منابع پایان نامه درمورد نصرالله مردانی، ادبیات پایداری، دفاع مقدس، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

19
2-16 ویژگیهای ادبیات پایداری انقلاب اسلامی 20
2-17 عناصرادبیات پایداری 20
2-18 ادبیات مقاومت 20
2-19 ادبیات دفاع مقدس 21
2-20 موضوعات ادبیات پایداری دردفاع مقدس 22
2-21 ویژگی های کلی ادبیات پایداری 22
2-21-1 بهره گیری از نماد 22
2-21-2 دعوت به مبارزه 22
2-21-3 ترسیم چهره رنج کشیده ومظلوم مردم 23
2-21-4 بیان جنایتهاوبیدادگریها 23
2-21-5 توصیف وستایش جانباختگان وشهیدان 23
2-21-6 القای امید به پیروزی 23
2-21-7 ستایش آزادی وآزادگی 24
2-21-8 ستایش سرزمین خود (وطن) 24
2-21-9 ظلم وستم به مردم 24
2-21-10 قهرمانان مذهبی،تاریخی واسطوره های ملی 25
2-22 حبسیه وادب پایداری 25
2-23 شعرپایداری وعناصرآن 25
2-23-1 مردم : عنصرپایداری 26
2-23-2 اسطوره : نمادپایداری 26
2-24 قالبهای شعردرادبیات پایداری 27
2-24-1 قالب نیمایی (شعرنو) 27
2-24-2 کوتاه سروده 28
2-24-3 بندهای بهم پیوسته 29
2-24-4 چهارپاره پایداری 29
2-24-5 رباعی پایداری 29
2-24-6 دوبیتی پایداری 30
2-24-7 مثنوی پایداری 30
2-24-8 قصیده پایداری 31
2-24-9 غزل پایداری 31
فصل سوم : شهادت و مبانی نظری آن ……………………………………….33
3-1 مقدمه 34
3-2 معنای لغوی واژه شهادت 34
3-3 تعریف شهادت 34
3-4 فرهنگ شهادت 35
3-5 انواع شهادت 35
3-5-1 شهادت حقیقی 35
3-5-2 شهادت حکمی 36
3-6 شهادت دردین اسلام 36
3-7 شهادت در قرآن کریم 37
3-8 شهادت درنهج البلاغه 40
3-8-1 ضرورت شهادت درجهاد اسلامی 41
3-8-2 ضرورت شهادت طلبی وعشق به شهادت 41
3-8-3 راههای رسیدن به پاداش شهادت 41
3-8-4 تعریف یاران به شهادت رسیده 41
3-9 شهادت وعاشورا 42
3-10 ارزش شهادت در روایات 42
3-11 شهادت درسخنان ائمه معصومین (ع) 43
3-12 عنصرعشق 43
3-13 شهادت طلبی 43
3-14 انگیزه های شهادت طلبی 44
3-14-1 شوق به لقاءالله 44
3-14-2 زندگی راستین 44
3-14-3 بزرگی روح وبدی زمانه 44
3-14-4 دل بریدن ازدنیای فانی ودلبستن به حقیقت باقی 44
3-14-5 اجرای حق واحیای اسلام 45
