منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:
با عنایت به اهمیت موضوع فقر و معیشت مردم ، در این مطالعه به بررسی وضعیت فقر در هشت استان شرقی کشور شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان پرداخته شده است و خط فقر هر استان برپایه روش معکوس ضریب انگل به دو روش متفاوت محاسبه و با هم مقایسه شده است. نتیجه اینکه در روش محاسبه خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل روش اول، استان خراسان جنوبی بیشترین افزایش خط فقر را در دوره ی مورد مطالعه داشته است و استان های خراسان رضوی و یزد نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. در روش محاسبه خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل روش دوم استان خراسان جنوبی بیشترین افزایش خط فقر را در دوره ی مورد مطالعه داشته است و استان های یزد و خراسان رضوی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.
همچنین در این تحقیق جمعیت و وسعت استانها نیز بررسی اما رابطه معنا داری بین آنها و خط فقرمحرز نشد.

کلمات کلیدی: فقر- خط فقر – ضریب انگل – استانهای شرقی کشور
فهرست مطالب
پیشگفتار 2
فصل اول کلیات تحقیق 3
1-1- مقدمه 4
1-2- بیان مساله 5
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-5- فرضیات تحقیق 8
1-6- سوالات تحقیق 9
1-7- حدود تحقیق 9
1-8- اصطلاحات تحقیق 9
1-8-1- فقر: 9
1-8-2- خط فقر: 9
1-8-3- روش معکوس ضریب انگل: 9
1-8-4- مخارج خوراکی خانوار: 10
1-8-5- مخارج کل خانوار: 10
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 11
2-1- مقدمه: 12
2-2- مبانی نظری و ادبیات فقر 12
2-2-1- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 12
2-2-2- تعریف فقر 13
2-2-3- خط فقر و انواع آن 16
2-2-4- اندازه گیری خط فقر مطلق 17
2-2-5- روشهای مبتنی بر رویکرد نیازهای غذایی 17
2-2-6- روشهای مبتنی بر رویکرد نیازهای اساسی 19
2-2-7- اندازه گیری خط فقر نسبی 22
2-3- پیشینه تحقیق 22
2-3-1- پیشینه خارجی: 22
2-3-2- پیشینه داخلی: 23
2-4- معرفی استانهای مورد تحقیق 28
2-4-1- معرفی استان خراسان شمالی 28
2-4-2- معرفی استان خراسان رضوی 29
2-4-3- معرفی استان خراسان جنوبی 31
2-4-4- معرفی استان سمنان 31
2-4-5- معرفی استان سیستان و بلوچستان 32
2-4-6- معرفی استان کرمان 32
2-4-7- معرفی استان گلستان 33
2-4-8- معرفی استان یزد 34
فصل سوم روش شناسی تحقیق 36
3-1- مقدمه: 37
3-2- روش تحقیق 37
3-3- محاسبه خط فقر به روش معکوس ضریب انگل 37
3-4- ابزار گردآوری داده ها 38
3-5- دوره زمانی آمار و اطلاعات 39
3-6- جامعه آماری 39
3-7- متغیرهای تحقیق 39
3-9- بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق 42
فصل چهارم یافته های تحقیق 44
4-1- مقدمه 45
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 45
4-3- بررسي مانايي متغيرهاي تحقيق 47
4-4- محاسبه خط فقر 48
4-4-1- تعيين خط فقر بر پايه معکوس ضريب انگل( روش اول) 48
4-4-2- تعيين خط فقر بر پايه معکوس ضريب انگل( روش دوم) 54
4-5- جمعیت و وسعت استان ها 57
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 59
5-1- مقدمه 60
5-2- نتایج و تحلیل نتایج تحقیق 60
5-3- پیشنهادها 63
5-4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 72
پیوست ها 73
منابع و مآخذ 84
الف) منابع فارسی 84
ب) منابع انگلیسی 86
Abstract 87

فهرست جداول

جدول 4-1 : شاخص هاي توصيف كننده داده هاي مرتب شده، شاخص هاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي در دوره تشکيل………………………………………………………………………………………………46
جدول 4-2: نتايج ايستايي متغيرها ……………………………………………………………………………………48
جدول 4-3: برآورد ضریب انگل چهار مدل ……………………………………………………………………..49
جدول 4-4: برآورد خط فقر مناطق شهری هشت استان شرقی کشور بر پایه ی معکوس ضریب انگل طی سال های 1383- 1392 (روش اول)……………………………………………………………………………52
جدول 4-5: برآورد خط فقر مناطق شهری هشت استان شرقی کشور بر پایه ی معکوس ضریب انگل طی سال های 1383- 1392 (روش دوم)…………………………………………………………………………..55
جدول 4-6: جمعیت و وسعت هشت استان مورد مطالعه……………………………………………………….57
جدول5-1: میزان افزایش خط فقر 10ساله استانها بر اساس روشهای محاسبه………………………………60
جدول5-2: میانگین خط فقر مناطق شهری هشت استان شرقی کشور بر پایه ی میانگین روشهای معکوس ضریب انگل طی سال های 1383- 1392……………………………………………………………….62

