پایان نامه با کلمات کلیدی روش تحقیق، سهم بازار، جامعه آماری، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

1-5. اهداف تحقیق 3
1-6. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 3
1-7. روش تحقیق 3
1-7-1. نوع تحقیق 3
1-7-2. ابزار گردآوری اطلاعات 4
1-7-3. جامعه آماری 4
1-7-4. نمونه آماری و روش نمونه گیری 4
1-7-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 4
فصل دوم: ادبیات تحقیق 5
2-1. مقدمه 6
2-2. ادبیات موضوع )نظام پولی بین الملل( 6
2-2-1. دلار آمریکا 6
2-2-2. یورو اروپا 8
2-2-3. همگرایی اقتصادی 9
2-2-4. همگرایی سیاسی 10
2-3. رقابت یورو با دلار آمریکا 11
2-3-1. وزن آمریکا و اروپا در اقتصاد بین الملل 12
2-3-2. ارزش پول 12
2-3-3. سیاست مستقل پولی 13
2-3-4. نقش دلار و یورو در بازارهای مالی جهان 14
2-3-4-1. اوراق قرضه بین الملل 14
2-3-4-2. بازار وام و اعتبارات بانکی در سطح بین الملل 15
2-4. نقش دلار و یورو در معاملات تجاری جهان 16
2-4-1. نقش دلار و یورو در ترکیب ذخایر ارزی جهان 17
2-4-2. درجه نقدینگی ذخایر ارزی 17
2-4-3. ثبات ارزش ذخایر ارزی 17
2-5. سوابق تحقیق 18
2-5-1. مطالعات انجام شده در خارج 18
2-5-2. مطالعات انجام شده در داخل 20
فصل سوم: روش تحقیق 23
3-1. مقدمه 24
3-2. مدل نظریه بازی ها 24
3-2-1. تاریخچه 24
3-2-2. کاربردها 24
3-2-3. بازی 25
3-2-4. رفتار بخردانه یا عقلایی 25
3-2-5. استراتژی 25
3-2-6. تفکر استراتژیک 26
3-2-7. ساختار بازی 26
3-2-8. بازیکن‌ها 26
3-2-9. اعمال 26
3-2-10. نمایه عمل 26
3-2-11. تابع سوددهی 26
3-2-12. انواع بازی 26
3-2-12-1. متقارن – نامتقارن 26
3-2-12-2. مجموع صفر – مجموع غیر صفر 27
3-2-12-3. تصادفی – غیر تصادفی 27
3-2-12-4. با آگاهی کامل – بدون آگاهی کامل 27
3-2-13. مفاهیم نظریه بازی‌ها 27
3-2-13-1. تعادل 27
3-2-13-2. تعادل نش 27
3-3. داده ها و متغیر ها 28
3-3. مدل رهبر – پیرو 29
3-4-1. راه حل کورنو 30
3-4-2. راه حل اشتاکلبرگ 30
3-5. روش تحقیق 31
3-6. نتیجه گیری 31
فصل چهار:تجزیه و تحلیل دادها 32
4-1. مقدمه 33
4-2. روش تاریخی و آماری روابط دلار و یورو از سال 2000 تا 2014 33
4-3. نمودار درختی بازی دلار و یورو 35
4-4. روش تحقیق 38
4-4-1) سری های زمانی 38
4-4-2. مانایی 38
4-4-2-1. آزمون ریشه واحد دیکی-فولر ودیکی –فولر تعمیم یافته (ADF) 38
4-5.مدل رهبر – پیرو 41
4-6. نتیجه گیری 43
فصل پنج: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات 44
5-1. مقدمه 45
5-2. نتیجه گیری 45
5-3. پیشنهادات 46
5-4. محدودیت تحقیق 46
منابع 47
منابع فارسی و لاتین 48
پیوست 52

فهرست جداول صفحه
جدول 4-1. سهم ارزها در تجارت جهانی 34
جدول 4-2.نتایج آزمون ریشه واحد روی متغیرها با عرض از مبدا و بدون روند 40
جدول 4-3.نتایج آزمون ریشه واحدروی تفاضل گیری مرتبه اول 41

فهرست نمودارها صفحه
نمودار 4-1 سهم ارزها در تجارت جهانی 33

فصل اول
طرح تحقیق

1-1. مقدّمه
امروزه با گسترش ارتباطات بین المللی به ویژه در حوزه اقتصاد، بررسی روابط متغیّرها و مؤلّفه های بین المللی اهمّیّت زیادی پیدا کرده است. موفّقیّت در بازار بین المللی و اتّخاذ استراتژی صحیح مالی و ارزی بستگی شدیدی به شناخت فضای بین المللی، مؤلّفه ها و بازیکنان تأثیرگذار دارد. در این ارتباط اهمّیّت مسائل ارزی بسیار زیاد است. در دهه گذشته شاهد بودیم در کنار دلار، پول واحد اروپایی یعنی یورو نیز حضور گسترده ای داشته است و این مسأله باعث شده که کشورها در سیاست ارزی و سبد ارزی خود یورو را نیز رقیب دلار قرار دهند. انتخاب ضریب اهمّیّت این دو پول پر قدرت در سبد ارزی می تواند تعیین کننده باشد. به نظر می رسد رابطه این دو پول نه تنها در معاملات اقتصادی قرار دارد بلکه در قالب نظریّه بازی ها قابل تبیین است. لذا در این تحقیق به دنبال بررسی این دو پول در مدل نظریّه بازی ها هستیم.
1-2. بیان مسأله
بعد جنگ جهانی دوّم مسئله پول جهانی مطرح شد. اجلاس مهمّی در برتون وودز آمریکا برگزار شد که در آن پول بنکور از طرف کینز مطرح گردید طرح وایت طرح دیگری بود که فقط پول آمریکا را معرفی کرد. طرح وایت در سال 1950پیروز شد و دلار به عنوان پول جهانی مطرح شد. لذا در فضای مالیّه بین الملل یک بازیکن بیشتر نداشتیم و آن فقط دلار بود. بنابراین یک انحصار پولی وجود داشت آمریکا از دلار به عنوان وسیله مبادله استفاده می کرد و دلار نقش پول واسطه ای را در سطح جهان ایفا می کرد. 20سال بعد در قارّه اروپا پیمانی امضاء شد که در آن بسیاری از سران اروپا به دنبال یک پول جدید بودند و نهایتاً در سال 1999 یورو مطرح شد و پول 11 کشور یورو شد. به دلیل پشتوانه کشورهای اتّحادیّه پولی که 11 کشور بودند یورو رشد کرد و به عنوان پول ملّی مطرح شد. از سال 2000 به بعد انحصار پول واحد جهانی از بین رفت و مالیّه بین الملل پول جهانی دو قطبی شده بود. در چند سال گذشته یک بحران در امریکا رخ داد و آمریکا برای آنکه بتواند یورو را خارج کند اقتصاد اروپا را دچار تزلزل کرد و باعث شد یورو ارزشش کم شود. یورو در برابر دلار شکننده است چون چند کشور باید تصمیم بگیرند یورو تزریق یا نشت شود ولی آمریکا به تنهایی می تواند هر زمان بخواهد تزریق یا نشت انجام بدهد و استراتژی این بود، بحران را به اروپا منتقل کنند. آن چیزی که به نظر می رسد این است که بعد از سال 2000 و دو قطبی شدن بازار مالیّه بین الملل یک بازی و رقابت بین دلار و یورو وجود دارد. در این مطالعه به دنبال تبیین رابطه بین دلار و یورو براساس نظریّه بازی ها هستیم.
در این تحقیق اوّل به معرفی مؤلّفه های بازی دلار- یورو می پردازیم. اوّلین عنصر هر بازی بازیکن های بازی هستند و بازیکن های این بازی دلار و یورو هستند. هرکدام از این بازیکن ها ویژگی هایی دارند و مهارت هر بازیکن در نتیجه اثر دارد. ضمن بررسی سوابق این دو پول پر قدرت، الگوی مناسب بین آنها معرّفی خواهد شد.
1-3. سوال های تحقیق
1- آیا بازی دلار- یورو یک بازی رهبر – پیرو از سهم بازار است؟
2- آیا بازی دلار – یورو در تعادل نش است؟
1-4. فرضیه تحقیق
1- بازی دلار- یورو یک بازی رهبر – پیرو از سهم بازار است.
2- بازی دلار – یورو در تعادل نش است.
1-5. اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق، شناخت و استنباط صحیح از ارزش دو واحد معتبر پولی یعنی دلار آمریکا و یورو اروپا و بررسی تحوّلات ارزی دنیا و رابطه بین این دو ارز پس از سال 2000 می باشد.
1-6. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
1- وزرات امور اقتصاد و دارایی
2- وزارت امور خارجه
3- شورای امنیّت ملّی
4- مراکز پژوهشی
5- بانک مرکزی
1-7. روش تحقیق
1-7-1. نوع تحقیق
برای بررسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعاتی استفاده خواهد شد. روش آماری و ریاضی در تحلیل و نتیجه گیری مورد استفاده قرار می گیرد.
1-7-2. ابزار گردآوری اطلاعات
استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار نامه های بین المللی و آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی.