3-15 بشارت خواهی 45
3-16 شهادت درادبیات پایداری وانقلاب اسلامی 45
3-17 شعرانقلاب ودفاع مقدس 46
3-18 مفاهیم شهادت درادبیات پایداری ودفاع مقدس 47
3-19 ویژگی های کلی شهادت درادبیات پایداری وانقلاب اسلامی 48
3-19-1 ستایش شهیدان 48
3-19-2 فیض عظیم شهادت 48
3-19-3 تبیین ارزش شهیدوشهادت 48
3-19-4 پاداش شهید 49
3-19-5 شوق دیدار 49
3-19-6 لحظه شهادت شهید 50
3-19-7 ازدست دادن فرصت شهادت 50
3-19-8 گلزارشهداوآرامگاه شهیدان 50
3-19-9 تشییع جنازه شهیدان 50
3-19-10 وداع با شهیدان 51
فصل چهار: زندگی نامه نصرالله مردانی و حمید سبزواری و مفاهیم پایداری و شهادت در اشعار …………………………………….52
4-1 مقدمه 53
4-2 شرح حال وزندگینامه نصرالله مردانی 53
4-2-1 سبک شعری مردانی 54
4-2-2 شعرشهادت ازدیگاه مردانی 55
4-2-3 آثارنصرالله مردانی 55
4 -3 شرح حال و زندگینامه حمید سبزواری 56
4-3-1 آثارحمید سبزواری 58
4-4 مفاهیم پایداری و شهادت دراشعارنصرالله مردانی و حمید سبزواری 58
4-4-1 دعوت به مبارزه و قیام 58
4-4-2 بیان جنایت و بیداد 95
4-4-3 ترسیم چهره رنجکشیده و مظلوم مردم 130
4-4-4 القای امید به آینده و پیروزی 138
4-4-5 بهره گیری از نمادهای ملی،مذهبی و تاریخی 154
4-4-6 قهرمانان مذهبی،تاریخی و ملی 162
4-4-7 ستایش آزادی و آزادگی 165
4-4-8 ستایش سرزمین (وطن) 178
4-4-9 پیامیر (ص) واهل بیت (ع) 184
4-4-10 انتظاربرای فرج امام عصر (ع) 193
4-5 شهیدوشهادت 199
4-5-1 توصیف شهیدان و جانباختگان 200
4-5-2 تبیین ارزش شهید و شهادت 213
4-5-3 شوق به شهادت ودیدارحق 219
4-5-4 تکریم و بزرگداشت شهداء : 222
4-5-5 فیض عظیم شهادت 224
4-5-6 آرزوی شهادت 229
4-5-7 بازماندن از قافله شهداء 230
4-5-8 لحظه شهادت شهیدان 232
4-5-9 مراسم شستشوی پیکر شهیدان 232
4-5-10 تشییع و به خاکسپاری پیکر شهیدان 233
4-5-11 گلزارشهیدان 234
پیوست فصل چهار ………………………………………………………………………………………..235
فصل پنجم : نتیجه گیری ……………………………………………………………………..247
5-1 نتیجه گیری 248
منابع و مآخذ 250
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………..255

