منبع پایان نامه ارشد با موضوع جریان سیال ذهن، نمادپردازی، دانشگاه تهران، هنرهای زیبا

دانلود پایان نامه ارشد

وت حدیث نفس با تکگویی درونی 24
2-1-3-3-6. تکگویی درونی مستقیم و غیرمستقیم 24
2-1-3-3-7. جریان سیال ذهن 25
2-1-3-3-8. داستان غنایی 25
2-1-3-3-9. زمان و جریان سیال ذهن 26
2-1-3-3-10. تداعی 26
2-1-3-3-10-1. تداعی القایی یا مقید 27
2-1-3-3-10-2. تداعی آزاد 27
2-1-3-3-10-2-1. تداعی معانی 27
2-1-3-4. واقعیت داستانی یا روایت واقعیت 27
2-1-3-5. گفتوگو 29
2-1-3-6. لحن 30
2-1-3-7-توصیف 30
2-1-3-8. صحنه 31
2-1-3-9. مؤلفهی مکان 31
2-1-3-10. فضا 31
2-1-3-11. مؤلفهی زمان روایت 32
2-1-3-11-1. زمان پریشی 33
2-1-3-11-1-1. نظم و ترتیب 33
2-1-3-11-1-2. تداوم/ دیرش 34
2-1-3-11-1-3. بسامد 34
بخش دوم: روایت خاطرهای 35
2-2. زندگينامه 35
2-2-1. زندگينامه خودنوشت(اتوبیوگرافی) 35
2-2-2. زندگينامه و خاطره 37
2-2-3. زندگينامه داستاني 37
2-2-4. تفاوت و شباهت زندگينامه و داستان 38
2-2-5. خصوصيات زندگينامه داستاني 39
2-2-6. تاريخ، داستان، خاطره و زندگینامه 40
2-2-6-1. فرق تاريخ و خاطره 40
2-2-6-2. تاریخ و داستان 41
2-2-6-3. حقیقتمانندی در تاریخ و داستان 41
2-2-6-4. تفاوت تاریخ و داستان 42
2-2-7. نوستالژی 43
2-2-7-1. نوستالژی و خاطره 44
2-2-8. خاطره 44
2-2-8-1. اصطلاح و ریشه واژه خاطره 45
2-2-8-2. تعریف خاطره 45
2-2-8-3. خاطرهنویسی 46
2-2-8-4. کارکرد خاطره 47
2-2-8-5. پیشینه خاطره نویسی 49
2-2-8-6. ویژگیهای خاطره 51
2-2-8-7. فوايد خاطره 53
2-2-8-8. علل رويآوري به خاطرهنويسي 54
2-2-8-9. زبان خاطره 54
2-2-8-10. انواع خاطره 54
2-2-8-11. شباهت و تفاوت خاطره و داستان 55
2-2-8-11-1. عینیت و تخیل 57
2-2-8-11-2. روایت خلاقه یا مستند 58
2-2-8-11-3. شخصیت یا شخصیتپردازی؟ 58
2-2-8-11-4. زاویه دید 59
2-2-8-11-5. گزینش و حذف 60
2-2-8-11-6. زمان و مکان 60
2-2-8-11-7. حوادث 61
فصل سوم: نگاهی به زندگی و آثار گلی ترقی
3-1. گلی ترقی 63
3-2. آثار 63
3-2-1. درباره خاطرههای پراکنده 63
3-2-2. درباره دو دنیا 64
3-3. ویژگیهای داستانهای ترقی 66
3-3-1. زبان 66
3-3-2. طنز 66
3-3-3.زمان 68
فصل چهارم
بررسی گونهی روایی«خاطره-داستان» درآثار گلی ترقی
بخش اول: بررسی کتاب«خاطرههای پراکنده» 70
4-1-1. اتوبوس شمیران (2-22) 70
4-1-1-1. مؤلفههای داستانی در روایت «اتوبوس شمیران» 70
4-1-1-1-1. پیرنگ 70
4-1-1-1-2. شخصیتپردازی 72
4-1-1-1-3. راوی و شیوهی روایت 76
4-1-1-1-4. توصیف 77
4-1-1-1-4-1. حس آمیزی 78
4-1-1-1-4-2. تشبیه 79
4-1-1-1-5. زبان 80
4-1-1-1-5-1. نام آواها 81
4-1-1-1-5-2. طنز 81
4-1-1-1-6. زمانِ روایت 82
4-1-1-2. مؤلفههای خاطره در روایت «اتوبوس شمیران» 83
4-1-1-2-1. عینیت 83
4-1-1-2-2. زمان 84
4-1-1-2-3. مکان 85