پیشگفتار
فقر چالش عصر ما است به گونه‌اي كه تقريبا نيمي از مردم جهان از آن رنج مي‌برند. فقر در کلیه کشورها رخ می دهد و در کشورهای درحال توسعه که متوسط درآمد آنها پایین است شدت فقر بالا و در کشورهای پیشرفته که سطح درآمد آنها بالاست شدت فقر پایین می باشد. افرادی که در شرایط فقر به سر می برند باید به طور مدام با سوء تغذیه و محرومیت در جدال باشند. در بین فقرا افراد بسیاری وجود دارند که قادر به دستیابی به بیشتر نیازهای اولیه و اساسی زندگی خود نمی باشند و در نتیجه بیشتر این افراد قادر به تامین نیازهای اولیه حیات نیستند. فقر به طور مستقيم و غير مستقيم امنيت بين‌المللي را نیز تهديد مي‌كند. بنابراين بايد ضمن بررسي مفهوم آن، به مسئله پيشگيري و مقابله با آن نيز پرداخته شود. درایران نیز یکی از مهمترین مشکلات جامعه و از دغدغه های برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی کشور ارتقاء کیفیت زندگی و سطح رفاه در جامعه و یا بعبارت بهتر کاهش فقر است. با این حال، برنامه های مبارزه با فقر همان اندازه که به کارایی سیاست گذاری و نحوه ی اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد مختلف پدیده فقر و دلایل و پیامدهایش نیز نیاز دارد. بررسی و آگاهی از وضعیت فقر دریک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. اندازه گیری فقر به دو دلیل اساسی مهم است: الف) هدفمندسازی انواع کمک ها به اقشار محروم و آسیب پذیر ب) بررسی روند و نحوه ی تغییرات شدت فقر در طول زمان و یا در مکانهای مختلف. دراین میان دولت به عنوان نهادی که در تلاش است تا با تخصیص منابع مالی ، اقشار فقیر را یاری کند نیازمند شناسایی هر چه دقیقتر گروه هدف است. بدین ترتیب با درنظر گرفتن محدودیت های مالی دولت باید روشهایی را برای شناسایی فقرا انتخاب نمود که فقیرترین فقرا در اولویت قرارگیرند. تحقیق هایی از این دست کمک می کند تا دولت و نهادهای دولتی و سازمانهای حمایتی که وظیفه کمک به فقرا و نیازمندان را بر عهده دارند در خصوص وظیفه خود بتوانند بهتر برنامه ریزی کنند.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه
در طول تاریخ مقوله فقر از دغدغه های جوامع بشری بوده است. در مورد فقر تعاریف مختلفی وجود دارد. می توان گفت خط فقرآستانه ای است که مرز بین فقرا و سایر افراد جامعه را مشخص می کند. فقیر کسی است که در زیر خط فقر قرار می گیرد. فقر در دو بعد نسبی و مطلق مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب فقر مطلق به عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف شده است. بنابراین تعریف، فقر مطلق بستگی به چگونگی تعریف حداقل معاش دارد. برای این کار لازم است بدانیم مردم به چه چیز نیاز دارند و با دسترسی به چه میزان از کالاها و خدمات مشكل فقر آنها برطرف خواهد شد. در مقابل فقر مطلق فقر نسبی قرار دارد، فقر نسبی به عنوان ناتوانی در کسب یك سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی لازم یا مطلوب، تشخیص داده می شود تعریف شده است. فقر علاوه بر کسانی که از نیاز مداوم، گسترده و عمیق رنج می برند شامل فقرایی می شوند که مجبورند در سطحی کمتر از استانداردهای قابل قبول در یك دوره زمانی زندگی کنند و از ارزشهای اجتماعی نیز محروم باشند. نابرابری در درآمد و ثروت شرایط فقر نسبی را پدید می آورد. به این ترتیب اولین چیزی که در مورد فقر متوجه می شویم این است که فقر پدیده ساده ای نیست که بتوانیم با یك دیدگاه آنرا تعریف کنیم. بدلیل طبیعت چند بعدی فقر و فقیر، ارائه تعریف جامع و دقیق از آن مشكل است. فقر به خواسته های مادی مرتبط می شود که به دلیل ابزارهای ناکافی در برآورده شدن حداقل نیازها در زمینه تأمین خوراك، مسكن، بهداشت و تحصیل بوجود می آید و این وضعیت با عدم دسترسی به فرصت های شغلی و اعمال تبعیض های مختلف حالت وخیم تری به خود می گیرد. فقر معمولا در کلیه کشورها رخ می دهد. در کشورهای در حال توسعه که متوسط درآمد در آنها پائین است شدت فقر بالا و در کشورهای پیشرفته که سطح درآمد آنها بالا است شدت فقر پائین می باشد. فقرا بطور مداوم با سوء تغذیه و محرومیت در جدال می باشند. در بین فقرا، افراد بسیار فقیری وجود دارند که قادر به دستیابی به بیشتر نیازهای اولیه و اساسی زندگی خود نمی باشند و در نتیجه بیشتر این افراد قادر به تأمین نیازهای اولیه حیات نیستند. هرچه بیان میکنیم به پیچیدگی و اهمیت موضوع فقر بیشتر پی می بریم. در این فصل ابتدا موضوع و مساله مورد تحقیق بیان و در ادامه فرضیات ، سوالات و حدود تحقیق ارائه شده و در پایان این فصل کلمات و اصطلاحات کاربردی که در متن پایان نامه بیشتر استفاده شده است توضیح داده شده است.