1-7-3. جامعه آماری
بازار جهانی: در این تحقیق حجم پول جهانی که در تجارت جهانی استفاده می شود به عنوان جامعه آماری استفاده می شود. قبل از سال 2000، حجم تجارت جهانی به صورت انحصار کامل در اختیار دلار بود بعد از سال 2000 حجم بازار بین دلار و یورو تقسیم می شود. لذا سهم بازار مالی جهانی بعد از سال 2000 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-7-4. نمونه آماری و روش نمونه گیری
اگر فرض بگیریم سهم سایر پول های جهانی صفر باشد در آن صورت می توان سهم مالیّه بین الملل را بین دلار و یورو تقسیم کنیم، بنابراین با این فرض نمونه آماری مساوی جامعه آماری می شود.
1-7-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
مدل تحلیل تحقیق براساس نظریّه سهم بازار و بازی رهبر – پیرو است. در این تحقیق ابتدا مدل بازی دلار و یورو را براساس مدل درختی و مدل ریاضی طراحی کرده سپس در خصوص تعادل نش آن را مورد آزمون قرار می دهیم.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1. مقدّمه
در بازارهای مالی بین الملل تشخیص این واقعیّت اغلب کار دشواری است که تا چه اندازه انتخاب یک واحد پولی برای سپرده گذاری، خرید اوراق قرضه یا سهام، انجام معاملات تجاری (مانند سوآپ) و استفاده در ترکیب ذخایر ارزی می تواند در تشکیل آتی سرمایه (تراز دارایی ها و بدهی ها)، ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین در اجرای سیاست ارزی نقش سازنده یا بازدارنده داشته باشد. به عبارت دیگر، در بازارهای مالی برون مرزی انتخاب صحیح واحد پولی شرط لازم برای موفقیّت در کسب منافع اقتصادی محسوب می شود (پول جهان شمول). واحد پول یک کشور زمانی به یک پول برتر و جهانی تبدیل خواهد شد که از یک سو در بازارهای داخلی مورد استفاده قرارگیرد و از سوی دیگر، تقاضا برای خرید و نگهداری آن فراتر از مرزهای کشور انتشاردهنده وجود داشته باشد (چاین و فرانکل، 2007).
هدف این تحقیق، شناخت و استنباط صحیح از ارزش دو واحد معتبر پولی یعنی دلار آمریکا و یورو اروپا برمبنای شاخص های تعیین کننده نقش بین المللی پول می باشد. برای رسیدن به هدف مذکور، پاسخ به این سؤال اهمّیّت می یابد که آیا یورو اروپا پتانسیل رقابت با دلار آمریکا را در بازارهای جهانی داراست؟
2-2. ادبیات موضوع )نظام پولی بین الملل(
2-2-1. دلار آمریکا
از نظر تاریخی، نظام پولی آمریکا تحت تأثیر سیستم پولی کشورهای اروپایی به ویژه اسپانیا و انگلیس قرار داشت. در قرون وسطا اساس نظام پولی اغلب کشورهای جهان از فلز نقره (سکّه های نقره) تشکیل شده بود. در قرن 13 میلادی سکّه های طلا که در جهان اسلام رواج داشتند به اروپا راه پیدا کرده و در نظام پولی کشورهای اروپایی نیز مورد استفاده قرارگرفتند. بدین ترتیب، از سال 1600 میلادی به بعد در اروپا و به طبع آن درآمریکا نیز از سکّه های طلا و نقره در داد و ستد و همچنین امور تجاری استفاده می شد. با توجّه به رابطه قیمتی بین طلا و نقره که از یک سو تحت تأثیر میزان تولید این فلزّات در سطح بین الملل و از سوی دیگر تحت تأثیر حجم تجارت بین شهرها و مناطق اقتصادی جهان قرار داشت، هر کشور تلاش می کرد تا سیستم پولی خود را براساس نیازهای اقتصادی و تجاری خود تنظیم و تدوین کند. به عنوان مثال، انگلستان بین سال های (1816 – 1774) از یک استاندارد پولی به نام لیمپینگ1 استفاده می کرد که براساس آن سکّه های طلا و نقره واحدهای پولی معتبر و رایج به شمار می آمدند، اما دولت و سیستم بانکی اقدام به ضرب تنها یکی از دو فلز (سکّه های طلا یا نقره) می کردند.
پس از جنگ دوّم جهانی کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی همکاری های سیاسی و اقتصادی خود را به ویژه در زمینه سیاست های پولی و ارزی از سر گرفتند تا بتوانند با یاری یکدیگر نظام پولی جهان را بازسازی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد حاکمیت شرکتی، تقسیم سود، رقابت بازار، رقابت بازار محصول Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون اساسی، کسری بودجه، بازارهای جدید، سیاست های اقتصادی