منابع تحقیق درمورد جاذبه‌های گردشگری، نهاد خانواده، احوال شخصیه، ظلم و ستم

دانلود پایان نامه ارشد

هميشه صبورانه يار و ياورم بودند قدرداني نمايم.

چكيده
هر چند تبليغات مسيحيت هميشه در ايران وجود داشته و مبشران مسيحي نيز از راههاي دور و نزديك به كشور ما رفت و آمد داشته‌اند، اما از سدة هفتم ميلادي تاكنون، اسلام دين رسمي اين كشور است و مسيحيان بايد به عنوان يك اقليّت مذهبي در ميان مسلمانان، تنها در چارچوب قوانين و هنجار‌هاي اسلامي عمل كنند. متاسفانه سهل‌انگاري و بي‌توجهي بعضي از حاكمان در تاريخ ايران از يك سو و طرح‌هاي كليسا براي تسلط بركشور‌هاي اسلامي از سوي ديگر، سبب شد تا مبشران مسيحي در برخي از زمان‌ها بر فعاليت‌هاي تبشيري خود بيفزايند.‌ در دهه‌هاي اخير نيز تكنولوژي وسائل ارتباط جمعي به كمك مسيحيت آمد و شبكه‌هاي گستردة ماهواره‌اي در خدمت تبليغ و تبشير قرارگرفت. امّا اختراع و همه‌گاني شدن اينترنت در سال‌هاي اخير سبب شد تا راه ‌نفوذ آنان هموارتر شود. در اين سيستم بسياري از محدوديّت‌ها براي تبليغ مسيحيت اصلاً قابل اعمال نيست. مبشّرين داخلي و خارجي با استفاده از قابليّت‌هاي اين رسانه با تمام توان خود وارد ميدان شدند. آنها كليسا‌ها و كتابخانه‌ها و آموزشگاه‌هاي تبشيري خود را در شبكةاينترنت برپا كردند. هم به ترويج عقايد مسيحي تحريف‌شدة خود مي‌پردازند و هم به عقايد ناب اسلامي ما حمله‌ور مي‌شوند. مسيحيت را مظهر رحم و عاطفه و محبت و اسلام را مظهر خشونت و ظلم و ستم معرفي مي‌كنند. تعاليم مسحيت را عامل پيشرفت و ترقي غرب، و اسلام را عامل عقب‌ماندگي و ركود مسلمانان در جوامع اسلامي مي‌دانند.
در اين فضا ديگر نمي‌توان راه را براي حضور آنان بست. چون اگر هم بخواهيم، نمي‌توانيم. بلكه بايد تمام توان خود را به كارگرفت و با ابزاري مناسب براي خنثي‌كردن نقشه‌ها و توطئه‌هاي آنان برنامه ‌داشت. مبلّغان مسلمان بايد علاوه بر تبليغ آموزه‌هاي ديني، نسبت به برنامه‌هاي تبليغي گروه‌ها و فرقه‌هاي ديگر هم آگاه بوده تا در زمان مناسب و با شيوه‌هاي صحيح نسبت به خنثي‌نمودن آن اقدام كنند. لذا ضروري است با آموزش و شناخت كافي نسبت به اينترنت، از ورود به اين فضا و تبليغ در آن دريغ نكرد.

فهرست مطالب
مقدمه 1
ضرورت و اهداف تحقيق 2
سؤال‌هاي تحقيق 3
سؤال اصلي 3
سؤال‌های فرعي 3
فرضية تحقيق 3
سابقة تحقيق 4
روش تحقيق 4
رويكرد تحقيق 4
قلمرو تحقيق 4
ساختار تحقیق 4
فصل اول: تبليغ و اينترنت 6
1ـ گفتار اول: تبليغ 7
1ـ1. واژه‌ها و مفاهيم 7
1ـ1ـ1. تبليغ: 7
1ـ1ـ2. پروپاگاندا 8
1ـ1ـ3. ميسيون 10
1ـ2. مؤلّفه‌هاي تبليغ 11
1ـ2ـ1. پيام دهنده يا مبلّغ: 12
1ـ2ـ2. پيام‌گيرنده: 13
1ـ2ـ3. پيام و محتواي آن: 13
1ـ3. دين از محورهاي اصلي تبليغ 14
1ـ4. استراتژي تبليغ 16
1ـ5. خط‌مشي تبليغ در اسلام و مسيحيت راستين 18
2ـ گفتار دوم: اينترنت 20
2ـ1. تاثير نوع رسانه در ارتباطات 21
2ـ2. تاريخچه اينترنت 22
2ـ3. اينترنت در ايران 24
2ـ4. مفاهيم بنيادين در اينترنت 25
2ـ5. كاركردهاي اينترنت 26
2ـ6. آثار اينترنت 30
2ـ7. ويژگي‌هاي فضاي مجازي 32
2ـ7ـ1. نامتعادل‌سازي حواس 32
2ـ7ـ2. دگرگون‌سازي ادراك 33
2ـ7ـ3. فضاي نامحدود 33
2ـ7ـ4. انعطاف‌پذيري زماني 34
2ـ7ـ5. انعطاف هويتي 34
2ـ7ـ6. كاهش مسئوليت اجتماعي 35
2ـ7ـ7. آزار مجازي 36
2ـ7ـ8. برابرسازي پايگاه اجتماعي 36
2ـ7ـ9. جذابيت و اثر بخشی 37
2ـ7ـ10. چند رسانه‌ای ( مولتی مديا) بودن 37
فصل دوم: تبشير مسيحي 38
2ـ 1. گفتار اول: ریشه‌ها و مبانی دینی و فرهنگی تبشیر مسیحی؛ 39
2ـ1ـ1. تبشير در لغت و اصطلاح 39
2ـ1ـ2. تبشير، رسالت انبياء 40
2ـ1ـ2ـ 1.حضرت نوح( 40
2ـ1ـ2ـ2.حضرت ابراهيم( 41
2ـ1ـ2 ـ3.حضرت موسي( 41
2ـ1ـ2ـ 4.حضرت عيسي( 42
2ـ1ـ2ـ5.حضرت محمد( 44
2ـ1ـ3. عملكرد تبشيري كليسا 47
2ـ1ـ3ـ1. كليسا پس از عروج عيسي( 47
2ـ1ـ3ـ2. تغيير تاكتيك تبشيري در مسيحيت 49
2ـ1ـ3ـ3. ابزارهاي نوين تبليغي در خدمت تبشير مسيحي 52
2ـ2. گفتار دوم: تاريخچه تبشير مسيحي در ايران(گاه‌شماري و عملكرد) 53
2ـ2ـ1. مسيحيت در ايران تا صدر اسلام 53
2ـ2ـ2. مسيحيت پس از اسلام تا قاجاريه 57
2ـ2ـ2ـ1. از عباسيان تا مغول 58
2ـ2ـ2ـ2. طاهريان و آل‌بويه 59
2ـ2ـ2ـ3. سلجوقيان 59
2ـ2ـ2ـ4. مغولان و ايلخانان 60
2ـ2ـ2ـ5. تيموريان،‌ صفويان و افشاريان 60
2ـ2ـ2ـ6. افغانها 62
2ـ2ـ2ـ7. قاجاريه 64
2ـ2ـ3. ميسيونر‌ها در ايران 64
2ـ2ـ3ـ1. مُبلّغين مستقل 65
2ـ2ـ3ـ2. مُبلغين وابسته 66
2ـ2ـ3ـ2ـ1. «هوكر» و «روفر» 67
2ـ2ـ3ـ2ـ2. «هنري مارتين» 68
2ـ2ـ3ـ2ـ3. پيتر گوردون 70
2ـ2ـ3ـ2ـ4. ژوزف ولف 71
2ـ2ـ3ـ2ـ5. آنتوني نوريس گرووز 72
2ـ2ـ3ـ2ـ6. جان كيتو 72
2ـ2ـ3ـ2ـ7. ژاكوب ساموئل 73
2ـ2ـ3ـ2ـ8. رابرت بروس 73
2ـ2ـ3ـ3.ميسيونرهاي زن 74
2ـ2ـ3ـ4.اهمّ فعّاليت ميسيونرها در ايران 75
2ـ2ـ4. پهلوي 76
2ـ2ـ5. بعد از انقلاب اسلامي ايران 77
2ـ2ـ5ـ1. تبليغات تلوزيوني 78
2ـ2ـ5ـ2. فضاي مجازي 78
2ـ2ـ5ـ3. تبليغات شهري 78
2ـ2ـ5ـ4. تبليغات در اقشار 78
2ـ2ـ5ـ5. كليساي خانگي 79
2ـ2ـ5ـ6. اغواگران 80
2ـ2ـ5ـ7. شبكه‌هاي هرمي 80
2ـ2ـ5ـ8. روش خانه به خانه 81
2ـ2ـ6. فرقه‌هاي مسيحي فعّال در جامعة ايران 81
2ـ2ـ6ـ1. کليساي جماعت رباني 81
2ـ2ـ6ـ2. كليساي اسقفي (انگليكن) 82
2ـ2ـ6ـ3. شاهدان يهوه 83
2ـ2ـ6ـ4. بابتيستها 83
2ـ2ـ6ـ5. پنطيكاستي‌ها 84
2ـ2ـ6ـ6. كليساي انجيلي(پرزبيتري) 85
2ـ2ـ6ـ7. كليساي ارامنه 85
2ـ2ـ6ـ8. كاتوليكها 86
2ـ2ـ7.معرفي برخي از مبشّران مسيحي فارسي‌زبان 86
2ـ2ـ8. نامدارترين مبشران بين‌المللي 88
2ـ2ـ9. رفتارشناسي مبشّران مسيحي 90
2ـ2ـ9ـ1. تظاهر به نرم خويي و مهربانی 91
2ـ2ـ9ـ2. جذب عوام 91
2ـ2ـ9ـ3. مطابق با ادبيات مخاطب سخن گفتن 91
2ـ2ـ9ـ4. جلب اعتماد و همدردی با مخاطب 91
2ـ2ـ9ـ5. شبهه افکنی و زير سوال بردن مذهب 91
2ـ2ـ9ـ6. تمسخر اسلام در جامعه مسلمان 92
2ـ2ـ9ـ7. امتناع از بحث عقلی 92
2ـ2ـ9ـ8. شادخواري 92
2ـ2ـ9ـ9. سو استفاده از جهل افراد نسبت به دين مبين اسلام 92
2ـ2ـ9ـ10. سوژه‌سازی از طلبه‌های مسيحی شده مورد ادعا 93
2ـ2ـ9ـ11. تساهل‌افراطی 93
2ـ2ـ9ـ12. بهره‌گيري از غريزة جنسي و عشق منحرف 93
2ـ2ـ9ـ13. استفاده از کمبود محبت و حس تنهايي 94
2ـ2ـ9ـ14. تکیه بر عنصر اميد به آينده 94
2ـ2ـ9ـ15. ادعای شفابخشي و كرامات 94
2ـ3. گفتارسوم: عملکرد مسلمانان در قبال پدیده تبشیر 95
2ـ3ـ1. ريشه‌هاي دشمني مسيحيت تبشيري با اسلام 95
2ـ3ـ2. اهداف اسلام‌ستيزي 96
2ـ3ـ3. نظر قرآن نسبت به اهل ذمّه و لزوم هشياري در برابر تبشيري‌ها 97
2ـ3ـ4. عكس‌العمل مسلمانان به تبليغات مسيحيت تبشيري در ابعاد مختلف 102
2ـ3ـ4ـ1. عكس العمل كلامي 103
2ـ3ـ4ـ1ـ1 سيف الامه و برهان المله 103
2ـ3ـ4ـ1ـ 2.الهدی الی دين‌ المصطفی 103
2ـ3ـ4ـ1ـ3.اظهار الحق 103
2ـ3ـ4ـ1ـ4. الملل و النحل شهرستانی 104
2ـ3ـ4ـ1ـ5.تحفه الاريب فی الرد علی اهل الصليب 104
2ـ3ـ4ـ2.عكس‌العمل فرهنگي 104
2ـ3ـ4ـ3.عكس‌العمل سياسي 105
2ـ3ـ5. پاسخي به ادّعاي تبشيري‌ها دربارة نقض حقوق مسيحيان در ايران 105
2ـ3ـ5ـ1. آزادی انجام مراسم دینی 106
2ـ3ـ5ـ2. تشکیل انجمن 106
2ـ3ـ5ـ3. اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه 107
2ـ3ـ5ـ4. داشتن نماینده مجلس 107
2ـ3ـ6. تهديدات رواج مسيحيت تبشيري 108
فصل سوم 109
تبشير در اينترنت 109
3-1.امكانات خاص شبكه اينترنت 110
3ـ1ـ1 كليساي اينترنتي 110
نمونه‌ها: 112
3ـ1ـ2. هدايت و رهبري كليساي خانگي از طريق اينترنت 113
3ـ1ـ3.ارائة كتاب مقدس با امكانات مختلف 117
3ـ1ـ4. تلوزيون‌های مسيحي در سایت‌های اینترنتی 120
3-1-4-1. برخی از اهداف تلویزیون‌های مسیحی 120
3-1-4-1-1. ارائة چهره‌اي ناموفق از اسلام 120
3-1-4-1-2. استفاده از موسيقي 121
3-1-4-1-3. بررسي معضلات خانوادگي 121
3-1-4-1-4. تمرکز بر جوانان، کودکان و زنان 122
3-1-4-1-5. جاذبه‌های گردشگری 122
3-1-4-1-6. استناد به انجيل 122
3-1-4-1-7. اميددهندگي و نجات 123
3-1-4-1-8. تکرار وتلقين 123
3-1-4-1-9. صحنه‌آرائي و ظاهرمجريان 123
3-1-4-1-10. شهادت و نمايش نمونه‌های عينی 123
3-1-4-1-11. ارتباط با ماوراء 124
3-1-4-1-12. سادگي درارائه پيام 124
3ـ1ـ4ـ2. معرفي شبكه‌هاي تلوزيوني مسيحي 125
3-1-4-2-1.شبكة TBN 125
3-1-4-2-2. شبکه نجات 127
3-1-4-2-3.شبكة محبت 130
3-1-4-2-4. شبكه ست سون پارس 131
3-1-4-2-5شبكه سون 131
3ـ1ـ 5. راديوهاي تبشيري در اينترنت 132
3ـ1ـ6. مدارس اينترنتي و برنامه شاگردسازي 132
3ـ1ـ 7.شبكه‌هاي خبري در اينترنت 135
3ـ1ـ 8. كتاب‌ها و نشريات و مقالات الكترونيكي 138
3ـ1ـ 9. دانلود كتاب‌هاي ممنوعه 140
3-2.دسته بندي شيوه‌هاي تبليغ بر اساس محتوا 141
3ـ2ـ1. دفاع از كتاب مقدس و پاسخ به ايرادات وارد شده بر مسيحيان 141
3ـ2ـ 2. شهادت ايماني 145
3ـ2ـ3. ادعاي معجزه و شادي و نشاط در مسيحيت 150
3ـ2 ـ4. تكيه بر دعا 160
3ـ2ـ5. ايراد شبهات (نسبت به اسلام، قرآن، پيامبر(، پيشوايان معصوم( و احكام اسلامي) 162
3ـ2ـ6. مظلوم‌نمايي و ادعاي برخورد با نومسيحيان 168
3ـ2ـ 7. مواعظ 170
3ـ2ـ8. استفاده از مباحث خانواده و برنامه‌هاي روانشناسي و مشاورة مسيحي 171
3ـ2ـ9. بهره‌گيري و تفسير نابجا از آثار بزرگان علم و ادب 172
3ـ2ـ10. استفاده از لهجه‌هاي محلي 173
3ـ2ـ11. استفاده از جذابيّت‌هاي جنسي 174
3ـ2ـ12. برنامه‌هاي ويژة كودكان 175
3ـ2ـ13. ترويج كنفرانس‌ها و اجتماعات 175
فصل چهارم: 177
تحليل و بررسي و ارائة پيشنهادات 177
4ـ1. گفتار اول: فرصت اينترنت براي تبليغ مسيحيت تبشيري در جامعة ايران 178
4ـ1ـ1. مسيحيت به واسطة حضور در اينترنت از چه مزايايي براي تبليغ بهره مي‌برد؟ 178
4ـ1ـ1ـ1. پوشش گستردة شبكة اينترنت 178
4ـ1ـ1ـ2. جاذبه و قابليّت‌هاي اينترنت 178
4ـ1ـ1ـ3. احساس امنيّت براي مبلّغان مسيحيت تبشيري 178
4ـ1ـ1ـ4. استفاده از توان ايرانيان مقيم خارج به واسطة حضور دراين شبكه 179
4ـ1ـ1ـ5. پنهان‌ماندن هويّت كاربران 179
4ـ1ـ2. ارزيابي شيوه‌هاي تبليغ مسيحيت تبشيري در اينترنت 180
4ـ1ـ3. ارزيابي ميزان مؤفقيت تبشير اينترنتي 183
4ـ1ـ4. فرصت‌ها و تهديدهاي اينترنت 185
4ـ1ـ5. مقايسة تبليغات مسيحيان با مسلمانان 186
گفتار دوم: پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي براي مقابله با تبشير مسيحي در ايران 189
4ـ2ـ1. پيشنهادات كلي 189
4ـ2ـ1ـ1. آگاه‌سازي 189
4ـ2ـ1ـ2. تعميق باورهاي ديني 190
4ـ2ـ1ـ3. تقويت نهاد خانواده و گسترش فرهنگ ازدواج 190
4ـ2ـ1ـ4. فراهم ساختن نيازهاي رواني و تفريحي و گسترش ورزش 191
4ـ2ـ1ـ5. برقراري عدالت اجتماعي و رفع آثار فقر و اشتغال‌زايي 192
4ـ2ـ1ـ6. گسترش اخلاق در جامعه 192
4ـ2ـ1ـ7. ضرورت برنامه‌ريزي در تبليغ 193
4ـ2ـ1ـ8. لزوم مخاطب‌شناسي 193
4ـ2ـ1ـ9. لزوم استفاده از تكنولوژي(خصوصاً اينترنت) در تبليغ 194
4ـ2ـ2. روش‌هاي مواجهه با مسيحيت تبشيري در اينترنت 198
4ـ2ـ2ـ1. تشويق و تربيت مبلّغان توانا براي ورود به فضاي مجازي 198
4ـ2ـ2ـ2. ايجاد سايت‌ها و وبلاگ‌هاي پاسخگويي به شبهات و تقويت آن‌ها 199
4ـ2ـ2ـ3. تأسيس راديو و تلوزيون اينترنتي در راستاي پاسخگويي به مسيحت 199

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ضمن عقد، نظم عمومی، آزادی قراردادها، قانون مدنی Next Entries منابع تحقیق درمورد تبلیغات اینترنتی، جامعه اسلامی