تحقیق درباره درآمد سرانه، بانک مرکزی، اقتصاد کشور، شاخص قیمت

دانلود پایان نامه ارشد

34
3-4-2- نوآوري و کارايي انرژي 34
3-4-3- محدوديت‌هاي جانشيني در سطح کلان 35
3- 5- عوامل موثر در ارتباط بين انرژي و رشد 36
3-6- سرمايه‌‌گذاري در صنايع انرژي 37
3-7-الگوي سيستم انرژي 38
3-8- الگوي رشد اقتصادي 40
3-9- تصريح مدل 43
فصل چهارم:تخمين مدل و تحليل نتايج
4-1- مقدمه 46
4-2- دادهها و منابع آماري 46
4-3- نتايج تجربي 46
4-3-1- آزمون پايايي: 46
4-3-2- آزمون همجمعي 50
4-3-3- آزمون مرزي براي همجمعي 54
4-3-4- آزمون عليت گرنجر 57
4-3-5- ثبات فضاي همجمعي 60
4-3-6- آزمون فرضيه ها 61
فصل پنجم: نتيجهگيري
5-1- جمع‌بندي 64
5-2- نتيجه‌گيري 64
5-3- پيشنهادات 66
5-3-1- پيشنهادات اجرايي 65
5-3- 2- پيشنهاد براي مطالعات آتي 66
فهرست منابع 67
پيوستها 69
فهرست نگارهها
نگاره 2-1- مصرف کل انرژي برق (ميليون کيلو وات ساعت) 12
نگاره2-2- درصد مصرف ترکيب نهادههاي انرژي ايران 13
نگاره 2-3- مصرف انرژي برق در بخشهاي مختلف اقتصادي(ميليون کيلو وات ساعت) 14
نگاره 2-4- نرخ رشد مصرف انرژي برق و توليد ناخالص داخلي(درصد) 15
نگاره 2-5- روند درآمد سرانه واقعي ايران(هزار ريال) 16
نگاره 3-1- کشش جانشيني بين سرمايه و منابع 32
نگاره3-2- محدوديتهاي جانشيني در سطح کلان 36
نگاره 3-3- ساختار توليد براساس کشش جانشيني ثابت 41
نگاره4-1- اثر تکانههاي وسيع بر بردار همجمعي با يک انحراف معيار 53
نگاره 4-2- اثر تکانه وارده به مصرف انرژي برق سرانه بر بردار همجمعي با يک انحراف معيار 53
نگاره 4-3- اثر تکانه وارده به درآمد واقعي سرانه بر بردار همجمعي با يک انحراف معيار 54
نگاره 4-4- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعي با يک انحراف معيار 54
نگاره 4-5- نفشه پسماند تجمعي زماني که مصرف انرژي برق(lnEC) متغير وابسته است در سطح معنيداري % 5 61
نگاره 4-6- نفشه مجذور پسماند تجمعي زماني که مصرف انرژي برق(lnEC) متغير وابسته است در سطح معنيداري % 5 61
فهرست جداول
جدول 4-1- آزمون ريشه واحد ديکي- فولر تعميم يافته(ADF) 47
جدول 4-2- آزمون ريشه واحد بر اساس شکست ساختاري زيوات و اندريوز 48
جدول 4-3- نتايج آزمون حداکثر مقدار ويژه و اثر براي تعيين تعداد بردارهاي همجمع 51
جدول 4-4- آزمون مرزي براي همجمعي 56
جدول4-5- ضرايب کوتاهمدت و ضريب تعديل کوتاهمدت 58
جدول 4-6- نتايج آزمون عليت گرنجر 59

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
از گذشته‌هاي دور تا به امروز انرژي در بخش‌هاي مختلف نقش مهم و موثري در تمدن بشري و رشد آن داشته و در آينده خواهد داشت. امروزه بدليل اتمام انرژي‌هاي فسيلي و مشکلات زيست محيطي مطالعات راجع به انرژي به خصوص انرژي‌هاي نو و تجديد شدني با شدت بيشتري دنبال مي‌شود. انرژي برق که در دنياي امروزي جاي خود را نسبت به ديگر انرژي‌ها باز کرده است اهميت‌اش روز به روز اهميت يافته‌است. ويژگي‌هاي منحصر به فرد جريان انرژي برق بخصوص کيفيت بالاي آن نسبت به ساير حامل‌هاي انرژي كاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذير ساخته است به طوري که در تمام بخشهاي مختلف اقتصادي به عنوان يک نهاده و حامل انرژي مورد استفاده قرار گرفته است.
