دانلود پایان نامه درمورد ضریب همبستگی، مدیریت زمان، آموزش و پرورش، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمه 2
1-1- موضوع 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- هدف‬های تحقیق 9
1-4-1- هدف کلی: 9
1-4-2- هدف‬های جزئی: 9
1-5- فرضیه های تحقیق 10
1-5-1- فرضیه اصلی: 10
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق 10
1-6- تعاریف 12
1-6-1- تعاریف مفهومی اصطلاحات 12
1-6-1-1- مهارت: 12
1-6-1-2- مدیر آموزشی: 13
1-6-1-3- مهارت فنی: 13
1-6-1-4- مهارت انسانی: 13
1-6-1-5- مهارت ادراکی: 13
1-6-1-6- مدیریت: 13
1-6-1-7- مدیریت زمان: 14
1-6-1-8- هدف گذاری: 14
1-6-1-9- اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها: 14
1-6-1-10- برنامه‬ریزی عملیاتی: 14
1-6-1-11- تفویض اختیار: 14
1-6-1-12- مدیریت ارتباطات: 15
1-6-1-13- مدیریت جلسات: 15
1-6-2- تعاریف عملیاتی 15
1-6-2-1- مهارتهای مدیران: 15
1-6-2-2- مهارت فنی : 15
1-6-2-3- مهارت انسانی: 16
1-6-2-4- مهارت ادراکی: 16
1-6-2-5- مدیریت زمان: 16
1-6-2-6- هدفگذاری: 16
1-6-2-7- اولویت بندی اهداف و فعالیتها: 16
1-6-2-8- تفویض اختیار: 16
1-6-2-9- برنامه ریزی عملیاتی: 16
1-6-2-10- مدیریت ارتباطات: 17
1-6-2-11- مدیریت جلسات: 17
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه: 19
2-1- پیشینه نظری و تجربی مدیریت 20
2-1-1- تاریخچه مدیریت 20
2-1-2- فراگرد مدیریت 20
2-1-3- تعاریف و مفهوم مدیریت آموزشی 21
2-1-4- اهمیت مدیریت آموزشی 22
2-1-5- اهداف مدیریت آموزشی 23
2-1-6- تربیت و تأمین مدیران آموزشی و اهمیت آن 24
2-2- مبانی نظری مهارت‌های مدیران 26
2-2-1- تئوری مهارتهای سه گانه مدیران 32
2-2-1-1- مهارت فنی 32
اجزای مهارت فنی 33
2-2-1-2- مهارت انسانی 34
نظریه روابط انسانی 38
برخی شاخص‌های روابط انسانی: 38
بهبود مدیریت و عوامل موثر در توسعه مهارتهای انسانی 40
2-2-1-3- مهارت ادراکی 41
اجزای مهارت‌های ادراکی 45
2-2-2- مهارتهای مدیریتی 46
2-2-2-1- پرورش مهارت‌ها 47
پرورش مهارت فنی: 47
پرورش مهارت انسانی: 48
پرورش مهارتهای ادراکی: 48
2-3- مبانی نظری مدیریت زمان 49
2-3-1- مبانی نظری مهارتهای سازمانی مدیریت زمان 49
2-3-1-1- هدف‌گذاری 49
2-3-1-2- اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها 49
2-3-1-3- برنامه‌ریزی عملیاتی 49
2-3-1-4- تفویض اختیار 50
2-3-1-5- مدیریت ارتباطات 50
2-3-1-6- مدیریت جلسات 50
2-3-2- تعاریف مدیریت زمان 51
2-3-3- اهمیت مدیریت زمان: 51
3-3-4- مدیریت در زمان: 52
3-3-5- مدیریت زمان و اسلام 52
3-3-6- سودمندی‌های مدیریت زمان 53
3-3-7- قوانین مرتبط با مدیریت زمان 53
3-3-7-1- قانون پارتو 54
3-3-7-2- قانون پارکینسون 54
3-3-7-3- قانون دقیقه نود 54
2-4- مروری بر تحقیقات گذشته 55
2-4-1- چکیده تحقیقات انجام‌شده در ایران 55
2-4-2- چکیده تحقیقات انجام‌شده در خارج: 58
2-5- چارچوب نظری 64
2-5- مدل تحلیلی تحقیق 66
2-7- خلاصه فصل 67
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 70
3-1- نوع تحقیق بر اساس طرح تحقیق و اهداف تحقیق 70
3-2- متغیرهای مورد بررسی 70
3-3- جامعه آماری، برآورد حجم نمونه و روش‌های نمونه‌گیری 71
3-3-1- جامعه آماری 71
3-3-2-حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 71
3-4- ابزارهای تحقیق 71
3-5- روایی و پایایی ابزار سنجش 72
3-5-1- روایی 73
3-5-2- پایایی یا ثبات 73
3-6- شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات 74
3-7- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها 74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 76
4-1- ويژگي‌هاي فردي 76
4-1-1- جنسیت 76
4-1- 2 – میزان تحصیلات 77
4-1- 3 – سابقه مدیریت 78
4-2 -آمار توصيفي متغيرهاي پ‍‍ژوهش 79
4- 3 – بررسي فرضيه های تحقيق: 82
فرضيه اصلي تحقیق: 82
فرضیه‌های فرعی تحقیق: 83
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 107
5-1- نتایج تحقیق 107
5-1-1- فرضیه اصلی 107
5-1-2- فرضیه‌های فرعی 108
5-2-بحث و بررسی 113
5-3-پیشنهادهای تحقیق 116
5-4-توصیه ها: 117
5-5- محدودیتهای پژوهش 118
5-6- خلاصه فصل 118
منابع فارسی 119
منابع لاتین 128
پیوست 130

فهرست جدولها
جدول2-1- خلاصه تحقیقات انجام‌شده پیرامون موضوع در ایران 61
جدول2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع در خارج از کشور 63
جدول3-1. شماره عبارات مربوط به ابعاد3 گانه مهارتهای مدیران 72
جدول 3-2. شماره عبارات مربوط به مولفه‬های مدیریت زمان 72
جدول 4-1. توزيع فراواني جنسیت 76
جدول 4-2. توزيع فراواني ميزان مقطع تحصيلي 77
جدول 4-3. توزيع فراواني سابقه مدیریت 78
جدول 4-4. آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش 79
جدول 4-5.ضریب همبستگی متغیرهای مهارت‌های مدیریتی و مدیریت زمان 82
جدول 4-6.جدول آزمون دو جمله ای 83
جدول 4-7.جدول آزمون دوجمله ای 85
جدول 4-8.ضریب همبستگی متغیرهای مهارت فنی و هدف‌گذاری 86
جدول 4-9 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت فنی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها 87
جدول 4-10 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت فنی و برنامه‌ریزی عملیاتی 88
جدول 4-11 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت فنی و تفویض اختیارات 88
جدول 4-12. ضریب همبستگی متغیرهای مهارت فنی و مدیریت ارتباطات 89
جدول 4-13. ضریب همبستگی متغیرهای مهارت فنی و مدیریت جلسات 90
جدول 4-14. ضریب همبستگی متغیرهای مهارت انسانی و هدف‌گذاری 91
جدول 4- 15 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت انسانی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها 91
جدول 4 – 16 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت انسانی و برنامه‌ریزی عملیاتی 92
جدول 4 – 17. ضریب همبستگی متغیرهای مهارت انسانی و تفویض اختیارات 93
جدول 4 – 18 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت انسانی و مدیریت ارتباطات 94
جدول 4 – 19 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت انسانی و مدیریت جلسات 95
جدول 4 – 20 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت ادراکی و هدف‌گذاری 95
جدول 4 – 21 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت ادراکی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌ها 96
جدول 4 – 22 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت ادراکی و برنامه‌ریزی عملیاتی 97
جدول 4 – 23 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت ادراکی و تفویض اختیارات 98
جدول 4 – 24. ضریب همبستگی متغیرهای مهارت ادراکی و مدیریت ارتباطات 99
جدول 4 – 25 . ضریب همبستگی متغیرهای مهارت ادراکی و مدیریت جلسات 99
جدول 4-26. جدول آزمون من – ويتني 100
جدول 4-27. جدول آزمون کروسکال والیس 101
جدول 4-28. جدول آزمون کروسکال والیس 102
جدول 4-29. جدول آزمون من – ويتني 103
جدول 4-30. جدول آزمون کروسکال والیس 104
جدول 4-31. جدول آزمون کروسکال والیس 105

فهرست نمودارها
نمودار 4-1. فراواني جنسيت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه 76
نمودار 4-2. فراواني مدرک تحصیلی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه 77
نمودار 4-3. فراواني سابقه مدیریت مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه 78
نمودار 4-4. نمودار هيستوگرام متغیر مدیریت زمان 79
نمودار 4-5. نمودار هيستوگرام متغیر مهارت های مدیران 80
نمودار 4-6. نمودار جعبه ای متغیر های مدیریت زمان و مهارت های مدیران 81
نمودار 4-7. نمودار میله ای متغیر مهارت مدیران 84
نمودار 4-8. نمودار میله‌ای متغیر مدیریت زمان 85

فهرست شکل ها
شکل 2-1. جریان سازمانی و انسانی 37
شکل 2-2. مهارت‌ها و نقش‌های مدیریتی 47
شکل2-3. مدل تحلیلی تحقیق 66

فصل اول

طرح مسأله

مقدمه
آموزش و پرورش عامل اصلی و کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود تجزیه و تحلیل عوامل موثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه کشورها، از آموزش و پرورش کارآمد و اثربخشی برخوردار بوده‌اند. از چند دهه‌ی اخیر با رشد و توسعه بی‌سابقه کمی و کیفی نظام‌های آموزش و پرورش در جوامع مواجه شده‌ایم. هرساله تقاضا برای آموزش و پرورش به سبب اهمیت یافتن آن بیشتر و بیشتر می‌شود و عده‌ی بسیار زیادی از کودکان برای کسب تحصیلات و برخورداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی آن به مدارس روی می‌آورند(نیکنامی، 1375).
مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی در بین سایر انواع مدیریت‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر آموزش و پرورش هر جامعه‌ای در رأس همه مسائل جامعه باشد، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت کافی باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثربخشی، کارائی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود(میرکمالی،1380).
می‌توان گفت که رشد و تعالی جامعه به نظام آموزشی آن و موفقیت هر نظام آموزشی به کیفیت مدیران آن بستگی دارد و از طرفی هم می‌توان گفت موفقیت مدیران‬آموزشی به مهارتهای مدیریتی آنان برمی‌گردد.
برای اینکه یک مدیر آموزشی در همه‬جا حضور داشته باشد، با همه نیرو و توان خودکار کند، اندیشه خلاق را پرورش دهد، در انتظار رویدادها باشد، و خود را برای مقابله با آنها آماده کند باید از عواطف متعادل برخوردار باشد و در برقراری روابط انسانی و هماهنگی مهارت لازم را دارا باشد تا بتواند مدیری اثربخش محسوب شود و سازمان اثربخشی را با همکاری کارکنان آنکه به منزله روح و قلب سازمان‌اند، اداره کنند(بهرنگی،1382).
تغییرات‬ شگرف وبی‬سابقه‌ای‬که در‬‬وجوه‬ مختلف‬دانش‬بشری‬اعم‬از اقتصاد، سیاست، علوم اجتماعی و فن‬آوری بروز نموده است، اهمیت مهارتهای مدیران را خصوصاً در آموزش‬و پرورش، بیش از پیش و با گستردگی و پیچیدگی دشواری‌های خاصش به نمایش می‌گذارد، به نحوی که فقط مدیران حرفه‌ای در مدارس، بالاخص در دبیرستان‌ها بنا به شرایط ویژه‌ای که دارند قادر خواهند شد با انجام بهینه وظایف محوله، دبیرستان‌ها را به اثربخشی برسانند.
از آنجا که کار مدیر این است که بتواند کارها را به وسیله و از مجرای دیگران (روسا، هم قطاران، و زیردستان)انجام دهد، بنابراین داشتن‬مهارت‌های لازم(فنی، انسانی‬و ادراکی)اهمیت و ارزش زیادی دارد و برای حل مسائل سازمان یک دارایی، ارزشمند و ضروری به حساب می‌آید(رابینز1، 1378).
مهارتهای مدیر از جمله مسائلی است که از ابتدای شکل‌گیری مدیریت به معنای امروزی آن مورد توجه صاحب‌نظران و محققان بوده است. در تحقیقی که مک‬میلان و شولر2 انجام دادند، دریافتند که آنچه که در توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی موثر است، دانش و مهارت‬های نیروی انسانی است(مشبکی،1388).
مهارتهای مدیران در ابعاد وجوه فوق یعنی به‌کارگیری تکنولوژی (مهارت فنی) و کار با انسانها (مهارت انسانی) در قالب پردازش صحیح اطلاعات و درک کل سازمان (مهارت ادراکی) برای دستیابی موثر به اهداف سازمانی به عنوان مفهومی از مدیریت امروزی و توانایی‌های مدیر، مورد توجه لوتانز قرار گرفته است و در تحلیل سازمانی به آن اشاره دارد(لوتانز3، 1375).
آموزش و پرورش یکی از سازمان‌های جامعه است که اهمیت به سزایی در پیشرفت جامعه دارد زیرا آموزش و پرورش که متشکل از مدارس می‌باشد با انسان‌هایی سر و کار دارد که همگی به دنبال آموزش و یادگیری هستند، پس اگر مدیران بتوانند مدیریت زمان را در برنامه‌های خود عملی کنند، یادگیری در سطح بالاتری انجام می‌شود.
با توجه به مباحث مطرح‌شده، در این تحقیق سعی بر آن است به بررسی رابطه مهارتهای مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت پرداخته شود.

1-1- موضوع
بررسی رابطه مهارت‌های مدیران با مدیریت زمان آنان در بین مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان بافت در سال تحصیلی 92-91

1-2- بیان مسأله
رشد و پیشرفت هر جامعه وابسته به نظام آموزش و پرورش آن است. نظام آموزش و پرورش نیز شامل مدارس، دانش‌آموزان و معلمان و مدیرانی است که به آن منسوب هستند. لذا می‌توان گفت که موفقیت نظام آموزشی منجر به رشد و تعالی فرهنگ و ارتقای جامعه می‌شود (سلیمی،1374).
سازمان آموزش و پرورش از جمله سازمان‌های اجتماعی است که کار اصلی آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عملکرد شرکت، اندازه گیری عملکرد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries دانلود پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، مدیریت زمان، مدیران مدارس، نیروی انسانی