منبع تحقیق درمورد آموزش و پرورش، آموزش ابتدایی، تحلیل داده، دوره ابتدایی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………8
1-5) سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………9
1-6) فرضيات پژوهش………………………………………………………………………………………………………….10
1-7) تعاریف مفهومي متغیرها و اصطلاحات……………………………………………………………………………12
1-8) تعاريف عملياتي شاخص‌ها……………………………………………………………………………………………18
فصل دوم: ادبيات نظري و تجربي پژوهش
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2) تعریف سیستم يا نظام …………………………………………………………………………………………………..29
2-3) آموزش و پرورش به مثابه یک سیستم يا نظام…………………………………………………………………..29
2-4) اهمیت آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………………32
2-5) نقش آموزش و پرورش در ابعاد مختلف توسعه ………………………………………………………………32
2-5-1) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اجتماعي………………………………………………………33
2-5-2) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه فرهنگي………………………………………………………..34
2-5-3) نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصاعي……………………………………………………….35
2-6) آموزش و پرورش و برابري فرصت‌هاي آموزشي……………………………………………………………..35
2-7) نظام آموزشي……………………………………………………………………………………………………………….38
2-7-1) انواع نظام آوزشي و سطوح آن ………………………………………………………………………………….39
2-8) ساختار آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………….39
2-9) آموزش ابتدایی و جوانب مختلف رشد…………………………………………………………………………..40
2-9-1) رشد ارزش‌ها…………………………………………………………………………………………………………..42
2-9-2) رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..43
2-9-3) رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………..43
2-10) آموزش ابتدایی در سند تحول بنیادی…………………………………………………………………………….44
2-11) اهداف آموزش ابتدایی…………………………………………………………………………………………………44
2-12) نظام های آموزشی در جهان…………………………………………………………………………………………46
2-13) چالش‌های اصلی نظام آموزشی در جهان و ايران……………………………………………………………..50
2-14) نارسایی‌های مقطع آموزش و پرورش ابتدایی ایران…………………………………………………………..52
2-14-1) مفهوم برنامه‌ريزي آموزشي……………………………………………………………………………………….53
2-14-2) تعاريف برنامه‌ريزي آموزشي……………………………………………………………………………………..53
2-15) كارايي………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-15-1) معني و مفهوم كارايي……………………………………………………………………………………………….56
2-15-2) تعاريف كارايي……………………………………………………………………………………………………….57
2-16) بهره ‌وري……………………………………………………………………………………………………………………58
2-17) رابطه كارايي با بهره وري و اثربخشي…………………………………………………………………………….59
2-18) كارايي در نظام‌هاي آموزشي…………………………………………………………………………………………60
2-19) كارايي دروني و كارايي بيروني……………………………………………………………………………………..61
2-19-1) كارايي دروني………………………………………………………………………………………………………..62
2-20) برنامه ‌ريزي‌هاي توسعه بين‌المللي………………………………………………………………………………..65
2-20-1) برنامه‌ي توسعه‌ي هزاره يا اعلاميه هزاره ……………………………………………………………………65
2-20-1-1) آرمان و اهداف برنامه ريزي آموزشي در برنامه‌ي توسعه‌ي هزاره ……………………………..67
2-20-2) برنامه ریزی آموزش براي همه………………………………………………………………………………….67
2-20-2-1) تاريخچه……………………………………………………………………………………………………………67
2-20-2-2) اهداف و چارچوب برنامه ريزي در برنامه ملی آموزش برای همه…………………………….69
2-20-2-3) تدوين برنامه آموزش برای همه………………………………………………………………………….71
2-20-2-4) برنامه ملي آموزش براي همه در ايران…………………………………………………………………..72
2-20-2-5) استراتژي‌ها……………………………………………………………………………………………………….76
2-20-2-6) معرفي گروه‌هاي هدف برنامه در ايران…………………………………………………………………80
2-20-2-7) برنامه آموزش برای همه از منظر برنامه توسعه ملي…………………………………………………81
2-20-2-8) ارتباط برنامه های عمراني و توسعه با برنامه ملي آموزش برای همه………………………….83
2-20-2-8-1) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در برنامه چهارم…………………………………………80
2-20-2-8-2) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در برنامه پنجم……………………………………………84
2-20-2-8-3) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در سند برنامه راهبرد…………………………………..84
2-20-2-8-4) جایگاه برنامه ملي آموزش برای همه در سند تحول بنيادين…………………………………..85
2-21) ارتباط بين برنامه آموزش و پرورش و برنامه توسعه ملی………………………………………………….85
2-22) برنامه‌ها و اهداف دوره ابتدایی در طول برنامه در استان ………………………………………………….86
2-23) قوت‌ها و ضعف‌های توسعه آموزش ابتدایی استان………………………………………………………….87
2-24) تعریف شاخص آموزشی…………………………………………………………………………………………….88
2-25) نشانگرهای آموزشی برنامه ملی آموزش برای همه………………………………………………………….88
2-26) مروری بر تحقیقات انجام گرفته………………………………………………………………………………….90
2-26-1) پژوهش‌های داخلی………………………………………………………………………………………………90
2-26-2) تحقيقات خارجی………………………………………………………………………………………………….96

فصل سوم: روش تحقيق
3-1) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….104
3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….104
3-3) ابزار گرد آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………..104
3-4) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات…………………………………………………………………………..104
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2)یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 106
4-2-1)تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پرسش‌های پژوهش……………………………………………….106
3-4) فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………….167
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..177
5-2) بحث ونتیجه‌گیری از پرسش‌هاي پژوهش……………………………………………………………………….177
5-3) نتایج کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 195
5-4) خلاصه نتایج………………………………………………………………………………………………………………205
5-5) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………..206
5-6) پیشنهادهای كاربردی …………………………………………………………………………………………………208
5-7) موضوعات پژوهشي براي تحقيقات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مدل DEA، معنادار بودن، توسعه اقتصادی، بازدهی نسبت به مقیاس Next Entries منبع تحقیق درمورد آموزش و پرورش، دانش آموزان دختر، کیفیت آموزشی، کارایی درونی