فصل اول

کلیات طرح تحقیق

1-1مقدمه
هر روز در گوشه ای از این دنیا شاهد نزاع و درگیری های مادی و معنوی بین ملل و اقوام گوناگون هستیم وفطرت انسان ظلم و ستم را بر نمی تابد و در برابر تجاوز و بیداد، به ایستادگی و پایداری بر می خیزد که همین مقاومت و پایداری منشأ بروز جنگ و درگیری بین ملل و اقوام مختلف می گردد. طرف مهاجم با توجه به خوی استکباری خود در تلاش برای غارت و چپاول سرمایه های یک ملت مظلوم و ستم دیده است و مردمی که مورد تاخت و تاز و هجوم بیگانگان قرار می گیرند به دفاع مشروط از خود، وطن و تمام هستی شان به اشکال مختلف چون مبارزه، سکوت و پرخاش بر می خیزند.
با چنین پیشینه ای در دنیای نابسامان امروز انقلاب هایی در جاهای مختلف بوقوع پیوسته و یا در حال شکل گیری است از جمله می توان به قیام مردم مظلوم و رنجدیده فلسطین و انقلاب اسلامی ایران و …. اشاره کرد.
پس ظلم و ستم حاکمان، تعدی و تجاوز بیگانگان به استقلال و تمامیت ارضی ملل مختلف برای غارت سرمایه های مادی و معنوی آن منشأ و خاستگاه انقلاب ها و مبارزه ها است.
و در این انقلاب ها نقش شاعران و نویسندگان نمود پیدا می کند و آنها نیز دوشادوش مردم سرزمینشان با سروده ها و نوشته های خود، ضمن ترسیم چهره کریه و زشت حاکمان فاسد و نیت شوم بیگانگان و ستایش آزادی و آزادگی در آثار خود، به تشویق و ترغیب مردم به ایستادگی و مقاومت و دفاع از مرزهای مادی و معنوی می پردازند و شهادت در راه آزادی و مقاومت را نیز ارج می نهند و بلکه آن را می ستایند و همین دفاع و کشته شدن در بدست آوردن استقلال و آزادی سبب خلق آثاری با مضمون و محتوای مبارزه، آزادی، پیروزی، پایداری و شهادت و…. شده است.
1-2 شرح و بیان مسئله پژوهش
کشورم ایران، سرزمینی است که در طول تاریخ بویژه در دوره معاصر مورد طمع بیگانگان قرار گرفته است که با تهاجم بیگانگان واستبداد حاکمان آن، تمام شؤون زندگی مردم تحت تأثیر قرارگرفته است و مردم مبارز و غیور ایران برای حفظ وحراست از سرزمین خود به مقابله با حاکمان فاسد و تهاجم بیگانگان برخاستند.حمید سبزواری و نصرالله مردانی از شاعران معاصر و متعهد با ترسیم نابسامانیها و بیدادهای حکومت پهلوی و برجسته سازی قهرمان تاریخی و مذهبی با الهام از فرهنگ غنی عاشورا به مبارزه و قیام علیه حاکمان فاسد و خودفروخته پهلوی پرداختند و بعد از انقلاب نیز ضمن حضور در صحنه های مختلف انقلاب و دفاع مقدس با سروده های حماسی خودضمن دعوت مردم به مبارزه و ایستادگی در برابر استکبار و تهاجم همه جانبه رژیم بعثی عراق، به تجلیل از ایثارگری ها و پایمردی های مردم و شهیدان راه استقلال و آزادی پرداختند.
1-3 پیشینه پژوهش
این پایان نامه که عنوان آن«بررسی مفاهیم پایداری و شهادت دراشعار نصرالله مردانی و حمید سبزواری»است که شامل پنج فصل می باشد: کلیات، مبانی نظری پایداری، شهادت، و مفاهیم پایداری و شهادت در اشعار نصرالله مردانی و حمید سبزواری. برخی از پژوهش هایی که در مورد نصرالله مردانی و حمید سبزواری انجام گرفته است عبارتند از:
1- مقاله«صور خیال خونین در شعر نصرالله مردانی»، از سهیلا صلاحی مقدم ،دانشگاه الزهرا،(1384ش).
2- پایان نامه «بررسی جلوه های پایداری در شعر بدوی الجبل و حمید سبزواری» از محبوبه محمدی، دانشگاه اراک، سال(1391ش).
3- پایان نامه «بررسی تطبیقی نمادهای پایداری در شعر توفیق امین زیاد و نصرالله مردانی» از وجیهه سروش، دانشگاه رازی ،سال(1392).
4- مقاله «بررسی صبغه های دینی– مذهبی (نمادهای پایداری) در اشعار نصرالله مردانی»، از حسین علی پاشاپسندی و … ،سال (1391ش).