4-1-1-2-4. شخصیت 86
4-1-1-3. تحلیل نهایی این روایت 86
4-1-2. دوست کوچک (23-47) 87
4-1-2-1. مولفههای داستانی در روایت «دوست کوچک» 87
4-1-2-1-1. پیرنگ 87
4-1-2-1-2. شخصیتپردازی 88
4-1-2-1-3. راوی و شیوهی روایت 91
4-1-2-1-4. زمانِ روایت 92
4-1-2-1-5. نوستالژی 93
4-1-2-2. مولفههای خاطره در روایت «دوست کوچک» 93
4-1-2-2-1. عینیت 93
4-1-2-2-2. زمان 93
4-1-2-2-3. مکان 94
4-1-2-2-4. شخصیتها 94
4-1-2-3. تحلیل نهایی این روایت 95
4-1-3. خانهی مادربزرگ (48-75) 96
4-1-3-1. مولفههای داستانی در روایت «خانهی مادربزرگ» 96
4-1-3-1-1. پیرنگ 96
4-1-3-1-2. شخصیتپردازی 97
4-1-3-1-3. راوی و شیوهی روایت 100
4-1-3-1-4. توصیف 101
4-1-3-1-4-1. حس آمیزی 103
4-1-3-1-5. زبان 104
4-1-3-1-5-1. طنز 104
4-1-3-1-6. زمانِ روایت 105
4-1-3-2. مولفههای خاطره در روایت «خانهی مادربزرگ» 106
4-1-3-2-1. عینیت 106
4-1-3-2-2. مکان 106
4-1-3-1-3. شخصیت 107
4-1-3-3. تحلیل نهایی این روایت 107
4-1-5. خدمتکار(98-138) 108
4-1-5-1. مولفههای داستانی در روایت «خدمتکار» 108
4-1-5-1-1. پیرنگ 108
4-1-5-1-2. شخصیتپردازی 109
4-1-5-1-3. گفتوگو 109
4-1-5-1-4. راوی وشیوهی روایت 111
4-1-5-1-5. توصیف 112
4-1-5-1-6. زمانِ روایت 113
4-1-5-2. مولفههای خاطره در روایت «خدمتکار» 113
4-1-5-2-1. عینیت 113
4-1-5-3. تحلیل نهایی این روایت 114
4-1-6. مادام گرگه(140-156) 115
4-1-6-1. مولفههای داستانی در روایت «مادام گرگه» 115
4-1-6-1-1. پیرنگ 115
4-1-6-1-2. راوی و شیوهی روایت 115
4-1-6-1-3. توصیف 116
4-1-6-1-4. زبان 117
4-1-6-1-5. زمانِ روایت 118
4-1-6-2. مولفههای خاطره در روایت «مادام گرگه» 118
4-1-6-2-1. عینیت 118
4-1-7. خانهای در آسمان (158-179) 119
4-1-8. عادتهای غریب آقای «الف» در غربت (182-231) 120
بخش دوم: بررسی کتاب «دو دنیا» 121
4-2-1. اولین روز (9-27) 121
4-2-1-1. مولفههای داستانی در روایت «اولین روز» 121
4-2-1-1-1. پیرنگ 121
4-2-1-1-2. راوی و شیوهی روایت 122
4-2-1-1-3. توصیف 124
4-2-1-1-4. زمانِ روایت 125
4-2-1-2. مولفههای خاطره در روایت «اولین روز» 125
4-2-1-2-1. عینیت 125
4-2-1-3. تحلیل نهایی این روایت 126
4-2-2. خانمها (29-61) 127
4-2-2-1. مولفههای داستانی در روایت «خانمها» 127
4-2-2-1-1. پیرنگ 127
4-2-2-1-2. شخصیتپردازی 129
4-2-2-1-3. راوی و شیوهی روایت 132
4-2-2-1-4. توصیف 132
4-2-2-1-5. نمادپردازی اسمی 133
4-2-2-1-6.زبان 133
4-2-2-1-6-1. نام آواها 133
4-2-2-1-6-2. طنز 134
4-2-2-1-7. زمانِ روایت 134
4-2-2-2. مولفههای خاطره در روایت«خانمها» 134
4-2-2-2- 1. عینیت 134
4-2-2-2-2. زمان 135
4-2-2-3. تحلیل نهایی این روایت 135
4-2-3. آن سوی دیوار(65-92) 136
4-2-3-1. مولفههای داستانی در روایت «آن سوی دیوار» 136
4-2-3-1-1. پیرنگ 136
