منبع مقاله با موضوع شهر خرم آباد، توسعه پایدار، توسعه پاید، کاربری اراضی

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-1- دیدگاه ها و نظریات ارائه شده در مورد کاربری اراضی 20
2-4-2- عوامل تاثیر گذار در مورد کاربری اراضی 21
2-4-3- انواع کاربری اراضی شهری 22
2-5 – توسعه پایدار 24
2-6 – توسعه پایدارشهری یا اکوسیتی 26
2-6-1- مهمترین اهداف بوم شهری 27
2-7- توسعه پایدار شهری وکاربری اراضی شهری 27
2-8 – مدل سوات 28
2-9- رابطه مدل سوات وکاربری اراضی 30
فصل سوم:روش شناسی تحقیق ومعرفی محدوده مورد نظر
3-1- روش تحقیق 32
3-1-1- تحقیق توصیفی – تحلیلی 32
3-1-2- تحقیق کتابخانه ای 32
3-1-3- روش میدانی 33
3-2- روش تحقیق پروژه 33
3-3- معرفی منطقه مورد مطالعه 35
3-3-1- استان لرستان 35
3-3-2- شهر خرم آباد 37
3-3-2-1- شرایط طبیعی 38
3-3-2-1-1- توپوگرافی 39

فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-2-2- زمین شناسی 40
3-3-2-3-گسل خرم آباد 40
3-3-2-4- دوره های زمین شناسی 42
3-3-2-5-اقلیم 44
3-3-2-6- بارندگی 49
3-3-2-7- منابع آب 54
3-3-2-8- منابع آب زیر زمینی 55
3-3-2-9- پوشش گیاهی 56
3-4- ویژگیهای انسانی 59
3-4-1- خصوصیات جمعیتی در گذشته وحال 59
3-4-2- پراکندگی جمعیت در سطح شهر 61
3-5- اقتصاد 63
3-6- ساخت شهر 68
3-6-1- نحوه توسعه شهر طی دوره های مختلف 68
3-6-2- خرم آباد در دوران معاصر 69
3-7-کاربری زمین در شهر خرم آباد 75
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل
4-1- مقدمه 77
4-2- یافته های تحقیق 77
4-3- سرانه پیشنهادی وسرانه موجود در شهر خرم آباد 78
4-4 تحلیل پاسخ های پرسشنامه در قالب مدل سوات با نرم افزار Spss 79
4-5- تحلیل 82
4-6-تحلیل یافته های حاصل از روش swot در فرایند AHP 84
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-7- جدول ونمودار عنکبوتی 97
4-8- نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها 98
4-9-تحلیل فرضیات 99
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1-نتیجه گیری وپاسخ به سئوالات فر ضیات 101
5-2-ارائه پیشنهادها در قالب راهبردهای حاصل از مدل swot 104
5-2-1- راهبردهای تهاجمی ورقابتی (so ) 105
5-2-2-راهبردهای تنوع (st) 105
5-2-3-راهبردهای بازنگری (wo) 106
5-2-4-راهبردهای تدافعی (wt) 106
منابع مورد استفاده در تحقیق 107
پیوست 1 (پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق ) 110
چکیده انگلیسی 114

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1).شرح دیدگاهها در مورد کاربری اراضی 20
جدول (2-2) .جامع ترین تقسیم بندی کاربری اراضی 22
جدول (3-1). مشخصات گسل های اطراف خرم آباد 42
جدول (3-2). اقلیم 44
جدول( 3-3). دمای سالانه خرم آباد 44
جدول(3-4). ايستگاه سينوپتيک خرم آباد 45
جدول(3- 5 ). میانگین بارندگی شهر خرم آباد در سال 1390 49
جدول(3- 6). داده های میزان بارندگی ماهانه و سالانه شهر خرم آباد در 50 سال 50
جدول(3-7 ).مقادير آبدهي حداكثر، متوسط و حداقل ماهانه و سالانه رودخانه خرم‌آباد 55
جدول(3-8).تحولات جمعيت و خانوار در شهر خرم‌آباد 60
جدول (3- 9).توزيع جمعيت و تراكم هاي خالص و ناخالص در نواحي شهري خرم آباد 62
جدول(3-10).مقایسه تحولات بخش های عمده اقتصادی در لرستان و کل کشور 64
جدول(3-11). تغییرات فعالیت – اشتغال و بیکاری در شهر خرم آباد 66
جدول( 3-12).آمار رشد لرستان 67
جدول (4-1). مقایسه سر انه پیشنهادی وسرانه موجود در کاربری های شهر خرم آباد 78
جدول(4-2). تحلیل و طبقه بندی شده 80
جدول(4-3). مقایسه دوبه دوی نقاط 81
جدول(4-4).جدول Duncan 81
جدول (4-5). ماتریس سوات در خصوص کاربری اراضی شهری در خرم آباد 82
جدول(4-6). مقایسه های زوجی در گروه نقاط قوت 84
جدول(4-7). محاسبات نقاط ووزن های آنها 86
جدول(4-8 ). مقایسه ذوجی در گروه نقاط ضعیف 87

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(4-9 ). محاسبه نقاط و وزن های آنها در گروه نقاط ضعیف 88
جدول(4-10). مقایسه ذوجی در گروه نقاط فرصت 89
جدول(4-11). محاسبه نقاط و وزن های آنها 91
جدول(4-12). مقایسه زوجی هر یک از نقاط تهدیدها 92
جدول(4-13). وزن هریک از نقاط تهدیدها 96
جدول(4-14). امتیاز نهایی گروه نقاط 97
جدول(4-15). اولویت نهایی ،ترتیب اولویت ،واولویت تجمعی گروه نقاط 98
جدول(1-5 ).کمبود انواع کاربران در شهر 101

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (2-1). تقسیم کاربری اراضی به صورت کلی 24
نمودار (2-2).مدلswot 29
نمودار (3-1). درصد نمونه ها 34
نمودار (3-2).وضعیت سواد نمونه ها 34
نمودار(3-3). وضعیت سنی نمونه ها 35
نمودار(3-4). دمای متوسط ماههای خرم آباد در سال 90 45
نمودار(3-5 ). میزان بارندگی خرم آباد در سال90 50
نمودار(3- 6).تغییر گونه های گیاهی با بالا رفتن ارتفاع در استان لرستان 57
نمودار(3- 7). تحولات جمعیت شهر خرم آباد 61
نمودار(4-1). مقایسه سرانه پیشنهادی وسرانه موجود در کاربری های شهر خرم آباد 79
نمودار(4-2). وزن نهایی در گروه نقاط قوت 86
نمودار(4-3).وزن نهایی هریک از نقاط ضعفها 89
نمودار(4-4).وزن نهایی در گروه نقاط فرصتها 91
نمودار(4-5). وزن نهایی در گروه نقاط تهدیدها 96
نمودار(4-6). عنکبوتی گروه نقاط 97

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ( 3-1). نقشه ناهمواری های استان لرستان 36
شکل (3-2 ).نقشه قلمرو پژوهش 37
شکل (3-3 ) .نقشه هوایی گوگل ارث (ناهمواریهای منطقه لرستان) 38
شکل (3-4 ).نقشه توپوگرافی شهر خرم آباد 38
شکل (3-5).نقشه ارتفاعی شهر خرم آباد 39
شکل (3-6).نقشه شیب شهر خرم آباد 39
شکل (3-7).نقشه گسل شهر خرم آباد 41
شکل (3-8 ). نقشه دوره های زمین شناسی خرم آباد 43
شکل(3-9). idwنقشه 4 شهر استان لرستان 48
شکل(3-10). نقشه بارندگی بر اساس داده های سال90 52
شکل (3-11). نقشه خطوط هم باران شهر و حریم خرم آباد 53
شکل(3-12). نقشه پوشش گیاهی شهر در حریم خرم آباد 58
شکل(3-13) نقشه تراکم جمعیتی شهر خرم آباد بر اساس مناطق مختلف 65
شکل(3-14). نقشه خرم آباددر زمان ساسانی 68
شکل (3-15). نقشه توسعه خرم آباد در دوره های متوالی 70
شکل (3-16). نقشه هوایی توسعه خرم آباد در سال 1343 71
شکل(3-17). عکس هوایی شهر خرم آباد در سال 1364 (قسمت شمالی شهر) 72
شکل(3-19). نقشه شهر خرم آباد و مناطق اضافه شده 74