سهولت انتقال برق از نقطهاي به نقطه ديگر، آسان بودن کاربرد آن، وجود دستگاههاي مختلفي که با برق کار ميکنند و قابليت بالاي تبديل انرژي برق به انواع ديگر انرژي بدون بر جاي گذاشتن مواد زائد، موجب ارجحيت مصرف اين حامل انرژي نسبت به ساير حاملها گرديده است.
انرژي برق به عنوان يک نهاده مهم در کنار سرمايه و نيرويکار نقش مهمي را در فرايند توليد و اشتغال ايفا مينمايد. انرژي برق در بخشهاي مختلف اقتصادي مصرف ميشود، ولي بيشترين ميزان مصرف آن در بخشهاي خانگي و صنعتي است. بنابران، تعيين رابطه بين انرژي برق، توليد و اشتغال از اهميت ويژهاي برخوردار است و اين امر توجه مسئولان و سياستگذاران را به خود جلب کرده است. اين مطالعه به صورت زير مرتب شده است:
در فصلهاي بعدي، فصل دوم، مباني نظري راجع به انرژي و جايگاه آن در علم اقتصاد و ساير علوم و ارتباط و نقش آن با ديگر عوامل توليد بيان شده است و در ادامه روند مصرف انرژي برق طي سالهاي 1387-1346 و مقايسه مصرف آن در بخشهاي مختلف اقتصادي و و مقايسه رشد مصرف انرژي برق با رشد توليد ناخالص داخلي، روند درآمد سرانه تشريح شده و در پايان، مرور ادبيات موضوع و مطالعت انجام شده پرداخته شده است. در فصل سوم، روش شناسي و مدل انتخابي تحقيق معرفي شده است. در فصل چهارم، دادهها و منابع آماري آن معرفي و تخمين مدل و تحليل نتايج به دست آمده از اين تخمينها ارائه شده است و در نهايت در فصل پنجم، نتيجه به دست آمده از اين تحقيق و ارائه پيشنهادات بيان شده است. در برآورد تحليل مدلها از نرم افزار Eviews 6 و Microfit استفاده شده است.
1-2- بيان مسئله:
انرژي برق به عنوان قلب تپنده تمدن بشري به حساب ميآيد. از زمان كشف جريان برق تا كنون اين انرژي اركان مختلفي از زندگي ما را تحت الشعاع قرار داده است و ويژگيهاي منحصر به فرد جريان انرژي برق كاربرد روز افزون آن را اجتناب ناپذير ساخته است. مصرف انرژي برق از دو جهت در اقتصاد اهميت دارد يکي افزايش مصرف انرژي برق در ساختار توليد هر کشور دليلي بر صنعتي شدن يک کشور است. و از طرفي افزايش استفاده از انرژي برق در بخش خانگي هر کشور نشان دهنده افزايش سطح رفاه خانوارهاي هر کشور مي‌باشد. در کنار اين منافع، استفاده از سوخت‌هاي فسيلي براي توليد انرژي برق نيز داراي عارضه خروجي منفي افزايش گازهاي گلخانه‌اي نيز مي‌باشد. در اين ميان انرژي برق يکي از مهم‌ترين حامل‌هاي انرژي است که مصرف بالاي آن به ‌دليل عدم‌ سهولت در واردات، براي اقتصاد کشور چالش آفرين بوده و نتيجه‌اي جز خاموشي و افت ولتاژ را در پي نخواهد داشت. با توجه به ارتباط نزديک بين مصرف انرژي از جمله انرژي انرژي برق و متغيرهاي اقتصادي، تعيين کم و کيف رابطه بين مصرف انرژي برق و درآمد واقعي و اشتغال در ايران ميتواند در تبين سياستهاي بخش انرژي کشور کمک موثري بنمايد. انرژي برق در بخشهاي مختلف اقتصادي، خانگي، صنعتي، تجاري و عمومي و کشاورزي مصرف ميشود. تمامي كارخانجات، مصرفكنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف ميكنند . به اين گروه كارخانجات بسيار انرژيبر ميگويند. كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد انرژي برق، انرژي زيادي به صورت انرژي برق يا مواد سوختني مصرف ميكنند. بر اساس آمار وزارت نيرو، توليد سرانه انرژي برق کشور در سال 1387، 2987 کيلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل 8/3 درصد رشد داشته است(وزارت نيرو 1387 ). طبق اطلاعات ترازنامه انرژي(1387)، مصرف انرژي برق در سال 1387 ، بر اساس 4 بخش خانگي، صنعتي، تجاري و کشاورزي 157630 ميليون کيلو وات ساعت ميباشد که اين ميزان نسبت به سال گذشته 5/4 در صد رشد داشته است که اين مقدار 2/5 درصد توليد ناخالص داخلي ميباشد. در سال 1387، سهم بخش خانگي 8/32 درصد، سهم بخش صنعت 4/33، سهم بخش تجاري 0/19 و سهم بخش کشاورزي 9/12 درصد از کل مصرف انرژي برق ميباشد(ترازنامه انرژي،1385).
بر اساس گزارشهاي مرکز تحقيقات راهبردي، وضعيت توزيع اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي در سال‌هاي 1365 تا 1385 به گونهاي بوده است که در سال 1365 سهم بخش کشاورزي، صنعت و خدمات از کل اشتغال کشور به ترتيب 29 درصد، 28/25 درصد و 45/42 درصد بود اين سهم در سال 1375 به ترتيب به 04/23، 70/30 و 50/44 درصد تغيير يافت و با ادامه تغييراشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي اين سهم در سال 1385 به ترتيب به 27/22 درصد، 51/26 درصد و 48/72درصد رسيد. اين تغييرات از يک سو حاکي از کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزي از 29 درصد به 27/22 درصد و از سوي ديگر بيانگر افزايش سهم بخش صنعت از 28/25 درصدي به 51/26 درصد به ويژه افزايش سهم بخش خدمات از 45/42 درصد به 73/48 درصد طي دو دهه 1365 تا 1385 است.
بر اساس آمار بانک مرکزي ايران ميزان ارزش افزوده در بخشهاي کشاورزي، صنعت و معدن و خدمات در پايان سال 1386، به ترتيب داراي رشدي 4/6 درصد، 9/8 درصد و 3/6 درصد بوده است. که سهم هريک از توليد ناخالص داخلي به ترتيب 13 درصد، 27 درصد و 52 درصد ميباشد.
