منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن زمانی سود، تقارن زمانی سود

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:
محافظه‌کاری شرطی عبارت است از درجه تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان زیان که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. اما این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری نیز ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. در صورتی که هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگی هزینه‌ها در برآورد محافظه‌کاری موجب برآورد بیش‌تر از مقدار واقعی آن خواهد شد.
نتایج این تحقیق بر مبنای 58 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی 10 ساله از 1380 تا 1389 قرار دارد. طبق نتایج تحقیق، با استفاده از معیار بازده سهام، عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری مشاهده نشد، هر چند که وجود عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها مشهود می‌باشد. برای بررسی بیش‌تر از سه معیار اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم برای برآورد محافظه‌کاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد ارتباطی بین اندازه‌ی شرکت و عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها وجود ندارد.
بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظه‌کاری ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین بین اهرم و محافظه‌کاری نیز ارتباط مستقیمی وجود دارد و تأثیر عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه‌ها در هر دو معیار، مشهود می‌باشد. در صورتی که هنگام برآورد محافظه‌کاری شرطی، اثر متقابل چسبندگی هزینه‌ها لحاظ شود، میزان محافظه‌کاری برآوردی با استفاده از معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 14% و با استفاده از معیار اهرم 9% کاهش می‌یابد که حاکی از آن است که در برآورد میزان محافظه‌کاری شرطی، در نظر گرفتن اثر متقابل چسبندگی هزینه‌ها ضروری است.

واژگان کلیدی: محافظه‌کاری، عدم تقارن زمانی سود، چسبندگی هزینه‌ها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
1-1. مقدمه 2
1-2. تشريح و بيان موضوع 3
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4. نتايج مورد انتظار و اهداف اساسي پژوهش 5
1-5. استفاده‌کنندگان از نتايج پايان‌نامه 6
1-6. فرضيات تحقيق 7
1-7. روش تحقيق 7
1-8 . جامعه و نمونه آماری 8
1-9. مدل و متغیرهای تحقيق 8
1-10. تعریف متغیرها 9
1-11. تعريف واژگان عملیاتی 10
1-12. خلاصه فصل 10
1-13. چارچوب فصول بعد 10
فصل دوم
2-1. مقدمه 12
2-2. محافظه‌کاری 12
2-2-1. تفاسیر مختلف محافظه‌کاری 13
2-2-1-1. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قراردادی. 13
2-2-1-1-1. نقش عدم تقارن در قراردادهای بدهی 14
2-2-2. تفسیر محافظه‌کاری از منظر دعاوی حقوقی 14
2-2-3. تفسیر محافظه‌کاری از منظر مالیات 15
2-2-4. تفسیر محافظه‌کاری از منظر قانون‌گذاری 15
2-3. چسبندگی هزینه‌ها 15
2-3-1 تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه‌ها 16
2-3-2. پیش‌بینی تجربی از مدل چسبندگی هزینه‌ها 19
عنوان صفحه
2-4. پیشینه تحقیق 21
2-4-1. تحقیقات خارجی 21
2-4-2. تحقیقات داخلی 25
2-5. خلاصه فصل 28
فصل سوم
3-1. مقدمه 30
3-2. روش تحقيق 30
3-3. جامعه آماري 30
3-4. نمونه آماري 31
3-5. فرضيه هاي تحقيق و مباني نظري آنها 31
3-5-1. ارتباط بین متغیرهای تحقیق خان و واتس (2009) با محافظه‌کاری 32
3-6. مدل آماری تحقیق و تعریف متغیرها 35
3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 39
3-8. روش گردآوري داده‌ها 39
3-9. روش‌هاي آماري مورد استفاده 39
3-11. خلاصه فصل 39
فصل چهارم
4-1. مقدمه 42
4-2. آمار توصيفي 42
4-2-1. شاخص‌های آمار توصیفی 42
4-2-2. همبستگي بين متغيرهاي اصلي تحقيق 44
4-4. آمار استنباطی – نتایج حاصل از برازش مدل‌ها و تفسیر آن‌ها 44
4-5. بررسي فروض کلاسيک رگرسیون خطي 52
4-6. خلاصه فصل 54
فصل پنجم
5-1. مقدمه 56
5-2. خلاصه و نتيجه‌گيري 56
عنوان صفحه
5-3. محدوديت‌هاي تحقيق 65
5-4. پيشنهادات کاربردي تحقيق 65
5-5. توصیه‌هایی برای تحقیقات آتی 66
منابع و مآخذ 67
منابع فارسی: 67
منابع خارجی: 68

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1. مقدمه
محصول‌ نهايي‌ فرايند حسابداري‌ مالي‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌كنندگان‌ داخلي‌ و استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌، در قالب‌ گزارش‌هاي‌ حسابداري‌ است‌. آن‌ گروه‌ از گزارش‌هاي‌ حسابداري‌ كه‌ با هدف‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، در حيطه‌ عمل‌ گزارشگري‌ مالي‌ قرار مي‌گيرد. گزارشگري‌ مالي‌ منعكس‌كننده‌ حسابدهي‌ واحد تجاري‌ در قبال‌ منابع‌ آن‌ است‌ و از اين‌ رو مبنايي‌ براي‌ ارزيابي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ و اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ فراهم‌ مي‌آورد. صورت‌هاي‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ بخش‌ اصلي‌ فرايند گزارشگري‌ مالي‌، به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌ در ارزيابي‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ ياري‌ مي‌رساند (بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران1).
هدف‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد.
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، خصوصیات مختلفی برای ارائه صورت‌های مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به مسائل مربوط به شناخت درآمد و هزینه اشاره کرد. شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير. اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد. این رویکرد موجب ایجاد عدم تقارن زمانی در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها می‌شود که به طور کلی از آن تحت عنوان محافظه‌کاری یاد می‌کنند.
هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه‌كاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. باسو2 (1997، به نقل از بلیس3، 1924) بیان می‌کند که حسابداران به طور سنتی محافظه‌کاری را با اعمال قاعده‌ی انتظار هیچ درآمدی را نداشته باشید اما انتظار همه‌ی زیان‌ها را داشته باشید می‌شناسند. به طور کلی محافظه‌کاری را به دو نوع محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط تقسیم می‌کنند. محافظه‌کاری مشروط همان تعریف باسو (1997) از محافظه‌کاری است که بیانگر تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها است که منجر به کم‌نمایی سود و دارایی‌ها می‌شود. این نوع محافظه‌کاری را عدم تقارن زمانی سود نیز می‌نامند. نوع دیگر محافظه‌کاری که آن را محافظه‌کاری غیرمشروط می‌نامند مستقل از اخبار می‌باشد و از به‌کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می‌شود که سود را به گونه‌ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می‌کاهند (آزاد، 1389).
در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود پرداخته خواهد شد و اینکه آیا بخشی از این عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از پدیده‌ی دیگری تحت عنوان چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود یا خیر؟.

1-2. تشريح و بيان موضوع
محافظه‌كاري به عنوان يكي از اصول كاربردي در تدوين استانداردهاي حسابداري پايدار معرفی شده است. حسابداران در شناسايي سود و زيان تمايل دارند كه درجه تأييد اخبار خوب (سود) نسبت به درجه تأييد اخبار بد (زيان) زيادتر باشد. بر اين اساس، محافظه كاري مخلوق عدم تقارن در تأييد وضعيت سود و زيان است (باسو، 1997). همچنين از محافظه‌كاري به عنوان ميزان تفاوت تأييدپذيري وضعيت شناسايي سود در مقابل زيان، ياد مي‌شود. در اين بيان، تأكيد بر درجه تأييدپذيري سود در مقابل زيان است. تفاوت درجه تأييدپذيري سود در مقابل زيان به عدم تقارن در شناسايي سود و زيان منجر مي‌شود (واتس4، 2003).
مي‌توان از محافظه‌كاري به عنوان ساختاري نام برد كه اگر به‌درستي عمل شود به حل بسياري از مسائل نمايندگي و عدم تقارن اطلاعاتي منجر خواهد شد كه به‌طور كلي از شكاف روز افزون بين مديران و تأمين‌كنندگان منابع مالي واحدهاي تجاري ناشي مي‌شود (كردستاني و اميربيگي لنگرودي، 1387). با توجه به اهميت نقش محافظه‌كاري، نياز به معيارهايي براي سنجش دقيق آن در گزارشگري مالي ضروري به نظر مي‌رسد.
در دنياي امروز، سازمان‌ها در جهت اداي وظايف مديريتي و همچنين بهره‌گيري مطلوب و بهينه از منابع، اطلاعات و تکنيک‌هاي مختلفي را بکار مي‌گيرند. از مهم‌ترين ابزارهاي تهيه چنين اطلاعاتي، حسابداري مديريت است که وظيفه اصلي آن تأمين اطلاعات مورد نياز مديران سطوح مختلف سازمان است. مديران از اين اطلاعات برای برنامه‌ريزي، کنترل منابع، ارزيابي عملکرد و تصميم‌گيري استفاده مي‌کنند. استفاده صحيح و بهينه از اطلاعات حسابداري مديريت، کارايي، کنترل، سود‌دهي، نظارت و اثربخشي را افزايش مي‌دهد (نصيرزاده، 1381).
يكي از مفروضات اوليه حسابداري مديريت، بيانگر آن است كه تغييرات هزينه‌ها رابطه‌اي متناسب با افزايش و كاهش سطح فعاليت دارد. اما اين فرض با مطرح شدن بحث چسبندگي هزينه‌ها توسط اندرسون، بانکر و جاناکرامان5 (2003)، مورد بحث قرار گرفته است؛ به اين معنا كه ميزان افزايش در هزينه‌ها با افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه‌ها در ازاي كاهش در سطح فعاليت (به یک میزان مساوی) است.
مطالعات تجربی مختلف، یک ارتباط خطی تکه‌ای بین سود و بازده سهام را نشان می‌دهد که اغلب، آن‌را محافظه‌کاری می‌نامند که همان عدم تقارن شناسایی اخبار خوب در برابر اخبار بد است. از طرفی یک ارتباط خطی تکه‌ای مشابه می‌تواند از یک منبع دیگر ناشی شود که آن‌را چسبندگی هزینه‌ها می‌نامند. چسبندگی هزینه‌ها دلالت بر عدم تقارن واکنش هزینه‌ها به افزایش و کاهش فروش دارد که به طور گسترده در مطالعات اخیر بر روی رفتار هزینه‌ها، مستند شده است (مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان ، 2003؛ ویز6، 2010).
عدم تقارن هزینه‌ها به تغییرات فروش به دلیل چسبندگی هزینه‌ها، موجب عدم تقارن رفتار سود شرکت می‌شود. به این دلیل که هزینه‌ها علامت منفی دارند، چسبندگی هزینه‌ها بر این موضوع دلالت می‌کند که سود باید واکنش کمتری به افزایش فروش نسبت به کاهش فروش، نشان دهد.
به این دلیل که تغییر فروش به‌طور مثبت با بازده جاری سهام، همبستگی دارد، بازده مثبت به احتمال زیاد با افزایش فروش همراه (هم‌جهت) خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، ضعیف‌تر است. به‌طور معکوس، زمانی که بازده منفی است، مشاهده کاهش فروش، محتمل‌تر خواهد بود، در حالی که ارتباط بین سود و فروش، قوی‌تر است. در نتیجه، زمانی که هزینه‌ها چسبنده هستند، ارتباط بین سود و بازده سهام به احتمال زیاد، برای بازده منفی سهام نسبت به بازده مثبت سهام، قوی‌تر خواهد بود، که این مسئله در تحقیقات پیشین، تحت عنوان محافظه‌کاری از آن یاد شده است (بانکر و همکاران7، 2012).
با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند با محافظه‌کاری و محافظه‌کاری با چسبندگی هزینه‌ها اشتباه گرفته شود. به عبارت دیگر، عدم تقارن زمانی سود می‌تواند از هر دو پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها ناشی شود. بنابراین سؤال اصلی این تحقیق، این است که آیا واقعاً به‌طور همزمان، محافظه‌کاری و پدیده

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد يكي، بسيار، پهلوي، فعاليت Next Entries منبع پایان نامه درمورد چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن، تقارن زمانی سود، عدم تقارن زمانی سود