1-4 اهداف پژوهش
عواملی که موجب گردید اشعار این دو شاعر باهم بررسی گرددعبارتند از:
1- هر دو از شاعران متعهد و مردمی دوره معاصر ابران هستند.
2- هر دو شاعر در قبل از انقلاب در کوران مبارزاتی مردم با حکومت وقت، حضور داشته و با اشعار و سروده های خود مردم را به مبارزه و پایداری دعوت کرده اند.
3- هر دو در صحنه های انقلاب و دفاع مقدس حضور داشته و ضمن مبارزه، دوشادوش مردم در شکل گیری انقلاب و پیروزی های رزمندگان، با سروده های حماسی خود در تشویق و ترغیب آنها نقش بسزایی ایفا نموده اند.
1-5 فرضیه های پژوهش
1-فضای اختناق و خفقان حاکم بر جامعه ایرانی در دوره پهلوی و حضور هر دو شاعر در آن فضا موجب گردید آنان به ترسیم آن فضا در اشعارشان بپردازند.
2- با توجه به اینکه حمید سبزواری و نصرالله مردانی از شاعران آزادی خواه دوره معاصر هستند و تعصب آنها به وطن خود موجب گردید، دو شادوش ملت به مبارزه برخیزند.و با اشعار خود مردم را به مبارزه و پایداری دعوت کنند.
3-حضور هردو شاعر در دفاع مقدس موجب گردید آنها رشادت ها و جانفشانی های مردم و رزمندگان را در اشعار خود به تصویر بکشند و مردم را به استقامت و پایداری در برابر تهاجم همه جانبه رژیم بعثی عراق با الهام از فرهنگ غنی شیعه و حماسه عظیم و ماندگار عاشورا فرا بخوانند و روحیه حماسی را در مردم تقویت نمایند.
با توجه به روحیه ایثارگری، فداکاری و مبارزاتی مردم ایران، هر دو شاعر مفاهیم مشابه پایداری و شهادت (دعوت به مبارزه، القای امید به پیروزی، انتظار، بیان جنایت و بیداد، پیامبرو اهل بیت (ع)، بهره گیری از نماد و مفاهیم مختلف شهادت) را بن مایه اشعار و سروده هایشان قرار داده اند.
1-6 روش پژوهش
این پژوهش به شیوه فیش برداری در قالب بررسی مفاهیم پایداری و شهادت در اشعار دو شاعر معاصر و متعهد «حمید سبزواری»و«نصرالله مردانی»در پنج فصل گرد آوری گردیده است:
فصل اول: شامل کلیات تحقیق از جمله مقدمه، بیان مسئله، سابقه و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق و روش تحقیق می باشد.
فصل دوم: شامل مبانی نظری پایداری، انواع ادب پایداری و ویژگی های کلی آن است.
فصل سوم: مبانی نظری مفهوم شهادت و ویژگی های کلی آن را در ادبیات پایداری مورد بررسی قرار می دهد.
فصل چهارم: در این فصل مفاهیم پایداری از جمله:(دعوت به مبارزه، بیان جنایت و بیداد، القای امید به پیروزی، انتظار و ستایش قهرمانان مذهبی، تاریخی و ملی و….)و مفاهیم شهادت از جمله: (تو صیف شهیدان، شوق دیدار حق، تکریم و بزرگداشت شهدا و وداع با شهیدان و ….. ) در اشعار این دو شاعر مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم: شامل نتیجه گیری است .

فصل دوم

پایداری و مبانی نظری آن

2-1 مقدمه
ظلم و ستم و بی عدالتی در جامعه باعث بر انگیخته شدن احساسات مردم می شود و اعتراض آنها را به دنبال دارد. در آیات متعددی از قرآن کریم، نهج البلاغه و در فرازهایی از سخنان ائمه معصومین(ع) به پایداری و مقاومت اشاره گردیده و بلکه ستوده شده است. که می توان به عنوان مصداق به حادثه عظیم و جانگداز عاشورا و پایداری و شهادت امام(ع) و یاران با وفای آن حضرت(ع) در پاسداری از دین رسول خدا و پایداری حضرت زینب(س) بعد از واقعه عاشورا در تبیین اهداف قیام امام حسین (ع) و سوگ ایشان در شهادت برادران، برادر زاده ها، فرزندان و سایر شهدای کربلا اشاره کرد. با این اوصاف ادبیات پایداری در اعتراض به ظلم و ستم و نابسامانیهای موجود در هرجامعه ای شکل می گیرد و شاعران و نویسندگان ادب پایداری ضمن همراهی مردم به ترسیم وضعیت حاکم برجامعه خود می پردازند و مردم را به مقاومت و پایداری دعوت، و مرگ در این راه را که به شهادت منجر می شود تحسین می نمایند.
2-2

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه درمورد ادب پایداری، ادبیات پایداری، اهل بیت (ع)، تاریخ اسلام