نکتهاي که در اينجا حائز اهميت است اين است که با توجه به آمار و ارقامي که در بالا اشاره شد و با توجه به اينکه انرژي برق يک نهاده مهم در فرايند توليد ميباشد که همراه با سرمايه به عنوان يک نهاده مرکب با نيروي کار در فرايند توليد نقش اساسي دارند، آيا ميتوان گفت اولاً، بين مصرف انرژي برق و اشتغال ارتباطي وجود دارد. يا به عبارت ديگر، ميتوان گفت که عامل تغييرات اشتغال، انرژي برق ميباشد. ثانياً، افزايش توليد و درآمد بخش توليدي است که باعث افزايش مصرف انرژي برق شده است يا بالعکس. ثالثاً، بين مصرف انرژي برق، درآمد و اشتغال رابطهاي وجود ندارد و فقط ارتباطي بين مصرف انرژي برق و رفاه خانوارها وجود دارد. آنچه که در اين تحقيق سعي شده است به آن پاسخ داده شود در وهله اول بررسي وجود رابطه تعادلي بين اين متغيرها است و مرحله بعد تعيين جهت عليت بين آنها ميباشد. بنابراين اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به سوالات زير است:
1- آيا رابطه معنيداري بين مصرف انرژي برق و اشتغال وجود دارد؟
2- آيا رابطه معني داري بين مصرف انرژي برق و درآمد واقعي وجود دارد؟
1-3- ضرورت انجام تحقيق
اهميت اين تحقيق از این جنبه قابل بررسي است که:
تحقيقاتي که تا کنون در اين زمينه در ايران صورت گرفته است انرژي را به عنوان يک حامل مرکب (نفت، گاز، انرژي برق، زغال سنگ و… ) در نظر گرفته‌اند. اما اين تحقيق تاثيرانرژي برق را به صورت مجزا بر اشتغال و درآمد واقعي بررسي ميکند که تا کنون اين کار در داخل کشور صورت نگرفته است. با انجام اين تحقيق و نتايج به دست آمده از آن مي‌توان تاثيرانرژي برق بر اقتصاد را ملموس‌تر نشان داد و حتي مي‌توان بر اساس آن سياست گذاري‌هايي جهت افزايش اشتغال و بهبود رفاه انجام داد.
1-4- فرضيههاي تحقيق
بين مصرف انرژي برق و اشتغال در ايران رابطه معني داري وجود دارد.
بين مصرف انرژي برق و درآمد واقعي در ايران رابطه معني داري وجود دارد.

1-5- اهداف اساسي تحقيق
هدف اول شناسايي ارتباط تعادلي بلندمدت بين مصرف انرژي برق، اشتغال و درآمد واقعي در ايران است.
هدف دوم تعيين جهت عليت بين اين متغيرها در ايران مي‌باشد.
1-6- نتايج مورد استفاده پس از انجام تحقيق
با استفاده از اين تحقيق ميتوان رابطه بين مصرف انرژي برق، اشتغال و درآمد واقعي و اثرات آنها را بر يکديگر بررسي کرد. همچنين ميتوان ميزان مصرف انرژي برق را پيشبيني کرد. و با استفاده از اين نتايج به برنامهريزي براي اشتغال و افزايش رفاه در جامعه پرداخت. نتايج اين تحقيق براي سياست‌گذران انرژي و رفاه کشور مي‌تواند مفيد باشد.
1-7- روش و ابزار گردآوري دادهها
اطلاعات بخش نظري تحقيق بر اساس روش کتابخانهاي جمع آوري شده است. و اطلاعات بخش عملي تحقيق از دادههاي مربوط به مصرف انرژي برق از ترازنامه انرژي(1387) و آمار درآمد واقعي اشتغال از بانک مرکزي ايران به دست آمده است. آمار مربوط به اشتغال به صورت محاسبهاي و بر اساس تعريف بانک مرکزي ميباشد.
1-8- روش تحقيق
روش تحقيق اين مطالعه بر اساس هدف کاربردي و بر اساس روش توصيفي طي دوره 1387-1346 و قلمرو مکاني آن کشور ايران است.

1-9- تعريف مفاهيم و واژه‌‌‌ها
مصرف انرژي برق1: ميزان انرژي برق مصرف شده به صورت سرانه برحسب کيلو وات ساعت (kwh)، (نارين، پي. کي.، اِسمايز. آر.، 2009).
اشتغال2: تعداد افراد شاغل بالای 10 سال که به عنوان نیروی کار در اقتصاد وارد بازار کار شدهاند(بانک مرکزی ایران، 1387).
درآمد واقعی3: درآمد اسمی تعدیل شده نسبت به شاخص قیمتها(بانک مرکزی، 1387).
عليت4: آزموني که به وسيله آن ميتوان جهت عليت(رابطه علت و معلولي) را در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تنوع تیم، تعهد کارکنان، توانایی ها Next Entries تحقیق درباره مصرف کننده، مصرف کنندگان، بانک مرکزی، نفت و گاز