پایان نامه رایگان درباره آداب و رسوم، آسیای صغیر، تاریخ اجتماعی، سفرنامه ها

دانلود پایان نامه ارشد

4-3-2-4-4وصف چین 66
4-3-2-4-5 ابن بطوطه در توصیف کاخ سلطنتی چین و تشکیلات آن 67
4-3-2-4-6وصف بازار تبریز 69
4-3-2-4-7 وصف بیابان از سجلماسه به ایوالاتن 69
4-3-2-4- 8 ابن بطوطه در توصیف برخورد زنان 71
4-3-3 زبان و فرهنگ ایرانی 72
4-3-3-1 اصطلاحات دیوانی در هند 73
4-3-3-2 لغات و زبان فارسی در هند 73
4-3-3-3 نفوذ ایرانیان در هند 76
4-3-3-4 پادشاه فارسی دان سیلان 77
4-3-3-5 ارزش های دینی، ملی و فرهنگی ایران 77
4-3-3-6 فرهنگ ایرانی اسلامی در چین 78
4-3-3-7 آثار نفوذ فکر و ادب ایرانی در بلاد ترک (آسیای صغیر) 80
4-3-4 موضوعات اجتماعی و فرهنگی 81
4-3-4-1 آداب و رسوم و آیین و معتقدات 82
4-3-4- 2 مراسم رؤیت هلال رمضان در ابیار 82
4-3-4-3 نظام خانقاهی مصر و مراسم درویشان در قاهره 83
4-3-4-4 مراسم تشییع جنازه در دمشق و هندوستان 84
4-3-4-4-1 در دمشق 84
4-3-4-4-2 در هندوستان 85
4-3-4-5آداب و رسوم مردم مکه 85
4-3-4-5-1 مراسم نماز در مکه 86
4-3-4-5-2 مراسم نیمه شعبان- مراسم ماه رمضان 86
4-3-4-5-3 مراسم ماه شوال – احرام کعبه 86
4-3-4-6مراسم رقص و سماع درویشان رفاعیه در عراق 87
4-3-4-7 مراسم ماتم و تعزیه داری در ایذه 88
4-3-4- 8 مراسم شبهای جمعه در بقعه شاه چراغ شیراز 89
4-3-4- 9 مقبره سعدی وآداب زیارت آن 90
4-3-4-10 مراسم اردوی سلطان ابوسعید در بغداد 90
4-3-4- 11 رسوم و عادات مردم یمن و آفریقای شمالی 91
4-3-4-12رسوم و عادات مردم ظفار 91
4-3-4-13 آداب و رسوم «گروه فتوت » 92
4-3-4-14 آداب و رسوم هندیان 93
4-3-4-15 رسوم و عادات مردم جزایر مالدیو 96
4-3-4-16 رسم قدمگاه و بتکده دینور 98
4-3-5 احوال مردم چین 99
4-3-5-1 پول های کاغذی که وسیلۀ معاملات است 99
4-3-5-2ذغال سنگ 99
4-3-5-3 هنر نقاشی در چین و صورت برداری از سرنشینان کشتی ها 100
4-3-5-4 شهر کانتون و بازار کوزه گران در چین کلان و مراسم دفن پادشاه آن 100
4-3-6 ایوالاتن و آداب و رسوم مسوفی ها 101
4-3-7 آداب و رسوم سیاهان 102
4-3-7-1 تذلل سیاهان در برابر پادشاه خود 102
4-3-7-2رسوم پسندیده سیاهان 103
4-3-7-3 رسوم نکوهیدۀ سیاهان 104
4-3-8 آموزش و فرهنگ 104
4-3-8-1 مدرسه و مسجد 104
4-3-8-1-1 جامع الکتبیین تونس 105
4-3-8-1-2 جامع اعظم زیتونه 105
4-3-8-1-3 مساجد و مدارس دمشق 105
4-3-8-1-4 جامع دمشق و تاریخچه بنای آن 107
4-3-8-1-5 بنای مسجد و فضیلت آن 107
4-3-8-1-6 مدرسین مسجد دمشق 108
4-3-8-1-7 جامع علی شاه تبریز 109
4-3-8-1-8 مدارس قاهره 110
4-3-8-1-9 مدرسه شوشتر 111
4-3-8-1-10 مدرسه شیراز 111
4-3-8-1-11 مدارس بغداد 112
4-3-8-1-12 مدارس و مساجد اهل علم بخارا و بلخ 113
4-3-8-1-13 مدارس دخترانه هانور 113
4-3-9موضوعات تاریخی و جنبه وقایع نگاری آن 114
4-3-9-1سفری به شهر های کهن 114
4-3-9-1-1شهر تلمسان 114
4-3-9-1-2شهر بجایه 115
4-3-9-1-3بلوای اسکندریه 117
4-3-9-1-4 مصر،قاهره 117
4-3-9-1-5 اهرام مصر 118
4-3-9-1-6ممالیک مصر 119
4-3-9-1-7عیذاب و شورشیان کنار دریای سرخ (طایفه بجاهان) 120
4-3-9-1-8 کنترل مرزی میان مصر و شام 120
4-3-9-1-9 فلسطین ولبنان 121
4-3-9-1-10بیت المقدس 121
4-3-9-1-11اسماعیلیان سوریه 123
4-3-9-1-12 قلاع فداییان 123
4-3-9-1-13بصره و منارجنبان 124
4-3-9-1-14بندرماهشهر 125
4-3-9-1-15 شوشتر و تاریخ آن 125
4-3-9-1-16 ایذه و احوال تاریخی آن 125
4-3-9-1-17 اتابک افراسیاب دوم 126
4-3-9-1-18 از ایذه تا اصفهان 127
4-3-9-1-19 تاریخ اجتماعی اصفهان 128
4-3-9-1-20 شیراز و تاریخ اجتماعی آن 129
4-3-9-1-21 سلطان خدابنده و کوشش برای رسمیت دادن مذهب تشیع در ایران 130
4-3-9-1-22 ابواسحاق و وقایع دوران سلطنت او 131
4-3-9-1-23 وضع ایران و عراق پس از مرگ سلطان ابوسعید 132
4-3-9-1-24 آسیای صغیر و تاریخ حکومت آل عثمان 133
4-3-9-1-25 بخارا و آغاز کار تاتار و تخریب آن 134
4-3-9-1-26بلخ و خرابیهای مغول 136
4-3-10 موضوعات سیاسی 137
4-3-10-1رقابت میان قضات مذاهب اربعه در مصر و مشاجرات مذهبی 137
4-3-10-2 غلات شیعه در لبنان و سوریه 138
4-3-10-3 اسماعیلیان سوریه و داستان قراسنقر و حکومت مراغه 139
4-3-10-4 درگیریهای شیعه و سنی 142
4-3-10-5 مشاجرات مذهبی در اصفهان 143
4-3-10-6 کوشش برای رسمیت دادن به مذهب تشیع در ایران 143
4-3-10-7سیاست دربار هند در تفویض مناصب مهم مملکتی 144
4-3-11موضوعات اخلاقي 145
4-3-11-1 حكايت مرد پارسا 145
4-3-11- 2 حكايت اخلاق نيك دمشقيان 146
4-3-11-3 مكارم اخلاق مردم مكه 147
4-3-11-4 اصفهان و كلوهاي آن 148
4-3-11-5 ایثار و خدمت برادران جوان مرد یا “گروه فتوت” در آسیای صغیر 148
4-3-11-6 فعالیتهای گروه امر به معروف در شهر هرات خراسان 151
4-3-11-7 تارنا شهر بزرگی که مردمانش از کثرت فساد به سنگ مبدل شده اند 152
4-3-11-8 سخاوت ملک جلال الدین 152
4-3-12موضوعات جغرافیایی 153
4-3-12-1بندر اسکندریه مصر 154
4-3-12-2 نیل تنها رودخانه ای که دریا نامیده می شود 156
4-3-12-3جبل الاقرع 157
4-3-12-4 کوه قاسیون در دمشق 157
4-3-12-5 بندر ماهشر و جغرافیای شوشتر ،اصفهان و شیراز 158
4-13-12-6 جغرافیای هند 159
4-13-12-7 جزایر مالابار (ملیبار) 161
4-3-12-8 جزایر مالدیو 162
4-3-12-9 بنگاله و کوهستان کامرو و رودخانه کبود رود 162
4-3-12-10کشور برهنگار و توالسی در آسیای جنوب شرقی 163
4-3-12-11 چین و چشم اندازهای طبیعی آن 164
4-3-12-12آفریقای مرکزی و مسیر رودخانه نیل 165
فصل پنجم (نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد)
5-1 نتیجه گیری 167
5-2 ارائه ی پیشنهاد 169
فهرست منابع 174

