دانلود تحقیق با موضوع توزیع فراوانی، منابع سازمان، حسابداری مدیریت، حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

29
2-9دلایل عمده استفاده ازERPدر سازمان ها 29
2-9-1دلایل اصلی پذیرشERP 30
2-10منابع ERP 31
2-11عوامل موفقیت استقرارERP 33
2-12روشهاى مختلف پياده سازى برنامه ريزى منابع سازمان دريك سازمان: 35
2-12-1ویژگی های پیاده سازی موفق یک ERP 36
2-12-2فازهای عملیاتی پیاده سازی سیستم ERP 37
2-12-3اثرات پیاده سازی سیستم های ERP در حوزه حسابداری 38
2-12-4اثرپیاده سازی سیستم های ERPدر قابلیت اتکا ومربوط بودن اطلاعات حسابداری 39
2-12-5 عکس العمل تحلیل گران مالی به طرح های پیاده سازی ERP: 40
2-13مزاياي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان 40
2-14حسابداری مدیریت در محیط برنامه ریزی منابع سازمان 41
2-15پشتیبانی از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: 42
2-16بررسی ERPدر بازار ایران 43
2-16-1تقسیم بندی بازار برنامه ریزی منابع سازمانی 43
2-17هزينه‌هاي‌واقعي 45
2-17-1هزینه‌های نامشهودERP: 45
2-18مسئولیت پاسخگویی و:ERP 47
2-19بررسی پیشینه تحقیق 48
2-19-1پیشینه داخلی 48
2-19-2پیشینه تحقیق در سطح بین المللی 55
فصل سوم: روش تحقیق 61
3-1مقدمه 62
3-2روش تحقیق: 62
3-3جامعه آماری پژوهش : 63
3-4روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه: 63
3- 5فرضیه های تحقیق 64
3-6ابزار جمع آوری داده های پژوهش 65
3-6-1متغیر های تحقیق ونحوه محاسبه ی آن ها 65
3-7روایی وپایایی پرسشنامه 66
3-8روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش 67
3-9توضیحات مربوط به آزمون 68
3-9-1آزمون شفه : 68
3-9-2آزمون کلمو گروف اسمیرنف: 68
3-9-3ضریب همبستگی پیرسون : 69
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 72
4-1مقدمه 73
4-2آمار توصیفی 73
4-3فراوانی پاسخ های مربوط به سوال شرکت شما کدام يک از حوزه هاي زير رادارد؟ 75
4-4آمار استنباطی: 76
4-4-1کلموگروف اسمیرنف 76
4-4-1مقايسه متغیر های پژوهش با حد وسط مقياس اندازه گيري 77
4-5آزمونها و تحلیل های مرتبط با فرضیات پژوهش 78
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 86
5-1 مقدمه 86
5-2 خلاصه تحقیق 88
5-3- نتایج آزمون فرضیات 88
5-3-1 یافته های فرضیه اول 88
5- 3- 2 یافته های فرضیه دوم 89
5- 3- 3 یافته های فرضیه سوم 89
5- 3- 4 یافته های فرضیه چهارم 89
5- 3- 5 یافته های فرضیه پنجم 90
5-4 نتیجه گیری کلی 90
5-5 بحث 92
5-6 پیشنهادات 93
5-6-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج بدست آمده 93
5-6-2پیشنهادات آتی 94
5-7 محدودیت ها 94
منابع ومأخذ: 96
منابع فارسی 96
منابع لاتین: 100
پیوست ها: 102

فهرست جداول
جدول 2-1.سیر تکاملERP 19
جدول 2-2 .وضعیت کلی رده های بازار ERPایران 43
جدول 2-3 .خلاصه برخی از تحقیقات انجام شده در سطح ملی 52
جدول 2-4.خلاصه برخی از تحقیقات انجام شده در سطح بین المللی 58
جدول 3 -1.متغیر ها، نوع ونحوه محاسبه آن ها 65
جدول 3-2. محاسبه پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه 67
جدول 3 -3. آزمون نرمال بودن متغیرها: 76
جدول 4 -1.توزیع پاسخگویان برحسب متغیر دموگرافیک 74
جدول 2-4. حوزه های فعال در شرکت ها 75
جدول 4-3 .آزمون t یک نمونه برای متغیرهای پژوهش 77
جدول 4-4.آزمون t یک نمونه برای ابعاد متغیر تکنیک های حسابداری مدیریت 77
جدول 5-4.آزمون t یک نمونه برای ابعاد متغیر تکنیک های حسابداری مدیریت 78
جدول 6-4.ضریب همبستگی فرضیه (1) 78
جدول 7-4.ضریب همبستگی فرضیه (2) 79
جدول 8-4.آزمون همگنی واریانس ها فرضیه (3) 80
جدول 9-4.آزمون آنالیز واریانس یکطرفه 80
جدول 10-4.آزمون همگنی واریانس هافرضیه (4) 81
جدول 11-4.آزمون آنالیز واریانس یکطرفه 81
جدول 12-4.آزمون همگنی واریانس هافرضیه (5) 82
جدول13-4.آزمون آنالیز واریانس یکطرفه 82
جدول 14-4.آزمون های زوجی شفه 84
جدول الف- 1 .توزیع فراوانی جنسیت افراد پاسخ دهنده 108
جدول الف- 2 .توزیع فراوانی وضعیت تاهل افراد پاسخ دهنده 108
جدول الف- 3 .توزیع فراوانی نوع شرکت افراد پاسخ دهنده 108
جدول الف- 4 .توزیع فراوانی سن افراد پاسخ دهنده 109
جدول الف- 5 .توزیع فراوانی سابقه کار افراد پاسخ دهنده 109
جدول الف- 6 .توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده 110

