منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، بخش کشاورزی، مدل رگرسیون، تحلیل پوششی دادهها

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..2
شرح و بیان مسئله پژوهشی………………………………………………………………………… 2
ضرورت انجام مطالعه ………………………………………………………………………………..6
اهداف اساسی مطالعه……………………………………………………………………………….. 6
نتایج مورد استفاده پس از انجام مطالعه…………………………………………………………. 7
فرضیهها…………………………………………………………………………………………………. 7
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7
جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………….. 8
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………. 8
محدودیتهای مطالعه……………………………………………………………………………… 8
تعاریف و مفاهیم واژه………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 12
تعاریف و مفاهیم مرتبط با عملکرد…………………………………………………………….. 12
تعریف کارایی…………………………………………………………………………………. 12
کارایی فنی……………………………………………………………………………………… 12
کارایی تخصیصی……………………………………………………………………………… 13
کارایی اقتصادی (هزینه)…………………………………………………………………….. 13
کارایی مقیاس………………………………………………………………………………….. 13
کارایی ساختاری………………………………………………………………………………. 14
تفاوت بین کارایی و بهرهوری…………………………………………………………….. 14
شرح کلی روشهای اندازهگیری عملکرد…………………………………………………….. 16
روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهها…………………………………………………………. 17
مطالعات داخلی…………………………………………………………………………….. 20
مطالعات خارجی…………………………………………………………………………….24

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 28
روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهها……………………………………………………….. 28
مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS)…………………………. 28
مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS)……………………….. 30
نهاده محور یا ستانده محور…………………………………………………………………….. 32
روشهای خودراهانداز ………………………………………………………………………….. 34
برآورد اریب نمونهگیری با استفاده از تکنیک خودراهانداز……………………. 36
انجام آزمون تصریح مقیاس با استفاده از خودراهانداز…………………………… 39
مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره)……………………………………………………. 40
تصریح مدل……………………………………………………………………………………….. .42
تصریح مدل در مرحله اول……………………………………………………………… 42
تصریح مدل در مرحله دوم…………………………………………………………….. 46

فصل چهارم: تخمین مدل
دادهها………………………………………………………………………………………………… 50
برآورد موجودی سرمایه…………………………………………………………………. 50
آمارههای توصیفی مربوط به قارچ خوراکی……………………………………….. 52
انتخاب بهترین مقیاس……………………………………………………………………………. 53
تخمین نمرات کارایی……………………………………………………………………………. 55
مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون)…………………………………………………………. 70
بیان و تشریح فرضیهها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی…. 70
آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربیاند؟……………………………….74

فصل پنجم: نتیجهگیری
جمعبندی……………………………………………………………………………………….. 80
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………….. 81
پیشنهادات اجرایی…………………………………………………………………………… 87
پیشنهادات مطالعاتی ………………………………………………………………………… 87
منابع………………………………………………………………………………………………………….. 88
پیوست………………………………………………………………………………………………………. 94
فهرست جدولها:
جدول 4-1: آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای داده و ستانده ………………………… 53
جدول 4-2: نتایج حاصل از تخمین مدل DEA خودراهاندازی شده ……………………… 61
جدول 4-3: نمرات کارایی اولیه و نمرات تصحیح شده از اریب ………………………….. 67
جدول 4-4: آمارههای توصیفی برای نمرات کارایی CRS و VRS …………………………… 67
جدول 4-5: همبستگی متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل رگرسیون ……………. 73
جدول 4-6: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون OLS و WLS ……………………….. 75

فهرست نمودارها:
نمودار2-1: بهرهوری، کارایی تکنیکی و مقیاس اقتصادی…………………………………. 16
نمودار 3-1: مرز تولید با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) ………………… 31
نمودار 3-2: مدل DEA محصول-محور ………………………………………………………. 34
نمودار3-3: تخمین تابع چگالی کرنل با پهنای باند مختلف (h) …………………………. 39
نمودار4-1: هیستوگرام توزیع خودراهاندازی شده متوسط نمرات کارایی مقیاس ……55
نمودار4-2: نمرات کارایی تصحیح نشده با فرض CRS در برابر اندازه اقتصادی …… 57
نمودار4-3: نمرات کارایی تصحیح نشده با فرض VRS در برابر اندازه اقتصادی …. 58
نمودار4-4: مقادیر چگالی کرنل از نمرات کارایی تکنیکی و مقیاس ………………… 59
نمودار4-5: هیستوگرام نمرات کارایی تصحیح نشده (E3) ………………………………… 62
نمودار4-6: هیستوگرام نمرات کارایی تصحیح شده (E3) ………………………………….. 62
نمودار4-7: نمرات کارایی تصحیح شده با فرض VRS در برابر اندازه اقتصادی ….. 63
نمودار4-8: نمرات کارایی تصحیح شده با فرض CRS در برابر اندازه اقتصادی ….. 64
نمودار 4-9: پراکنش نمرات کارایی تصحیح نشده و تصحیح شده …………………… 66
نمودار 4-10: پراکنش اریب تخمینزده شده در برابر نمرات کارایی اولیه …………. 68
نمودار 4-11: پراکنش اریب در برابر انحراف استاندارد نمرات تصحیح شده ……… 69
فهرست پیوستها:
جدول 1: موجودی سرمایه مناطق مختلف کشور برای تولید قارچ خوراکی ……….. 95
جدول 2: تعداد دفعات الگو بودن واحدهای کارا ………………………………………….. 95
جدول 3: رابطه رگرسیون مربوط به E3 تصحیح شده و تصحیح نشده ……………….. 96
جدول4: مقادیر شاخص هرفایندل و هریچمن برای واحدهای مختلف ……………….. 96
جدول 5: مقایر شدت انرژی مصرفی در مناطق مختلف کشور برای تولید قارچ ….. .96
جدول 6: نتایج حاصل از تخمین OLS ……………………………………………………….. 98
جدول 7: نتایج حاصل از تخمین WLS ………………………………………………………. 99
نمودار1: سهم منطق مختلف از انرژی مصرف شده در تولید قارچ در سال 1384 ….97
شاخص هرفایندل …………………………………………………………………………………… 99

فصل اول: کلیات

مقدمه
امروزه محدودیتهای بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسبترین راهحل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی1، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن میتواند راهگشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.
این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با استفاده از تجزیه وتحلیل دو مرحلهی انجام شده است. همانگونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهها2 (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بودهاند (البته به تفکیک استانهای مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.
شرح و بیان مسئله پژوهشی
مواد پروتئینی، یکی از مهمترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسانها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آنها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشتها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذاییای که با داشتن مقدار کافی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره ناخودآگاه Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شدت انرژی، کارایی اقتصادی، جامعه آماری، کارایی فنی