4-2-3-1-2. شخصیتپردازی 137
4-2-3-1-3. راوی و شیوهی روایت 138
4-2-3-1-4. توصیف 138
4-2-3-1-4-1. تشبیه 139
4-2-3-1-4-2. تشخیص 139
4-2-3-1-5. نمادپردازی اسمی 140
4-2-3-1-6. زبان 140
4-2-3-1-6-1. نام آواها 140
4-2-3-1-6-2. طنز 140
4-2-3-1-7. زمانِ روایت 142
4-2-3-2. مولفههای خاطره در روایت «آن سوی دیوار» 142
4-2-3-2-1. عینیت 142
4-2-3-3. تحلیل نهایی این روایت 142
4-2-4. گلهای شیراز(93-126) 143
4-2-4-1. مولفههای داستانی در روایت «گلهای شیراز» 143
4-2-4-1-1. پیرنگ 143
4-2-4-1-2. شخصیتپردازی 144
4-2-4-1-3. راوی و شیوهی روایت 146
4-2-4-1-4. توصیف 147
4-2-4-1-5. زمانِ روایت 148
4-2-4-2. مولفههای خاطره در روایت «گلهای شیراز» 149
4-2-4-2-1. عینیت 149
4-2-4-2-2. زمان 149
4-2-4-2-3. مکان 150
4-2-4-3. تحلیل نهایی این روایت 150
4-2-5. فرشتهها (127-170) 151
4-2-5-1. مولفههای داستانی در روایت «فرشتهها» 151
4-2-5-1-1. پیرنگ 151
4-2-5-1-2. شخصیتپردازی 152
4-2-5-1-3. راوی و شیوهی روایت 154
4-2-5-1-4. زبان 155
4-2-5-1-5. طنز 156
4-2-5-1-6. زمانِ روایت 156
4-2-5-2. مولفههای خاطره در روایت «فرشتهها» 157
4-2-5-2-1. عینیت 157
4-2-5-2-2. مکان 158
4-2-5-2-3. شخصیت 158
4-2-5-3. تحلیل نهایی این روایت 159
4-2-6. پدر (171-202) 160
4-2-6-1. مولفههای داستانی در روایت«پدر» 160
4-2-6-1-1. پیرنگ 160
4-2-6-1-2. شخصیتپردازی 161
4-2-6-1-3. راوی و شیوهی روایت 162
4-2-6-1-4. توصیف 162
4-2-6-1-4-1. تشبیه 163
4-2-6-1-4-2. فضاسازی 164
4-2-6-1-5. زمانِ روایت 165
4-2-6-2. مولفههای خاطره در روایت «پدر» 165
4-2-6-2-1. عینیت 165
4-2-6-2-2. مکان 166
4-2-6-3. تحلیل نهایی این روایت 166
4-2-7. آخرین روز (203-215) 167
فصل پنجم: نتیجهگیری
پیوست 172
منابع و مآخذ 176

فصل اول
مقدمه و کلیات

1-1. مقدمه
«روایتهای جهان بیرون از شمار است… این روایتها به هر زبانی بازگو میشوند: زبان شفاهی یا مکتوب، تصاویر ثابت یا متحرّک، ایماها و اشارهها و غیره. روایت، همه جا حضور دارد: در اسطوره، افسانه، قصّه، مَثَل، رمان کوتاه، حماسه، تاریخ، درام، کمدی، پانتومیم، نقّاشی، سینما، گزارشهای خبری، مکالمه و غیره. روایت از آغاز زندگی همراه و همنشین بشر بوده است و نیست و نبوده است مردمانی که با روایت آشنا نباشند…روایت در یک کلام، همه جا حضور دارد مثل خود زندگی»(آبوت،1391: 92). «روایت نه تنها در داستان، بلکه در اسطوره، افسانه، حکایت اخلاقی، قصّه، تراژدی، کمدی، حماسه، تاریخ، پانتومیم، نقاشی، کتاب مصور، خبر و مکالمه حضور دارد» (آسابرگر، 1380 :32).
هر انسانی از نخستین لحظهی زندگی تا واپسین دقایق آن، به نوعی با روایت سر و کار دارد. از قصههای سادهی کودکانه گرفته تا پیچیدهترین رمانها، فیلمهای سینمایی و حتّی آگهیهای تبلیغاتی نیز به نوعی روایت به شمار میآیند.