فهرست نمودارها
نمودار 2-1. مدل کلی پذیرش فناوری 20
نمودار 2-2. منابع کارخانه 32
نمودار الف 4.میانگین دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن حسابداری 83
نمودار الف- 1 .توزیع فراوانی جنسیت افراد پاسخ دهنده 102
نمودار الف- 2 .توزیع فراوانی وضعیت تاهل افراد پاسخ دهنده 103
نمودار الف- 3 .توزیع فراوانی نوع شرکت افراد پاسخ دهنده 104
نمودار الف- 4 .توزیع فراوانی سن افراد پاسخ دهنده 105
نمودار الف- 5 .توزیع فراوانی سابقه کارافراد پاسخ دهنده 106
نمودار الف- 6 .توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده 107

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی منافع به کارگیری ERP ازدیدگاه حسابداران است .که از متغیرهای منافع حسابداری ،تکنیکهای حسابداری مدیریت به عنوان متغیر مستقل ودیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP به عنوان متغیروابسته استفاده گردیده است . روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس شیوه اجرا از روش آماری پارامتریک و برای بررسی رابطه بین دو متغیر نرمال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است . و ابزار جمع آوری داده از پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن نیز از فرمول آلفا کرونباخ که 808 / می باشد سنجیده شده است . ونیز به منظور تعیین نمونه که به تعداد 130می باشد استفاده گردیده است . و برای طبقه بندی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار های EXCEL و SSPS18 انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که منافع حسابداری و تکنیک های حسابداری مدیریت اثر مهمی بر دیدگاه حسابداران درباره اجرایی بودن ERP درسازمان ها و شرکت ها دارد.

کلمات کلیدی:منافع ERP ،فناوری اطلاعات ،تکنیک های حسابداری مدیریت

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه
امروزه با تشدید روز افزون شرایط رقابتی وپذیرش این واقعیت که تنها عنصر ثابت خود، پدیده تغییر می باشد سازمانها بایستی از مزیت رقابتی جهت بقاءو رشد خود در بازار برخوردار باشنداین مزیت قطعایا ناشی از بهاءمطلوب کالاوخدمات ،یا ناشی از تمایز کیفی وچشمگیر آن در
قیاس با موارد مشابه ویا ترکیبی از این دو خواهد بود برای اینکه سازمان وموسسه وشرکتی بتواند به مزیت رقابتی نسبی مجهز شود بایستی ظرفیت ترکیب بهینه نیروی انسانی مجرب با تجهیزات مناسب سیستم ها و روشهای اجرایی قابل اتکا را داشته باشد. باید اذعان کردکه يکی از مهمترين دغدغه های مديريت در هر سازمان، وجود منابع مورد نياز و مديريت بهينه آنهاست. سازمان ها برای دستيابی به موفقيت مجبورند منابع خود را به بهترين نحو تخصيص دهند. انجام اين کار، يکی از مهمترين و پيچيده ترين فعاليت های سازمان است. امروزه بابهره گيری از دانش و شيوه های مدرن، سيستم هايی به نام برنامه ريزی منابع سازمان طراحی شده اند که مجموعه فعاليت های يک سازمان را در تمامی ابعاد برنامه ريزی و کنترل می کنند ومديريت را در مسير يکپارچگی فرايندهای سازمانی و تخصیص بهينه منابع ياری می رسانند(شفیعی وهمکاران،68،1390). نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان همه سیستم ها را با هم ترکیب کرده و آنها را در قالب یک نرم افزار ی یکپارچه یا پایگاه داده های واحد ارائه می کنند تا بخش های مختلف بتوانند در استفاده از اطلاعات یکدیگر آسانتر با هم ارتباط برقرار کنند (اخوان طباطبایی،1382،49).که این یکپارچگی سازی ،باعث استاندارد شدن و ارتقای مراحل عملیات سازمان می شودیکپارچه سازی ماژول پشتیبانی فروش با سایر بخش های زنجیره تامین ،این اطمینان را ایجاد می کند که کلیه تبادلات مربوط به فرایند پشتیبانی از تدارک مواد وانبارداری تا فروش وتوزیع به شکل بهینه تنظیم شوند.از طریق یکپارچه سازی دقیق برنامه های کاربردی ،گردش مقادیر بخش پشتیبانی به طور خودکار به روز ومطابق با گردش ارزش در بخش مالی ،دارائی ها وحسابداری مدیریتی نگهداری می شوند ودر واقع پشتیبانی تولید سطح بالایی از عملکرد را در برنامه ریزی وکنترل گردش مواد ارائه می دهد.
1-2 بیان مسئله
با کوتاه شدن دوره عمر محصولات ، سازما نها قادر نخواهند بود در این محیط رقابتی و همراه با تغییرات شدید در فناوری ،منابع زیادی را برای تولید محصولات جدید صرف نمایند و به عبارتی باید به فکر استفاده بهینه از منابع سازمان باشندبر همین اساس در جهت استفاده بهینه از منابع سازمان مشکل اصلی مدیران، کمبود اطلاعات راجع به منابع سازمان نیست، بلکه مسئله اصلی بررسی اطلاعات حسابداری و میزان رضایت کاربر در استفاده از ERP و عملکرد آن در سازمان می باشد. امروزه استفاده ا ز سیستم های اطلاعاتی که یکی از دستاورد های فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد به یک ضرورت تبدیل گشته و سازما نها را در جهت استفاده از گنجاندن تکنیک های حسابداری و فناوری جدید در یک سیستم ERPترغیب خواهد کرد . اما در سازما نها و مؤ سسات تجاری ایرانی کاربرد شایان توجهی در سطح گسترده نداشته است . محققان به این نکته اشاره کردند که رضایت کاربر یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی می باشد . رضایت کاربر یکی از شاخص های غیر مستقیم است و زمانی به کار گرفته می شود که تعیین شاخص های مستقیم وبا تبدیل آن ها به ارزش پولی امکان پذیر نباشد( آذر و همکاران ، 1391 ،118).
استفاده از ERPموجب ارتقاء عملکرد تجاری سازمان می گردد در واقع انتظار می رود در اثر حضور سیستم ERPفعالیت واحد های مختلف تبدیل به فرایند های استا ندارد و یکپار چه گشته و دارای مدیریت و کنترل متمرکز باشند مثلا برای فرایند دریافت سفارش از مشتری تا تحویل انتظار می رود پس از اینکه سفارش رسیده از سوی مشتری وارد سیستم ERPشد همه اطلاعات لازم جهت تکمیل و ارائه این سفارش در آن وجود خواهد داشت و اینکه مشتری سفارش دهنده اعتبار کافی نزد شرکت دارد یا خیر از ماژول مالی و سطح موجودی انبار کالا و مواد اولیه مر بوط به این سفارش از ماژول های انبار استخراج می گردد(عابدینی،1388،49).
رقابتی شدن محیط کسب وکار ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی وتسهیل و تسریع فرایند های کسب وکار کارایی واثر بخشی عملیاتی سازمان ها را افزایش داده ها و آن ها را برای حضور در بازار رقابتی آماده می نماید(عمید و همکاران،1388،1).
پیاده سازی یک ERPبه علت تغییراتی که عموما از طریق یکپارچگی تکنیکی نرم افزار ، سخت افزارو عملکرد ها اتفاق می افتد بیشتر تولید کنندگان و هم مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهند و توانایی وقابلیت یک شرکت برای پیاده سازی موفقیت آمیز یک ERPاهمیت به سزایی دارد (علیزاده ،1385،90).
پرسشی در راستای پیاده سازی ERPدر سازمان و منابع ERPمطرح می شودکه به شرح زیر می باشد.
به کارگیری ERPاز دید گاه حسابداران چه منافعی به همراه دارد؟

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
بقای سازمان ها ، وابسته به کسب موقعیت در فضای رقابتی بازار است. در بازارهای رقابتی امروز طول عمر مزایای رقابتی سازمان ها کاهش یافته است و به سرعت باید روندها را در راستای آن بدست آورد و مزایای جدید رقابتی ، بهینه سازی کرد .
در سیستمهای سنتی که به صورت جزیره ای در سازمان پراکنده بودند و ماهیت کارکردی داشتندبه علت عدم یکپارچگی وفقدان ارتباط بین آنها ونبود زیر ساخت وبستر مشترک نرم افزاری وسخت افزاری نتوانستند گام مناسبی در حل مشکلاتی مانند پیچیدگی فرایند زنجیره تامین ،ضعف در مدیریت ارتباط بامشتری و..داشته باشند .برای حل این مشکلات نیاز به سیستم جامعی که پاسخگو ی طبیعت فرایند گرای سازمان باشد،بود تا بتواند تمام حوزه های سازمانی و فعالیت آنها را یکپارچه سازد.بدین ترتیب ،سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی برای شناسایی ،تقویت واصلاح این نقاط ضعف ،در بسیاری از سازمان ها پیاده سازی شد(طاهری و همکاران ،1387،42). سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی یک بسته نرم افزاری قابل تنظیم واز پیش استاندارد شده کسب وکار است که هدف آن یکپارچگی در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط شهر و روستا، انقلاب مشروطیت، روابط فرهنگی، نظم و امنیت Next Entries دانلود تحقیق با موضوع حسابداران، حسابداری مدیریت، فناوری اطلاعات، قیمت گذاری