مقاله با موضوع معناشناسی، فقه امامیه، عمل صالح.، روش تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول:کلیات
1-1 – بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………..4
1-3- پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5
1-4- فرضیهها……………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-5 – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
1-6 – مروری بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………………….6
فصل دوم: معناشناسی
2-1- معناشناسی توبه…………………………………………………………………………………………………………………9
2-1-1- معناشناسی لغوی توبه…………………………………………………………………………………………………..9
2-1-2- معناشناسی اصطلاحی توبه…………………………………………………………………………………………10
2-1-2-1- معناشناسی فقهی توبه…………………………………………………………………………………………..10
2-1-2-1-1- معناشناسی توبه از نظر فقه امامیه……………………………………………………………………10
2-1-2-1-2- معناشناسی توبه از نظر فقهای اهل سنت…………………………………………………………11
2-1-2-2- معناشناسی حقوقی توبه…………………………………………………………………………………………11
2-2- حقیقت توبه…………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2-1- توبه نصوح……………………………………………………………………………………………………………………17
2-3- فضیلت توبه……………………………………………………………………………………………………………………..20
2-4- معناشناسی حدود……………………………………………………………………………………………………………21
2-4-1- معناشناسی لغوی حدود……………………………………………………………………………………………..21
2-4-2- معناشناسی اصطلاحی حدود……………………………………………………………………………………..21
2-4-2-1- معناشناسی فقهی حدود ……………………………………………………………………………………….21
2-4-2-2- معناشناسی حقوقی حدود……………………………………………………………………………………..22
فصل سوم: جایگاه و ارزش توبه در اسلام
3-1- توبه در قرآن…………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-1- وجوب توبه………………………………………………………………………………………………………………….24
3-1-2- دعوت به توبه………………………………………………………………………………………………………………25
3-1-3- فوریت توبه………………………………………………………………………………………………………………….27
3-2- توبه در روایات………………………………………………………………………………………………………………….28
3-2-1- توبه پیشوایان دینی و دیگران…………………………………………………………………………………….28
3-3- آثار توبه……………………………………………………………………………………………………………………………33
3-3-1- آثار ثبوتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….33
3-3-1-1- بازیابی شخصیت…………………………………………………………………………………………………….33
3-3-1-2- محبوب خدا شدن…………………………………………………………………………………………………34
3-3-1-3- بخشش گناهان………………………………………………………………………………………………………34
3-3-1-4- تبدیل سیئات به حسنات……………………………………………………………………………………….35
3-3-1-5- رستگاری ابدی……………………………………………………………………………………………………….35
3-3-1- 6- آسایش ابدی………………………………………………………………………………………………………….35
3-3-1-7- بهره گیری از دعای فرشتگان…………………………………………………………………………………36
3-3-1-8- افزایش روزی………………………………………………………………………………………………………….36
3-3-2- آثار اثباتی توبه…………………………………………………………………………………………………………….37
3-3-2- 1- سقوط مجازات………………………………………………………………………………………………………37
3-3-2- 2- قبول شهادت تائب………………………………………………………………………………………………..39
3-3-2-3- سبب عفو توسط امام……………………………………………………………………………………………..40
فصل چهارم: فروعات توبه
4- 1- مراتب توبه………………………………………………………………………………………………………………………43
4- 2- شرایط توبه……………………………………………………………………………………………………………………..47
4-2-1- بررسی شرایط درونی توبه…………………………………………………………………………………………..47
4-2-1-1- پشیمانی و اراده بر ترک گناه ……………………………………………………………………………….48
4-2-1-2- عزم بر عدم بازگشت……………………………………………………………………………………………….48
4-2-1-3- توانایی بر انجام گناه سابق……………………………………………………………………………………..49
4-2-1- 4- وجوب استغفار………………………………………………………………………………………………………51
4-2-1-5- توبه افراد مشرف به موت……………………………………………………………………………………….52
4-2-2- بررسی شرایط بیرونی توبه………………………………………………………………………………………….52
4-2-2-1- ادای حقوق الهی…………………………………………………………………………………………………….52
4-2-2-2- تأدیه حقوق مردم………………………………………………………………………………………………….53
4-2-2-3- انجام عمل صالح…………………………………………………………………………………………………….54
4-2-3- دو شرط اساسی پذیرش توبه از دیدگاه قرآن…………………………………………………………..56
4-2-3-1- ارتکاب جاهلانه جرم……………………………………………………………………………………………..56
4-2-3-2- زود توبه کردن………………………………………………………………………………………………………..59
4-3- طریق توبه در گناهان………………………………………………………………………………………………………61
4-3-1- طریق توبه در حقوق الناس………………………………………………………………………………………..61
4-3-1-1- حق بر مال………………………………………………………………………………………………………………62
4-3-1-2- حق بر بدن……………………………………………………………………………………………………………..62
4-1-1-3- حق معنوی……………………………………………………………………………………………………………..62
4-3-2- طریق توبه در حقوق الله……………………………………………………………………………………………..63
4-4- رابطه توبه با ایمان و عمل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع زمان گذشته Next Entries مقاله با موضوع قانون مجازات، عمل صالح.، شهادت شهود، قرآن کریم