پایان نامه درباره سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

صفحه
نظریه های سبک های یادگیری ……………………………………………………………………………………. 19
الف) رویکرد سبک های شناخت محور …………………………………………………………………. 19
ب)رویکرد سبک های شخصیت محور ………………………………………………………………….. 22
ج) رویکرد سبک های فعالیت محور ……………………………………………………………………… 24
مبانی نظری ویژگی های شخصیتی ………………………………………………………………………………. 29
الف) تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………….. 29
ب) ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………………………………… 31
طبقه بندی شخصیت بر اساس ویژگی های جسمانی ………………………………………………………… 32
طبقه بندی کرچمر ………………………………………………………………………………………………. 32
طبقه بندی شلدون …………………………………………………………………………………………………….. 33
طبقه بندی شخصیت بر اساس رویکرد روان تحلیل گری …………………………………………………. 34
نظریه فروید ……………………………………………………………………………………………………….. 34
ریخت های شخصیتی یونگ …………………………………………………………………………………… 35
ریخت های شخصیتی مایرز بریگز …………………………………………………………………………..36
طبقه بندی شخصیت بر اساس نظریه های صفات ………………………………………………………………. 38
نظریه شخصیتی آلپورت ………………………………………………………………………………………. 38
صفات شخصیتی آلپورت …………………………………………………………………………………….. 40
نظریه شخصیتی کتل …………………………………………………………………………………………….. 41
نظریه شخصیتی آیزنک ……………………………………………………………………………………….. 43
رویکرد تحلیل عاملی در تبیین شخصیت ………………………………………………………………………. 45
مدل پنج عاملی شخصیت ……………………………………………………………………………………… 46
ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ ……………………………………………………. 48
پیشینه تحقیقاتی ……………………………………………………………………………………………………….. 51
پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………..51
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………………53
جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………..56
مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: روش تحقیق (66-58)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 59
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 59
جامعه آماری تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 60
نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………… 60
ابزار گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………. 61
آزمون ویژگی های شخصیتی نئو …………………………………………………………………………… 61
روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو …………………………………………………………………….. 63
آزمون سبک های یادگیری کلب ………………………………………………………………………….. 64
روایی و پایایی آزمون سبک های یادگیری کلب ……………………………………………………… 65
مراحل اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 65
روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………. 66

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها (95-67)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 68
یافته های توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………69
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه …………………………………………………………………………….. 69
الف) جنسیت آزمودنی ها ………………………………………………………………………………….. 69
ب)رشته تحصیلی …………………………………………………………………………………………….. 70
ج)پایه تحصیلی ……………………………………………………………………………………………….. 71
یافته های توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق ………………………………………………………………. 72

فهرست مطالب
عنوان صفحه
یافته های توصیفی مربوط به سبک های یادگیری ………………………………………………………….. 72
یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های شخصیتی ……………………………………………………….. 76
همبستگی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری …………………………………………………… 79
یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. 81
بررسی فرضیه اول ……………………………………………………………………………………………………… 81
بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………….. 83
بررسی فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………….. 85
بررسی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………….. 86
یافته های جانبی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری (109- 96)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
خلاصه نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 98
بحث در نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 99
یافته های جانبی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 104
نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………….. 106
محدودیت های در اختیار محقق ……………………………………………………………………………….. 107
محدودیت های خارج از اختیار محقق ………………………………………………………………………… 108
پیشنهاد های کاربردی …………………………………………………………………………………………….. 109
پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………. 110
منابع …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………… 120

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1، مقایسه خصوصیات افراد وابسته به زمینه و نابسته به زمینه …………………………………… 21
جدول 2-2، سبک های یادگیری کلب و فرای ……………………………………………………………….. 28
جدول 2-3، مطالعات پنج عامل بزرگ شخصیت ……………………………………………………………. 47
جدول3-1، حجم نمونه مورد بررسی در تحقق به تفکیک جنسیت ……………………………………. 58
جدول 4-1، توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت ………………………………………………. 69
جدول 4-2، توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی …………………………………….. 70
جدول 4-3، توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک پایه تحصیلی ……………………………………….. 71
جدول 4-4، توزیع فراوانی سبک های یادگیری به تفکیک جنسیت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد یادگیری سازمانی، توانمند سازی، امنیت روانی، سبک رهبری Next Entries پایان نامه درباره ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، سبک های یادگیری، رشته تحصیلی