پایان نامه با کلید واژه های فقه امامیه، شرط ضمن عقد، شرط ضمنی بنایی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………..33
1-2-2-3-2- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….33
1-2-2-3-2-1- شرط ضمنی بنایی ………………………………………………………………………………………………………………………34
1-2-2-3-2-1-1- شرط بنایی در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………34
1-2-2-3-2-1-1-1- نظریه بطلان ………………………………………………………………………………………………………………………34
1-2-2-3-2-1-1-2- نظریه صحت …………………………………………………………………………………………………………………….35
1-2-2-3-2-1-1-3- نظریه تفصیل …………………………………………………………………………………………………………………….36
1-2-2-3-2-1-1-4- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ………………………………………………………………………………….37
1-2-2-3-2-1-2- شرط بنایی در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………………..37
1-2-2-3-2-2- شرط ضمنی عرفی ……………………………………………………………………………………………………………………..38
1-2-2-3-2-2-1- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه……………………………………………………………………………………………….39
1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39
1-3- عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41
1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44
1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44
1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45
1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46
1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47
1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48
1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50
1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52
1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57
1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59
1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….62
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62
1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………65
2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع ارتباط فرهنگی، پایگاه اجتماعی، سطح تحصیلات، میراث فرهنگی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های قولنامه، آزادی قراردادها، ماهیت حقوقی، شرط ضمن عقد