منابع و ماخذ پایان نامه مسئولیت پذیری، فرزندپروری، سبک های فرزندپروری، رشد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………33
2-12-2-2 بعد عاطفی……………………………………………………………………………………………………….34
2-12-2-3 بعد عملکردی………………………………………………………………………………………………….34
2-13 انواع مسئولیت پذیری………………………………………………………………………………………………35
2-14 عناصر مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………36
2-15 اهمیت مسئولیت پذیری………………………………………………………………………………………….37
2-16 عوامل مؤثر در رشد مسئولیت………………………………………………………………………………….38
2-16-1 مسئولیت پذیری و خانواده………………………………………………………………………………….39
2-16-1-1 شیوه های تربیتی و احساس مسئولیت…………………………………………………………..40
2-16-2 موانع مسئولیت پذیری در محیط خانواده…………………………………………………………..41
2-17 شرایط و مقدمات مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………42
2-18 مسئولیت پذیری از دیدگاه روان شناسان………………………………………………………………..43
2-18-1 دیدگاه فرانکل: وجودگرایان…………………………………………………………………………………43
2-18-2 دیدگاه آدلر و روان شناسی فردی……………………………………………………………………….44
2-18-3 دیدگاه پرز، گشتالت درمانی………………………………………………………………………………..44
2-18-4 دیدگاه اریک برن، تحلیل تبادلی…………………………………………………………………………46
2-18-5 دیدگاه گلاسر، واقعیت درمانی…………………………………………………………………………….46
2-18-6 دیدگاه گوردون آلپورت………………………………………………………………………………………..48
2-18-7دیدگاه آلبرت الیس، منطقی- هیجانی…………………………………………………………………49
2-19 ویژگی های افراد مسئولیت پذیر……………………………………………………………………………..50
2-20 شکل گیری مسئولیت پذیری در فرزندان……………………………………………………………….51
2-21 انتخاب و مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………….53
2-22 توقعات زیاد و مسئولیت گریزی……………………………………………………………………………….53
2-23 تشویق درست، برگ برنده والدین……………………………………………………………………………54
2-24 آثار و فواید مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………55
2-25 مسئولیت پذیری از طریق الگو گرفتن از والدین……………………………………………………..55
2-26 مبانی نظری سبک های فرزندپروری……………………………………………………………………….57
2-26-1 تاریخچه سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………57
2-26-2 تعاریف سبک های فرزندپروری…………………………………………………………………………..58
2-26-3 ابعاد سبک های فرزندپروری……………………………………………………………………………….58
2-26-4 انواع سبک های فرزندپروری……………………………………………………………………………….60
2-26-4-1 سبک مستبدانه……………………………………………………………………………………………….60
2-26-4-2 سبک مقتدرانه…………………………………………………………………………………………………62
2-26-4-3 سبک آسان گیر………………………………………………………………………………………………63
2-27 مناسب ترین سبک فرزندپروری………………………………………………………………………………65
2-28 دیدگاه های نظری درباره سبک فرزندپروری…………………………………………………………..66
2-28-1 نظریه بامریند……………………………………………………………………………………………………….66
2-28-2 نظریه آدلر…………………………………………………………………………………………………………….67
2-28-3 الگوی شفر……………………………………………………………………………………………………………69
2-28-4 نظریه وینترباتم…………………………………………………………………………………………………….70
2-30 بخش دوم: پیشینه پژوهش
2-30-1 پژوهش های داخلی و خارجی درباره سبک فرزندپروری و رشد اجتماعی………..70
2-30-2 پژوهش های داخلی و خارجی درباره مسئولیت پذی…………………………………………76
فصل سوم: روش شناسی
3-1طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 80
3-2 جامعه مورد پژوهش……………………………………………………………………………………………………80
3-3 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..80
3-4 ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………80
3-4-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند…………………………………………………………….80
3-4-2 آزمون رشد اجتماعی وایتزمن………………………………………………………………………………..81
3-4-3 پرسشنامه مسئولیت پذیری نوجوانان……………………………………………………………………82
3-5 فرایند اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………..83
3-6 روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………84
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………..86
4-2 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………..88
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….94
فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………..94
فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………94
فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….94
فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………99
5-2 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..103
5-3 پیشنهاد های پژوهشی……………………………………………………………………………………………….104
5-4 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………104

منابع
الف: منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………105
ب: منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..119
پیوست ها
الف: آزمون رشد اجتماعی وایتزمن………………………………………………………………………………………………125
ب: پرسشنامه مسئولیت پذیری نوجوانان…………………………………………………………………………………..129
ج: پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………….131
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..133
فهرست جداول
جدول صفحه

جدول2-1 طبقه بندی دو بعدی سبک های فرزندپروری………………………………………………………………..60
جدول4-1-1 توصیف نمرات نمونه پژوهش در متغیرهای پژوهش…………………………………………………86
جدول4-1-2 همبستگی دوبه دویی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………….87
جدول4-2-1 بررسی مفروضه های آماری آزمون رگرسیون چندگانه…………………………………………….89
جدول4-2-2 تحلیل واریانس رگرسیون مؤلفه های سبک های فرزندپروری والدین در پیش بینی رشد اجتماعی پسران…………………………………………………………………………………………………………………………89
جدول4-2-3 ضرایب رگرسیون استاندارد شده مؤلفه های سبک های فرزندپروری والدین در پیش بینی رشد اجتماعی پسران………………………………………………………………………………………………………90
جدول4-2-4 بررسی مفروضه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی π〗_i/(〖∂q〗_i^2، 〖∂^2، )=〖∂^2، TR〗_i/(〖∂q〗_i^2 Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه رشد اجتماعی، مسئولیت پذیری، فرزندپروری، فرزند پروری