منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، بیمه های الکترونیک، مصرف کننده، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

2-3.تجارت الکترونیکی 17
2-4.مزایای تجارت الکترونیک 20
2-5.مدل های تجارت الکترونیک 21
2-5-1.مدل مصرف کننده – مصرف کننده 22
2-5-2.مدل تجارت – مصرف کننده 22
2-5-3.مدل تجارت – تجارت 22
2-5-4.مدل مصرف کننده – تجارت 23
2-6.تجارت الكترونيك و نقش آن در صنعت بيمه 23
2-7. تعریف واژه بیمه 24
2-8.بيمه الكترونيكي 25
2-9.پيش نيازهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي 25
2-9-1.فرهنگ سازي 26
2-9-2.آسيب شناسي 26
2-9-3.درگيري كليه افراد صنعت بيمه 26
2-9-4.كوچك سازي ساختار سازماني 26
2-10.شرايط اجراي موفق استراتژي بيمه الكترونيكي 27
2-10-1.رهبري الكترونيك (وجود رهبري و انديشه استراتژيك) 27
2-10-2.ايجاد زير ساخت تكنولوژيكي 27
2-10-3.آمادگي زير ساخت سازماني 28
2-10-4.وجود نيروي انساني آگاه و متخصص 28
2-10-5.وجود زير ساخت حقوقي 28
2-11.مخاطرات بيمه الكترونيك 29
2-11-1.ريسك هاي معاملاتي 29
2-11-2.ريسك هاي ارتباطي 30
2-11-3.ريسك هاي استراتژيك 30
2-11-4.ريسك هاي اعتباري و مالي 31
2-11-5.ريسك هاي مسئوليت 31
2-11-6.ريسك هاي عملياتي 32
2-12.چالش ها و محدوديت هاي اصلي فرا روي بيمه الكترونيكي 32
2-12-1. هدايت تجارت الكترونيكي 33
2-12-2.محدويت هاي كاركنان ماهر در زمينه بيمه الكترونيكي 33
2-12-3.زير ساخت فني 33
2-12-4.نرخ گذاري محصولات بيمه الكترونيكي 33
2-13.پياده سازي بيمه هاي الكترونيكي در ايران 34
2-13-1. الزامات 34
2-13-2.چالش ها 36
2-12-3. راهبردها 37
2-14.پيامدهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي در صنعت بيمه 38
2-14-1. كاهش هزينه هاي مديريتي و اداري 38
2-14-2.ايجاد مجاري فروش جديد 38
2-14-3.كاهش تقلبات 39
2-14-4.افزايش رقابت 39
2-14-5. ارائه خدمات بهتر به مشتريان 39
2-14-6. تعيين و محاسبه حق بيمه بر اساس واقعيت و نه تعرفه هاي قديمي 40
2-14-7. بهبود تصميم گيري مديريت 40
2-15.بیمه کارآفرین 40
2-15-1.فلسفه تاسيس 40
2-15-2.اهداف شركت 41
2-15-3.توان مالي شركت 41
2-15-4.موضوع فعاليت شركت 41
2-15-5.توان فني و تخصصي 42
2-15-6.پرسنل و شعب 42
2-16.پیشینه پژوهش 43
2-16-1.پیشینه پژوهش در ایران 43
2-16-2.پیشینه پژوهش در جهان 49
2-17.مدل مفهومی پژوهش 53
فصــل سوم: روش شناسی پژوهش 54
3-1.مقدمه 55
3-2.روش تحقیق 56
3-3.جامعه آماری 56
3-4.نمونه آماری 57
3-5.ابزار گردآوری داده ها 57
3- 6. اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 58
3-6-1.روایی پرسشنامه 58
3-6-2.پایایی پرسشنامه 59
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 59
3-8.قلمرو تحقیق 60
3-8-1.قلمرو موضوعی 60
3-8-2.قلمرو زمانی 60
3-8-3. قلمرو مکانی 60
فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 61
4-1.مقدمه 62
4-2.اطلاعات جمعیت شناختی 63
4-2-1.جنسیت پاسخگویان 63
4-2-2. وضعیت تاهل پاسخگویان 64
4-2-3.سن 65
4-2-4.سطح تحصیلات 66
4-2-5.سابقه کار 68
4-3.آزمون کولموگروف اسمیرنوف 69
4-4.آزمون فرضیات پژوهش 70
4-4-1.فرضیه اول 70
4-4-2.فرضیه دوم 71
4-4-3.فرضیه سوم 73
4-4-4.فرضیه چهارم 74
4-5.رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک 75
فصـل پنجم: نتیجــه گیری 78
5-1.مقدمه 79
5-2. بحث در نتایج تحلیلی 79
5-2-1. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 80
5-2-2.نتایج حاصل از رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک 81
5-3.جمع بندی و نتیجه گیری 82
5-4.پیشنهادات پژوهش 83
5-4-1.پیشنهادات کاربردی 83
5-4-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 85
5-5. محدودیت های پژوهش 85
منــابع 86
منابع فارسی 87
منابع انگلیسی 90
منابع اینترنتی 92
پرسشنامه 94
خروجی نرم افزار spss 96
Abstract 104

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم
جدول2- 1مزایای تجارت الکترونیک(راوری و مقدسی،1386). 21
جدول2- 2 مدل ها یا کاربردهای تجارت الکترونیک (راوری و مقدسی،1386). 22
جدول2- 3 پیشینه در ایران 48
جدول2- 4 پیشینه در جهان 52
فصل سوم
جدول3- 1جامعه آماری مورد مطالعه 57
جدول3- 2 پرسشنامه 58
جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه 59
فصل چهارم
جدول 4- 1 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس جنسیت 63
جدول 4- 2 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تاهل 64
جدول 4- 3 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سن 65
جدول 4- 4 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات 67
جدول 4- 5 فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس سابقه کار 68
جدول 4- 6 نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 70
جدول 4- 7 آماره های توصیفی برای عوامل ساختاری 70
جدول 4- 8 آزمون میانگین برای عوامل ساختاری 71
جدول 4- 9 آماره های توصیفی برای عوامل رفتاری 72
جدول 4- 10 آزمون میانگین برای عوامل رفتاری 72
جدول 4- 11 آماره های توصیفی برای عوامل زمینه ای 73
جدول 4- 12 آزمون میانگین برای عوامل زمینه ای 73
جدول 4- 13 آماره های توصیفی برای عوامل ماهیتی 74
جدول 4- 14 آزمون میانگین برای عوامل ماهیتی 74
جدول 4- 15 آنالیز واریانس یک طرفه برای رتبه بندی موانع توسعه بیمه های الکترونیک 75
جدول 4- 16 آزمون توکی 76
جدول 4- 17 نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرها 76
فصل پنجم
جدول5- 1 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق 81

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4- 1 نمودار ستونی برای جنسیت 64
نمودار4- 2 نمودار ستونی برای وضعیت تاهل 65
نمودار4- 3 نمودار ستونی برای سن 66
نمودار4- 4 نمودار ستونی برای سطح تحصیلات 67
نمودار4- 5 نمودار ستونی برای سابقه کار 69

فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل دوم
شکل2- 1 مدل مفهومی پژوهش 53
فصل پنجم
شکل5- 1 موانع توسعه بیمه های الکترونیک 82

فصـــل اول
کلیـات پژوهش

1-1.مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه اینترنت و گسترش‏ ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق‏ دنیای مجازی،بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری‏ و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده‏ترین‏ دستاورد به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه‏های‏ اقتصادی است. بر اثر گسترش این فناوری،حجم تجارت الکترونیک‏ در جهان روز به روز در حال رشد است. یکی از ابزارهای ضروری برای‏ تحقق و گسترش تجارت الکترونیک، وجود سیستم بیمه‏ الکترونیک است که فعالیت‏های مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل‏ می‏نماید. آنچه در شرکت‏های تولیدی یا خدماتی به طور فزاینده‏ای‏ تمایز رقابتی ایجاد می‏کند،پشتیبانی و خدمات مشتری است که در محصول و پیرامون آن است، نه فقط کیفیت خود محصول(بیک زاد و مولوی ،1388).
در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش و سپس اهداف ،سوالات و فرضیات پژوهش عنوان شده است و در آخر نیز تعریف مفهومی و عملیاتی ذکر شده است .
1-2. تشریح و بیان مسئله
امروزه يكي از عوامل مهم رضايت مشتريان در خدمات بيمه اي كيفيت ارائه خدمات ـ يعني دسترسي سريع و ارزان به آن خدمات ـ است، لذا رسيدن به اين مهم ـ صرف نظر از مزاياي بي شماري كه براي مشتريان داخلي و خارجي بيمه ها دارد ـ يك مزيت رقابتي در دنياي پر رقابت كنوني است. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، تلاش هاي روزافزوني براي بهبود ارائه خدمات بيمه اي از طريق به كارگيري فناوري اطلاعات صورت گرفته است به طوری که در كشور ما نيز ورود بيمه هاي خصوصي به صحنه رقابت، بالا رفتن سطح توقع مشتريان و استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و نوآوري هاي جديد در زمينه خدمات بيمه اي، اهميت ارائه خدمات الكترونيكي را بيش از پيش نمايان مي سازد(حقیقی و سیحون،1387).
از طرفی تجارت الكترونيكي به عنوان يك استراتژي بسيار مهم براي فروش و ارائه خدمات به مشتريان به كار گرفته مي شود. وب سايت يك شركت، تنها معرفي كننده آن شركت نيست، بلكه اطلاعاتي راجع به محصولات و خدمات جديد، قابليت پردازش برخط، حمايت از مشتريان و دسترسي به حيطه گسترده تري از محصولات و خدمات را فراهم مي كند. وقتي محصولات و خدماتي كه ارائه مي شوند، حالت نامشهود داشته باشند ـ مانند خدمات مالي و بيمه اي ـ وجود وب سايت منافع بيشتري را تضمين مي كند. روندهاي ديجيتالي در اقتصاد، تأثير بسزايي بر صنايع مالي گذاشته اند. تكنولوژي جديد، سازمان ها را به سمت مدل هاي شبكه اي ديجيتالي جديد سوق مي دهد. اينترنت اين امكان را به شركت ها مي دهد كه به مشتريان بيشتري دسترسي داشته باشند و محدوديت هاي جغرافيايي را از بين ببرند(حقیقی و سیحون،1387).
امروزه بهره گيري از منافع تجارت الكترونيك به طور گسترده اي در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. طي سال هاي اخير پذيرش و استفاده از اين فناوري در صنعت بيمه نسبت به صنعت بانكداري، به دليل برخي ملاحظات و پيچيدگي ها بسيار محدود بوده است. از مهم ترين مزيت هاي استفاده از اين فناوري مي توان به صرفه جوئي در هزينه ها و زمان اشاره نمود، كه اين امر مي تواند موجب ارتقاي نفوذ بيمه در كشور گردد. مخاطرات بكارگيري اين فناوري در صنعت بيمه عمدتاً به ريسك ها و خلأهاي قانوني مربوط مي شود كه بيمه گران در فرايند فروش محصولات و ارائه خدمات به بيمه گذاران، با آن رو به رو هستند. عدم اتخاذ تدابير مؤثر جهت كاهش اين ريسك ها و نيز رفع خلأهاي قانوني، حضور بيمه گران را در اين فضاي جديد با پيامدهاي زيان بار فراواني رو به رو خواهد نمود (صدرائی،1386).
همچنين گسترش سريع تجارت الكترونيكي در جهان، گريز ناپذير بودن استفاده از آن، نقش تجارت الكترونيكي در حفظ، تقويت و توسعه موقعيت رقابتي كشور در جهان و صرفه جويي هاي ناشي از تجارت الكترونيكي در كشور و با توجه به نقش عمده و اساسي صنعت بيمه در فراهم كردن زمينه هاي مناسب براي رشد و فعاليت هاي اقتصادي به نظر مي رسد در كشور ما نيز بايد امكان حركت به سوي اينترنتي شدن خدمات بيمه اي فراهم گردد(حقیقی و سیحون،1387). حال این پژوهش برآن است تا به این سوال پاسخ دهد که چه عواملی مانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت های بیمه ای شده است؟
1-3.اهمیت موضوع و ضرورت انجام پژوهش
گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی هاي ناشی از تجارت الکترونیکی در کشور و با توجه به نقش عمده و اساسی صنعت بیمه در فراهم کردن زمینه هاي مناسب براي رشد و فعالیت هاي اقتصادي به نظر می رسد در کشور ما نیز باید امکان حرکت به سوي اینترنتی شدن خدمات بیمه اي فراهم گردد (حقیقی و سیحون،1388).
از آنجایی که مانند سایر صنایع رقابتی یکی از عوامل مهم رضایت مشتریان در خدمات بیمه اي کیفیت ارائه خدمات – یعنی دسترسی سریع و ارزان به آن خدمات – است، لذا رسیدن به این مهم – صرفنظر از مزایاي بی شماري که براي مشتریان داخلی و خارجی بیمه ها دارد – یک مزیت رقابتی در دنیاي پررقابت کنونی است (حقیقی و سیحون ،1388). بیمه گري نیز به عنوان یکی از فعالیت هاي اقتصادي بسیار مهم و تأثیرگذار، روز به روز نقش مهمتري را در فعالیت هاي اقتصادي ایفا می کند؛ از این رو، پیشرفت مستمر در ارائه خدمات بیمه چه از نظر بهبود کیفی و کمی خدمات فعلی و چه از نظر ظهور خدمات جدید امري ضروري است(حقیقی و سیحون ،1388).
با توجه به اهمیت و نقش بیمه در کشور و لزوم فراهم آوردن امکاناتی برای دسترسی آسان به آن و همچنین با توجه به تلاش روز افزون شرکت بیمه کارآفرین به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت بیمه که هزینه های زیادی نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، کسب و کار، شرکتهای کوچک Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، استان تهران، بیمه های الکترونیک، بیمه کارآفرین