پایان نامه ارشد رایگان درمورد آزمون فرضیه، بازارهای مالی، ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد

1-7- متغیرهای این تحقیق 11
1-7-1- متغیر مستقل 11
1-7-2- متغیر وابسته 11
1-8- روش پژوهش 11
1-9- روش جمعآوری اطلاعات و ابزار اندازهگیری 11
1-10- قلمرو پژوهش 12
1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق 12
1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق 12
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
1-10-3- قلمرو زمانی تحقیق 12
1-11- استفادهکنندگان پژوهش حاضر 12
1-12- محدودیتهای پژوهش 13
1-13- تعریف واژهها و اصطلاحها 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 18
2-2- نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه 18
2-2-1- بازار مالی 20
2-2-2- نقش بازارهای مالی 21
2-2-2-1- فرآیند کشف قیمت 21
2-2-2-2- قابلیت نقد شوندگی 22
2-2-2-3- کاهش هزینه معاملات 22
2-2-3- طبقه بندی بازارهای مالی 22
2-2-4- بازار پول 23
2-2-5- بازار سرمایه 24
2-2-6- سیستم تأمین مالی پایه اوراق بهادار در مقابل سیستم تأمین مالی پایه بانکی 25
2-3- واسطههای مالی 26
2-3-1- انواع واسطههای مالی 26
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-3-1-1- کارگزاران 26
2-3-1-2- بانکهای سرمایهگذاری 26
2-3-1-3- معاملهگران 27
2-3-1-4- صندوقهای بازنشستگی خصوصی 28
2-3-1-5- شرکتهای بیمه عمر 28
2-3-1-6- شرکتهای بیمه حوادث 28
2-3-1-7- شرکتهای سرمایهگذاری 28
2-3-1-8- شرکتهای سرمایهگذاری بازار پول 29
2-3-1-9- شرکتهای تأمین مالی 29
2-4- تاریخچه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک 29
2-4-1- صندوقهای سرمایهگذاری در ایران 31
2-5- تعاریف صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك 31
2-5-1- عايدي صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري 32
2-5-2- مزاياي صندوق سرمايهگذاري مشترك 33
2-5-3- معايب صندوق مشترك سرمايهگذاري 34
2-6- انواع صندوقهاي مشترك سرمايهگذاري 36
2-7- برای اوراق مشترک سرمایهگذاری دو نوع قیمت وجود دارد 40
2-8- خریدو فروش سهام صندوقها 40
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-9- نظریه مدرن پرتفوی 41
2-10- نظریه فرامدرن پرتفوی 42
2-11- تفاوت نظریه مدرن و فرامدرن 43
2-12- مفهوم ریسک مطلوب 44
2-13- اندازهگیری ریسک نامطلوب 46
2-14- مقایسه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سبد سهام 47
2-15- ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک 48
2-15-1- معیارهای ارزیابی عملکرد کلاسیک یا مدرن 48
2-15-2- معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن 51
2-16- پیشینه تحقیق 53
2-16-1- تحقیقهای داخلی 53
2-16-2- تحقیقهای خارجی 60
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 70
3-2- روش پژوهش 71
3-3- اهداف پژوهش 72
3-4- فرضیههای پژوهش 72
3-4-1- فرضیه اصلی تحقیق 73
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
3-4-2- فرضیههای فرعی تحقیق 73
3-5- متغیرهای تحقیق 75
3-5-1- متغیرهای مستقل 75
3-5-2- متغیرهای وابسته 75
3-6- حدود مطالعاتی(قلمرو پژوهش) 75
3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 75
3-6-2- قلمرو مکانی تحقیق 76
3-6-3- قلمرو زمانی تحقیق 76
3-7- روش و ابزارهای گردآوری دادهها و اطلاعات 76
3-8- جامعه آماری 77
3-9- حجم نمونهگیری 77
3-10- آزمون نرمال بودن دادهها 78
3-11- آزمون برابری میانگینها 78
3-12- تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات 80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه 82
4-2- آمار توصیفی 82
4-3 آمار استنباطی 86
ادامه فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
4-3-1- فرضیه اصلی 87
4-3-2- فرضیه فرعی اول 88
4-3-3- فرضیه فرعی دوم 90
4-3-4- فرضیه فرعی سوم 91
4-3-5-فرضیه فرعی چهارم 92
4-3-6- فرضیه فرعی پنجم 94
4-3-7-فرضیه فرعی ششم 95
4-3-8- فرضیه فرعی هفتم 96
4-3-9 فرضیه فرعی هشتم 98
4-3-10 فرضیه فرعی نهم 99
