منابع مقاله درمورد قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………….23
3-2- مسئولیت پزشک مباشر……………………………………………………………………………………………………..24
3-2-1-طبیب جاهل به طبابت……………………………………………………………………………………………………25
3-2-2- طبیب حاذق به طبابت………………………………………………………………………………………………….27
3-2-2-1- طبیب حاذق مقصر…………………………………………………………………………………………………..27
3-2-2-1-1-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر………………………………………………27
3-2-2-1-2-تمسک به قواعد کلی ضمان…………………………………………………………………………………..29
3-2-2-1-2-1-اتلاف……………………………………………………………………………………………………………..29
3-2-2-1-2-2-لاضرر…………………………………………………………………………………………………………….32
3-2-2-1-3-تمسک به قواعد باب دیات……………………………………………………………………………………32
3-2-2-1-3-1-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق…………………………………………….33
3-2-2-1-3-2-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است………………………………….33
3-2-2-1-3-3-روایت فاصله…………………………………………………………………………………………………..35
3-2-2-1-3-3-1-حدیث اول روایت سکونی……………………………………………………………………………35
3-2-2-1-3-3-2-حدیث دوم…………………………………………………………………………………………………36
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار)……………………………………………………………………………..36
3-2-2-2-1-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره………………………………………………………………………36
3-2-2-2-2-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان …………………………………………………………………….41
3-2-2-2-3-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات……………………………………………………………….44
3-2-2-2-4-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله……………………………………………………………………….46
3-2-2-2-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار)……………………………………………………………………………….46
3-2-3-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق……………………………………………………………………………..48
3-2-3-1-مانع اول: اجازة شرعي، قانوني………………………………………………………………………………..48
3-2-3-2- مانع دوم: قاعدة احسان…………………………………………………………………………………………49
3-2-3-3-مانع سوم: اذن بيمار……………………………………………………………………………………………….51
3-2-3-4- مانع چهارم: ضرورت اجتماعي………………………………………………………………………………53
3-2-4-ابراء به عنوان مسقط ضمان…………………………………………………………………………………………53
3-2-4-1- ابراء مريض «اسقاط ما لم يجب» …………………………………………………………………………..53
3-3- ضمان طبیب غيرمباشر…………………………………………………………………………………………………..56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
4-1- اركان مسئوليت پزشک در اعمال پزشكي…..……..…………………………………………………61 4-1-1- فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي……………………..……………………………………………..61
4-1-1-1- بي احتياطي62……….…………………………..……………………………………………..62
4-1-1-2- بي مبالاتي…..…………..………………………..……………………………………………..63
4-1-1-3- عدم مهارت…..………………………………..………………………………………………..66
4-1-1-4- عدم رعايت نظامات دولتي……………….……..……………………………………………..67
4-1-2- نتيجه مجرمانه……………………………………………………………………………………….69
4-1-3- رابطه سببيّت….…….…………………………………………………………………………….. 70
4-2- سقط جنين……………………….…………………………..………………………………………..76
4-2-1- انواع سقط جنين……………….…………………………………………………………………..77
4-2-1-1- سقط جنين جنايي…………..………..………………………………………………………..77
4-2-1-2- سقط جنين طبي ………………………………..……………………………………………..77
4-2-1-3- سقط جنين خود به خودي يا مرضي………….……………………………………………..80
4-2-1-4- سقط جنين ضربه اي……………..…………….……………………………………………..80
4-2-2- اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي …………….………..………………………………..80
4-2-2-1- ركن قانوني….……..……………..…………….……………………………………………..81
4-2-2-2- ركن مادي……………………………………………………………………………………………………….82
4-2-2-3- ركن معنوي……………………………………………………………………………………………………..84
4-2-3- مجازات سقط جنين عمدي……………………………………………………………………………………84
4-2-3-1- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي…………………………………………………..84
4-2-3-2- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي……………………………………..85
4-3- افشاء اسرار بيماران 87
4-3-1- ركن قانوني 87
4-3-2- ركن مادي 90
4-3-2-1- شخصيت مرتكب 90
4-3-2-2- وجود سر يا راز 90
4-3-2-3- افشاء نمودن سر 90
4-3-3- ركن معنوي 91
4-3-4- مجازات افشاء اسرار 91
4-4- صدور گواهي نامه خلاف واقع 92
4-4-1- عنصر قانوني 92
4-4-2- ركن مادي 93
4-4-2-1- شخصيت مرتكب 93
4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهي صادره 94
4-4-3- ركن معنوي 95
4-4-4- مجازات صدور گواهي نامه خلاف واقع 95
4-5- دخالت غيرمجاز در امور پزشكي 96
4-5-1- ركن قانوني 96
4-5-2- ركن مادي 97
4-5-2-1- شخصيت مرتكب 98
4-5-2-2- فعل مرتكب 99
4-5-2-3- ركن معنوي 100
4-5-2-4- مجازات دخالت غيرمجاز در امور پزشكي 100
4-6- اغفال بيماران 101
4-6-1- ركن قانوني 101
4-6-2- ركن مادي 102
4-6-2-1- شخصيت مرتكب 102
4-6-2-2- فعل مرتكب 102
4-6-3- ركن معنوي 103
4-6-4- مجازات اغفال بيماران 103
4-7- خودداري از كمك به مصدومين 104
4-7-1- ركن قانوني 104
4-7-2- ركن مادي 105
4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جاني 106
4-7-2-2- استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك 107
4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به كمك كننده و ديگران 107
4-7-3- ركن معنوي 108
4-7-4- مجازات خودداري از كمك به مصدومين 108
4-8- نقد و بررسی مواد قانونی 109
4-8-1- تحليل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامي 1375……………………………………….110
4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامي 1375 …………………………………………………………………………..111
4-8-3- مبناي تقصير در قانون جديد مجازات اسلامي………………………………………………………….113
4-8-4-شرط برائت از ضمان…………………………………………………………………………………………….114
4-8-4-1- مفهوم و مستند قانوني شرط………………………………………………………………………………114
4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصير پزشك………………………………………………………………….116
فصل پنجم: نتيجه گيري
نتيجه گيري: 119
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………120
منابع و مآخذ: 121

چكيده:
پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
واژگان كليدي: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی

مقدمه:
پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:
1- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد ظاهر و باطن Next Entries منابع مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت