منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، مدل اندازه گیری، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

2-15- تئوری های مزیت رقابتی و منشاء آن 30
2-15-1- تئوری سازمان صنعتی 31
2-15-2- تئوری منبع مدار 32
2-15-3- تئوری شومپترین 34
2-16- عملکرد سازمانی 35
2-17- كاركرد مديريت زنجيرهْ تأمين و مزيت رقابتي 37
2-18- بررسی پژوهش های انجام شده 41
2-18-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور 41
2-18-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور 42
2-19- جمع بندي 44
فصل سوم روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 47
3-2-روش پژوهش 47
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری 48
3-3-1- جامعهْ آماري تحقيق 48
3-3-2- نمونه آماري تحقيق 49
3-3-2-1- روش نمونه گيري 49
3-3-2-2- تعيين حجم نمونه تحقيق 49
3-3-2-3- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه 51
3-4- ابزارهای سنجش و جمع آوری داده ها 51
3-4-1- چگونگی تهیه و تنظیم پرسشنامه 52
3-4-2- روایی و پایایی پرسشنامه 54
3-4-2-1- روایی ابزار جمع آوری داده ها 54
3-4-2-2- پایایی ابزار جمع آوری داده ها 55
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 56
3-6- تحلیل مدل معادلات ساختاری 57
3-6-1- معیارهای برازش مدل 58
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه 61
4-2- آمار توصیفی 61
4-2-1- متغیر جنسیت 62
4-2-2- متغیر تحصیلات 62
4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها 63
4-4- آمار استنباطی 63
4-4-1- تحلیل داده ها 64
4-4-1-1- بیان مدل 64
4-4-1-2- تخمین مدل 65
4-4-1-2-1- تحلیل عاملی تأییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری 65
4-4-1-2-1-1- سنجش مدل اندازه گیری كاركردهاي مدیریت زنجیرۀ تأمین 66
4-4-1-2-1-2- سنجش مدل اندازه گیری مزیت رقابتی 69
4-4-1-2-1-3- سنجش مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی 71
4-4-1-4- پاسخ به فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 73
4-4- جمع بندی 79
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 81
5-2- خلاصه پژوهش 81
5-3- نتایج پژوهش 82
5-4- تحلیل یافته های تحقیق 83
5-6- پيشنهادات كاربردي 85
5-7- پیشنهادات آتی 85
فهرست منابع 87
پیوست 93

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (2-1): روند تحولات لجستیک و زنجیرۀ تأمین (احمدی، 1384) 12
جدول (3-1): نتایج آزمون کفایت حجم نمونه 51
جدول (3-3): تناظر سوالات قسمت اول پرسشنامه 52
جدول (3-4): تناظر سوالات قسمت دوم پرسشنامه 53
جدول (3-5): تناظر قسمت سوم پرسشنامه 53
جدول (3-3): ضرايب آلفاي كرونباخ 55
جدول (3-7): معیارهای برازش مدل و تفسیر برازش قابل قبول 59
جدول (4-1): ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان 62
جدول (4-2): وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان 62
جدول (4-3): بررسی نرمال بودن متغیرها 63
جدول (4-4): شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین 68
جدول (4-5): شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری مزيت رقابتي 70
جدول (4-6): شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی 72
جدول (4-7): نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه اول 73
جدول (4-8): نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه دوم 74
جدول (4-9): نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به فرضیه سوم 75
جدول (4-10): رگرسیون سلسله مراتبی شرط اول 76
جدول (4-11): رگرسیون سلسله مراتبی شرط دوم 77
جدول (4-12): رگرسیون سلسله مراتبی شرط سوم 78

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش 5
شكل (2-1): چهارچوب خلاصه از تكامل مديريت زنجيره تأمين (چون تن، 2001) 23
شکل (2-2): ابعاد مزیت رقابتی (صنایعی، علوی شاد، 1385) 30
شکل (2-3): منشاء مزیت رقابتی از دیدگاه تئوری منبع¬مدار (هيل و جونز، 1998) .33
شکل (2-5): مدل مطالعاتی الاین و همکاران (2010) 42
شکل (2-6): مدل مطالعاتی لني کوه و دمیربگ (2007) 43
شکل (2-4): مدل مطالعاتی لی و همکاران (2006) 43
شکل (2-7): مدل مطالعاتی پژوهش 45
شکل (4-1): نمایش مراحل اساسی تحلیل 64
شکل (4-2): مدل اندازه گیری متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت تخمین استاندارد 67
شکل (4-3): مدل اندازه گیری متغیرهای كاركرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در حالت معناداری ضرایب 68
شکل (4-4): مدل اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی در حالت تخمین استاندارد 69
شکل (4-5): مدل اندازه گیری متغیر مزیت رقابتی در حالت معناداری ضرایب 70
شکل (4-6): مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمانی در حالت تخمین استاندارد 71
شکل (4-7): مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمانی در حالت معناداری ضرایب 72

چکیده

در این پژوهش رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است،که ابتدا به بررسی مدیریت زنجیره تامین، مراحل شکل گیری و کارکرد های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و سپس عملکرد سازمانی پرداخته شد و همچنین تاثیرکارکردهای مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ادبیات موضوع و عوامل و ابعاد مطرح شده در مقالات مختلف و با درنظر گرفتن مقاله لی و همکارانش در سال 2006 و الاین و همکارانش در سال 2010، ابعاد کار کردهای مدیریت زنجیره تامین پنج بعد شناسایی شدند که این پنج بعد شامل: مشارکت استراتژیک با تأمين کننده، ارتباط با مشتری، سطح تسهیم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تحویل به موقع (تأخیر) می باشند.پژوهش حاضر به کمک نرم افزارLISREL و با داده های جمع آوری شده از 4 شرکت تامین کننده بهمراه تولید کننده که جمعا شامل 258 نمونه میباشد مورد آزمون قرار گرفته است و پس از جمع آوری داده ها به وسیله نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.این پژوهش 4 فرضیه را دنبال می کرد که با استفاده از آزمون های مورد نیاز تمامی فرضیه ها تایید شدتد. این ننایج بیانگر این موضوع است که با درنظر گرفتن ابعاد پنچ گانه کارکرد مدیریت زنجیره تامین، می توان تاثیر مثبت و همه جانبه این عوامل را بر عملکرد سازمانی مشاهده کرد. و بین کارکرد مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد و در ارتباط بین کارکردهای مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی ،مزیت رقابتی نقش میانجی گری دارد.

کلمات کلیدی: كاركردهاي مديريت زنجيرهْ تأمين، مزيت رقابتي، عملكرد سازماني

Abstract

In this study the relationship of security chain management functions, competitive advantage and organizational operation have been studied, which first the study of security chain management, the conformation stages and functions of security chain management and competitive advantage and then organizational operation have been reviewed and also the effects of security chain management and competitive advantage on organizational operation have been studied. After reviewing the literature of the subject and the factors and dimensions which have been posed in different articles and examining the study of Lee et al 2006 and Elaino et al 2010, [and] dimensions of functions of security chain management, five dimensions have been identified which include: strategic collaboration with security provider, communication with customer, the level of sharing information, the quality of sharing information and in time delivery (delay). Current study have been examined using LISREL software and data gathered from 4 security provider companies and producer companies which altogether include 258 samples, and after gathering data they have been analyzed using SPSS software. This study follows 4 hypotheses which have been proved using required tests for all hypotheses. These results illustrate this notion that by considering five dimensions of security chain management function, the positive and full effect of these factors can be observed. And there is a meaningful and positive association between security chain management function and competitive advantage and organizational operation and competitive advantage has a mediate role in the association between security chain management function and organizational operation.

Keywords: security chain management functions, competitive advantage, organizational operation

فصل اول
كليات پژوهش

مقدمه
رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم میشده، رویکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین1 است. زنجیرۀ تأمین شبکهای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطهای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام میدهد. زنجیرههای تأمین در سازمانهای تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر شدیداً تغییر کند. در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر كيفيت بالا و خدمترسانى سريع، موجب افزايش فشارهايى شده كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمى‌توانند به تنهايى از عهده تمامى كارها برآيند. مديريت زنجيرۀ تأمين فعاليتها را طوري هماهنگ ميكند كه مشتريان بتوانند محصولات را با كيفيت بالا و با حداقل هزينه به دست آورند. مديريت زنجيره تأمين ميتواند براي شركت مزيت رقابتي فراهم سازد. مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزشهای مورد نظر مشتری دارد، به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر چه قدر ارزشهای عرضه شده یک سازمان به ارزشهای مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد میتوان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است.
رویکرد انجام این تحقیق بررسی ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در سازمانهای تولیدی میباشد. از آنجایی که قبل از هر چیز لازم است تا در ابتدایی ترین فصل، کلیاتی دربارۀ طرح تحقیقی مورد نظر ارائه گردد، از اینرو در این فصل سعی برآن شده است که با بیان مسأله اصلی تحقیق و تشریح مختصر موضوع و همچنین بیان ضرورت تحقیق، سوالات یا فرضیات تحقیق که در واقع راهنمای اجرایی ما در مسیرتحقیق میباشد به کلیات تحقیق اشاره نمود. همچنین برای تمرکز تحقیق لازم است که قلمرو تحقیق از بعد موضوعی، مکانی و زمانی بیان شود تا تحقیق در همین راستا پیش رود و در پایان فصل نیز با تعریف اصطلاحات و واژه های تحقیق به رفع ابهامات و روشنتر شدن هرچه بهتر موضوع سعی شده است.

بیان مسأله تحقیق:
رقابت گسترده شرکتها را ناچار به گروهبندی و همکاری در زنجیرۀ تأمین جهت افزایش چابکی، انعطافپذیری و عملکرد آنها نموده است (ماری آننا2،2008). تغييرات و تحولات عميق دنياي كسب و كار و الزامات جديد توليد و تجارت در عصر كنوني، زمينه ظهور و بروز نگرشهاي جديدي را فراهم ساخته است كه ضروري است مورد توجه دستاندركاران عرصه توليد و تجارت قرارگيرد. در همين راستا رويكردها و نگرشهاي جديدي پيرامون موضوع تأمين تحت عنوان مديريت زنجيره تأمين گسترش يافته، به نحويكه زمينه خلق نگرشي جديد در حوزه مديريت تأمين را فراهم ساخته است (معبودي و همكاران، 1388).
شركتها ديگر قادر نيستند به صورت مستقل فعاليت كنند، بلكه هر كدام از آنها، بخش مهمي از يك زنجيره تأمين هستند. در اين حالت موفقيت نهايي يك شركت بستگي به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیریتی، بهبود عملکرد، عملکرد کارکنان Next Entries منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، زنجیره تأمین