4-3-11 فرضیه فرعی دهم 100
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 104
5-2- خلاصه پژوهش 104
5-3- آزمون فرضیههای پژوهش 106
5-3-1-نتایج آزمون فرضیه اصلی 106
5-3-2- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول 107
5-3-3- نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 107
عنوان شماره صفحه
5-3-4- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم 108
5-3-5- نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم 108
5-3-6- نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم 108
5-3-7- نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم 109
5-3-8- نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم 109
5-3-9- نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم 110
5-3-10- نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم 110
5-3-11- نتایج آزمون فرضیه فرعی دهم 111
5-4- مقایسه پژوهش صورت گرفته با پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 111
5-6- محدودیتهای تحقیق 112
5-7- پیشنهادها 114
5-7-1- پیشنهادهای ناشی از یافتههای پژوهش 114
5-7-2- پیشنهادهای کاربردی و اجرایی 114
5-7-3- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی 115
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….117
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….121
پیوستها
چکیده انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول4-1 توصيف شاخصهاي مركزي و پراكندگي دادههای متغير تحقیق صندوقهای سهام 83
جدول4-2 آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای نرمالسنجی متغیرهای بخش صندوقهای سهام………………..86
جدول4-3 توصیف آزمون t برای مقایسه نسبتهای مدرن و فرامدرن 87
جدول4-4 آزمون t برای مقایسه نسبتهای مدرن و فرا مدرن 88
جدول4-5 توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت شارپ و پتانسیل مطلوب 89
جدول4-6 آزمون t برای مقایسه نسبت شارپ و پتانسیل مطلوب 89
جدول4-7 توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت شارپ و سورتینو 90
جدول4-8 آزمون t برای مقایسه نسبت شارپ و سوریتنو 90
جدول4-9 توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت شارپ و امگا 91
جدول4-10 آزمون t برای مقایسه نسبت شارپ و امگا 92
جدول4-11 توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب 93
جدول4-12 آزمون t برای مقایسه نسبت ترینر و نسبت پتانسیل مطلوب 93
جدول4-13 توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت ترینر و سورتینو 94
جدول4-14 آزمون t برای مقایسه نسبت ترینر و سورتینو 94
جدول4-15 توصیف آزمون t برای مقایسه دو نسبت ترینر و نسبت امگا 95
جدول4-16 آزمون t برای مقایسه نسبت نسبت ترینر و نسبت امگا 96
جدول4-17 توصیف آزمون t برای مقایسه دو معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب 97
جدول4-18 آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت پتانسیل مطلوب 97
جدول4-19 توصیف آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن ونسبت سورتینو 98
جدول4-20 آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت سورتینو 98
جدول4-21 توصیف آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت امگا 99
ادامه فهرست جدولها
عنوان شماره صفحه
جدول4-22 آزمون t برای مقایسه معیار بازده تفاوت جنسن و نسبت امگا 100
جدول4-23 آزمون تجزیه واریانس(ANOVA) برای مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد صندوقهای سهام 101
جدول4-24 ازمون تعقیبی دانکن برای مقایسه میانگینها 101

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1 هیستوگرام و نرمالسنجی متغیر نسبت ترینر برای صندوقهای سهام 83
نمودار 4-2 هیستوگرام و نرمالسنجی متغیرمعیار بازده تفاوت جنسن برای صندوقهای سهام 84
نمودار 4-3 هیستوگرام و نرمالسنجی متغیرنسبت امگا برای صندوقهای سهام 84
نمودار 4-4 هیستوگرام و نرمالسنجی متغیرنسبت سورتینو برای صندوقهای سهام 85
نمودار 4- 5 هیستوگرام و نرمالسنجی متغیرنسبت شارپ برای صندوقهای سهام 85
نمودار 4-6 هیستوگرام و نرمالسنجی متغیرنسبت پتانسیل مطلوب برای صندوقهای سهام 86

فهرست شکلها
عنوان شماره صفحه
شکل 2-1 مدل شماتیک نظام مالی بر پایه رویکرد سیستمی 19
شکل 2-2 تأمین مالی مستقیم 20
شکل 2-3 تأمین مالی نیمهمستقیم 21
شکل 2-4 تأمین مالی غیرمستقیم 21

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنیدار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به نظر می رسد بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به منظور تجهیز منابع پساندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای متعدد اقتصادی باید بر مبنای پایهای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه که محدودیت و پراکندگی منابع پساندازی و سرمایهگذاری از ویژگیهای بارز آنها است باید در جایگاه به مراتب مهمتری قرار گیرد. نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران، حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد کشور هنوز از ضرورتها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و از جمله اهداف سیاستهای آزاد سازی، خصوصیسازی و تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و بازدارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی تحمیل شده است. سرمایهگذاری فرایند سیستماتیک و انسجام یافته است. اهداف سرمایهگذاری مشخص بوده و استراتژی معینی برای رسیدن به آنها وجود دارد. هرفعالیت سرمایهگذاری بدون داشتن استراتژی مشخص و دیدگاهی روشن نسبت به خواستهها پر هزینه و شاید کم بازده باشد. سرمایهگذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعهنیافته به توسعهیافته است (اعتمادي، محمدي ، ناظمياردكاني، 1388). هر سرمایهگذار میتواند مستقیماً در اوراق بهادار یا از طریق واسطههای مالی، غیر مستقیم سرمایهگذاری کند. بازارهای مالی1 در دهههای اخیر با تحولات چشمگیری مواجه شدهاند. با پیدایش واسطههای مالی و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطههای مالی خاص و به ویژه بانکها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطههایی چون صندوقهای سرمایهگذاری مشاع و شرکتهای سرمایهگذاری با سرمایه باز، باز شده است. صندوق سرمایهگذاری مشترک2 یک واسطه مالی است که به گروهی از سرمایهگذاران اجازه میدهد که پولهایشان را با هم جمع کرده، طی مدت خاصی آن را در موضوعی سرمایهگذاری مینمایند. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک از جمله نهادهای مالی مؤثر جهت فراهم نمودن مقدمات مناسب در مشارکت سرمایهگذاران بالقوه در فرآیند سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها بوده است. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بعنوان یک ابزار کمکی برای سرمایهگذاران کوچک است تا در بخشی از بازار سهیم باشند و چیزی به جزء مجموعه ای از سهام و اوراق قرضه نمیباشند. فرض کنید که یک شرکت گروهی از مردم را جمعآوری کرده و پول آنها را در سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری میکند و هر سرمایهگذار سهامهایی را بدست میآورد که نشاندهنده مالکیت بخشی از داراییهای صندوق است و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایههای سرگردان را به بخشهای مولد و فعال جامعه هدایت می کند(شیرازیان،1384). این صندوقها با اتخاذ سیاستهای مناسب میتوانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند(عبده تبریزی، شریفیان 1386). خوشبختانه صنعت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله نسبت به کشورهای توسعه یافته اما در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوقها مورد توجه قرار گرفت. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از سال 1386 و صندوقهای سرمایهگذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد نابرابری ها، سیاست گذاری، تخصیص منابع، هدف گذاری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارزیابی عملکرد، بازار اوراق بهادار، عدم اطمینان، بازار سرمایه