پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، احساس امنیت، طبقه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به
پدر
و
مادر گرامی
و
نامزد عزیزم

سپاسگزاری

سپاس خدای را سزاست که علم را خالق است و تکریم حیات را در وجود انسان به ودیعت گذاشت.
اکنون که کاروان علم را منزلگهی است و فرصت جدا شدن نزدیک، بر خود لازم میدانم از تمامی كساني که مرا در انجام رسانیدن این پژوهش یاری نمودهاند، تشکر نمایم.
از استاد راهنمای ارجمندم، سرکار خانم دکتر ماهرخ رجبی، به خاطر رهنمودهای ارزنده در تمام مراحل این تحقیق سپاسگزارم.
از استاد مشاور گرانقدرم، جناب آقای دکتر اسفندیار غفاری نسب، به خاطر رهنمودهای ارزنده در تمام مراحل این تحقیق سپاسگزارم.
در نهایت از خانواده مهربانم و به وي‍ژه نامزدم و تمام دوستانی که مرا در پایان رسانیدن این تحقیق یاری نمودند تشکر و قدردانی مینمایم.

چکیده

بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان
مطالعه موردی زنان 40-20 ساله ساکن شهر شیراز

به کوشش:
مریم مرادی

این مطالعه به منظور بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان در شهر شیراز انجام گرفته است. در این بررسی، از نظریه‌گیدنز استفاده شده است. این تحقیق با رویکرد کمی انجام شده است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه تنظیم شده، جمع‌آوری گردیده است. حجم نمونه 383 نفر بوده است که از بین زنان 40-20 ساله شهر شیراز انتخاب گردیده‌اند. برای سنجش احساس امنیت زنان (عمومی، حیثیتی و مالی)، از متغیرهای اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی، نگرش به پلیس، استفاده از رسانه، دینداری، خودپنداره، سرمايه اجتماعي و متغیرهای زمینه‌ای (سن پاسخگو، محل تولد، درآمد، تحصیلات مادر، تحصیلات پدر، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، طبقه اجتماعی، قومیت، تحصیلات همسر، شغل همسر، درآمد همسر، قومیت همسر، تعداد فرزند، تعداد فرزند زیر 15 سال) استفاده شده است. متغیرهای اعتماد بین شخصی، تعداد فرزند زیر 15 سال و طبقه اجتماعی (بالا)، به ترتیب، تبیینکننده امنیت عمومی میباشد. متغیرهای اعتماد بین شخصی، نگرش به پلیس، تعداد فرزند زیر 15 سال، درآمد و تحصیلات مادر، به ترتیب تبیینکننده امنیت حیثیتی میباشند. متغیرهای درآمد همسر، اعتماد بین شخصی، تعداد فرزند زیر 15 سال، اعتماد نهادی و تحصیلات، به ترتيب تبیینکنندههای امنیت مالی میباشد.

کلید واژهها: احساس امنیت، دینداری، خودپنداره

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کليات
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بيان مساله 3
1-3- اهمیت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1- اهداف کلی 7
1-4-2- اهداف جزئی 7

فصل دوم: پيشينه تحقیق
2-1- تحقیقات داخلی 9
2-2- تحقیقات خارجی 16
2-3- نقد و بررسی تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………………………………19
فصل سوم: مباني نظري
3-1- رویکردهای امنیت 21
3-1-1- بوزان 21
3 -1-2- ویور 22
3-1-3- مولار 22
3-1-4- نظریه های فمنیستی 23
3-1-5- جکوبز 24
3-1-6- نظریه نیاز انسانی 25
3-2- نظریههای جامعهشناختی 26
3-2-1- دورکیم 26
3-2-2- پارسونز 27
3-2-3- هابرماس 28
3-3- رویکرد جامعه جمعیت شناختی 30
3-4- نظریههای روانشناسی اجتماعی 30
3-4-1- فروم 31
3-5- نظریههای مخاطرهای 31
3-5-1- بک 32
3-6- چارچوب نظری تحقیق 33
3-7- مدل تحقیق 35
3-7- 1- مدل مفهومی تحقیق 35
3-7-2- مدل تجربی تحقیق 35
3-8- فرضیههای تحقیق 36

فصل چهارم: روش تحقیق 38
4-1- مقدمه 38
4-2- جامعه آماري 39
4-3- واحد آماری 39
4-4- حجم نمونه 39
4-5- شیوه نمونهگیری 39
4-6- ابزار گردآوری دادهها 39
4-7- تعاریف مفاهیم 40
4-7-1- متغیر وابسته 40
4-7-2- متغیرهای مستقل 40
4-8- روایی و پایایی ابزار سنجش 42
4-9- شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 42

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل دادهها 44
5-1- آمار توصیفی 44
5-2- آمار استنباطی 63
5-3- نتایج رگرسیون چند متغیره 76

فصل ششم: بحث و نتیجهگیری 79
6-1- بحث و نتیجهگیری 80
6-2- پیشنهادات پژوهشی 83
6 -3- پیشنعادات اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………………..84
6-4- محدودیت تحقیق 84

منابع و مآخذ
منابع فارسی 85
منابع انگلیسی 90

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-8-1- ضرایب آلفای کرونباخ مقیاسهای پرسشنامه 42
جدول 5-1-1- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن 44
جدول5-1-2- توریع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد 44
جدول 5-1-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد 45
جدول 5-1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات 45
جدول 5-1-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 45
جدول 5-1-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 46
جدول 5-1-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 46
جدول 5-1-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 47
جدول 5-1-9- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی 47
جدول 5-1-10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی همسر 48
جدول 5-1-11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مالکیت منزل 48
جدول 5-1-12- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات همسر 48
جدول 5-1-13- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر 49
جدول 5-1-14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد همسر 64
جدول 5-1-15- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت همسر 50
جدول 5-1-16- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند 50
جدول 5-1-17- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زیر 15 ساال 51
جدول 5-1-18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت عمومی……………………………………..51
جدول5-1-19- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت حیثیتی 53
جدول 5-1-20- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای امنیت مالی 54
جدول 5-1-21- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای اعتماد بینشخصی 55
جدول 5-1-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای اعتماد نهادی 56
جدول 5-1-23– توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای نگرش به پلیس 57
جدول 5-1-24- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای استفاده از رسانه 59
جدول 5-1-25- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای دینداری 60
جدول 5 -1-26- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای خودپنداره 61
جدول 5-1-27- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویههای مشارکت 62
جدول 5-2-1- آزمون تفاوت ميانگين نمره امنيت پاسخگويان بر حسب محل تولد 63
جدول 5-2-2- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب قومیت 63
جدول 5-2-3- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب قومیت همسر 63
جدول 5-2-4- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب وضعیت تاهل 63
جدول 5-2-5- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب وضعیت اشتغال 65
جدول 5-2-6- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب طبقه اجتماعی 66
جدول 5-2-7- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب مالکیت منزل مسکونی 67
جدول 5-2-8- آزمون تفاوت ميانگين امنيت پاسخگويان بر حسب شغل همسر 68
جدول 5-2-9- همبستگي بين سن و امنیت پاسخگويان 69
جدول 5-2-10- همبستگي بين درآمد و امنیت پاسخگويان 69
جدول 5-2-11- همبستگي بين امنیت و تحصیلات پاسخگويان 70
جدول 5-2-12- همبستگي بين تحصیلات مادر و امنیت 70
جدول 5-2-13- همبستگي بين تحصیلات پدر و امنیت 71
جدول 5-2-14- همبستگي بين تحصیلات همسر و امنیت 71
جدول 5-2-15- همبستگي بين درآمد همسر و امنیت 72
جدول 5-2-16- همبستگي بین تعداد فرزند و امنیت 72
جدول 5-2-17- همبستگي بين تعداد فرزند زیر 15 سال و امنیت 73
جدول 5-2-18- همبستگي بين اعتماد بین شخصی و امنیت 73
جدول 5-2-19- همبستگي بين اعتماد نهادی و امنیت 74
جدول 5-2-20- همبستگي بين نگرش به پلیس و امنیت 74
جدول 5-2-21- همبستگي بين استفاده از رسانه و امنیت 74
جدول 5-2-22- همبستگي بين دینداری و امنیت 75
جدول 5-2-23- همبستگي بين خودپنداره و امنیت 75
جدول 5-2-24- همبستگي بين مشارکت و امنیت 76
جدول 5-2-25- ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر امنیت عمومی 76
جدول 5-2-26- ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت حیثیتی 77
جدول 5-2-27- ضرایب رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر احساس امنیت مالی 78

فصل اول

مقدمه

1-1- کلیات

امنیت و ناامنی و ایجاد امنیت و مقابله با ناامنی یکی از دغدغههای دیرین بشر بوده است که به اندازه زندگی جمعی بشر قدمت دارد. اما اینکه امنیت چیست؟ امنیت چگونه حاصل میشود؟ امنیت چه کسی یا کسانی باید در اولویت باشد؟ و مهمترین عوامل ناامنی چه چیزها یا کسانی هستند؟ در طول تاریخ و در گفتمانهای متفاوت و بین و درون رشتههای مختلف دانش، مورد بحث و منازعه بوده است (حیدری، 1390).
امنیت از مباحث پیچیدهای است که علیرغم وجود قدمتی تاریخی به بلندای حیات آدمی، آنچنان که باید و شاید به صورت مشخص و روشن مورد کنکاش و بررسی زیاد قرار نگرفته است. اما با این حال، شاخصهای این مفهوم همواره در نظریهها و دیدگاههای قدیم و جدید مورد توجه بوده است و علت آن هم این امر است که دغدغه امنیت همواره برای گروههای انسانی وجود داشته است (بیات، 1388: 12).
امنیت مقولهای اساسی در هر نظام اجتماعی است و کشورها اولویت اول را به برقراری امنیت در جامعه میدهند. اما امکان این که در جامعهای صد در صد امنیت وجود داشته باشد، امکانپذیر نیست، چرا که جامعه از افرادی با آداب و رسوم و فرهنگهای مختلف تشکیل شده است و همواره درصدی از جرم و جنایت در هر جامعهای وجود دارد و این امر تا حدی طبیعی است. به همان نسبت نیز احساس ناامنی وجود دارد، اما گاهی اتفاق میافتد که این احساس بیش از حد در بین مردم به وجود میآید و این امر بهعنوان مشکل جامعه تلقی میشود و باید با دقت بیشتری به آن پرداخته شود )گیدنز1،1381: 50).
در دیدگاه سنتی که بیشتر مربوط به امنیت در جوامع سنتی میشود، امنیت مقولهای محدود، مخدوش، طبقهای، جسمی، ابزارمند و ناپایدار است. اما از دیدگاه نوین امنیت مقولهای وسیع، معین، غیرانحصاری، عقلانی، هدفمند و پایدار است و هویت، احساسات و عواطف فردی و گروهی، عقاید، تمایلات و آرزوها و موقعیت شغلی و اقتصادی، باورهای فرهنگی و ساختارهای رسمی و رفاه و آسایش زندگی اجتماعی مردم و از همه مهمتر، مقوله اخلاق و امنیت اخلاقی را دربر میگیرد

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درمورد قرقیزستان، ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، نقلاب رنگی Next Entries پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، امنیت اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی، فیزیولوژی