : انواع جنون 34
2-1: انواع جنون از جهت شمول 34
2-2: انواع جنون از جهت ریشه 35
2-3: انواع جنون از جهت زمان 35
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران 35
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 36
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 36
1-2 : قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 36
1-3 : قانون مجازات عمومی 1352 36
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی 37
1-2 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 37
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 38
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 38
بند اول : تحلیل ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 39
بند دوم : تحلیل ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 39

فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری 44
گفتار اول : تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار 44
بند اول : تعریف اضطرار 44
1-1: تعریف لغوی اضطرار 44
2-1 : تعریف اصطلاحی اضطرار 44
بند دوم : شرایط تحقق اضطرار 45
2-1 : شرایط خطر 45
2-2: شرایط رفتار مضطر 48
بند سوم : ماهیت اضطرار 50
3-1 : اضطرار به عنوان عامل موجه 50
3-2: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت 50
گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار 52
بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار 52
بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار 52
بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار 53
گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین 54
بند اول : اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 55
1-1 : قانون مجازات عمومی مصوب 1304 55
2-2: قانون مجازات عمومی مصوب 1352 55
بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی 56
2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 56
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 56
گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 57
مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری 58
گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار 59
بند اول : تعریف اجبار 59
1-1: تعریف لغوی اجبار 59
2-1 : تعریف اصطلاحی اجبار 59
بند دوم : انواع اجبار 60
2-1 : اجبار مادی 60
2-2: اجبار معنوی 61
گفتار دوم : شرایط تحقق اجبار 62
بند اول : شرایط تحقق اجبار مادی 62
1-1 : غیر قابل تحمل بودن 62
1-2: فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور 63
1-3: سلب اراده ی مجبور 63
1-4: تناسب جرم با اجبار 63
بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی 63
2-1: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز 63
2-2: غیر قابل تحمل بودن 63
2-3: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر 64
2-4: نامشروع بودن تهدید 64
2-5 : امکان تحقق خطر 64
2-6 : استمرار تهدید 64
گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین 64
بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 65
1-1: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 65
1-2: قانون مجازات عممومی مصوب 1352 65
بند دوم : اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی 66
2-1 : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 66
2-2: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 66
گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 67
مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری 67
گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه 67
بند اول : تعریف اکراه 67
1-1: معنای لغوی اکراه 68
1-2: معنای اصطلاحی اکراه 68
بند دوم : انواع اکراه 69
2-1: از حیث متعلق 69
2-2 : از حیث شدت 70
گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه 71
بند اول : از جهت تهدید 71
1-1: فعلیت یا قریب الوقوع بودن 71
1-2: غیر قابل تحمل بودن 71
1-3: غیر قانونی بودن 72
1-4: قطعیت در تحقق 72
1-5: قدرت اکراه کننده بر تحقق 72
بند دوم : از جهت رفتار مکرَه 72
2-1: غیر قابل اجتناب بودن 72
2-2: تناسب رفتار با تهدید 72
گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 73

فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری 77
گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه 77
بند اول : تعریف اشتباه 77
1-1: معنای لغوی اشتباه 77
1-2 : معنای اصطلاحی اشتباه 77
بند دوم : انواع اشتباه 78
2-1: اشتباه حکمی 78
2-2 : اشتباه موضوعی 79
گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 80
مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 81
گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت 82
بند اول : انواع مستی 82
1-1: مستی ارادی 82
1-2: مستی غیر ارادی 82
1-3 : مستی مزمن 83
بند دوم : رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات 83
2-1 : عدم تأثیر مستی در مسئولیت 83
2-2: تأثیر مستی در مسئولیت 83
2-3 : احتمال تأثیر مستی در مسئولیت 84
گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران 84
بند اول : مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 85
1-1: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 85
1-2: قانون مجازات عمومی مصوب 1352 85
بند دوم : مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی 86
2-1: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 86
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 86
گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 87
مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 89
گفتار اول : خواب 89
بند اول : انواع خواب 89
1-1:خواب طبیعی 89
1-2 : خواب مصنوعی 90
بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی 90
بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی 90
2-1 : قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب 1361 90
2-2 : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 91
گفتار دوم : بیهوشی 91
گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 92

فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری 94
گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع 94
بند اول : تعریف دفاع مشروع 95
بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع 95
2-1 : فعلیت داشتن یا قریب‌الوقوع بودن آن 95
2-2 : غیرقابل دفع بودن تجاوز 96
2-3 : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز 96
2-4 : فقدان تحریک قبل از تجاوز 97
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 97
بند اول : تحلیل ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 97
بند دوم : تحلیل ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 106
مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 107
گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری 107
بند اول : نظریه ها 107
1-1: نظریه اطاعت محض 107
1-2: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر 108
1-3: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین 109
بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران 109
2-1 : رسمیت آمر 109
2-2: صلاحیت آمر 110
بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران 110
3-1: رسمیت مأمور 111
3-2 : صلاحیت مأمور 111
گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 112
بند اول : تحلیل ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 112
بند دوم : تحلیل ماده 159 قانون مجازات جدید مصوب 1392 115
نتیجه گیری : 116
منابع : 118

چکیده :
مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.
کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.

مقدمه :
1) بیان مسئله :
یکی از مباحث مطرح ذیل موضوع مسئولیت کیفری، موانع مسئولیت است که اعم از علل موجه جرم و عوامل مانع مسئولیت کیفری می باشد. علل موجه جرم که از آن تحت علل اباحه نیز یاد می شود، شامل مواردی همچون دفاع مشروع، امر آمر قانونی، حکم قانون، اجرای قانون اهم، حفاظت از صغار و مجانین، عملیات ورزشی، عملیات جراحی و قتل در فراش می باشد که استثنائات وارد بر عنصر قانونی هستند و به واسطه ی اجازه ی مقنن مجاز می گردند.عوامل مانع مسئولیت کیفری که در کتب حقوقی از ان تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری یاد می شود، شامل صغر، جنون، اضطرار، اجبار، اکراه، مستی، خواب، اشتباه و بیهوشی می باشد که استثنائات وارد بر عنصر معنوی هستند و مقنن با شرایطی دارندگان این اوصاف را از تحمل بار مسئولیت کیفری مبری دانسته است. البته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اعتماد متقابل Next Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، قانون مجازات، رافع مسئولیت کیفری، مجازات اسلامی