بیان مساله
از اواخر دهه ٦٠ و با شروع برنامه اول توسعه و آغاز برنامه تعديل اقتصادي انتظار مي رفت با در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادي، بخشي از خانوارهاي ايراني در تأمين حداقل نيازهاي خود دچار مشكل شوند. بر اين اساس تلاشهاي زيادي توسط اساتید و دانشجویان در قالب مطالعات پژوهشي، ارائه مقالات يا تأليف كتب، برگزاري همايش هاي مختلف، ادامه برنامه هاي فقرزدايي و… صورت گرفت، تا مقوله فقر در ايران از ابعاد مختلف بررسي گردد. تعداد قابل توجهي از پايان نامه هاي دانشجويي در سطح كارشناسي ارشد و دكتري نيز به اين امر اختصاص يافت. اما در مرحله عمل و اجرا و به دلایل مختلف فقر در کشور ما کاهش نیافته است.
ایران با وجود پتانسیل های عظیم اقتصادی و نیز ثروت های فراوان خدادای چه معدنی و چه انسانی از لحاظ سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی جایگاه خوبی ندارد و فقر در اغلب سطوح جامعه ریشه دوانده است. از سوی دیگر فقر در برخی استانهای کشور مانند استانهای شرق و جنوب شرق کشور علی رغم موقعیت استراتژیک و جایگاه خوب مناسب از لحاظ قرار گرفتن در حاشیه کشور و برخورداری از مرزهای طولانی و نیز وجود مرقد مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و نیز با توجه به پهناور بودن و وسعت بالا و داشتن زمینهای کشاورزی فراوان و چه از لحاظ استعداد جمعیتی و نیروی جوان نتوانسته رشد چندانی پیدا کند و مردمان این دیار در سطح رفاه اجتماعی مناسبی نیستند و در اغلب سطوح این جوامع فقر دیده می شود. در این تحقیق وضعیت فقر در هشت استان شرقی بررسی و نتایج بدست آمده با هم مقایسه گردید و برخی نتایج استنتاج شد که میتواند در برنامه ریزی های دراز مدت در صورت استفاده و اتکا موثر و سهیم باشد. مقایسه نتایج و خط فقر بین استان های مورد مطالعه ما را به نتایج جالب و مهمی از فقر در این استانها می رساند که در فصل پنجم آمده است.

اهداف تحقیق
در این پژوهش وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هشت استان شرقی کشور مورد مطالعه و مشخصا” خط فقر را در هشت استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان محاسبه و باهم مقایسه شده است. با توجه به لزوم شناسایی افراد نیازمند برای برنامه ریزی های دقیق استانی، بهترین کار محاسبه خط فقر و درصد فقرا و افراد زیر خط فقر در هر استان می باشد. در این پژوهش از روش معکوس ضریب انگل استفاده شده و خط فقر را محاسبه شده است. همچنین مواردی چون وسعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان حسابرسي، تعيين، تحقيقات، كارايي Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع روابط اجتماعی، قدرت سیاسی، مبانی نظری، ساختار قدرت