پایان نامه رایگان با موضوع سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

15
2-2-2- اهمیت سرمایه اجتماعی 18
2-2-3- دیدگاه‌ها و تئوری‌های سرمایه اجتماعی 22
2-2-3-1- سرمایه اجتماعی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما 22
2-2-3-2- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو 23
2-2-3-3- سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن 23
2-2-3-4- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام 24
2-2-4- تمایزات گوناگون در تعاریف سرمایه اجتماعی 25
2-2-4-1- تمایزات بر مبنای سطح تحلیل 25
2-2-4-2- تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری 25
2-2-4-3- تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه 25
2-2-5- دسته‌بندی سرمایه اجتماعی از دیدگاه گروه کندی 26
2-2-5-1- اعتماد 26
2-2-5-2- مشارکت سیاسی 27
2-2-5-3- مشارکت و رهبری مدنی 27
2-2-5-4- پیوندهای اجتماعی غیررسمی 27
2-2-6- دسته‌بندی لاک لی از سرمایه اجتماعی 27
2-2-7- مزایای سرمایه اجتماعی 28
2-2-8- سرمایه اجتماعی به‌ منزله ابزار اداره عمل جمعی 29
2-2-9- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی 29
2-3- مقدمه‌ای بر رفتار شهروندی سازمانی 30
2-3-1- انواع رفتار شهروندی سازمانی 33
2-3-1-1- جوانمردی 33
2-3-1-2- وفاداری سازمانی 34
2-3-1-3- اطاعت سازمانی 34
2-3-1-4- ابتکار شخصی 34
2-3-1-5- رفتار مدنی 34
2-3-1-6- توسعه شخصی 35
2-3-1-7- ادب و ملاحظه 36
2-3-2- عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی 36
2-3-2-1- نگرش‌ها 36
2-3-2-2- رضایت شغلی 37
2-3-2-3- برابری: 37
2-3-2-4- عدالت سازمانی 38
2-3-2-5- تعهد سازمانی 38
2-3-2-6- فضای سیاسی سازمان 39
2-3-2-7- حمایت سازمانی درک شده 40
2-3-2-8- شخصیت 40
2-3-2-9- تفاوت‌های فردی 41
2-3-2-10- پیامدهای OCB 42
2-4- پیشینه‌ی تحقیق 44
2-4-1- پیشینه‌های انجام‌شده در داخل کشور 44
2-4-1-1- عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی: 46
2-4-1-2- مهم‌ترین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی 46
2-4-1-3- نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 46
2-4-2- مطالعات خارجی 48
2-5- مدل مفهومی تحقیق 51
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 53
3-2- روش تحقيق 53
3-2-1- جامعه آماري 53
3-2-2- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 53
3-2-3- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 53
3-2-4- روایی ابزار پژوهش 54
3-2-5- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 56
3-2-6- روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه 59
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی شرکت‌کنندگان 60
4-3- اطلاعات شرکت‌کنندگان در متغیر سن 61
4-4- اطلاعات شرکت‌کنندگان در متغیر سابقه خدمت 62
4-5- تجزیه‌وتحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش 64
4-5-1- فرضیه اصلی پژوهش 66
4-5-2- فرضیه‌های فرعی 66
4-5-3- فرضیه فرعی 2 67
4-5-4- فرضیه فرعی 3 68
4-5-5- فرضیه فرعی 4 69
4-5-6- فرضیه فرعی 5 70
4-5-7- فرضیه فرعی 6 71
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1- مقدمه 73
5-2- نتایج به‌دست‌آمده از آمار استنباطی 74
5-2-1- آزمون اصلی 74
5-2-2- آزمون فرضیه فرعی اول 74
5-2-3- آزمون فرضیه فرعی دوم 75
5-2-4- آزمونی فردی فرعی سوم 75
5-2-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم 76
5-2-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم 76
5-2-7- آزمون فرضیه فرعی ششم 76
5-3- نتیجه‌گیری کلی 77
5-4- محدودیت تحقیق 78
5-5- پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی 80
منابع و مآخذ 81

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ‏31: ارزش مقداری و ارزش میزانی تعلق‌گرفته به هریک از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی 55
جدول ‏32: مؤلفه‌های نهایی رفتار شهروندی سازمانی به همراه شماره سؤالات 55
جدول ‏33: مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی به همراه شماره سؤالات 56
جدول ‏34: مقیاس طیف 5 درجه‌ای 56
جدول ‏41: جنسیت افراد نمونه 59
جدول ‏42: سطح تحصیلات افراد نمونه 60
جدول ‏43: سن افراد نمونه 61
جدول ‏44: سابقه خدمت افراد نمونه 62
جدول ‏45: یافته‌های توصیفی متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن 63
جدول ‏46: یافته‌های توصیفی متغیر رفتار شهروندی سازمانی و خرده مقیاس‌های آن 64
جدول ‏47: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف 65
جدول ‏48: ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی 66
جدول ‏49: ضریب همبستگی بین اعتماد و رفتار شهروند سازمانی 66
جدول ‏410: ضریب همبستگی بین هنجارها و رفتار شهروند سازمانی 67
جدول ‏411: ضریب همبستگی بین تعاون و رفتار شهروند سازمانی 68
جدول ‏412: ضریب همبستگی بین انسجام و رفتار شهروند سازمانی 69
جدول ‏413: ضریب همبستگی بین همدلی و رفتار شهروند سازمانی 70
جدول ‏414: ضریب همبستگی بین همیاری و رفتار شهروند سازمانی 71

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ‏21: مدل مفهومی تحقیق 51
نمودار ‏41: پراکندگی نمونه‌ها ازنظر سطح تحصیلات 60
نمودار ‏42: وضعیت نمونه‌ها از نظر سن 61
نمودار ‏43: وضعیت نمونه‌ها ازنظر سابقه خدمت 62

1 ی

1-1- مقدمه
مفهوم سرمایه اجتماعی ابتدا توسط جامعه شناسان معرفی شد و در پژوهش‌های آنان موردبررسی قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته‌های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه در جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد مورداستفاده قرارگرفته است در رشته‌های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیداکرده است (الوانی، شیروانی، 1383). مفهوم سرمایه اجتماعی، اشاره به ارتباطات اجتماعی میان گروهی از افراد و ارزش‌های مرتبطی دارد که درون و میان این روابط اجتماعی نهفته است (ژنگ1 و وای2، 2009). به‌طورکلی می‌توان گفت که سنتی قوی در پژوهش‌های علوم اجتماعی وجود دارد که عملکرد افراد و گروه‌ها را به شبکه روابط اجتماعی آن‌ها وابسته می‌داند درحالی‌که بخشی از مبانی نظری بر چگونگی استفاده افراد از منابع موجود در شبکه و تماس‌های شخصی‌شان برای دستیابی به هدف‌های شخصی متمرکز می‌شود، بخشی دیگر بر استفاده از شبکه‌ها برای تلاش‌های جمعی، شامل مشارکت در گروه‌های مدنی و سیاسی متمرکز می‌شود. هر دو سنت پژوهشی یادشده به جنبه‌های متفاوتی از سرمایه اجتماعی می‌پردازند (گیل دو زونیگا3، 2010). محققان بر مفهوم سرمایه اجتماعی به‌منزله یک تشریح جامع برای بیان دلایل اینکه چرا بعضی جوامع قادرند تا مشکل‌های جمعی را با همکاری یکدیگر حل نمایند درحالی‌که بعضی جوامع در متحد کردن افراد حول هدف‌های مشترک، ناتوان هستند، متمرکز می‌گردند (برهم و رهن، 1977: 1000)
امروزه نقش سرمایه اجتماعی از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان و جوامع بسیار مهم‌تر است و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی به رابطه میان انسان‌ها، سازمان‌ها و انسان‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها انسجام می‌بخشند. در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی سایر سرمایه‌ها اثربخش خود را از دست می‌دهند و پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می‌گردد. (الوانی و شیروانی، 1380)
مفهوم سرمایه اجتماعی برای اولین بار در سال‌های دهه 1920 از سوی لیدا جادسون هانیفن در کتابی با عنوان “مرکز اجتماع” (1920) و بعدها نیز در دهه 1960 توسط جین جاکوبز در کتاب تأثیرگذارش به نام “مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ امریکا” (1961) به حوزه علوم اجتماعی معرفی شد (احمدی، محمدی بلبان آباد، 1392). گرچه از ظهور مفهوم سرمایه اجتماعی چندین دهه می‌گذرد، لیکن این مفهوم، تسلط قابل‌ملاحظه خود را از اوایل دهه 1990 در پژوهش‌های اجتماعی حفظ کرده است (هویلا4، 2010) بدین ترتیب که سرمایه اجتماعی در دهه 1990 تبدیل به مفهومی اثرگذار شد و در رشته‌های علوم اجتماعی بسیار موردتوجه واقع شد (فقیهی، فیضی 1385).
در دهه 1970 گلن لوری5 اقتصاددان، برای مشخص نمودن دلایل عدم دسترسی آمریکایی‌ها آفریقایی‌تبار به پیوندهای اجتماعی وسیع، به‌منزله یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و تبعیض نژادی، از این اصطلاح بهره برد (والیس و کیلربی 249: 2004)
سرمایه اجتماعی نه تنها ریسمانی است که همه‌ی عوامل موجود هر جامعه را به هم پیوند می‌دهد بلکه افراد و کارگزاران را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی تحت تأثیر قرار می‌دهد. (1) بر پایه و اساس تئوری‌ها و نظریه‌های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان کمک می‌کند، به‌علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی سازمانی به علت رقابت‌های روزافزون جهانی اهمیت دارد.
ویگودا و همکاران معتقدند رفتار شهروندی سازمانی کمک‌های غیررسمی است که کارمند بدون توجه به تحریم‌ها و پاداش‌های رسمی به‌عنوان یک فرد، می‌تواند آزادانه آن‌ها را انجام دهد یا از انجامشان خودداری نماید. در تعریف دیگری لیپین و جانسون رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان تمایل به تشریک‌مساعی و مفید بودن در محیط‌های سازمانی تعریف کرده‌اند (سبحانی نژاد، شاطری، ده سرخی، اکبری، 1389). یکی از معضلات سازمان‌ها وجود رفتارهایی همچون کم‌کاری- پرخاشگری – قلدری – لجبازی – ارعاب و کینه‌توزی است. این رفتارها نه تنها در عملکرد سازمان‌ها تأثیرگذار است، بلکه روابط بین شخصی و روحیه همکاری کارکنان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مسئله اصلی تحقیق، تبیین این رفتارها در سازمان‌های ایرانی است. همان‌قدر که ایجاد و تقویت رفتارهای شهروند سازمانی، به‌عنوان واکنش‌های مثبت ناشی از عوامل بیرونی و درونی می‌تواند بر عملکرد سازمان، به خصوص در شرایط بحرانی نقش مثبت و تأثیرگذاری داشته باشد. رفتارهای ضد شهروندی6 نیز موجب خواهند شد تا عملکرد یک سازمان مخدوش و دامنه موفقیت‌های آن محدود گردد. طی دو دهه‌های گذشته، تحقیقات قابل‌توجهی در خصوص مفاهیم، پیشایندها و پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی انجام‌گرفته است (پودساکف و همکاران 2000) که عمدتاً در حوزه‌ی مدیریت بازرگانی می‌باشد. لیکن در زمینه رفتارهای ضد شهروندی مطالعات کمی انجام‌شده است و این تحقیقات نیز در حوزه مدیریت بازرگانی بوده است و به خصوص هیچ سابقه‌ای در داخل کشور مشاهده نشد. بروز رفتارهایی همچون سرقت از منابع سازمان، تحمیل هزینه‌هایی شخصی و غیر مرتبط با کار به سازمان، پرخاشگری نسبت به همکاران و مدیران، به رسمیت نشناختن اختیار و اقتدار مدیران، زیر پا گذاشتن مقدرات سازمان و رفتارهایی از این دست که منابع فیزیکی، سرمایه انسانی و اعتبار سازمان‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهد ناشی از عواملی است که شناخت آنها می‌تواند مدیران را در جلوگیری از تهدیدات فوق یاری دهد (جیلینک7 و هارنی8، 2006) شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده است وان مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر: پذیرش و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت‌های اضافی، پیروی از مقررات و رویه‌های سازمان، حفظ توسعه نگرش مثبت شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در کار است0بولینو، البرات مورمن، ارگان، نهیف، المیت –وان سکارتر، مارک سی، وان داین اسمیت تی بوت و ولگر) مؤلفههای زیر را به‌عنوان شاخص‌های شهروندی سازمانی معرفی کردند که عبارت‌اند از: 1-فداکاری 2-اطاعت (وظیفه‌شناسی) 3-توجه 4-مشارکت (حمایتی – اجتماعی – وظیفه‌ای – مدنی) 5-وفاداری 6- شکیبایی (تحمل‌پذیری) رفتار شهروندی سازمانی یک پدیده جدید مدیریت رفتار سازمانی است.
1-2- بیان مسئله
در جهان پرشتاب امروز سازمان‌های زیادی در تلاش‌اند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خود از الگوها و شیوه‌های مختلف بهره ببرند و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند تا از سقوط واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی‌های سریع محیطی در امان بمانند. تلاش برای بهبود عملکرد در روزهای اولیه شکل‌گیری رشته مدیریت، دغدغه اندیشمندان این رشته بوده است و این دغدغه نه تنها پایان نیافته است بلکه با گذر زمان ابعاد جدیدی به خود می‌گذرد و حوزه بیشتری را تسخیر می‌کند، در مکاتب اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می‌شدند که در شرح شغل و شرایط احراز شغل مشخص‌شده بود، لیکن امروزه رفتارهای فراتر از آن مدنظر قرار می‌گیرد (رابینز و جاج، 2010). این رفتارهای با عناوینی چون رفتارهای پیش اجتماعی،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، ابعاد سرمایه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، مدارس متوسطه