منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

1-10- ساختار کلی تحقیق 3
2- فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 3
2-1- مقدمه 3
2-2- حاکمیت شرکتی 3
2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی 3
2-4- اهمیت حاکمیت شرکتی 3
2-5- هدف حاکمیت شرکتی 3
2-6- طبقه بندی حاکمیت شرکتی 3
2-6-1- سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای 3
2-6-2- سیستم های برون سازمان 3
2-7- اصول حاکمیتی شرکتی 3
2-7-1- اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام 3
2-8- مکانیزم های حاکمیت شرکتی 3
2-9- حاکمیت شرکتی در ایران 3
2-10- نقش هیئت مدیره در ادبیات حاکمیت شرکتی 3
2-10-1- ترکیب اعضای هیات مدیره 3
2-10-2- استقلال هیات مدیره 3
2-10-3- دوگانگی مدیر عامل 3
2-11- طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی 3
2-11-1- نظامهاي قانونی 3
2-11-2- ساختارهای مالکیت شرکت 3
2-11-3- سیستم های مالی 3
2-12- انواع الگوهاي حاكميت شركتي 3
2-12-1- الگوي مبتني بر بازار 3
2-12-2- الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط 3
2-12-3- الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 3
2-12-4- الگوی نوظهور 3
2-13- مدل های حاکمیت شرکتی 3
2-13-1- مدل انگليسي و آمريكايي 3
2-13-2- مدل ژاپنی 3
2-13-3- مدل آلمانی 3
2-13-4- پاسخگویی 3
2-14- هزینه حقوق صاحبان سهام 3
2-15- ميانگين موزون هزينه سرمايه 3
2-16- مفهوم هزينه حقوق صاحبان سهام چيست؟ 3
2-17- چارچوب نظري مفهوم هزينه حقوق صاحبان سهام 3
2-18- پیشینه تحقیق 3
2-18-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 3
2-18-2- تحقیقات داخلی 3
2-19- خلاصه فصل 3

3- فصل سوم: روش تحقیق 3
3-1- مقدمه 3
3-2- روش تحقیق 3
3-3- اهداف پژوهش 3
3-4- فرضیات تحقیق 3
3-5- جامعه آماری 3
3-6- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری 3
3-7- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات 3
3-8- مدل و متغیرهای تحقیق 3
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 3
3-9-1- آمار توصیفی 3
3-9-2- آمار استنباطی 90
3-9-3- آزمون هاسمن 3
3-9-4- ناهمسانی 96
3-9-5- همبستگی پیاپی 96
3-9-6- رگرسيون چند متغيره 97
3-9-7- ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده 98
3-9-8- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون 3
3-9-9- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون 3
3-9-10- آزمون معنادار بودن ضرايب 3
3-9-11- آزمون نرمال بودن مشاهدات 100
3-9-12- آزمون دوربین – واتسون 102
3-10- خلاصه فصل 103
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 104
4-1- مقدمه 105
4-2- آمارتوصيفي 106
4-3- آزمون نرمال بودن دادهها 107
4-4- ناهمسانی واریانس 108
4-5- آزمون اثرات ثابت 109
4-6- آزمون فرضيهها 110
4-6-1- آزمون فرضیه اصلی 110
4-7- آزمون فرضیه فرعی 1 تحقیق 113
4-8- بررسی فرضیه فرعی2 تحقیق 117
4-9- بررسی فرضیه فرعی3 تحقیق 120
4-10- بررسی فرضیه فرعی4 تحقیق 123
4-11- خلاصه فصل 125
5- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 127
5-1- مقدمه 128
5-2- نتايج تحقيق 129
5-3- محدود یتهای تحقیق 132
5-4- پیشنهادهای پژوهش 133

چکیده:

این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.نمونه آماری مورد مطالعه شامل 77 شرکت ازصنایع مختلف میباشد که از سالهای 1385 الی1390 در بورس اوراق بهادار فعال بوده اند. به منظور آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغییره(روش اینتر) استفاده شد و معنیدار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.

فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
حاكميت شركتي به عنوان يكي از موضوعات مهم هدایت شرکت ها از دهه 1990 در انگلستان، آمريكا و كانادا در پاسخ به مشكلات ناشي از عدم اثربخشي هيأت مديره در عملكرد شركت هاي بزرگ مطرح شد و به سرعت به ساير بخش ها و سيستم بانكي تسري يافت. حاكميت شركتي را مجموعه روابط ميان هيأت مديره، مدير، سهامداران و كليه ذی نفعان (از جمله كاركنان) تعريف كردهاند كه تأمين كننده منافع كليه اشخاص ذي نفع باشد. حاكميت شركتي تعيين كننده ساختاري است كه توسط آن اهداف سازمان تدوين شده و ابزار دستيابي به اين اهداف و نظارت بر عملكرد مشخص مي شوند(حسنزاده و علیزاده، 1389).
حاکمیت شرکتی به مجموعه‌ای از فرآیندها، اصول، سیاست‌ها و قوانین اطلاق می‌شود که بر نحوه اداره و کنترل کردن سازمان‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی در بر گیرنده روابط بین ذی‌نفعان و اهدافی است که سازمان براساس آن اداره می‌شود. سهامداران، مدیران و هیات‌مدیره یک سازمان، ذی‌نفعان اصلی آن به شمار می‌آیند. سایر ذی‌نفعان نیز عبارت‌اند از کارکنان، مشتریان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه(حساس یگانه، 1388).
اگر چه اخیراً تحقیقات زیادی به موضوع حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در توسعه پرداخته اند، ولی به تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام در اقتصادهای در حال توسعه توجه کافی معطوف نگردیده است. به منظور توجه به این کاستی ها ، این تحقیق برخی از مفاهیم و موضوعات کلیدی حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
بیان مساله
طی سالهای اخیر تحولات عمدهای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده است که تاثیرات عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکتها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولات میتوان به جدایی بیش از بیش مدیریت از مالکیت، توسعه شرکتهای سهامی، افزایش رقابت و ریسک شرکتها، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایههای فکری، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکتها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گروه ارزش آفرینی برای همه ذینفعان است. تحقق اهداف و استراتژیهای ارزش آفرین نیازمند سیستمهای دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است. مکانیزمها و سازو کارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامهها، لازمه تحقق برنامهها و اهداف تعیین شده است. راهبری اصولی و نظاممند این مکانیزمها و اعمال کنترل اثر بخشی برای پیشبرد برنامهها و تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقرار و بهرهبرداری از مکانیزمهای مناسب حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی واکنشی به مسأله نمایندگی است که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی میشود. تا قبل از سالهای دهه 1970 که جنسن و مکلینگ تئوری نمایندگی و تضاد منافع را ارائه نمودند، کمتر به موضوع ساختار راهبری شرکتها توجه میشد. براساس فروض تئوری نمایندگی بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و این تعارض ناشی از عدم تقارون اطلاعاتی بین صاحبان سهام و مدیران است که منجر به ریسک نمایندگی می شود. سهام داران با استفاده از راه های گوناگون مانند پاداش مدیران در جهت کم کردن مشکل نمایندگی به طور مؤثر باعث افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می شوند. برای کاهش ریسک نمایندگی و در نتیجه کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها به پیاده سازی مجموعه ای از سازوکارهای حاکمیت شرکتی داخلی نیاز دارند. این سازو کارها مجموعه ای از فعالیت هایی است که به تضمین شفافیت و انصاف در رفتار مدیران منتهی می شود. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی داخلی مایل به همسو سازی منافع سرمایه گذاران و مدیران در یک مسیر واحد و اطمینان از اینکه شرکت در جهت منافع سرمایه گذاران و سهام داران به عنوان مالکان اصلی شرکت اداره می شود، می باشد.
