منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیران، رگرسیون، ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی مدیران، بر کیفیت عملکرد آنان در مدارس ابتدایی شهرستان جیرفت در سال1393-1394به انجام رسید. روش تحقیق در آن توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه ي آماری آن شامل کلیه مدیران مدارس ابتدائی شهرستان جیرفت؛ تعداد 196نفر(103نفر مرد و 93نفر زن) را در بر میگرفت. حجم نمونه مورد نظر بر اساس جدول مورگان 127 نفر در نظر گرفته شد. ابزارگردآوري اطلاعات، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته، با عنوانهای پرسشنامه سواد اطلاعاتی و پرسشنامه عملکرد مدیران» بود، که روایی محتوایی آن دو به تأیید متخصصان رسیده است که 80/0و82/0 تعیین شده است. و ميزان پايايي نیز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ به ترتيب: 86/0 و 78/0 برآورد گردیده است. نتیجه پژوهش نشان داد که به طور کلی بین سواد اطلاعاتی مدیران مقطع ابتدایی و عملکرد انها رابطه مستقیم وجود دارد؛ و سواد اطلاعاتی به عنوان یک ابزار مهم و ارزشمند در جهت بهبود و افزایش کیفیت عملکرد مدیران، به عنوان یک استرا تژی مهم عمل می نماید، در حقیقت سواد اطلاعاتی در هر سه بخش کتبی، ارتباطی و فنی یک راهکار اساسی و حتمی در جهت مفید اجرا شدن عملکرد مدیران برآورد شدهاست.
کلیدواژه ها: سواد اطلاعاتی، کیفیت عملکرد، مدیران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
1-1مقدمه 2
1-2بيان مسأله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4اهداف پژوهش 8
1-4-1هدف کلی: 8
1-4-2اهداف جزئی: 8
1-5فرضیه های پژوهش 9
1-5-1فرضیۀ اصلی 9
1-5-2فرضیۀهای فرعی 9
1-6تعريف مفهومی واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 10
1-6-1سواد اطلاعاتی: 10
1-6-2کیفیت عملکرد 10
1-7تعاریف عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 11
1-8- متغیرهای تحقیق 12
1-9-قلمرو تحقیق 12
فصل دوم
2-1مقدمه 14
2-1-1بخش اول 14
2-1-1-1مفهوم و تشریح سواد اطلاعاتی 14
2-1-1-2سابقه سواد اطلاعاتی 15
2-1-1-3نقش سواد اطلاعاتی در افزایش دموکراسی 16
2-1-1-4ویژگیهای باسوادان اطلاعاتی 16
2-1-1-5فواید سواد اطلاعاتی 16
2-1-1-6جایگاه سواد اطلاعاتی در جهان و ایران 17
2-1-1-7اصول اساسی سواد اطلاعاتی 17
2-1-1-8 استانداردهای سواد اطلاعاتی 18
2-1-1-9 مهارتهای سواد اطلاعاتی 19
2-1-1-10 آموزش و یادگیری سواد اطلاعاتی 20
2-1-1-11 ارزشیابی سواد اطلاعاتی 20
2-1-1-12 انواع سواد اطلاعاتی 21
2-1-1-13-1سواد ارتباطی(توانایی کلامی) 21
2-1-1-13-2سواد عمومی یا سنتی(تواناییهای کتبی) 22
2-1-1-13-3 سواد رایانهای(توانایی فنی) 22
2-1-1-14 فواید و ضرورت سواد رایانهای(توانایی فنی) در عملکرد مدیریت 23
2-1-1-15تعریف و مفهوم مدیریت 24
2-1-2 بخش دوم 24
2-1-2-1 کیفیت عملكرد 24
2-1-2-2 اهمیت عملكرد 25
2-1-2-3 نقش مديريت درکیفیت عملكرد 25
2-1 -3 بخش سوم 26
2-1-3-1یافتههای پژوهشگران 26
2-1-3-1-1یافتههای پژوهشگران داخل کشور 26
2-1-3-1-2.پژوهش های که در خارج از کشور انجام گرفتهاست. 37
2-1-3-1-2.چارچوب نظری 38
1-3-1-3-1-2سواد اطلاعاتی 38
2-3-1-3-1-2کیفیت عملکرد 39
2-4- مدل مفهومی 41
2-5-مدل تحلیلی 42
فصل سوم
3-1مقدمه 44
3-2روش پژوهش 44
3-3جامعه آماري 45
3-4 نمونه و روش آن 45
3-5 ابزارهاي مورد استفاده براي جمعآوري اطلاعات 45
3-6 روايي پرسشنامه 46
3-7 پايايي پرسشنامه 46
3-8 روش تحليل دادهها 47
3-8-1 تحليل توصيفي دادهها 47
3-8-2تحليل استنباطي دادهها 47
فصل چهارم
4-1مقدمه 49
4-2 داده های توصیفی 50
4-3 داده های استنباطی 50
4-3-2فرضیههای فرعی 51
فصل پنجم
5-2 تفسیر داده ها و مقایسه آنها با یافته های پیشین 68
5-2-1فرضیه اصلی پژوهش 68
5-2-2فرضیههای فرعی 68
5-3محدودیتهای پژوهش 74
5-3-1 محدودیتهای در اختیار محقق 74
5-3-2محدودیتهای خارج از اختیار محقق 74
5-4پیشنهاد پژوهشی 74
5-4-1سواد فنی 74
5-4-2سواد ارتباطی 75
5-4-3سواد کتبی 75
منابع 77
پیوست شماره1 83
پیوست شماره2 84
پیوست شماره 3 85

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره2-1خلاصه اي از پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریت در ايران 34
جدول شماره2-2 خلاصه اي از پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیران در خارج از ایران 40
جدول شماره 3-1جامعه و نمونۀ آماري مدیران آموزش ابتدایی تحت پوشش آموزش وپرورش شهرستان جيرفت 45
جدول شماره3-2 مقدار پايايي برآورد شده با ضريب آلفاي کرونباخ براي سؤالهاي پرسشنامه بررسی رابطۀ سواد اطلاعاتی با کیفیت عملکرد مدیران 46
جدول شماره4-1مشخصات آزمودنیها را نشان میدهد 50
جدول4-2: میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیران 50
جدول 4-3: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی 50
جدول4-4: نتایج ماتريس همبستگی بین عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی 51
جدول 4-5: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی 51
جدول 4-6: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 51
جدول4-7: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 52
جدول 4-8: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 52
جدول4-9: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 52
جدول 4-10: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 53
جدول4-10: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 53
جدول 4-11: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد برنامه ریزی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی ارتباطی 53
جدول 4-12: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد سازماندهی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 54
جدول4-13: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد سازماندهی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 54
جدول 4-14: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد سازماندهی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی کتبی 54
جدول 4-15: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد سازماندهی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 55
جدول4-16: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد سازماندهی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 55
جدول 4-17: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد سازماندهی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی فنی 56
جدول 4-18: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد سازماندهی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 56
جدول4-19: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد سازماندهی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 57
جدول 4-20: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد سازماندهی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی ارتباطی 57
جدول 4-21: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعدکنترل عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 58
جدول4-22: نتایج ماتريس همبستگی بین بعدکنترل عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 58
جدول 4-23: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعدکنترل عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی کتبی 58
جدول 4-24: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعدکنترل عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 59
جدول4-25: نتایج ماتريس همبستگی بین بعدکنترل عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 59
جدول 4-26: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعدکنترل عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی فنی 59
جدول 4-27: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعدکنترل عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 60
جدول4-28: نتایج ماتريس همبستگی بین بعدکنترل عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 60
جدول 4-29: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعدکنترل عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی ارتباطی 60
جدول 4-30: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد نظارت عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 61
