منبع مقاله با موضوع ادراک خود

دانلود پایان نامه ارشد

چکيده
هدف ارزيابي عملکرد، افزايش کارايي و اثربخشي سازمان است که با استفاده از روش هاي نوين ارزيابي، نظير ارزشيابي360 درجه، مي توان ضمن دستيابي به شناخت صحيح و جامع از قابليت ها، توانايي ها و نقاط قوت و ضعف مديران، نسبت به تهيه ي برنامه هاي بهبود و توسعه ي آن نيز اقدامات لازم را انجام داد. بازخور360 درجه به افراد کمک مي کند تا ادراک خود را در مورد محيط کاريشان، با ادراک ارزيابي کنندگان مهم ( مديران مافوق، مديران(خودارزيابي)، همکاران و زيردستان) مقايسه کنند. همانطور که در اين پژوهش آمده است. اين پژوهش، در افزايش دانش نظري و ارتقاء کيفيت عملکرد مديران و شناسايي نقاط قوت و ضعف عملکرد آن ها و افزايش خودآگاهي شان نسبت به عملکرد خويش و . . . کمک خواهد کرد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق روش ارزشيابي 360 درجه مي باشد به همين منظور با توجه به ماهيت موضوع پژوهش، نمونه اي مرکب از 4 گروه که شامل مديران با حجم نمونه ي 113نفر، مديران مافوق با حجم نمونه ي 113 نفر، همکاران با حجم نمونه ي 113 نفر، و زير دستان با 225 نفر، که با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند و داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوري گرديد و از طريق نرم افزارSpssتجزيه و تحليل شد. اين پژوهش از نوع توسعه اي و به روش پيمايشي ـ توصيفي مي باشد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که هر چهار گروه(مديران، همکاران و . . .) عملکرد مديران را در حد عالي ارزيابي کردند. اما در ديدگاه اين چهارگروه، تفاوت هايي حاصل شد(45.43t=)، اين که، مديران(خودارزيابي) عملکرد خود را نسبت به ساير گروه بالاتر ارزشيابي کرده بودند و همکاران، زيردستان و مديران مافوق در رده هاي بعدي قرار گرفتند. همچنين هر چهارگروه در ترتيب اولويت بندي ابعاد، تفاوت قائل شدند که بعد نظارت و کنترل داراي بالاترين درجه عملکرد و بعد سازماندهي داراي پايين ترين درجه ي عملکرد دانستند.
کليد واژه ها: مديريت عملکرد، عملکرد مديران، ارزشيابي، ارزشيابي 360 درجه.

فهر ست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کليات تحقيق 1
مقدمه 2
1ـ1 بيان مسأله 4
1ـ2 اهميت و ضرورت تحقيق 8
1ـ3 هدفهاي تحقيق 8
1ـ3ـ1 هدف کلي 8
1ـ3ـ2 اهداف جزئي 9
1ـ4 سؤال هاي تحقيق 9
1ـ4ـ1 سؤال اصلي 9
1ـ4ـ2 سؤال فرعي 9
1ـ5 تعاريف نظري متغيرهاي تحقيق 10

فصل دوم مباني نظري 12
مقدمه 13
2ـ1 تعريف مفاهيم و واژگان 15
2ـ 2 ارزيابي 16
2ـ 2ـ 1 فلسفه ي ارزشيابي 17
2ـ2ـ2 الگوهاي ارزشيابي 19
2ـ2ـ3 انواع ارزشيابي 24
2ـ2ـ4 انواع خطاها در ارزشيابي 28
2ـ2ـ5 فلسفه ي ارزشيابي عملکرد 29
2ـ3 تعاريف ارزشيابي عملکرد 29
2ـ3ـ1 تفاوت ديدگاه سنتي و نو در ارزشيابي عملکرد 30
2ـ3ـ2 هدف هاي ارزشيابي عملکرد 34
2ـ3ـ3 فرايند ارزشيابي عملکرد و مراحل آن 35
فرايند وظايف 36
2ـ3ـ4 کاربردهاي ارزشيابي عملکرد 37
2ـ3ـ5 عوامل مؤثر برارزشياي عملکرد 39
2ـ4 مديريت 40
2ـ4ـ1 تعريف مديريت 40
2ـ4ـ2 فراگرد مديريت 41
2ـ4ـ3 مديريت آموزشي 41
2ـ4ـ4 ضرورت مديريت آموزشي 42
2ـ4ـ5 اهداف مديريت آموزشي 44
2ـ4ـ6 مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت 45
2ـ4ـ7 کارکردهاي مديريت آموزشي 46
2ـ4ـ8 ويژگي‌هاي مدير آموزشي 52
2ـ5 ارزشيابي 360 درجه 53
2ـ5ـ1 ويژگي هاي ارزشيابي(بازخور) مؤثر 53
2ـ5ـ2 مفهوم ارزشيابي 360 درجه 55
2ـ5ـ 3 تاريخچه تکامل سيستم ارزشيابي 360درجه 56
2ـ5ـ4 ارکان ارزيابي 360 درجه 57
2ـ5ـ5 فرايند ارزشيابي 360 درجه 64
2ـ5ـ6 ابزار جمع آوري اطلاعات 65
2ـ5ـ7 مقايسه سيستم ارزشيابي سنتي با سيستم ارزشيابي 360درجه 67
2ـ5ـ8 مقايسه رهيافت سنتي ارزيابي و ارزشيابي 360 درجه 68
2ـ5ـ9 جايگزين ارزشيابي 360 درجه به جاي ارزيابي هاي عملکرد 69
2ـ5ـ10 مدل هاي ارزشيابي 360 درجه 70
2ـ5ـ11 علت نياز به ارزشيابي 360 درجه 73
2ـ5ـ12 کاربردهاي ارزشيابي 360 درجه 73
2ـ5ـ13 منافع ارزشيابي 360 درجه 75
2ـ5ـ14 اهميت سيستم ارزشيابي 360 درجه 77
2ـ5ـ15 مزاياي ارزشيابي 360 درجه 77
2ـ5ـ16 معايب استفاده از ارزشيابي 360 درجه 79
2ـ5ـ17 موانع و مشکلات مرتبط با ارزشيابي 360 درجه 80
2ـ6 بررسي تطبيقي بازخورهاي 180درجه، 360درجه، 540درجه و 720 درجه 81
2ـ6ـ1 بازخورهاي 180 درجه 81
2ـ6ـ2 بازخور (ارزشيابي 360 درجه) 82
2ـ6ـ3 نسل هاي بعدي بازخور(ارزشيابي)360درجه 83
2ـ6ـ4 بازخور(ارزشيابي 540 درجه) 83
2ـ6ـ5 بازخور(ارزشيابي) 720 درجه 85
2ـ7 پيشينه ي تحقيق 87
2ـ7ـ1پيشينه ي داخلي 87
2ـ7ـ2 پيشينه ي خارجي 92

فصل سوم روش شناسي تحقيق(متدلوژي) 98
مقدمه 99
3ـ1 جامعه آماري 100
3ـ2 نمونه تحقيق 100
3ـ3 ابزارهاي تحقيق 100
3ـ4 تعيين روايي و پايايي پرسشنامه 100
3ـ5 روش انجام تحقيق 101
3ـ6 شيوه تحليل داده ها 101

فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق 103
مقدمه 104
4ـ1) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 109
4-1-1) از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 110
4-1-2) از ديدگاه مديران (خودارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 111
4-1-3) از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 112
4-1-4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 113
4ـ1ـ 5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خودارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 114
4ـ2) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 115
4-2-1) از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 115
4ـ2-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 117
4-2-3) از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 119
4-2-4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 121
4-2-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد برنامه ريزي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 123
4-3) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 125
4-3-1) از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 126
4-3-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 127
4-3-3) از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 129
4-3-4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 131
4-3-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد تصميم گيري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 133
4-4) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 135
4-4-1) از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 135
4-4-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 137
4-4-3) از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 139
4-4-4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 141
4-4-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد سازماندهي بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 143
4-5) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 145
4-5-1) از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 145
4-5-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 147
4-5-3) از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 149
4-5-4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 151
4-5-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد نظارت و کنترل بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 152
4-6) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 154
4-6-1) از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 155
4-6-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 157
4-6-3) از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 158
4-6-4) از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 160
4-6-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز در بعد رهبري بر اساس ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 162
4-7) نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران بر اساس نتايج ارزشيابي 360 کدامند؟ 164
4-7-1) از ديدگاه مديران مافوق، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 164
4-7-2) از ديدگاه مديران (خود ارزيابي)، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 165
4-7-3) از ديدگاه همکاران، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 167
4-7-4) از ديدگاه زيردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 168
4-7-5) از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خود ارزيابي)، همکاران و زيردستان، نقاط قوت و ضعف عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز بر اساس ارزشيابي 360 کدامند؟ 169
4-8) آيا بين ديدگاه مديران ما فوق، مديران، همکاران و زير دستان نسبت به عملکرد مدير تفاوت وجود دارد؟ 171

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 178
مقدمه 179
سؤال اصلي 180
5ـ1 عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 درجه چگونه است؟ 180
5ـ1ـ1 از ديدگاه مديران مافوق عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 180
5ـ1ـ2 از ديدگاه مديران (خودارزيابي) عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 181
5ـ1ـ3 از ديدگاه همکاران عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 181
5ـ1ـ4 از ديدگاه زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي 360 چگونه است؟ 181
5ـ1ـ5 از ديدگاه مديران مافوق، مديران (خودارزيابي)، همکاران و زيردستان عملکرد مديران متوسطه شهرستان شيراز از طريق ارزشيابي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد درصد تجمعی، توزیع فراوانی، تحلیل آماری Next Entries منبع مقاله با موضوع سابقه خدمت