پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مشارکت مدنی، سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جدول شماره (1-3) : توزیع دانشجویان به تفکیک دانشکده 123
جدول شماره (2-3 ) ابعاد و شاخص های متغیر مشارکت مدنی 127
جدول شماره ( 3 -3 ) ابعاد و شاخص های متغیر اعتماد اجتماعی 128
جدول شماره (4-3) : ابعاد و شاخص های متغیر نگرش به دموکراسی 130
جدول شماره (5-3) : ابعاد و شاخص های متغیر قانون مداری 131
جدول شماره (6-3) : ابعاد و شاخص های متغیر اثر بخشی سیاسی 132
جدول شماره (7-3) : ابعاد و شاخص های متغیر مشارکت سیاسی 133
جدول شماره (8-3) تعیین ضریب پایایایی متغیرهای تحقیق 137

جدول1-4: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 142
جدول2-4:توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی 143
جدول3-4:توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات 144
جدول4-4:توزیع پاسخگویان بر حسب دانشکده 145
جدول 5-4:توزیع پاسخگویان بر حسب سال ورود به دانشکده 146
جدول 6-4:توزیع پاسخگویان بر حسب تعلق طبقاتی 147
جدول 7-4: توزیع پاسخگویان بر حسب تهرانی یا شهرستانی بودن 148
جدول 8-4:توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت 149
جدول 9-4:توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت سکونت 150
جدول 10-4:توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 151
جدول 11-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شهروندی دموکراتیک 153
جدول 12-4: نتایج توصیف آماری متغیر شهروندی دموکراتیک 153
جدول13-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک 154
جدول 14-4:نتایج توصیف آماری متغیر بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک 154
جدول 15-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش به دموکراسی 155
جدول 16-4:نتایج توصیف آماری متغیر نگرش به دموکراسی 155
جدول 17-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قانون مداری 156
جدول 18-4:نتایج توصیف آماری متغیر قانون مداری 156
جدول 19-4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک 157
جدول 20-4: نتایج توصیف آماری متغیر بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک 157
جدول 21-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اثربخشی سیاسی 158
جدول 22-4 : نتایج توصیف آماری متغیر میزان اثربخشی سیاسی 158
جدول 23-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت سیاسی 159
جدول 24-4:نتایج توصیف آماری متغیر مشارکت سیاسی 159
جدول 25-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سرمایه اجتماعی 161
جدول 26-4:نتایج توصیف آماری متغیر سرمایه اجتماعی 161
جدول 27-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی 162
جدول 28-4:نتایج توصیف آماری متغیر اعتماد اجتماعی 162
جدول 29-4:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مشارکت مدنی 163
جدول 30-4:نتایج توصیف آماری متغیر مشارکت مدنی 163
جدول 31-4: آزمون ضریب همبستگی پیرامون میزان سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک 165
جدول 32-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرامون میزان اعتماد اجتماعی با شهروندی دموکراتیک 166
جدول 33-4: آزمون ضریب همبستگی پیرامون میزان مشارکت مدنی با میزان شهروندی دموکراتیک 167
جدول 34-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرامون میزان اعتماداجتماعی با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک 168
جدول 35-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرامون میزان مشارکت مدنی با بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک 169
جدول 36-4:نتايج آزمون رگرسيون درباره رابطهاعتماد و مشارکت مدنی با بعدنگرشی شهروندی دموکراتیک 170
جدول37-4:نتایج آزمون رگرسيون درباره میزان اعتماد و مشارکت مدنی با بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک 170
جدول 38-4:نتايج آزمون رگرسيون درباره میزان اعتماد و مشارکت مدنی با بعدرفتاری شهروندی دموکراتیک 171
جدول39-4:نتایج آزمون رگرسيون درباره میزان اعتماد و مشارکت مدنی با بعدرفتاری شهروندی دموکراتیک 171
جدول 40-4: ضریب همبستگی میزان اعتماد اجتماعی با مشارکت مدنی 172
جدول 41-4:آماره هاي توصيفي میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک جنسیت 173
جدول 42-4:آزمون تفاوت میانگین میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک جنسیت 173
جدول 43-4: آزمون ضریب همبستگی پیرامون میزان سن با شهروندی دموکراتیک 174
جدول 44-4:آماره های توصیفی میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک مقطع تحصیلات 175
جدول 45-4 :نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک مقطع تحصیلات 175
جدول 46-4 :آماره های توصیفی میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک دانشکده 176
جدول 47-4 :نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک دانشکده 176
جدول 48-4: آزمون ضریب همبستگی پیرامون سال ورود به دانشگاه با شهروندی دموکراتیک 177
جدول 49-4 :آماره های توصیفی میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک تعلق طبقاتی 178
جدول 50-4 :نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک تعلق طبقاتی 178
جدول 51-4 :آماره هاي توصيفي میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک تهرانی یا شهرستانی بودن 179
جدول 52-4 :آزمون تفاوت میانگین میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک تهرانی یا شهرستانی 179
جدول 53-4 :آماره های توصیفی میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک قومیت 180
جدول 54-4 :نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک قومیت 180
جدول 55-4 :آماره های توصیفی میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک وضعیت سکونت 181
جدول 56-4 :نتایج آزمون تحلیل واریانس میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک وضعیت سکونت 181
جدول 57-4 :آماره هاي توصيفي میزان شهروندی دموکراتیک به تفکیک وضعیت تأهل 182

فهرست نمودار
نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 142
نمودار2-4:توزیع پاسخگویان بر حسب گروه سنی 143
نمودار 3-4:توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلات 144
نمودار 4-4:توزیع پاسخگویان بر حسب دانشکده 145
نمودار5-4 : توزیع پاسخگویان بر حسب سال ورود به دانشکده 146
نمودار 6-4:توزیع پاسخگویان بر حسب تعلق طبقاتی 147
نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان بر حسب تهرانی یا شهرستانی بودن 148
نمودار 8-4:توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت 149
نمودار 9-4:توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت سکونت 150
نمودار 10-4:توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 151

فهرست شکل ها
شکل شماره (1-2) مدل جامعه شناسانه شهروندی از نظر ترنر 24
شکل شماره ( 2-2) : ابعاد دوگانه شهروندی دموکراتیک 58
شکل شماره (3-2): ارتباط میان سطوح و ابعاد سرمایه اجتماعی 75
شکل شماره (4-2): ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر پکستون 79
شکل شماره (5-2) : مدل نظری تحقیق 118

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
دموکراسی به عنوان یکی از بهترین شیوه های حکومتی از ابتدای شکل گیری جوامع و تمدن ها همواره موردتوجه اندیشمندان و آرمان ملت ها بوده است.امروزه نیز دموکراسی به عنوان یکی از مشخصه های بارز مدرنیته و جهان مدرن به شمار می رود و می توان آن را مهمترین هدف جوامع و یکی از معیارهای اصلی در رشد و توسعه سیاسی آن قلمداد کرد. در زمینه لزوم برقراری دموکراسی، ویژگی های منحصر به فرد دموکراسی، دلایل برتری دموکراسی بر دیگر شیوه های حکومتی و مسایلی دیگر در این حوزه، مطالعات و بررسی های فراوانی صورت گرفته است. به طوری که «مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود.» (بشیریه، 1384: 9) اما به طور کلی، دیدگاه های نظری سطح کلان در مورد دموکراسی به طور عمده بر پیش نیازها یا شرایط ساختاری لازم برای گذار به دموکراسی و یا استقرار آن تاکید نموده اند.(عبداللهی و حسین بر، 1385: 7) درواقع بیشتر استقرار دموکراسی از بالا مورد بررسی قرار گرفته است و شکل گیری دموکراسی در سطوح خرد و در میان افراد جامعه کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که، وقتی از دموکراسی و لزوم رسیدن به آن به عنوان یک روش حکومتی سخن می رانیم، باید شرایطی را نیز برای رسیدن به این هدف داشته باشیم و یا اگر فاقد آنیم، برای ایجاد و القای آن همت گماریم. حکومت های دموکراتیک مبتنی بر دموکراسی، برای تحقق اهدافی که مدنظر آن هاست، احتیاج به شهروندان دموکراتیک دارند.(میرابراهیمی،1381: 8) همان گونه که هانتینگتون معتقد است، جهت گیری های هنجاری شهروندان پیش شرط تحولات دموکراتیک به شمار می رود. در واقع دوام و قوام دموکراسی به وجود شهروندان دموکراتیک یا متمایل به آرمان های دموکراتیک وابسته است. (موحد و دلبری، 1383: 137) بدین اعتبار، استقرار و دوام دموکراسی، بدون شهروندانی دموکراتیک که دارای ارزش های دموکراتیک بوده و با آگاهی کامل از حقوق سیاسی خود در جامعه خواهان مشارکت فعال در امور سیاسی جامعه باشند، میسر نخواهد بود.در نتیجه، اولین گام در راه رسیدن به دموکراسی در جامعه وجود شهروندان دموکراتیک می باشد. با توجه به اهمیت شهروندی دموکراتیک در یک نظام سیاسی، شناخت عوامل تأثیرگذار در رشد و گسترش آن ضرورت می یابد. یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این مقوله، سرمایه اجتماعی است. این مفهوم به طور کلی به پیوندها و ارتباطات مبتنی بر اعتماد بین مجموعه های انسانی و سازمان به عنوان منبعی ارزشمند اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می شود. ایده محوری آن در واژه روابط خلاصه می شود و به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورد اقبال فراوانی نیز واقع شده است. اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آن قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق چیزهایی را کسب می کنند که به تنهایی قادر به کسب آن نمی باشند و یا با دشواری بسیار موفق به کسب آن ها می شوند. (وزیری، 1387: 3) بدین ترتیب، سرمایه اجتماعی با چنین تأثیر فزاینده ای می تواند در ارتباط با پدیده های اجتماعی گوناگونی مطرح گردیده و عملکرد مثبتی از خود بروز دهد. در نتیجه، می توان انتظار داشت با افزایش سرمایه اجتماعی در میان افراد جامعه شاهد گسترش روز افزون ارزش های دموکراتیک و در نتیجه مشارکت فعال در جامعه همراه با رشد و توسعه سیاسی خواهیم بود.

