منبع تحقیق درمورد روابط بین الملل، اقتصاد کشور، مواد مخدر، نظام اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………6
فصل اول :کلیات تحقیق
1) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
2) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14
3 ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
4) سوالات و فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..16
5) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………17
6) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………18
7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………………………………….18
8) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………18
9 ) تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………….. 19
10) ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 21
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
1)مفاهیم جرائم سازمان یافته ………………………………………………………………………………………………………………25
1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………………………………………… 25 1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟………………………………………………………………………………………………29
1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………………………………………… 40
2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………………………………………………44
2-1) ریشههای گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز……………………………………………………………………44
2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………………….47
2- 3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..55
2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل…………………………………………………………………….59
فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر
1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل …………………………………………..67
2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………71
2-1)مقدمهای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم………………………………………………………. 71
2-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………………………………. 73
فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل
1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته ………………………………………………………………………………………… 90
1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه…………………………………………………………………….. 90
1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………………………………………. 93
2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ………………………………….. 108
3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ……………………………………………… 110
3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر…………………………………………. 115
فصل پنجم :نتیجه گیری
1)جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
2) پاسخ به سئوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 125
3) پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………128

فصل اول

کلیات تحقیق

1) بیان مسئله
جرم سازمان يافته نوعي جرم مهندسي شده يا «ساختارمند»1 است كه از سوي سنديكاي مجرمان اداره مي شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعاليت هاي غيرقانوني و هماهنگ گروهي م نسجم از اشخاص است كه با تباني با يكديگر و
براي تحصيل منافع مادي (يا قدرت ) به ارتكاب مستمراعمال بسيار مجرمانه مي پردازند و براي رسيدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده مي كنند (بسيوني، 1373 ، ص 15 ). در تعريف اينترپل (پليس بين الملل) جرم سازمان يافته مربوط به گروهي است كه داراي ساختار يكپارچه و متحدند و هدف اساسي آنها به دست آوردن پول از طريق فعاليت غيرقانوني است و اغلب با ايجاد ترس و فساد به حيات خود ادامه مي دهد. مانوئل كاستلز معتقد است هر آنچه به دليل ممنوعيتش در يك محيط نهادي خاص داراي ارزش افزوده شود، در رديف اين نوع فعاليت قرار مي گيرد (كاستلز، 1380 : 95).
از سوی دیگر، «جرايم بين المللي به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق مي شود كه به سبب قباحت و شرارت ذاتي و يا دامنه تبعات منفي ، جامعه جهاني را متضرر و وجدان عمومي بين المللي را متأثر و جريحه دار مي كنند. به بيان ديگر
تألم و تأثر ناشي از مشاهده ارتكاب اين گونه اعمال سبعانه به حدي عموميت دارد كه جامعه بشري را در طيفي گسترده متأثرمي نمايد. جرايم بين المللي به اصول و ارزش هايي متعرض مي شوند كه به سبب اهميتشان در حقوق بين الملل وصف جهاني بدان ها اطلاق شده است و جامعه بين المللي وظيفه صيانت از آن را به عهده دارد . از اين رو جرايم بين المللي گاهي جرايم حقوق بين الملل نيز ناميده مي شوند. فهرست جرايمي كه مشوش نظم عمومي بين المللي هستند، به مرور زمان طولان ي تر شده است. نسل كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و تروريسم از مصاديق جرايم بين المللي هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).
ويژگي هاي اساسي اين گونه جرايم عبارت اند از :
1- برخورداري از سازماندهي و تشكيلات پيچيده با رهبري واحد در بالاي هرم
سازماني؛
2- تمركز و در عين حال تقسيم كار دقيق ميان اعضا و سلسله مراتب؛
3- درخواست وفاداري مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشك و خشن
(ژوهانسن2، 2003، ص14).
4- انجام جرايم تبهكارانه و سنگين كه تاثير جدي بر نظم اجتماعي و امنيت
عمومي دارند؛
5- سري بودن فعاليت ها؛
6- تحصيل سود به عنوان هدف فعاليت شركاي جرم؛
7- استفاده و تهديد به خشونت براي رسيدن به مقاصد؛
8- تلا ش براي افساد ماموران دولتي (به ويژه مأموران گمرك، افسران پليس و
قضات)؛
9- اقدام مستمر به تطهير پول يا پول شويي؛
10- دارا بودن خصلت «فراملي»3 و گسترش دامنة فعاليت آن به چندين كشور(حاجیانی،1389، ص 111).
درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:
1. شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
3. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).
در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه آنان می نشیند.
2)اهمیت و ضرورت تحقیق
انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.
زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.
یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج نابسامانی پدید نیاید.
در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.
وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و…وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع آیات و روایات، امام صادق Next Entries منبع تحقیق درمورد سازمان ملل، سازمان ملل متحد، جرایم سازمان یافته، نهادهای قانونی