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-تعریف مساله وبیان سئوالهای اصلی
امروزه شهرها به عنوان سیستم پویا وپیچیده ای مطرح شده اندکه دائما بر اثر تحول تکنولوژیهای ارتباطی در عرصه مناسبات جدید فضا وشکل های نوین آن بر میزان پیچیدگی این سیستم افزوده می شودیکی از راه حل هایی که تا کنون برای سامان بخشیدن به سیستم پیچیده شهرها به ویژه در کشور ما به کار گرفته می شود تهیه طرح های توسعه وعمران شهری (طرح های جامع وهادی شهرها ) می‌باشد.(صادقی ،1380،ص 1).
یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در طرح های توسعه شهری نحوه استفاده از زمین شهری بوده ونظارت برچگونگی تفکیک اراضی موثرترین عامل در اجرای ضوابط منطقه بندی شهرها به مناطق مسکونی ،تجاری ،اداری ،وضوابط مربوط استفاده از اراضی شهری می باشد.ارزیابی چگونگی تقسیم وکاربری این اراضی شاید منعکس کننده تصویری گویا از منظر وسیمای شهری وهمچنین چگونگی تخصیص فضای شهری ،کاربری های مختلف شهری در طی زمان ودر جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد.
در واقع موضوع زمین وچگونگی استفاده از آن بستر اصلی برنامه ریزی شهری محسوب می شود. مفهوم کاربری زمین توزیع فضایی کارکرهای شهری است وکارکرهای شهری نیز پاسخی است به نیاز شهروندان (افتخاری ،1380،ص 5 ).طرح های کاربری زمین بیانگر الگوی آتی استفاده از زمین در هر شهر بوده که حتی تراکم های مورد استفاده رانیز بیان می کندودر واقع هسته اصلی طرح شهری محسوب می شود. طرح کاربری زمین برای شهر همچون پلان پایداری برای ساختمان می باشد (بحرینی ،1377،ص 40).
با توجه به انتقاداتی که به مبانی شهرسازی کارکردی از جمله نحوه رویکرد آن به کاربری زمین وفضا وارد شد وبه دنبال اعتلای جنبش زیست بوم گرایی ورواج جهانی مفهوم توسعه پایداردر دهه 1980 تغییراتی کیفی در دیدگاهها وروش های برنامه ریزی وطراحی شهری نمایان گردیدو از آن به بعد اهداف شهر سازی به افق هایی فراتر از اهداف کالبدی وکارکردی معطوف گردیده ونقش زمین و فضا در تحقق توسعه پایدار شهری و اعتلای کیفیت محیط زندگی بسیار مهم تر و تعین کنندترشده استودر واقع دسترسی عادلانه به زمین واستفاده بهینه از آن یکی از مولفه های توسعه پایدار محسوب می شود(مهدی زاده ،فصل نامه مدیریت شهری ،ص 79).
اصطلاح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می دهد.در واقع توسعه وعمران زمین وقتی می تواند پایدارباشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی وهم به نیازهای اجتماعی وفرهنگی و روانی مردم پاسخ گوید. می‌توان گفت یکی از کلیدی ترین عوامل توسعه پایدار را می توان کاربری اراضی دانست .با توجه به اینکه توسعه پایدار تامین نیازهای اساسی ،بهبود استانداردهای زندگی ،حفاظت ومدیریت اکوسیستمها و… رادر برمیگیرد لیکن این مفهوم در چهارچوب شهری مفاهیمی همچون شهر اکولوژیک ،شهرنشینی پایدار ،شهر پایدار ،پایداری شهری ،شهر سبز وشهرسالم را دارا میباشد.از نظر کالبدی توسعه پایدار شهری برابرتغییراتی است که در کاربری زمین وسطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن ،حمل ونقل ،اوقات فراغت وغذا به عمل می آید تادر طول زمان شهر از نظرزیست محیطی قابل سکونت وزندگی ،از نظر اقتصادی بادوام واز نظر اجتماعی همبسته باشد.
طرح های جامع شهری به عنوان مهمترین ابزار مدیریتی در مقیاس شهر در طی چند دهه که از ظهور آن می گذردبا مسائلی روبرو بوده است که دستیابی به اهداف ونتایج مورد نظرخود را با کمر نگی همراه کرده است.
عوامل واهدافی که منجر به عدم تحقق اهداف طرح های جامع شهر شده اند علاوه بر عدم انعطاف این گونه طرح ها ،به شرایط وپیش زمینه های لازم جهت تحقق رهنمودهای آن نیز وابسته است .لذا پرداختن به به ارزیابی روند تغییر کاربری های پیش نهادی طرح جامع به عنوان ابزاری مهم در راستای سنجش میزان موقعیت وتحقق پذیری آنها به شمار می رود.
شهر خرم آباد مرکز استان لرستان با جمعیتی قریب به 350 هزار نفر1می باشد. جمعیت شهر نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است که این افزایش جمعیت باعث توسعه ناموزون شهر شده که محصور بودن شهر در میان کوههای اطراف این توسعه فیزیکی ناموزون را تشدید کرده است(طول تقریبی شهر 17 کیلومتر وعرض متوسط آن 3 کیلومتر می باشد )که این امر سبب اتلاف وقت ،انرژی ،ایجاد ترافیک ،وجود آلاینده در هواو…)می شود.
نبود شغل وبستر اقتصاد پایدار در شهر سبب مهاجرت های فردی وگروهی از این شهر به شهرهای بزرگ شده همچنین همین عوامل سبب مهاجرت روستاییان به شهرو گسترش حاشیه نشینی شده که این امر علاوه بر تخریب محیط زیست اطراف باعث ناهنجاریهای متعدد در شهر وسیمای ظاهری آن گردیده.عدم همخوانی کاربری های موجود با کاربری های استاندارد تعریف شده و عدم مدیریت ارتفاع ساخت وسازها (باعنایت به این که تنها محل بادخور شهر با توجه به کوههای اطراف جنوب غربی آن می باشد )و کمی وکاستی های دیگر ، توجه بیشتر به امر کاربری اراضی را می طلبد لذا این امر می تواندبه پیشرفت این شهر کمک قابل توجهی کند.حال در چهار چوب رویکرد توسعه پایدار این سوالات مطرح می شود:
-آیا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد نقدشوندگی، استقراض Next Entries منبع مقاله با موضوع کاربری اراضی، توسعه پایدار، توسعه پاید، برنامه ریزی شهری