پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه حرفه ای، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

با تشکر از
خواهران و برادر و دایی عزیزم
به پاس همراهی ها
پشتبانی ها
و دلگرمی هایشان
بار خدایا، شکرگزار هنوز شکر تو را به نهایت نرسانده، احسان تو شکری دیگر بر او واجب میگرداند و هراندازه در فرمانبرداری تو بکوشد باز به سبب احسان بی اندازهی تو به فروتر از سزاواری احسانت دست مییابد، پس شکرگزارترین بندهی تو از شکر تو ناتوان است و پرستندهترین بنده در فرمانبرداری تو تقصیرکار.
سپاس خدایی را که زیباییهای آفرینش را برای ما برگزید و روزیهای پاکیزه را بر ما روان ساخت و ما را به تسلط بر همهی آفریدگان برتری داد، و از این جهت همهی مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار ند.
سپاس از تمام کسانی که نوشتن را آموختند و نام معلم را که زیبندهترین نامهاست برای خود برگزیدند، شاید بتوانم به این وسیله از زحمات بی دریغشان قدردانی کنم و بنویسم که هرگز فراموش نخواهند شد.
وظیفهی خود میدانم صمیمانهترین سپاسها و تشکرهایم را تقدیم کنم به استاد راهنمای ارجمند و گرامیام جناب آقای دکتر محمد رضا اردلان، چرا که بدون راهنماییهای سودمند ایشان انجام این تحقیق بسیار دشوار بود.
با تشکر از استاد ان گرانقدر جناب آقای دکتر سیروس قنبری ، و سرکار خانم فخرالسادات نصیری و کلیه اساتید محترم که افتخار شاگردی ایشان را داشتهام. و سپاس فراوان از تمام کسانی که نسیم لطفشان شمیم دلانگیز محبت را در دل و جان من زنده نگه داشته است و تنها میتوانم آرزوی روزهای خوبی را برای آن‌ها داشته باشم. باشد تا روزی پیش آید که بیش از اینها بدانیم، و بیش از اینها بنویسیم، و چیزهایی بخوانیم و بنویسیم که پس از خواندن آن‌ها، این احساس در ما بیدار شود که انسانتر شدهایم.

.
دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پايان نامه تحصيلي
عنوان:
بررسی رابطه بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کارتیمی و توسعهحرفه ای از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحصیلی 94-1393
نام نویسنده: قاسم بازی
نام استاد راهنما: دکتر محمد رضا اردلان
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی: علوم تربیتی

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
گرایش تحصیلی:-
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب: 30/4/1393
تاریخ دفاع: 9/4/1394
تعداد صفحات: 178

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسؤولیتپذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعهحرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه علومپزشکی همدان در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علومپزشکی همدان بود، که تعداد آن‌ها 369 نفر( 237 نفر مرد و 132 نفر زن) بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 188 نفر (120 نفر مرد و 68 نفر زن) آزمودنی برآورد گردید. روش نمونهگیری با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقهی نسبی انجام شد. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامهی مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کارول (1979) ، کار تیمی لنچیونی(2004) و توسعهی حرفه ای نوا (2008) استفاده گردیده است. برای تعیین روایی پرسشنامهها از روش روایی محتوایی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که به ترتیب 89/0، 90/0، 89/0، برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای آماری توصیفی (جدول، فراوانی، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و روشهای آمار استنباطی (کالموگروف – اسمیرونف، تی تکگروهی، آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان با کار تیمی و توسعهی حرفهای رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه‌های مسؤولیتپذیری اجتماعی، مؤلفه مسؤولیتپذیری قانونی، مسؤولیتپذیری اجتماعی و مسؤولیتپذیری اخلاقی توان پیشبینی کنندگی کارتیمی را دارند و از بین مؤلفه‌های مسؤولیت پذیری اجتماعی، مؤلفه مسؤولیت پذیری قانونی، و مسؤولیت پذیری اجتماعی توان پیش بینی کنندگی توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی را دارند.
واژهای کلیدی: مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، کارتیمی، توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی، دانشگاه علومپزشکی همدان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه 2
2-1. بیان مسئله پژوهش 5
3-1. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8
4-1. اهداف پژوهش 8
1-4-1. هدف کلی 8
2-4-1. اهداف جزئی 9
5-1. سؤال‌های پژوهش 10
6-1. فرضيه‌هاي پژوهش 11
7-1. تعاريف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات 11
1-7-1. تعاريف مفهومی اصطلاحات 11
2-7-1. تعاريف عملياتي اصطلاحات 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2 . مقدمه 17
قسمت اول: مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 18
2-2.تعریف مسؤولیت پذیری 22
3-2. تعریف مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 23
4-2. تاریخچه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 24
5-2. انواع مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 26
1-5-2. مسؤولیت پذیری در برابر خود 26
2-5-2. مسؤولیت پذیری در برابر دیگران 27
3-5-2. مسؤولیت پذیری در قابل طبیعت و محیط زیست 27
4-5-2 . مسؤولیت پذیری در برابرخدا 27
6-2. آثار مثبت رعایت مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان بر عملکرد و موفقيت سازمان 28
1-6-2. افزايش مشروعيت سازمان و اقدامات آن 28
2-6-2. التزام اخلاقي در توجه به اهميت ذي‌نفعان 28
3-6-2. افزايش درآمد، سودآوري و بهبود مزيت رقابتي 29
4-6-2. استفاده از مزاياي چندگانگي 29
5-6-2. کاهش هزينه هاي ناشي از کنترل 30
6-6-2. بهبود روابط، افزايش جو تفاهم و کاهش تعارضات 30
7-2. پیامدهای رعایت اصول مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان 30
8-2. اصول مسؤولیت پذیری در سازمان 33
1-8-2. جمع بندی ده بعد اصلی از اصول بیان شده در مورد مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 34
9-2. مدل مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان از دید کارول(1979) 34
1-9-2. تعهدات اقتصادی 35
2-9-2. تعهدات حقوقی 35
3-9-2. تعهدات اخلاقی 36
4-9-2. تعهدات نوع دوستانه 36
10-2. روش های متفاوت اجرای مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 36
1-10-2. مسؤولیت پذیری سازمان در محیط کار 34
2-10-2. مسؤولیت پذیری سازمان ها در سطح جامعه 37
3-10-2. مسؤولیت پذیری سازمان ها در قبال محیط زیست 37
11-2. استنباط عمومی از مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان ها 37
12-2. طراحی برنامه های رشد دهنده مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان ها 38
13-2. ایجاد ارزش برای سازمان ها، از طریق مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 39
14-2. مشکلات پذیرش و ایفای مسؤولیت پذیری اجتماعی در سازمان 42
15-2. مبانی فلسفی دیدگاه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 43
1-15-2. دیدگاه کلاسیک 44
2-15-2. دیدگاه مسؤولیت پذیری 44
3-15-2. دیدگاه عمومی 45
16-2. ویژگی محوری مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 45
1-16-2. داوطلبانه بودن 45
2-16-2. درونی سازی یا مدیریت عامل بیرونی 46
3-16-2. جهت گیری به سوی ذینفعان چندگانه . 46
4-16-2. منظور کردن مسؤولیت های اقتصادی و اجتماعی 47
17-2. دیدگاه های متفاوت مطرح شده درباره مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان 47
قسمت دوم: کارتیمی 49
18-2.مفهوم و تعریف کار تیمی 49
19-2. تعریف عملیاتی کار تیمی 51
20-2. تاریخچه کار تیمی 52
21-2. خصوصیات کلیدی تیم ها 54
22-2. اصول انجام کار تیمی 55
1-22-2. برداشت 55
2-22-2. نگرش 55
3-22-2. کانون توجه 55
4-22-2. نتایج 55
23-2. تقسیم تیم های کاری 56
24-2. بسترسازی برای کار تیمی 57
1-24-2.موارد زیر پایه و اساس ایجاد بستر کارگروهی وتیمی موفق است. 58
2-24-2. در ارتباط با کار تیمی ممکن است دو حالت زیر رخ دهد (لانن، 1979). 59
3-24-2. روحیه کار تیمی در تیمهای مجازی 60
25-2. مشارکت اعضا در کار تیمی و تصمیم گیری تیمی 60
26-2. مراحل تشکیل تیم 61
1-26-2.مرحله شکل گیری 61
2-26-2. مرحله آشاب 62
3-26-2. مرحله تعادل 62
4-26-2. مرحله اجرا 62
27-2. انواع تیم ها از نظر گریفن 62
1-27-2. حلقه های کیفیت 62
2-27-2. تیم کاری 63
3-27-2. تیم های حل مسأله 63
4-27-2. تیم های مدیریت 63
5-27-2. تیم های توسعه محصول 63
6-27-2. تیم های مجازی 63
28-2. انواع تیم ها از دیدگاه کاتزنبرگ و اسمیت(1993) 64
1-28-2. تیم های پیشنهاد دهنده 64
2-28-2. تیم های اجرا کننده 64
3-28-2. تیم های راهبردی 60
29-2. هفده اصل کار تیمی 65
30-2. اندازه گیری ابعاد کار تیمی 67
31-2. ویژگی های اعضای تیم 68
1-31-2. پس از اطمینان ازاثر بخشی رویکرد تیمی در حل مشکل سازمانی، در انتخاب اعضای شایسته تیم باید شرایط زیر مد نظر باشد 64
32-2. چگونه اعضا را نسبت به تيم متعهد كنيم؟ 70
33-2. دو واقعیت اساسی در کار تیمی و گروهی 71
34-2. پنج دشمن کار تیمی 72
35-2. فرایند حل مسئله با نگرش کار تیمی 74
قسمت سوم: توسعه حرفه ای کارکنان 75
36-2. تعاریف و مفاهیم توسعه حرفه ای کارکنان 75
37-2. توسعه حرفه ای کارکنان 77
38-2. نقش سازمان ها در توسعه و رشد حرفه ای کارکنان شان 78
39-2. دلایل توسعه حرفه ای کارکنان در سازمان ها 79
1-39-2. اثر فناوری بر محیط های کار 77
2-39-2. افزایش انتظارات مشتریان 80
3-39-2. ضرورت انعطاف پذیری سازمان ها 81
40-2. مراحل شکل گیري رفتار حرفه اي به شرح زیر است 81
41-2. طراحی رفتار حرفه اي داراي اصول و ملاحظاتی به شرح زیر است 81
42-2. اثرات فناورری اطلاعات بر توسعه حرفه ای کارکنان 82
43-2. راه های افزایش توسعه حرفه ای و کارایی کارکنان در سازمان 82
1-43-2. آموزش 83
2-43-2.چرخش شغلی 83
3-43-2. غنی سازی شغلی 83
44-2. مفهوم توسعه حرفه ای منابع انسانی 84
1-44-2. توسعه حرفه ای منابع انسانی باید به دنبال ایجاد هدف های زیر باشد 84
45-2. نقش آموزش درتوسعه حرفه ای نیروی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ تحقیق شایستگی ها، عدم اطمینان، کسب و کار، انعطاف پذیری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هیأت علمی، توسعه حرفه ای، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی