دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، دوره متوسطه، آموزش و پرورش، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

الف: کمبود محبت 36
ب: کمبود امنیت 38
ج: کمبود عزت‌نفس 39
گفتار سوم: رابطه صفات مذموم با رفتار نابهنجار 41
الف: حسادت 41
ب: بدبینی 43
ج: تکبر 44
گفتار چهارم: بیماری‌ها و مشکلات جسمانی 45
مبحث دوم: علل و عوامل خانوادگی 47
گفتار اول: ازهم‌گسیختگی خانواده 47
الف: تعارض و جدایی والدین 47
ب: غیبت والدین 49
گفتار دوم: وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده 51
گفتار سوم: عدم پایبندی والدین به مسائل مذهبی 53
گفتار چهارم: روش‌های تربیتی نامناسب والدین 55
الف: افراط در محبت 55
ب: آزادی و محدودیت بیش‌ازحد 56
ج: تبعیض 59
مبحث سوم: عوامل اجتماعی و محیطی رفتار نابهنجار 61
گفتار اول: محیط مدرسه 61
الف: رفتارهای نامناسب اولیای مدارس 61
ب: عدم کنترل و نظارت 64
ج: کمبود امکانات مدارس 65
د: گروه همسالان ناباب 66
گفتار دوم: سکونت در مکان‌های نامناسب 68
گفتار سوم: تأثیر رسانه‌ها بر بروز رفتار نابهنجار 70
فصل سوم: ارزیابی میدانی علل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان 75
مبحث اول: روش تحقیق 76
گفتار اول :شناسایی روش 76
گفتار دوم: تنظیم پرسشنامه 77
گفتار سوم:سنجش اعتبار 78
گفتارچهارم:نمونه گیری 79
گفتار پنجم: نحوه تکمیل پرسشنامه و استخراج داده ها 84
گفتار ششم: چگونگی تحلیل داده ها 84
مبحث دوم: ارائه داده های آماری 86
گفتار اول: بررسی علل فردی- روانی 86
الف: میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی 86
ب: میانگین و توزیع فراوانی بیماری هاومشکلات جسمانی 88
گفتار دوم:بررسی میزان علل خانوادگی 89
الف: میانگین و توزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 89
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی 91
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین 92
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین 94
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین 95
و: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 97
ز: میانگین و توزیع فراوانی روش های تربیتی نامناسب والدین 99
گفتار سوم: بررسی میزان علل اجتماعی 101
الف: بررسی میزان علل درون مدرسه 101
1- میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس 101
2- میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس 103
3- میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس 104
4- میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106
ب:میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 107
ج: میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی 109
د: میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه 110
ه: میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
و:میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 113
ز: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش 115
فصل چهارم: راهکارهای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان 117
مبحث اول: اقدامات پیشگیرانه در بعد فردی – روانی 118
گفتار اول: درمان ناهنجاری های روانی 118
الف: روان درمانی و مشاوره 118
ب: دارودرمانی 120
گفتار دوم: تقویت مولفه های کنترل درونی 121
الف: ایمان به خدا 122
ب: عزت نفس 123
ج: خوش بینی 124
مبحث دوم: اقدامات پیشگیرانه در نهاد های اجتماعی 126
گفتار اول: نهاد خانواده 126
الف: اعمال الگوهای تربیتی صحیح 126
ب: برقراری ارتباط کلامی و عاطفی 127
ج: برنامه ریزی برای اوقات فراغت 128
د: آماده سازی برای ازدواج 130
گفتار دوم: نهاد آموزش و پرورش 131
الف: تغییر و اصلاح روشهای تدریس 131
ب: تربیت و آموزش مربیان شایسته 132
ج: تشکیل انجمن اولیای و مربیان وشوراهای دانش آموزی 134
د: بهبود وضعیت امکانات و نظارت در مدارس 136
گفتار سوم: نهاد پلیس 137
گفتار چهارم: نهاد صدا و سیما 139
نتایج و پیشنهادها 143
فهرست منابع 147
پیوست 159

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1 توزیع فراوانی ناحیه آموزش و پرورش دانش آموزان پاسخ دهنده 81
جدول3-2: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه 82
جدول3-3 : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه 83
جدول3-4 :میانگین و توزیع فراوانی مشکلات و بیماری های روانی 86
جدول3-5: میانگین و توزیع فراوانی بیماری ها و مشکلات جسمانی 88
جدول 3-6: جدول میانگین و توزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 89
جدول3-7 : میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی 91
جدول 3-8: میانگین و توزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین 92
جدول 3-9: میانگین و توزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین 94
جدول 3-10: میانگین و توزیع فراوانی عامل غیبت والدین 95
جدول 3-11: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 97
جدول 3-12: میانگین و توزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین 99
جدول 3-13: میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس 101
جدول 3-14: میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس 103
جدول 3-15: میانگین و توزیع عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس 104
جدول 3-16: میانگین و توزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106
جدول 3-17: میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 107
جدول 3-18 : میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی 109
جدول 3-19 : میانگین و توزیع فراوانی عامل اوقات فراغت بی برنامه 110
جدول 3-20 : میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
جدول3-21 میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 113
جدول3-22: مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش 115

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار3-1 : توزیع فراوانی ناحیه آموزش و پرورش دانش آموزان پاسخ دهنده 81
نمودار3-2 : توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه 82
نمودار3-3: توزیع فراوانی نواحی سن دانش آموزان پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه 83
نمودار3-4 : میانگین وتوزیع فراوانی فراوانی مشکلات و بیماریهای روانی 87
نمودار3-5:میانگین و توزیع فراوانی بیماری ها و مشکلات جسمانی 88
نمودار3-6 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده 90
نمودار3-7 :میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم پایبندی خانواده به مسایل مذهبی 91
نمودار3-8 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل اعتیاد والدین 93
نمودار3-9: میانگین وتوزیع فراوانی عامل بی سوادی والدین 94
نمودار3-10 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل غیبت والدین 96
نمودار3-11: میانگین وتوزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 98
نمودار3-12 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین 99
نمودار3-13 :میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب اولیای مدارس 102
نمودار3-14 :میانگین و توزیع فراوانی عامل کمبود امکانات در مدارس 103
نمودار3-15 :میانگین و توزیع فراوانی عامل عدم کنترل و نظارت اولیای مدارس 105
نمودار3-16 : میانگین وتوزیع فراوانی عامل دوستان ناباب 106
نمودار3-17 : میانگین و توزیع فراوانی عامل سکونت در مکان های نامناسب 108
نمودار3-18 : میانگین و توزیع فراوانی عامل رسانه های جمعی 109
نمودار3-19 :میانگین و توزیع فراوانی اوقات فراغت بی برنامه 111
نمودار3-20 : میانگین و توزیع فراوانی عامل مدگرایی 112
نمودار 3-21 :میانگین و توزیع فراوانی فاصله زیاد بین مدرسه و محل سکونت 114
نمودار3-22 : مقایسه میانگین علل نابهنجاری در دو ناحیه آموزش و پرورش 116

مقدمه
الف: بیان مسئله
ناهنجاری ها طیف وسیعی از رفتارهایی را شامل می شود که حتی ممکن است جامعه پذیرای آن باشد؛ اما آن را خلاف هنجارهای اجتماعی می‌شمارد. ناهنجاری‌ها ممکن است منجر به نقض قوانین گردند، در این صورت با توجه به مورد، تخلف یا جرم محسوب می‌شوند. یا ممکن است عرف و اخلاقیات را تحت تأثیر قرار بدهند که در این صورت هرچند جرم و تخلف محسوب نمی‌شوند؛ اما بازهم ناهنجاری به شمار می‌روند. این مسئله در محیط‌های آموزشی و تربیتی مانند آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مدارس از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ناهنجاری‌ها در صورت تداوم، محیط را تحت تأثیر قرار داده و افراد بیشتری را جذب می‌نماید. دلیل انتخاب دانش آموزان دوره متوسطه به عنوان جامعه آماری در این پایان نامه، مسائلی است که در دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کمتر مشاهده‌شده و آن‌ها عبارت‌اند از: 1. گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به ناهنجاری به دلیل بلوغ و تأثیرپذیری به‌مراتب بیشتر از سنین ابتدایی و راهنمایی.2. دانش آموزان دوره متوسطه در دوره الگوپذیری از جامعه و محیط هستند درحالی‌که دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی دوره الگوپذیری از خانواده را پشت سر می‌گذارند.3. درحالی‌که دوره دبستان و راهنمایی، سن پذیرش نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است دوره متوسطه دوره مقاومت در مقابل نصیحت‌ها و راهنمایی‌ها است. باید توجه داشت که میان علت و عامل فرق است؛ چراکه در پی علت، حدوث معلول حتمی است اما باوجود یک عامل نتیجه‌ی واحدی حاصل نمی‌گردد. در این پایان نامه به‌منظور از علل رفتار نابهنجار مجموعه‌ی عواملی است که می‌تواند در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مؤثر باشد.
بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این هست که وجود ناهنجاری‌های که در قشر دختران دانش‌آموز متوسطه رخ می‌دهد بازتاب چه علل و عواملی است؛ این بدان معنا است که هر نوع بزهکاری و ناهنجاری مسبوق به سابقه‌های روانی و اجتماعی است و برای مقابله با آن‌ها نمی‌توان تنها با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه‌ها و زمینه‌های آن را شناخت.
ب: سؤال‌های اصلی
1- آیا می توان رابطه علی ومعلولی بین علل فردی- روانی ( مشکلات روانی و جسمانی) ،علل خانوادگی ( از هم گسیختگی خانواده، وضعیت اقتصادی نامطلوب خانواده ، عدم پای بندی والدین به مسائل مذهبی و رفتارهای نامناسب والدین )، علل اجتماعی ( عوامل درون مدرسه نظیر رفتارهای نامناسب اولیای مدرسه ،کمبود امکانات و هم نشینی با دوستان ناباب ( ،سکونت در مکان های نامناسب و رسانه ها با رفتار نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2و4 شهرستان قم برقرار کرد؟
2- چه راهکارهایی برای پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 2 و 4 آموزش‌وپرورش شهرستان قم پیش‌بینی می‌شود؟
ج: سوال فرعی
1- کدامل عامل بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان دارد؟
د: فرضیه های تحقیق
1- به نظر می رسد مجموع این علل در بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان تاثیر دارد.
2- بهره گیری از روشهای مشاوره و رفتار درمانی، آگاهی دادن به دانش آموزان جهت انتخاب دوست، تقویت ایمان، تقویت رابطه والدین با فرزندان، تعامل والدین با اولیای مدارس در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار دانش آموزان موثر است.
3- به نظر می رسد روش های تربیتی نامناسب والدین بیشترین تاثیر را در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان دارد.
هـ: سابقه و پیشینه تحقیق
در زمینه ی عوامل بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان مکتوباتی به شرح ذیل وجود دارد: پایان نامه: بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی موثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان متوسطه شهر کوار (عبد الکریم رفیعی زنجیرانی).
پایان نامه: بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی یاسوج (لیلا باقرزاده).
پایان نامه: بررسی نقش خانواده، مدرسه وگروه همسالان در بزهکاری دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد (سیمین ستاره).
پایان نامه: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان اصفهان (رضا اسماعیلی).
پایان نامه: پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان (مطالعه موردی در مدارس شهر تهران) حمید حسینی.
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای 88-80 می باشد و تنها به بررسی عوامل اجتماعی رفتارهای ناهنجار قشر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد فساد مالی، قانونگذاری، مواد مخدر، پروتکل الحاقی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد روانشناسی، روش تحقیق، جامعه آماری، علوم اجتماعی