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1-میزان کاربرد مجموع موضوعات در سفرنامه 171
نمودار شماره 2-میزان کاربرد موضوعات اجتماعی و فرهنگی در سفرنامه 171
نمودارشماره3- میزان کاربرد موضوعات تاریخی درسفرنامه 172
نمودار شماره4-میزان کاربرد موضوعات سیاسی در سفرنامه 172
نمودار شماره5-میزان کاربرد موضوعات اخلاقی در سفرنامه 173
نمودارشماره6- میزان کاربرد موضوعات جغرافیایی در سفرنامه 173

تقـدیر و تشکر

نفس می نیارم زد از شکر دوست که شکری ندارم که درخورد اوست
شکر و سپاس خدای را که توفیق انجام و اتمام این اثر ادبی را به من ارزانی نمود و با تشکر فراوان و سپاس ویژه از سرکار خانم دکتر رحمانی استاد راهنما و تکیه گاه ناتوانی هایم که زحمت راهنمایی و مشاوره این اثر را پذیرفتند.

تقدیم به

استوارترین واژه ناب زندگی
پدر و مادر عزیزم،
خانواده گرامی
و دانش آموزان عزیز

سپاس خدای را که از روی کرم،پدری فداکار و مادری مهربان نصیبم ساخته است.پدر و مادر ای کلمات مقدس،ای واژگان ناب و ارباب علم، ای مفهوم زندگی ام، ای تمام امیدم، ای اولین معلمانم که به من زبان آموختید.مُصوِت و صامت های من با زحمات شما جان گرفت و کلمه شد،کلمات هم با وجود شما جمله شدند،الفبا هم مدیون شماست.
دانش آموزان عزیز؛ همان طوری که یک جهانگرد و نویسنده در مقابل خواننده متعهّد است که با صداقت و اندیشمندانه آن چه را که دیده و شنیده به نگارش درآورد،شما نوجوانان و جوانان هم که خلق دنیای اساسی آینده به دستان شما است،مسؤول هستید در آن چه که می خوانید تفکر کنید و آن را مایه عبرت و الگوی خود قرار دهید و در جهت ساختن جامعه ای برتر گام نهید.

چکیده
سفرنامه ها منبع مناسبی برای مطالعه و تحقیق پیرامون تاریخ اجتماعی هستند؛زیرا حاصل تماس مستقیم نویسنده با توده مردم است. یکی از مشهورترین و جامع ترین سفرنامه ها،سفرنامه ابن بطوطه است.این سیّاح مراکشی که در قرن هشتم هجری قسمت عمده ای از جهان آن روز را سیاحت کرده،مشهودات خود را با ژرف اندیشی نگاشته،به طوری که سفرنامه او یکی از منابع ارزشمند برای پژوهندگان آن روزگاران واقع شده است. او با دقّت خاص خویش از جوامع مورد سیاحت خود تصویر برداشت و در مدت سی سال سفر از وضع ممالک و شهرها،از خصوصیات مردمان،آداب و رسوم آنان و همه مسائل و موضوعات زندگی آنان که در سده هشتم هجری می زیستند، یادگارهایی از خودش به جای گذاشت.این کتاب سیری در آفاق اجتماع و محوری برای مطالعه جریان های فرهنگی و سیاسی قرن هشتم هجری است. نه تنها از جهت وسعت شعاع سفر بلکه به لحاظ دید و نگرش خاص ابن بطوطه در گزارش احوال عصر خود که آن را عصر اختلالات سیاسی و بی ثباتیها و هرج مرج ها در عالم اسلام باید نام نهاد. ابن بطوطه رویدادهای روزگار خود را با صداقت تمام و بر مبنای اطلاعات دست اول بیان می کند. محتوای سفرنامه ابن بطوطه از تنوع زیادی برخوردار است.اکثر موضوعات کتاب درباره اوضاع و احوال اجتماعی جوامع مختلف و زندگی شهرنشینی و آداب و رسوم و سنن مردم شهرهای مختلف است.هدف از این تحقیق بررسی محتوایی سفرنامه ابن بطوطه از آن جهت که زمینه تفکر و تأمل در تمدن مختلف را فراهم سازد و نکات فکرت انگیز و عبرت آموز آن باعث تحولات فکری شود. چنان که از درون مایه این اثر می توان منبع ثروت عظیم تجربه و نکات ظریف اخلاقی و هنری را استخراج نمود.
کلید واژه :سفرنامه، محتوا، سیرو سیاحت، ابن بطوطه

1-1مقدمه تحقیق
سفرنامه ابن بطوطه از شاهکارهای ادبی است که علاوه بر دارا بودن جلوه های هنری و ادبی، سیمای هنرمندانی از تمدّن مختلف را به تصویر کشیده است. برای شناخت ابعاد گوناگون تاریخ ادبی، اجتماعی و تمدن ملتهای پیشین باید منابع متعدد و متنوعی را مطالعه کرد. بی شک، یکی از این منابع سفرنامه هایی است که از جهانگردان و سیاحان بر جای مانده است. کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن، از همان آغاز آنان را به سیر آفاق وانفس دعوت کرده و از ایشان خواسته است تا رهاورد این سفرها را دستمایه تفکر و تدبّر خود قرار دهند و از این راه دریچه ای به هدایت و سعادت خویش بگشاند.« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ»(فصلّت:53)
سفرنامه ابن بطوطه از کتاب های با ارزش جغرافیایی سده های میانه است. مناطق مورد بازدید ابن بطوطه با توجه به آنکه بخش پهناوری از ربع مسکون را گشته بود بیش تر است و اطالاعاتی که او از جزئیات زندگی و آداب و رسوم و جریانات اجتماعی و سیاسی روزگار به دست می داده غنی تر و جامع تر است این کتاب احوال و عادات ملل گوناگون مختلفی را از قلب قاره آفریقا تا کرانه دریای چین یک جا و مجموع دارد و حاوی با ارزش ترین اطلاعات تاریخی، خاصه تاریخ فرهنگی و اجتماعی مسلمانان در سده هشتم هجری است. این گنجینه نفیس و سرشار از اطلاعات غنی حاصل چندین سفر پی در پی و طولانی نویسنده به دور دنیا است. چنانچه به بیشترین شهرهای سرشناس دوران خودش سفر کرده و بیشتر کشورهای آسیا و آفریقا و قسمتی از قاره اروپا را نیز دیدن کرده است.
رحله ابن بطوطه از چندین جهت بر دیگر نوشته های مشابه برتری دارد. نخست، از لحاظ گستره مکانی سفر و شمول سفرنامه بر ماجراهای مسافرتی که از طنجه مراکش آغاز شده و برمصر و شام فلسطین و جزیره العرب و ایران و عمان و آسیای صغیر و دشت قبچان و ماوراء النهر و افغانستان و سند و هند و چین و اندلس و نیجریه گسترش یافته است.
دوم، از جهت گستره زمانی سفر؛ ما نه پیش از ابن بطوطه و نه پس از او جهانگرد مسلمانی را سراغ نداریم که قریب سی سال از عمرش را پیوسته و بی وقفه در سفر گذرانده باشد. سوم، از حیث صمیمیت و صداقت او در گزارش اوضاع و احوال مناطقی که دیده. چهارم، از لحاظ تنوّع محتوای

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه رایگان درباره سفرنامه ها، فرهنگ و تمدن، جهان اسلام، قرآن کریم