مقاله رایگان با موضوع سبک رهبری، رهبری تحول آفرین، حمایت اجتماعی، خودکارامدی

دانلود پایان نامه ارشد

36
2-9-5 تفاوت های فردی در مقابله با فشار عصبی(استرس) 36
2-9-6 مدیریت استرس 37
2-9-7 مراحل استرس 38
2-9-8 دیدگاه مدیران در مورد استرس 39
2-9-9 اثرات استرس بر جامعه و سازمان ها 40
2-9-10 مدل های تئوری استرس 40
2-9-11 راه حل های مدیریت بحران برای مقابله با انواع استرس 41
2-10 ارزیابی شناختی 42
2-10-1 تهدید و چالش 42
2-10-2 نظریه های ارزیابی 45
2-10-2-1 نظریه آرنولددر باره ارزیابی 45
2-10-2-2 نظریه لازاروس درباره ارزیابی 46
2-10-3 سیر تحول نظریه های استرس 47

پ

2-10-4 ارزیابی اولیه 48
2-10-5 ارزیابی ثانویه 48
2-11 حمایت اجتماعی 49
2-11-1 تعریف حمایت اجتماعی 50
2-11-2 حمایت اجتماعی ادراک شده 51
2-11-3 ابعاد حمایت اجتماعی 52
2-11-4 اندازه گیری حمایت اجتماعی 53
2-11-5 اختلالات روانی ناشی از فقدان حمایت اجتماعی: 54
2-11-6 مدل های چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی برسلامتی 54
2-11-6-1 مدل تاثیر مستقیم یا تاثیر کلی حمایت اجتماعی 55
2-11-6-2 مدل تاثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیر 55
2-11-7 ارتباط حمایت اجتماعی با استرس 56
2-12 کارامدی 57
2-12-1 خودکارامدی 57
2-12-2 ابعاد خودکارامدی 60
2-12-3 منابع خودکارامدی: 61
2-12-4 تفاوت خودکارامدی و اعتمادبه نفس 61
2-12-5 عوامل مهم در شکل گیری خودکارامدی و چگونگی تاثیر گذاری آن 62
ت

2-12-7 تاثیر خودکارامدی بر عواطف: 63
2-12-8 خودکارامدی با سلامت روان 63
2-12-9 رابطه استرس با خودکارامدی 64
2-12-10 خودکارامدی و کنار آمدن با استرس 64
2-13 احساسات 64
2-13-3 احساسات مثبت 65
2-13-4 احساسات منفی 66
2-13-5 ارتباط بین احساسات مثبت و منفی 66
2-13-7 برنامه زمانبندی احساسات مثبت و منفی 76
2-13-8 اثرات استرس بر احساسات 68
2-14پیشینه تحقیق 68
2-14-1 تحقیقات داخلی 68
2-14-2 تحقیقات خارجی 71
2-15 خلاصه فصل دوم 73

ج

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 85
3-2 نوع و روش تحقیق 85
3-2-1 تحقیقات علمی بر اساس هدف 85
3-2-2 تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش 85
3-3 جامعه آماری 85
3-4 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه 86
3-5 روش گردآوری دادهها 87
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات 88
3-7 متغیرهای پژوهش 89
3- 8 پایایی و روایی پرسشنامه 89
3-8-1 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….90
3-8-2 پایایی پرسشنامه 9
3-9 مدل مفهومی تحقیق 91
3-10 روش و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها 92
چ

3-11 خلاصه فصل 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1: توصیف شاخصهای دموگرافیک (ویژگی های عمومی) 96
4-1-1: وضعیت جنسیت پاسخگویان: 96
4-1-2: وضعیت سن پاسخگویان…………………………………………………………………………………..97
4-1-3: وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان 98
4-2سوالات تحقیق 99
3-4 خلاصه فصل چهارم 129

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 131
5-2 خلاصه تحقیق 131
5-3 بحث و نتیجه گیری 132
5-3-1 بررسی فرضیه 1 132
5-3-2 بررسی فرضیه 2 132
5-3-3 فرضیه3 133
ح

5-3-4 فرضیه 4 133
5-3-5 فرضیه 5 134
5-3-6 فرضیه 6 134
5-3-7 فرضیه 7 135
5-3-8 فرضیه 8 135
5-3-9 فرضیه 9 136
5-3-10 فرضیه 10……………………………………………………………………………………………………136
5-4 پیشنهادات تحقیق 136
5-4-1 پیشنهادات برای محققان آتی 136
5-5 محدودیت های تحقیق 137
5-6 خلاصه فصل پنجم 137

فهرست نگاره
عنوان صفحه
نگاره 2-1: تعاریف رهبری از دیدگاه صاحبنظران 14
نگاره 2-2: نظریه های اساسی رهبری 22
نگاره2-3: مولفه های اصلی تشکیل دهنده رهبری تحول بخش و مراوده ای 31
دنگاره 2-4: الگوهای رهبری تحول آفرین 35
خ

نگاره 2-5 الگوی رهبری تمام عیار………………………………………………………………………………………38
نگاره2-6: مراحل سه گانه استرس 48
نگاره2-7: مدل استرس 50
نگاره 3-1 تعداد پرسشنامه ها بر حسب شهرستان های منتخب 87
نگاره 3-2 طیف لیکرت 89
نگاره 3-3: سوالات مربوط به مقیاس های پرسشنامه چند عاملی سبک رهبری تحول آفرین و مبادله ای 90
نگاره 3-4: سوالات مربوط به مقیاس های پرسشنامه محقق ساخته 90
نگاره 3-5 محاسبه آلفای کرونباخ 92
نگاره 4-1: توزیع فراوانی وضعیت جنسیت پاسخگویان 96
نگاره 4-2: درصد فراوانی وضعیت جنسیت پاسخگویان 96
نگاره 4-3: توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخگویان 97
نگاره 4-4: درصد فراوانی وضعیت سن پاسخگویان 97
نگاره 4-5: توزیع فراوانی وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان 98
نگاره 4-6: درصد فراوانی وضعیت سنوات خدمت پاسخگویان 98
نگاره 4-7: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و پیامد های استرس 99
نگاره4-8: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و پیامدهای استرس 100
نگاره 4-9: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و پیامدهای استرس ) 101
د

نگاره 4-10 نتایج تحلیل رگرسیون 101
نگاره4-12: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و پیامدهای استرس 103
نگاره 4-13: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و پیامدهای استرس ) 104
نگاره 4-14 نتایج تحلیل رگرسیون 104
نگاره 4-15: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و حمایت اجتماعی 105
نگاره4-16: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و حمایت اجتماعی…………106
نگاره 4-17: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و حمایت اجتماعی) 107
نگاره 4-18 نتایج تحلیل رگرسیون 107
نگاره 4-19: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و خودکارامدی 108
نگاره4-20: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خودکارامدی …………….109
نگاره 4-21: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و خودکارامدی) 110
نگاره 4-22 نتایج تحلیل رگرسیون 110
نگاره 4-23: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و ارزیابی عوامل استرس زا 111
نگاره4-24: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و ارزیابی عوامل استرس زا 112
نگاره 4-25: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری تحول آفرین و ارزیابی عوامل استرس زا) 113
نگاره 4-26 نتایج تحلیل رگرسیون 113
نگاره 4-27: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری تحول آفرین و احساسات 114
نگاره4-28: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و احساسات 115
نگاره 4-30 نتایج تحلیل رگرسیون 116
نگاره 4-31: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای و حمایت اجتماعی 117
نگاره4-32: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و حمایت اجتماعی 118
نگاره 4-33: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و حمایت اجتماعی) 119
نگاره 4-34 نتایج تحلیل رگرسیون 119
نگاره 4-35: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای و خودکارامدی 120
نگاره4-36: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و خودکارامدی 121
نگاره 4-37: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و خودکارامدی) 122
نگاره 4-38 نتایج تحلیل رگرسیون 122
نگاره 4-39: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای و ارزیابی عوامل استرس زا 123
نگاره4-40: آماره آزمون همبستگی پیرسون رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و ارزیابی عوامل استرس زا 124
نگاره 4-41: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و ارزیابی عوامل استرس زا) 125
نگاره 4-42 نتایج تحلیل رگرسیون 125
نگاره 4-43: خلاصه شاخص های آمار توصیفی سبک رهبری مبادله ای و احساسات 126
نگاره4-44: آماره آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و احساسات 127
نگاره 4-45: خلاصه مدل مورد استفاده ( سبک رهبری مبادله ای و احساسات) 128
نگاره 4-46 نتایج تحلیل رگرسیون 128
ز

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
جامعه بشری با سرعتی دور از انتظار، در حال دگرگونی، تحول، بازسازی و نوسازی است و پذیرش این تحولات شرط اصلی حضور در جهان کنونی به شمار می آید، بنابراین باید اثرات جانبی تحولات و تغییرات سریع را هم پذیرفت. بی توجهی به این نکته ممکن است همیشه پیامد فوری نداشته باشد، اما در عوض حوادث غیر مترقبه، بیماری های کشنده، فجایع زیست محیطی و مشکلات دیگری که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی به وجود می آیند ممکن است چندان زیان آور باشد، که نارساییها و مشکلات اجتمایی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن ها جبران ناپذیر و فراموش نشدنی باشد اما مهمترین مسئله ای که در بحث ایمنی مطرح است توجه به انسان به عنوان مهمترین سرمایه و اثرات اشتغال و عوامل استرس زا که تاثیر بسزایی بر روح و جسم او دارد، می باشد. هر چند استرس ها می توانند اثرات مثبتی را هم به دنبال داشته باشند ولیکن با اثرات منفی می توانند سلامت فردی را تهدید کنند(زارع، 1381). براین اساس مدیریت استرس را می توان به عنوان مجموعه راهکارهای موثر برای پیشگیری از استرس، مهار و کنترل استرس و بالاخره به حداقل رسانیدن نتایج و پیامدهای زیانبار آن تعریف نمود.( طغیانی، 1390).
1-2 تعریف و تبیین موضوع تحقیق
اگر چه مسئله فشار روانی تا قبل از انقلاب صنعتی مانند امروز مطرح نبوده است ولی در جهان صنعتی امروز از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و همچنین دارای جایگاه خاصی در علوم رفتاری می باشد. در قرن چهاردهم استرس بیشتر به معنای «سرسختی » بکار می رفت. در قرن پانزدهم این واژه بیشتر به معنای «کشش یا فشار فیزیکی» استفاده می شد. بعدها مهندسان از این واژه برای فشار روی دیوار و یا در زمینه ستون سازی پل ها استفاده می کردند. در قرن هجدهم معنای استرس از فشار بر روی شی ء به شخص منتقل شد و به معنای سختی، دشواری، فلاکت و محنت بکار برده می شد. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو، فشار، زور و تلاش بسیار تغییر یافت. و منظور از آن نیروهای ذهنی و جسمی افراد بود. در قرن نوزدهم واژه استرس معنای گسترده تری یافت و به تنش روی اعضای بدن یا نیروهای روانی تعمیم یافت. در قرن بیستم استرس به عنوان بار خارجی و یا خواسته ای که بر نظام زیست شناختی، اجتمایی و روانشناختی تحمیل می شود، رایج می باشد. از اوایل قرن بیستم به بعد تحقیق در ارتباط با اختلالات روان تنی، استرس را به عنوان یکی از دلایل بیماری های جسمی و روانی مطرح نموده و در نتیجه تئوری های استرس در علوم زیستی و رفتاری رشد و گسترش پیدا کرد. واژه استرس یا فشار روانی اولین بار توسط هانس سلیه (1930) روانپزشک و روانشناس اتریشی در دانشگاه مک گیل با انتشار مقاله ای در اواخر دهه 1930 بکار برده شد. از نظر وی استرس عبارت است از حادثه ای که در الگوی پیش رونده زندگی فرد تغییراتی اساسی ایجاد نماید. او علل یا محرک های خارجی را تحت عنوان استرس زا و حالت عدم تعادل بدن را تحت عنوان استرس معرفی کرد. استرس با تاثیر بر افکار، اندیشه ها و عواطف، توان مغزی، روانی و جسمانی را کاهش می دهد و مقاومت بدن و روان را در مقابل عوامل تهدید کننده تنزل داده و ازطریق مختل ساختن سیستم ایمنی بدن فرد را در معرض انواع بیماری های روانی و جسمانی قرار می دهد. این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تکنیک ها، ابزارها و دیگر ابعاد سازمان، در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش می یابند. بخش عظیمی از زندگی بشر در همین سازمان ها سپری می شود و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مثنوی معنوی، شمس تبریزی، رحمت الهی، امام صادق Next Entries مقاله رایگان با موضوع رهبری تحول آفرین، حمایت اجتماعی، سبک های رهبری، خودکارامدی