جدول4-31: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد نظارت عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 61
جدول 4-32: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد نظارت عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی کتبی 62
جدول 4-33: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد نظارت عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 62
جدول4-34: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد نظارت عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 62
جدول 4-35: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد نظارت عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی فنی 63
جدول 4-36: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد نظارت عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 63
جدول4-37: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد نظارت عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی ارتباطی 64
جدول 4-38: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد ارزیابی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 64
جدول4-39: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد ارزیابی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی کتبی 64
جدول 4-40: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد ارزیابی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی کتبی 64
جدول 4-41: میانگین و انحراف استاندارد متغيرهاي بعد ارزیابی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 65
جدول4-42: نتایج ماتريس همبستگی بین بعد ارزیابی عملکرد مدیران و سواد اطلاعاتی فنی 65
جدول 4-43: نتایج رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد ارزیابی عملکرد مدیران از طریق سواد اطلاعاتی فنی 65

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
عصر کنونی را به دلیل سیر صعودی افزایش اطّلاعات و رشد سریع‌ علم و اهمیت آن در داشتن زندگی با کیفیت بالا،عصر دانایی نامیده‌اند(یزدانی،1391).در چنین فضایی مدیران، نیازمند دستیابی به توانمندی‌های جدید علمی و اطلاعاتی هستند که بتوانند هماهنگ با مقتضیّات زمان به پویایی خود و سازمان تحت سرپرستی شان کمک نمایند. زندگی کردن در عصر و زمانه‌ای که اطلاعات آن در سطح وسیع و جهانی،ثانیهای و دقیقهای تغییر می‌کند، به توانایی‌ در انعطاف‌پذیری و ایجاد تحول نیاز دارد. مدیر مدرسه در مقام رهبر و اداره کنندۀ محیط علم و دانش به عنوان مرکز اشاعه دهندۀ اطلاعات و آگاهی ها به دیگر افراد جامعه، باید این مهارت را داشته باشد که یافتههای جدید علمی را به موقع به همکاران خود برساند و آنها را با نظارت و کنترل مدیریتی صحیح، با شیوههای مختلف اخذ اطلاعات آشنا نماید. از جمله راههای متعدد کسب اطلاعات می توان به سه روش از جمله:1. روش کتبی یا سنتی و عمومی، (که اکثر افراد دانش پژوه از این طریق علوم را اتخاذ می کنند، زیرا آسانترین روش کسب اطلاعات می باشد و نیاز چندانی به مهارت و تبحر ندارد و تقریبا همۀ افراد می توانند بدون نگرانی و استرس اطلاعات مورد نیاز خود را از این طریق کسب نمایند.) 2. روش ارتباطی یا گفتگو( که غالباً در قالب جلسه و سمینار قابل انجام می باشد). در فرآیند مدیریتی ارتباط به معنای‌ تلاش برای تغییر شرایط محیط سازمان و تحت تأثیر قرار دادن و کنترل‌علمی و عملی کارکنان، و نیز هدایت آنان تعریف میشود. این نوع روش کسب اطلاعات به وقت و زمان بیشتری نیاز دارد اما از طرفی به دلیل حضور افراد متخصص در جلسات، افراد می توانند اشکالات و مسائل مشکل و حل نشدۀ خود را با افراد صاحب نظر در میان گذاشته و نیز با ارتباط رو در رو یا مستقیم، به اطلاعات کسب شده اعتماد نمایند، که این موضوع یک امتیاز برای روش ارتباطی محسوب میگردد. 3. روش فنی (یعنی اخذ اطلاعات از طریق تکنولوژیهای موجود امروزی که مهمترین و متدواولترین آنها رایانه می باشد زیرا نقش بسیار مهمی در مقوله اطلاع رسانی و نشر علوم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان بهزیستی روانشناختی، سرمایه روانشناختی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد سواد اطلاعاتی، عملکرد مدیران، استفاده از کتابخان، عملکرد سازمان