دانلود پایان نامه درمورد سپتامبر 2001، نفت وگاز

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………..45
2-2-2-2 هژموني………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
فصل سوم(موا نع داخلي وخارجي امنيت)
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
بخش اول(اهميت خليج فارس)
3-1-1 خليج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
3-1-2 اهميت استراتژيك خليج فارس…………………………………………………………………………………………………………………..63
3-1-2-1 وضع طبيعي وموقعيت جغرافيايي خليج فارس…………………………………………………………………………………………64
3-1-2-2 ذخائر عظيم نفت وگاز…………………………………………………………………………………………………………………………65
3-1-2-3 بازار مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….68
3-1-2-4 نقش فرهنگي وايدئو لوژيكي ……………………………………………………………………………………………………………….69
3-1-3 امنيت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-1-3-1 امنيت پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………………………………..71
3-1-3-2 امنيت كار آمد در منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………72
الف) امنيت دسته جمعي …………………………………………………………………………………………………………………………………74
ب)اعتماد سازي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
بخش دوم (موانع داخلي امنيت جمعي)
3-2-1 نا ا مني در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………………….79
3-2-2 ديدگاه هاي امنيتي متعارض بازيگران اصلي منطقه خليج فارس…………………………………………………………………..79
3-2-2-1 ايران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2-2-2 عربستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83
3-2-2-3 عراق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-2-3 ديدگاه كشورهاي كوچك منطقه نسبت به امنيت خليج فارس ……………………………………………………………………….88
3-2-3-1 قطر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
3-2-3-2 كويت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3-2-3-3 امارات متحده عربي ……………………………………………………………………………………………………………………………90
3-2-3-4 عمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-2-3-5 بحرين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
3-2-4 يك عامل و دو بحران مهم امنيتي در منطقه …………………………………………………………………………………………………92
3-2-4-1 جنگ ايران و عراق در سال 1980 ………………………………………………………………………………………………………….94
3-2-4-2 تهاجم عراق به خاك كويت …………………………………………………………………………………………………………………..95
3-2-5 اتحاد نا كار آمد منطقه اي در خليج فارس ………………………………………………………………………………………………….95
3-2-6 نقش منفي شوراي همكاري در كنترل دو بحران مهم منطقه اي ……………………………………………………………………..97
3-2-7 موانع داخلي تاثير گذار بر ايجاد امنيت دسته جمعي در منطقه خليج فارس ……………………………………………………..99
3-2-7-1 عدم اعتماد جمعي ………………………………………………………………………………………………………………………….101
3-2-7-2 فقدان درك مشترك از امنيت منطقه ………………………………………………………………………………………………………101
3-2-7-3 عدم وجود يك سازمان فراگير منطقه اي ………………………………………………………………………………………………103
3-2-7-4 ساختار اقتصادي نا مناسب ………………………………………………………………………………………………………………….104
3-2-7-5 توسعه نيافتگي كشورهاي منطقه ………………………………………………………………………………………………………….105
3-2-7-6 ساختار رژيم هاي سياسي …………………………………………………………………………………………………………………107
3-2-7-7 بحران مشروعيت در كشورهاي منطقه ………………………………………………………………………………………………….108
3-2-7-8 اختلافات فرهنگي ………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-2-7-9 ساختار نظام منطقه اي ………………………………………………………………………………………………………………………..111
3-2-7-10 اختلافات مذهبي …………………………………………………………………………………………………………………………….112
3-2-7-11 توسعه طلبي كشور هاي منطقه …………………………………………………………………………………………………………..114
3-2-7-12 گسترش سلاح هاي نظامي و سابقه تسليحاتي ……………………………………………………………………………………114
3-2-7-13 مناقشات ارضي و مرزي …………………………………………………………………………………………………………………..117
الف)اختلافات بر سر مرزهاي دريايي و رودخانه اي …………………………………………………………………………………………….119
ب)اختلاف بر سر مرزهاي زميني وتملك جزاير …………………………………………………………………………………………………119
بخش سوم(موا نع خارجي امنيت جمعي)
3-3-1 حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………….122
3-3-1-1 حمله عراق به كويت …………………………………………………………………………………………………………………………122
3-3-1-2 حادثه 11 سپتامبر 2001 ……………………………………………………………………………………………………………………..123
3-3-2 اهميت خليج فارس براي حضور آمریکا در اين منطقه ……………………………………………………………………………….124
3-3-3 منافع و اهداف آمریکا در منطقه خليج فارس ……………………………………………………………………………………………125
3-3-3-1 اهداف ومنافع ثانوي ………………………………………………………………………………………………………………………..126
3-3-3-2 اهداف ومنافع ذاتي آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………126
الف)نفت،اصلي ترين علاقه آمریکا در خليج فارس ……………………………………………………………………………………………126
ب)مطلوبيت بازار خليج فارس …………………………………………………………………………………………………………………………127
ج)امكانات اقتصادي و تجاري منطقه ………………………………………………………………………………………………………………….127
د)توسعه نفوذ سياسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….127
3-3-4 نوع رابطه آمریکا با كشورهاي منطقه پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………..128
3-3-4-1 رابطه آمریکا با ايران ………………………………………………………………………………………………………………………..128
3-3-4-2 رابطه آمریکا با عراق …………………………………………………………………………………………………………………………128
3-3-4-3 رابطه آمریکا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه درمورد خلیج فارس، فرامنطقه ای، قدرت های فرامنطقه ای، عوامل داخلی