منابع تحقیق درمورد نرخ بیکاری، مبانی نظری، ادبیات تحقیق، استان خراسان

دانلود پایان نامه ارشد

1-6 ساختار پژوهش 7
فصل دوم : ادبیات تحقیق 9
2-1 مقدمه 11
2-2 مبانی نظری 12
2-2-1 مبانی نظری عمومی اشتغال 12
2-2-2 مبانی نظری اشتغال منطقه ای 14
2-3 پیشینه پژوهش 18
2-3-1 پیشینه خارجی 18
2-3-2 پیشینه داخلی 20
2-4 نتیجه گیری 24
فصل سوم : روش تحقیق 25
3-1 مقدمه 27
3-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها 28
3-2-1 روش محاسباتی تحلیل انتقال-سهم 31
3-3 منابع و داده های آماری 32
3-4 روش انجام پژوهش 32
3-5 بررسی نرخ بیکاری استان ها 33
3-6 نتیجه گیری 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 39
4-1 مقدمه 41
4-2 تجزیه و تحلیل نتایج 42
4-3 نتایج مربوط به استان آذربایجان شرقی 48
4-4 نتایج مربوط به استان آذربایجان غربی 52
4-5 نتایج مربوط به استان اردبیل 55
4-6 نتایج مربوط به استان اصفهان 58
4-7 نتایج مربوط به استان ایلام 60
4-8 نتایج مربوط به استان بوشهر 63
4-9 نتایج مربوط به استان تهران 66
4-10 نتایج مربوط به استان چهارمحال و بختیاری 68
4-11 نتایج مربوط به استان خراسان جنوبی 71
4-12 نتایج مربوط به استان خراسان رضوی 74
4-13 نتایج مربوط به استان خراسان شمالی 77
4-14 نتایج مربوط به استان خوزستان 80
4-15 نتایج مربوط به استان زنجان 83
4-16 نتایج مربوط به استان سمنان 85
4-17 نتایج مربوط به استان سیستان و بلوچستان 88
4-18 نتایج مربوط به استان فارس 91
4-19 نتایج مربوط به استان قزوین 94
4-20 نتایج مربوط به استان قم 96
4-21 نتایج مربوط به استان کردستان 99
4-22 نتایج مربوط به استان کرمان 102
4-23 نتایج مربوط به استان کرمانشاه 104
4-24 نتایج مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد 107
4-25 نتایج مربوط به استان گلستان 110

4-26 نتایج مربوط به استان گیلان 113
4-27 نتایج مربوط به استان لرستان 115
4-28 نتایج مربوط به استان مازندران 118
4-29 نتایج مربوط به استان مرکزی 121
4-30 نتایج مربوط به استان هرمزگان 124
4-31 نتایج مربوط به استان همدان 127
4-32 نتایج مربوط به استان یزد 129
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها 135
5-1 مقدمه 137
5-2 مروری اجمالی بر پژوهش 137
5-3 مروری بر نتایج 139
5-4 بررسی فرضیات تحقیق 140
5-5 پیشنهادهای سیاستی 142
5-6 پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 144

فهرست جداول

جدول 4-1: توزیع شاغلان در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال 1385042
جدول 4-2: توزیع شاغلان در فعالیتهای عمده اقتصادی در سال 1390043
جدول 4-3: تغییرات و متوسط نرخ رشد شاغلان در فعالیتهای عمده اقتصادی طی دوره 1385-1390044
جدول 4-4: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره 1385-1390 045
ادامه جدول 4-4: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره 1385-1390046
ادامه جدول 4-4: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره 1385-1390047
ادامه جدول 4-4: نتایج محاسبات انتقال- سهم برای فعالیتهای عمده اقتصادی استانها طی دوره 1385-1390048
جدول شماره 4-5: میزان اثرگذاری اجزا انتقال-سهم بر تغییرات اشغال استانها طی دوره 1385- 13900133
جدول شماره 4-6: مقایسه میزان تأثیرگذاری سیاستهای ملی با سیاستهای استانی در تغییرات اشتغال استانها0134
جدول شماره 4-7: میزان اثرگذاری سیاستهای ملی و استانی بر تغییرات اشتغال استانها0134

فهرست نمودارها و نقشهها

نمودار 2-1: سطوح اشتغال و دستمزدهای تعادلی در دو بازار A و B 016
نمودار 3-1: مقایسه نرخ بیکاری استانها در سالهای 1385 و 1390035
نقشه 3-1: نرخ بیکاری استانها در سال 1385036
نقشه 3-1: نرخ بیکاری استانها در سال 1390037