2-1 بیان مسأله
شهروندی زاییده زیستن در دنیای معاصر است شهروندی با تأکیداتی تازه در تلاش است با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت و ارتقای جامعه را هموار سازد.(فتحی و چوکده،1385: 95) یکی از ویژگی های کلی شهروندی، تحصیل قواعد یک سلوک دموکراتیک حقیقی است، چه از لحاظ رفتار و چه از نظر ارزش های اخلاقی، شهروند نه تنها باید به حقوق خود بلکه باید به وظایف خود نیز اگاه باشد. ازجمله وظایف او، تکلیف مبارزه برای آن است که حقوق او محترم شمرده شوند و نیز وظایف مربوط به ضرورت رفتار هم فعال و هم مسئول در امور سیاسی است.(ارمه،1376: 171) از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمسالاری است،یعنی برپایه رأی و خواست و رضایت مردم استوار است و مردم یکی از منابع اصلی مشروعیت نظام هستند،همچنان که تأکیدات امام ورهبری،قانون اساسی،انتخابات متعدد (مجلس خبرگان،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی،شورای شهرو..) شواهدی بر این امر می باشد بنابراین وظیفه و تکلیف مردم است که از نظام حمایت کرده و به مشروعیت آن با مشارکت فعال سیاسی خویش صحه گذارند.درعین حال با توجه به تحولات اخیر در جامعه سیاسی ایران(وقایع دوم خرداد،انتخابات سال80) و از طرف دیگر،گسترش ارتباطات (اینترنت و ماهواره) و افزایش اطلاعات و آگاهی سیاسی در بین اقشار مردم و به ویژه دانشجویان، نشان دهنده این امر است که علاوه بر بعد تکلیف شهروندی که همراه با مشارکت سیاسی و اعلان مشروعیت نظام می باشد، بعد حقوقی شهروندی بویژه حقوق سیاسی نیز حائز اهمیت است.چراکه این دو بعد مکمل یکدیگر بوده و با نادیده گرفتن یکی از ایعاد، دیگری رو به فرسایش و کاهش می گذارد و در نتیجه چالش های سیاسی پدید آمده گسترده شده و تعارض جای وفاق را می گیرد. درحالی که می توان با شناخت هر دو بعد شهروندی دموکراتیک، برپایه ارزش های مذهبی و مردمسالاری دینی،دست به تدوین پروژه ها و طرح هایی زد که بتوان با جهت دادن تمایلات و گرایش های دموکراتیک از آن در جهت تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی در شرایط خاص جامعه اسلامی ایران سود برد.
از طرف دیگر،جامعه ایران به عنوان یکی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرزندپروری، احساس امنیت، خودانگیختگی، سبک فرزندپروری Next Entries پایان نامه ارشد درباره سرمایه اجتماعی، دانشگاه تهران، مشارکت مدنی، یونان باستان