مکانیسم های حاکمیت شرکتی باعث کاهش مشکل نمایندگی در شرکت ها می شود. کیفیت این مکانیسم ها امری نسبی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می کند. کیفیت حاکمیت شرکتی فرض می شود که در تمام مراحل ایجاد ارزش در شرکت وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد ارزش کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بنابراین انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی می تواند بر حقوق صاحبان سهام مؤثر باشد.
اهمیت و ضرورت تحقیق
در بازار سهام اکثر کشورها مشکل نمایندگی فقط بین مالکیت و مدیریت مطرح نیست بلکه علاوه بر آن یک مشکل نمایندگی بین سهام داران اکثریت و اقلیت نیز وجود دارد چرا که سهام داران اکثریت می توانند در هیئت مدیره نفوذ کرده و بر روی آن تاثیر گذار باشند. استفاده از چارچوب تئوری نمایندگی، با توجه به منافع سهامداران اکثریت که معمولا با منافع سهامداران اقلیت همسو نمی باشد، این فرضیه را مطرح می کند که ساختار هیئت مدیره ممکن است یک ابزار مهمی برای سهام داران اقلیت در جهت حفظ منافع خودشان به حساب بیاورند. اندرسون1 (2004) چشم انداز جدیدی درباره نقشی که ویژگی های حاکمیت شرکتی و در رأس آن اندازه و استقلال هیئت مدیره در کاهش تضاد بین سهامداران با منافع گوناگون ایجاد کرده و بیان می کند که در کشورهایی که حمایت کمی از سهامداران اقلیت در مقابل سهامداران اکثریت وجود دارد این نقش بیشتر اهمیت پیدا می کند. بنابراین این فرضیه مطرح می باشد که حاکمیت شرکتی نقش موثری در تعدیل قدرت سهام داران بزرگ و کاهش تضاد بین گروه های سهامداران بازی می کند.
با توجه به نقش حاکمیت شرکتی در کاهش مشکل نمایندگی و به تبع آن کاهش هزینه های نمایندگی می توان انتظار داشت که کیفیت مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تعدیل هزینه نمایندگی و در نتیجه باعث افزایش سود شرکت شود. با مرور موارد پیش گفته این انتظار وجود دارد که سرمایه گذاران کیفیت پایین اداره شرکت ها را به عنوان ریسک تجاری قلمداد کرده و نگهداری سهام این شرکت ها را در سبد سهام خود به عنوان تعدیل کننده ریسک مثبت سایر سرمایه گذاری ها تلقی نمایند به عبارت دیگر سرمایه گذاران عوامل ریسک اداره شرکت ها را در مدل هزینه حقوق صاحبان سهام موثر می دانند.
با وجود اينكه پژوهش هایي در بازارهاي پيشرفته در اثبات اين ادعا انجام شده، ولی دركشور ما به دليل جديد بودن بحث حاكميت شركتي كمتر به اين موضوع پرداخته شده است؛ بنابراين، در اين پژوهش به دنبال آن هستیم تا رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي و هزینه حقوق صاحبان سهام را در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي نمایم.
اهداف تحقیق
هر پژوهش برای دستیابی به اهداف خاص صورت میگیرد، این اهداف خود را در قالب مساله پژوهش نمودار میسازد و از طریق آن آشکار میشود اهداف پژوهش میتواند به صورت کلی یا فرعی مطرح شود (خاکی، 1386).
با توجه به فرضیات تحقیق به طور اخص اهداف این تحقیق به شرح زیر تعیین می گردد:
هدف اصلی این تحقیق بررسی این است که آیا کیفیت حاکمیت شرکتی داخلی می تواند باعث تعدیل هزینه حقوق صاحبان سهام گردد یا نه. اهداف دیگری نیز می توان برای این تحقیق مد نظر قرار داد به شرح ذیل می توان آنها را بیان کرد:
تعیین رابطه بین استقلال هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام .
تعیین رابطه بین اندازه هیئت مدیره و هزینه حقوق صاحبان سهام.
تعیین رابطه بین وجود کمیته های داخلی ( در صورت وجود) در شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام.
تعیین بین استقلال بین کمیته های داخلی ( در صورت وجود ) و هزینه حقوق صاحبان سهام.
هدف کاربردی این تحقیق تعیین عوامل آن دسته از سازو کارهای حاکمیت شرکتی که بر هزینه حقوق صاحبان سهام مؤثر است. سرمایهگذاران، سهام داران، مدیران، سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله بهره وران این تحقیق هستند.
فرضیات تحقیق
فرضیه در واقع بیان حدس و فرض در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبتنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها معمولا به شکل جملات تفسیری یا خبری بیان می شود و طبعا به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد(ساده،1375).
یک فرضیه، یک حدس مبتنی بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات بازار، صورت های مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره حاکمیت شرکتی، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، هزینه حقوق صاحبان سهام