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
اشتغال در تمام مباحث اقتصادی، یک بحث کلیدی و استراتژیک است، زیرا تأمین یا عدم تأمین اشتغال نیروی انسانی میتواند اثرات مثبت و منفی در چگونگی دستیابی به توسعه هر کشور داشته باشد. به‌نحوی‌که اتلاف منابع به‌ویژه بیکاری نیروی انسانی میتواند دوره گذر توسعه را به یک دوره فرسایشی تبدیل نماید و دامنه فقر را در جامعه گسترش دهد. از طرف دیگر اشتغال عاملی است که باعث میشود از تمام نیرو و توانمندیهای فکری- فیزیکی انسان استفاده شود و این روند به دنبال خود آرامش و تمکین جامعه را به دلیل از بین رفتن بیکاری، مسکوت ماندن امر مهاجرت و بالا رفتن درآمد ناخالص ملی در پی دارد. بنابراین کار مفید نه تنها نیازهای اقتصادی و امکانات مادی را سبب میشود، بلکه کار، تلاش و کوشش قسمتی از نیاز روحی بشر را تأمین میسازد و سلامت، نشاط و پویایی افراد جامعه تنها از طریق اشتغال فراهم میشود.

1-2 تعریف مسئله و بیان نکات اصلی
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسیترین نیازهای یک جامعه محسوب میشود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغههای اساسی برنامهریزان بوده است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه‌یافتگی جوامع تلقی میشود. مسائل مربوط به اشتغال و بیکاری امروزه به طور وسیعی در مباحث اقتصادی اعم از کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته صنعتی مطرح هست. مشکل ناشی از پدیده بیکاری و عدم اشتغال علاوه بر مشکلات اقتصادی که به دنبال دارد، منشأ بروز اختلالات رفتاری و کرداری در سطح جامعه و همچنین بروز تنشهای سیاسی میگردد، که سلامتی یک جامعه را در معرض خطر جدی قرار میدهد (صیدایی و همکاران،1390).
جمعیت بیکار کشور در سال 1375، 1.45 میلیون نفر بوده است، که معادل نرخ بیکاری 9.1 درصدی در این سال هست. با یک روند افزایشی تعداد بیکاران در سال 1385 به 2.9 میلیون نفر معادل نرخ بیکاری12.7 درصدی و در سال 1390 به 3.6 میلیون نفر معادل نرخ بیکاری14.77 درصدی رسیده است (مرکز آمار ایران،1370-1390).
گرچه امروزه توجه به سیاستهای کلان در امر سیاست‌گذاری منطقهای به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است، اما این بدان معنا نیست که آنچه در سطح ملی مناسب است، برای تمامی مناطق نیز مفید واقع شود. عدم توجه به همین نکته یعنی نادیده گرفتن استعدادها، تواناییها و مزیتهای نسبی هر منطقه در زمینه فعالیتهای اقتصادی باعث گردیده که سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوه مناطق صورت نگیرد و با وجود اجرای برنامههای متعدد توسعه در سطح ملی، همچنان روند توسعه‌نیافتگی و نابرابری در بین مناطق تداوم یابد (حسینی و زنگنه، 1391 ).
با توجه به آمار سرشماری نفوس و مسکن سالهای 1385 و 1390 نتیجه میشود که در سال 1385 استانهای یزد، خراسان شمالی و قم به ترتیب با نرخهای بیکاری 7.88، 7.96 و 8.08 درصد دارای کمترین نرخ بیکاری و استانهای ایلام، لرستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخهای بیکاری 27.18، 29.08 و 31.52 درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور میباشند که یک شکاف 23.64 درصدی در نرخ بیکاری بین استانهای دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را نشان میدهد. همچنین در سال 1390 استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سمنان به ترتیب با نرخهای بیکاری 6.71، 9.41 و 9.92 درصد دارای کمترین نرخ بیکاری و استانهای کرمانشاه، خوزستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با نرخهای بیکاری 24.6، 25.7 و 29.17 درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری در میان استانهای کشور میباشند که یک شکاف بین 22.46 درصدی در نرخ بیکاری استانهای دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را نشان میدهد (مرکز آمار ایران 1370-1390). این آمار بالا بودن فاصله نرخهای بیکاری استانهای کشور و همچنین افزایش این فاصله طی دوره مذکور را نشان میدهد.
بالا بودن فاصله نرخهای بیکاری مناطق کشور سبب افزایش فقر در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا و مهاجرت از این مناطق به مناطق دیگر دارای نرخ بیکاری پایینتر، خواهد شد. علاوه بر این، در مواردی که امکان مهاجرت وجود ندارد، افزایش زیاد نرخ بیکاری به تهدیدهای امنیتی، گسترش فساد، طلاق و ناهنجاریهایی این چنینی منجر می‌شود و حتی گاهی به اعتراضها، هرج و مرج و بحران در این مناطق منتهی خواهد شد که رفع این معضلات با هزینههای بسیار زیادی همراه خواهد بود. سرانجام، افزایش نرخ بیکاری در برخی از مناطق به روند مهاجرت جمعیت به شهرهای بزرگ که با مشکلات جمعیتی مواجه هستند، سرعت میدهد و هزینههای دولت را برای رفع این مشکلات افزایش میدهد (امینی، 1383).