یکی از این روایتها، به صورت خاطره بیان میشود. خاطره در زندگی همه ما وجود دارد. بعضیها خاطرات خوش یا تلخ خود را برای دیگران تعریف میکنند و بعضی هم آنها را در دفتر خاطرات خود مکتوب میکنند. در ادبیّات نیز خاطره به صورت مستقل نوع ادبی محسوب نمیشود اما گونهی ادبی با عنوان خاطره و خاطره گفتار امروز به دیگر گونههای ادبی پیوسته است. از این رو جای خالی تحقیق درباره خاطره را مهم دانستیم و به اهمیّت آن و تأثیر آن در داستان و برعکس تأثیر داستاننویسی بر خاطرهگویی را بررسی میکنیم.
اگر بخواهیم بهطور اجمالی به اهمیت خاطره پی ببریم، اندک توجهی کافیست که بدانیم هیچ انسانی خالی از «خاطره» و دور از تأثیرات شگفت و شگرف آن نیست. فردی که هیچ خاطرهای ندارد یا ذهن و حافظهای ندارد، و یا در ظرف زمان و مکان و حوادث ایام نبوده است و در هر دو صورت «هویّت و شخصیّت» ندارد و این ممکن نیست. همچنین همگان به شنیدن و خواندن و داشتن «خاطرات» علاقهمندند و هر کس به نوعی تحت تأثیر خاطرات خود و بستگان خود و یا دیگران قرار دارد. خاطرات هر کس نه تنها بخشی از شخصیت و هستی او را تشکیل میدهد بلکه میتوان گفت که اساساً زندگی و سرگذشت هر فرد، مجموعهی به هم پیوستهای از خاطراتش میباشد.
با اینکه خاطره مانند ذرّات هوا در پیرامون ما و همچنین خون در رگهای فرد و اجتماع، ساری و جاریست، ولی با این همه، متأسفانه هنوز در زبان فارسی و آثار مطبوعه و منتشر شدهی آن، کتاب و نوشتهی مستقلی که بحث و بررسی دربارهی خاطره و خاطرهنویسی را عهدهدار باشد، فراهم نیامده است. بدین ترتیب فقر و کمبود عجیبی دربارهی این شاخهی مهم از معارف تاریخی و ادبی – بهخصوص درمیان مسلمانان- وجود دارد که باید بهشایستگی برطرف گردد.

1-2. بیان مسأله
«گلی ترقی در سال 1318 در تهران در خانوادهای مرفّه زاده شد. تحصیلات متوسطهی خود را در تهران و تحصیلات عالیاش را در رشتهی فلسفه در آمریکا گذراند. مدتی به عنوان استاد اسطورهشناسی در دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران تدریس کرد. اولین مجموعه داستانهایش را با عنوان «من هم چه گوارا هستم» در سال 1348 و رمان کوتاهش، «خواب زمستانی»، را در سال1352 منتشر کرد. بعد از انقلاب، مجموعه داستانهای «خاطرههای پراکنده»(1371) و «جایی دیگر»(1379) را انتشار داد» (میرصادقی،1381: 285).
آثار وی عبارتاند از: «من چه گوارا هستم»(1348)، «خواب زمستانی»(1351)، «خاطرههای پراکنده»(1371)، «جایی دیگر»(1379) و «دو دنیا»(1381). همچنین کتاب «بزرگبانوی هستی» را دربارهی فروغ و اسطوره، نماد و صورتهای ازلی نوشته است. ترقی در 1358 به فرانسه مهاجرت کرد. در آنجا داستانهایی نوشت که یا ریشه در خاطرات غربتناک دورهی کودکی دارند و یا تصویری از دشواریهای زندگی در غربت و سرگردانیهای روحی مهاجران هستند. «خاطرههای پراکنده» و «دو دنیا» از این دسته آثارند. او با آثاری چون خاطرات پراکنده، دو دنیا و جایی دیگر، توانست خود را به عنوان نویسندهای صاحب سبک و زبان معرفی کند. در داستان‌هاى اين نويسنده نشانه‌هايى از گذشته و يادآوري خاطرات همراه با حسرت و اندوه دوره‌ي کودکي به

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع کاربری اراضی، توسعه شهری، توسعه شهر Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عناصر داستان، عناصر داستانی، اتوبیوگرافی، ادبیات فارسی