مقاله با موضوع نرخ موثر مالیات، مدیریت مالی، اندازه شرکت، نرخ مالیات

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده:
هزینه مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این پژوهش تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389 حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر موید تئوری قدرت سیاسی در ایران می باشد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت نیز تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. همچنین نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی متهورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

واژگان کلیدی: نرخ موثر مالیات، مدیریت مالیات، ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت، مالکیت نهادی

فهرست مطالب
فصل اول
1-1. مقدمه 7
1-2. تشريح و بيان موضوع 8
1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق 11
1-4. نتايج مورد انتظار و اهداف اساسي پژوهش 11
1-5. استفاده کنندگان از نتايج پايان نامه 7
1-6. فرضيات تحقيق 7
1-7. روش تحقيق 8
1-8 . جامعه و نمونه آماری 8
1-9. مدل و متغیرهای تحقيق 9
1-10. تعريف واژگان کليدي 11
1-11. خلاصه فصل 12
1-12. چارچوب فصول بعد 12

فصل دوم
2-1. مقدمه 14
2-2. مالیات 15
2-2-1. مفهوم مالیات 15
2-2-2. انواع مالیات 16
2-2-2-1. مالیات های مستقیم 16
2-2-2-2. مالیات های غیر مستقیم 16
2-2-3. مالیات بر درآمد شرکت ها 16
2-3. مدیریت مالیات 19
2-3-1. مدیریت مالیات و مسئولیت اجتماعی شرکت 20
2-3-2. انگیزه های مدیریت مالیات 22
2-3-3. معیارهای سنجش مدیریت مالیات 22
2-4. ویژگی های شرکت 23
2-4-1. اندازه شرکت 24
2-4-1-1. اندازه شرکت: فرضیه هزینه سیاسی 24
2-4-1-2. اندازه شرکت: تئوری قدرت سیاسی 24
2-4-2. اهرم مالی 25
2-4-3. فرصت های رشد شرکت 26
2-4-4. ساختار دارایی ها 27
2-4-5. عمر شرکت 27
2-5. نوع صنعت 28
2-6. مالکیت نهادی 28
2-6-1. مالکیت نهادی و مدیریت مالیات 30
2-7. پیشینه تحقیق 31
2-7-1. تحقیقات خارجی 31
2-7-2. تحقیقات داخلی 35
2-8. خلاصه فصل 38
فصل سوم
3-1. مقدمه 41
3-2. روش تحقيق 41
3-3. جامعه آماري 41
3-4. نمونه آماري 42
3-5. فرضيههاي تحقيق و مباني نظري آنها 42
3-5-1. بررسي ارتباط بين اندازه شرکت و مدیریت مالیات 43
3-5-2. بررسي ارتباط بين اهرم مالی و مدیریت مالیات 44
3-5-3. بررسي ارتباط بین فرصت های رشد و مدیریت مالیات 44
3-5-4. بررسی رابطه بین ساختار دارایی ها( شدت سرمایه گذاری در دارایی ها) و مدیریت مالیات 45
3-5-5. بررسی ارتباط بین عمر شرکت و مدیریت مالیات 45
3-5-6. بررسي ارتباط بين نوع صنعت و مدیریت مالیات 46
3-5-7. بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت مالیات 46
3-6. متغيرهاي مدل و تعریف عملیاتی آنها 47
3-6-1. متغیر وابسته 47
3-6-2. متغیرهای مستقل 48
3-6-3. متغیرهای کنترلی 50
3-7. مدل آماری تحقیق 51
3-8. روش تجزيه و تحليل دادهها 51
3-9. روش گردآوري دادهها 52
3-10. روشهاي آماري مورد استفاده 52
3-11. خلاصه فصل 52

فصل چهارم
4-1. مقدمه 54
4-2. آمار توصيفي 54
4-2-1. شاخص های آمار توصیفی 54
4-2-2. همبستگي بين متغيرهاي اصلي تحقيق 55
4-2-3. بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق 56
4-2-4. بررسی مانایی متغیرهای تحقیق 57
4-2-5. آزمون چاو و آزمون هاسمن 57
4-3. آمار استنباطی 57
4-3-1. نتایج حاصل از برازش مدل 57
4-3-2. آزمون فرضیات تحقیق 58
4-3-3. بررسی حساسیت روابط حاصله نسبت به تغییر معیار نرخ موثر مالیاتی 60
4-4. بررسي فروض کلاسيک خطي 61
4-5. خلاصه فصل 62

فصل پنجم
5-1. مقدمه 64
5-2. خلاصه و نتيجهگيري 64
5-3. محدوديتهاي تحقيق 68
5-4. پيشنهادات کاربردي تحقيق 69
5-5. توصیه هایی برای تحقیقات آتی 69
منابع و مآخذ: 71

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1. مقدمه
سود به عنوان نتيجه نهايي فرآيند حسابداري و اصلي ترين منبع اطلاعاتي، مورد توجه و تاكيد استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري است و ممكن است تحت تاثير عوامل متعددی قرار بگیرد. یکی از مواردی که می تواند تاثیری عمده بر میزان سود گزارش شده داشته باشد، نرخ مالیاتی شرکت ها می باشد. در واقع یکی از ذینفعانی که خود را در سود شرکت ها سهیم می داند، دولت می باشد که این سهم را از طریق مالیات مطالبه می کند و از آنجا که این سهم خواهی از سود در صورت سود وزیان ظاهر می شود بنابراین از جمله مواردی است که مورد توجه جدی قرار گرفته است. نرخ مالیات مورد مطالبه توسط دولت در رابطه با اشخاص حقوقی در اغلب کشور ها و از جمله ایران نرخ ثابتی است اما کلیه درآمد های تحصیل شده توسط شرکت ها مشمول مالیات نیست و یا دارای نرخ های جداگانه ای می باشند که از جمله آنها می توان به درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و درآمد حاصل از صادرات که معاف از مالیات می باشند، اشاره نمود. افزون بر این، برخی هزینه های لحاظ شده در صورت سود وزیان جهت محاسبه سود وزیان طبق استانداردهای حسابداری، از منظر مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول قرار نمیگیرد. به دلیل تفاوت های ذکر شده، نرخ مالیاتی دیگری ایجاد می شود که به نرخ موثر مالیاتی1 معروف است.
چنانچه مدیریت بتواند نرخ موثر مالیات را در بلندمدت کاهش داده و مالیات کمتری پرداخت کند، مالیات را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت مالیات خواهد شد. همچنین، نرخ های موثر مالیاتی شرکت ها، اغلب توسط سیاست گذاران و گروه های ذینفع به عنوان ابزاری برای نتیجه گیری پیرامون سیستم های مالیاتی شرکت های محتلف استفاده می شود زیرا نرخ مزبور اطلاعات مناسب و خلاصه از اثرات تجمعی معافیت های مالیاتی مختلف و تغییرات در نرخ های مالیاتی شرکت ها را فراهم می آورد(گوپتا و نیوبری2،1997).
تحقیقات صورت گرفته در برخی کشورها حاکی از آن است که بین برخی از ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات رابطه وجود دارد. همچنین قوانین مالیاتی کشور نیز به نوعی است که می توان انتظار داشت، نوع صنعت نیز اثری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی داشته باشد. مالکان نهادی نیز به طور معمول در راستای افزایش ارزش شرکت و بهبود عملکرد آن قدم بر می دارند، از این رو ممکن است این عامل نیز در کاهش نرخ موثر مالیاتی اثرگذار باشد.
با توجه به موارد پیش گفته، پژوهش حاضر به بررسی و تبیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و نرخ موثر مالیات خواهد پرداخت. همچنین ارتباط بین نوع صنعت و مالکیت نهادی با نرخ موثر مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2. تشريح و بيان موضوع
در این پژوهش ارتباط بین برخی ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. مالیات بر درآمد شرکت ها هزینه ای است که از جانب دولت بر شرکت ها تحمیل می شود و شرکت های فعال در اکثر جوامع ناگزیرند بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات و در راستای تامین بخشی از هزینه های دولت، پرداخت نمایند. از جنبه علمی و نظری، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها تابعی از مخارج دولت می باشد. برای مثال، در کشوری که دولت خدمات اجتماعی و رفاهی بیشتری برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد، به طور سیستماتیک مالیات بیشتری نیز از اشخاص مزبور مطالبه می نماید و نرخ مالیات را افزایش می دهد. با این حال دولت ها در تلاش برای توسعه برخی فعالیت ها و صنایع خاص و همچنین اقدامات سرمایه گذاری، مشوق ها و معافیت های مالیاتی فراوانی را در نظر می گیرند. از آنجایی که بسیاری از این معافیت‌ها شامل اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری و تولیدی می شود، این مشوق ها و معافیت های مالیاتی سبب می شود نرخ مالیات نهایی که شرکت ها متحمل می شوند با نرخ اسمی که از پیش معین شده است، متفاوت باشد. در ادبیات مالی، نرخ مالیات نهایی مذکور را نرخ موثر مالیاتی نامیده اند. با توجه به فعالیت و ماهیت متفاوت شرکت های مختلف، معافیت های مذکور اثرات متفاوتی بر هزینه مالیات می گذارد و از این رو نرخ موثر مالیاتی می تواند متفاوت باشد.
نرخ موثر مالیات از جمله مواردی است که اهمیت زیادی در تصمیم گیری های مقامات مالیاتی و دولت ایفا می نماید. به عنوان مثال، در سال 1985 تحقیقی توسط مک اینتایر و ویلهلم3(1985) صورت گرفت و به این نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگتر به طور غیر منطقی دارای نرخ موثر مالیاتی پایین تری می باشند. محققان مذکور به شدت شرکت های بزرگ را به باد انتقاد گرفتند. این تحقیق که پیرامون نرخ موثر مالیاتی صورت گرفت، به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل اصلاحیه قوانین مالیاتی که در سال 1986 در ایالات متحده انجام شد، در نظر گرفته شد.
مینیک و نوگا4(2011)، توانایی و اقدامات مدیریت در راستای کاهش نرخ موثر مالیات در بلندمدت را به عنوان مدیریت مالیات تعریف نموده اند. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی نرخ موثر مالیاتی می باشد، در واقع رویه ای متهورانه5 پیرامون مالیات در پیش گرفته است. برطبق یافته های چند پژوهش ، مدیریت مالیات، فعالیتی ارزش زا است و سهامداران شرکت معتقدند که باید توسط مدیریت شرکت، نرخ مالیاتی شرکت مدیریت شود (گراهام و تاکر6، 2006). افزون بر این دسای و دارماپالا7 (2006) به این نتیجه رسیدند که مسئله پرداخت مالیات کمتر، توسط سهامداران مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت مدنظر قرار می گیرد. از آنجایی که عوامل مختلفی می تواند نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و قوانین مالیاتی متفاوتی در کشورهای مختلف وجود دارد، محققان سعی نموده اند عوامل مذکور را شناسایی نمایند.
ویژگی های شرکت از جمله مواردی است که انتظار می رود با نرخ موثر مالیات و در نهایت با مدیریت مالیات در ارتباط باشد. اندازه شرکت، فرصت های رشد، سطح اهرم مالی ، شدت سرمایه گذاری و عمرشرکت را می توان به عنوان برخی ویژگی های شرکت در نظر گرفت که می توانند با نرخ موثر مالیاتی رابطه داشته باشند. در سال های اخیر، ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی توجه زیادی را معطوف خود نموده است. کاربرد آن را در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت ها و قوانین مالیاتی می توان یافت(کالیهان8،1994). دو دیدگاه متناقض پیرامون ارتباط اندازه شرکت و نرخ موثر مالیاتی وجود دارد. بر طبق تئوری قدرت سیاسی9، سالامون و سیگفرید10(1977) چنین استدلال می کنند که رابطه اندازه شرکت و نرخ موثر مالیات یک رابطه منفی است زیرا شرکت های بزرگتر از قدرت تاثیرگذاری خود استفاده کرده و مالیات کمتری پرداخت می کنند. این در حالی است که واتس و زیمرمن11(1986) بر مبنای فرضیه هزینه های سیاسی12، بیان می کنند که شرکت های بزرگتر، مالیات بیشتری پرداخت می کنند، زیرا بیش از سایر شرکت ها تحت نظارت دولت و جامعه می باشند و چنانچه اقدام به کاهش نرخ موثر مالیات کنند با دیدی منفی به آنها نگریسته می شود. اهرمی بودن یک شرکت نیز می تواند بر نرخ موثر مالیات آن تاثیرگذار باشد زیرا هزینه بهره ای که ازبابت متحمل شدن بدهی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عزت نفس Next Entries مقاله با موضوع نرخ موثر مالیات، مدیریت مالی، دارایی ها، مالکیت نهادی