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
برای دست‌یابی به هدف اشتغال کامل در افق چشم‌انداز 20 ساله 1404، نرخ بیکاری کشور بایستی از 1383 به 8.4 درصد در سال 1388 و به 7 درصد در سال 1394 کاهش یابد. به این منظور رشد متوسط تقاضای کار در طول برنامههای چهارم و پنجم توسعه به ترتیب 4.3 و 3.7 درصد در نظر گرفته شده است و تقریباً باید به میزان 4.5 میلیون نفر شغل در طول برنامه پنجم توسعه ایجاد گردد. این در حالی است که فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به دهههای شصت و هفتاد سبب شده که موضوع اشتغال یکی از چالشهای جدی و بحث برانگیز کشور باشد تا جایی که مسئله اشتغال، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت، در دهه 80 بوده و توجه بسیاری از دولتمردان، کارشناسان و حتی سیاستمداران را به خود جلب کرده است (تقدیسی و همکاران،1390). با این حال آمارها حاکی از آن است که از سال 1383 تا سال 1390 نرخ بیکاری روند تناوبی افزایشی و کاهشی داشته و در نهایت به 14.77 درصد رسیده است، که با اهداف مشخص شده برای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه فاصله دارد. امروزه بیکاری به یکی از مسائل و مشکلات عمده کشور تبدیل شده است. چون با وجود بیکاری بالا از یک طرف، بخش وسیعی از نیروی فعال جامعه که می‌توانست در فعالیتهای مختلف به کار گرفته شود و رشد ملی و شکوفایی را به بار آورد، به هدر رفته است و از طرف دیگر فقر، فساد، توزیع ناعادلانه درآمد و پیامدهای منفی دیگر دامن‌گیر جامعه میشود. بنابراین در هر برنامه توسعه، تأمین اشتغال باید به عنوان یکی از اولویتها مد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر مهار بیکاری از طریق سیاستهای مناسب، منجر به کاهش بسیاری از عوارض نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشود و زمینه مناسبتری را برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف فراهم می‌نماید. جهت برنامهریزی در زمینه اشتغال و اشتغالزایی، نیاز به شناخت میزان بیکاری و اشتغال استانها و نواحی کشور هست تا نواحی محروم شناخته شده و برنامهریزی دقیق و اصولی صورت گیرد ( صیدایی و همکاران،1390).

1-4 فرضیههای پژوهش
1- تأثیر سیاستهای ملی(مانند بودجه کشور) در تغییرات اشتغال استانها یکسان نبوده است.
2- سیاستهای منطقهای(مانند بودجههای استانی) در تغییرات اشتغال استانها نسبت به سیاستهای ملی تأثیر بیشتری داشته است.
1-5 اهداف پژوهش
در این پژوهش قصد داریم که با استفاده از روش انتقال-سهم1 تغییرات اشتغال استانها را طی دوره 1385-1390 بررسی کنیم و مشخص کنیم رشد اشتغال استانها به اندازه رشد کشوری آن بوده است؟ و چه میزان این تغییرات بر اثر سیاستهای کشوری و چه میزان آن بر اثر سیاستهای استانی پدید آمده است؟
1-6 ساختار پژوهش
این پژوهش در 5 فصل سازمان‌دهی گردیده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخت شده است. در ادامه، در فصل دوم ادبیات تحقیق شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرور گردیده است. فصل سوم به معرفی روششناسی تحقیق و مدل مورد استفاده در تحقیق اختصاص دارد. در فصل چهارم به محاسبه مدل، تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق پرداخته شده است و نهایتاً در فصل پنجم خلاصه تحقیق، نتیجهگیری و پیشنهاد‌ها ارائه خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری، کسب و کار، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی Next Entries منابع تحقیق درمورد نیروی کار، بازار کار، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی