پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، محتوای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

ك چند متغيره و آزمون‌ فرضيه‌هاي تحقيق 51
3-10- اندازه‎گيري متغيرها 52
3-10-1- متغير مستقل 53
3-10-2- متغيرهاي وابسته 55
3-10-3- متغيرهاي مستقل کنترلي 56
3- 11- خلاصه فصل 57
فصل چهارم :تجزيه و تحليل داده‌ها و يافته‌هاي پژوهش
4-1- مقدمه 59
4-2- آمار توصيفي 59
4-2-1- آمار توصيفي تجديد ارائه صورت‏هاي مالي 59
4-2-2- آمار توصيفي متغيرهاي کنترلی تحقيق 63
4-2-2 آزمون تفاوت میانگین نسبت‏های مالی (متغیرهای کنترلی) 64
4-5- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 69
4-5-1- رابطه بين تجديد ارائه صورت‏هاي مالي و احتمال 69
4-5-2- رابطه بين تجدید ارائه فرصت‏طلبانه و احتمال درماندگی مالی 72
4-10- خلاصه فصل 73
فصل پنجم :نتيجه‎گيري و پيشنهادات
5-2- خلاصه موضوع و روش تحقيق 75
5-3- خلاصه يافته‎هاي تحقيق 76
5-4- نتيجه‎گيري و بررسي تطبيق يافته‎ها 77
5-5- محدوديت‎هاي تحقيق 78
5-7- پيشنهادات 79
5-7-1- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق 79
5-7-2- توصيه براي تحقيقات آتي 80
5-9- خلاصه فصل 80
منابع 82

فهرست جداول:
عنوان صفحه
جدول (4-1): آمار توصيفي تجديد ارائه‏ها 62
جدول (4-2): آماره‏های توصیفی متغیرهای کنترلی تحقیق 64
جدول (4-3): آزمون مقایسه میانگین سود عملیاتی به فروش خالص 65
جدول (4-4): آزمون مقایسه میانگین کل بدهی‏ها به کل دارایی‏ها 66
جدول (4-5): آزمون مقایسه میانگین دارایی‏های آنی به کل دارایی‏ها 67
جدول (4-6): آزمون مقایسه میانگین فروش به دارایی‏های جاری 68
جدول (4-7): آزمون مقایسه میانگین هزینه بهره به سود ناخالص 69
جدول (4-8): رابطه بین تجدید ارائه و درماندگی مالی شرکت‏ها 71
جدول (4-9): رابطه بین تجدید ارائه فرصت طلبانه و درماندگی مالی شرکت‏ها 73
جدول (5-1): خلاصه يافته‎هاي تحقيق 77

چکيده:
در این تحقیق رابطه بین گزارشگري مالي متقلبانه و درماندگي مالي شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی شده‏است. به عبارت ديگر، در اين تحقيق به اين موضوع پرداخته شده‏است كه آيا ارائه متقلبانه صورت‏هاي مالي مي‏تواند به عنوان نشانه‏اي مبني بر درماندگي مالي شركت در آينده باشد. به منظور تعيين گزارگري مالي متقلبانه، از تجديد ارائه صورت هاي مالي استفاده شده‏است تجديد ارائه صورت‏هايي مالي مي‏تواند حاوي نشانه‏هايي مبني بر وجود مشكلات مالي قابل توجه در شركت. به ويژه در زماني كه تجدید ارائه صورتهای مالی متقلبانه ارزیابی شود انتظار مي‏رود شركت درگير بحران مالي اساسي‏تري باشد.
به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به 70 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و 70 شرکت دیگر که مشمول ماده 141 قانون تجارت نبوده اند اما از منظر اندازه، صنعت فعالیت و دوره مالی با شرکت های مشمول ماده 141 انطباق داده شده اند، طی دوره زمانی 1382-1391 استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است و با بهره گیری از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق آزمون شده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد، در حالی که نمی توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه صورت های مالی و درماندگی مالی شرکت در دوره مالی آتی مشاهده نمود، در نظر گرفتن نوع تجدید ارائه، محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه را افزایش می دهد. به این ترتیب که، شرکت هایی که تجدید ارائه آنها از نوع فرصت طلبانه بوده است، با احتمال بیشتری در آینده دچار درماندگی مالی خواهند شد.

واژگان کليدي: تجدید ارائه صورت‏های مالی؛ انگیزه‏های مدیریت؛ درماندگی مالی؛ ماده 141 قانون تجارت؛ تجدید ارائه های فرصت طلبانه.
مقدمه:
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي، هدف تهيه صورت هاي مالي، به عنوان هسته اصلي گزارشگري اين طور تعريف شده است: «ارائه اطلاعاتي مالي، تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت، عملكرد و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيف گسترده، از استفاده كنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1391).
از طرف ديگر، در فصل خصوصيات كيفي اطلاعات مالي مفاهيم نظري گزارشگري مالي آمده است: «استفاده كنندگان صورت هاي مالي بايد بتوانند صورت هاي مالي (وضعيت و عملكرد مالي ) را طي زمان و همچنين با صورت هاي مالي واحدهاي تجاري مختلف، مقايسه كنند. بدين ترتيب، ضرورت دارد آثار مالي معاملات و ساير رويدادهاي مشابه در داخل واحد تجاري و در طول زمان براي آن واحد تجاري با ثبات رويه اندازه گيري و ارائه شود و بين واحدهاي تجاري مختلف نيز هماهنگي در رویه های اندازه گيري و گزارشگري رعايت گردد.
آنچه از مطالب مزبور مي توان نتيجه گرفت، اين است كه اطلاعات مالي واحدهاي تجاري مي تواند مفيد واقع شود، كه بتوان آن را با اطلاعات مشابه سال هاي گذشته همان واحد، و يا با اطلاعات مشابه ساير واحدهايي كه در آن صنعت فعاليت مقايسه كرد (نویسی و همکاران، 1384). اما به تغييرات مستمر و مداومي كه در شرايط اقتصادي و اجتماعي صورت مي گيرد، تغيير در اصول و روش هاي حسابداري، و به علت پيچيدگي و حجم بالاي معاملات تجاري بروز اشتباه در گزارشگري مالي، و در نتيجه تجديد ارائه صورت هاي مالي منتشر شده اجتناب ناپذير به نظر مي‏رسد. چالشي كه محتوای اطلاعاتی صورت های مالی را خدشه دار مي سازد، تجديد ارائه صورت هاي مالي ناشي از تغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات گذشته است.
اين عارضه علاوه بر قابليت مقايسه، مي تواند قابليت اتكاي صورت هاي مالي را نيز در هاله اي از ابهام قراردهد؛ كه در اين صورت، حتي هدف اوليه صورت هاي مالي تهيه خود (ارائه اطلاعات مفيد در اخذ تصميمات اقتصادي ) نيز برآورده نخواهد شد.

فصل اول:
کليات تحقيق

1-1- تشريح و بيان مسئله
در این پژوهش رابطه بین گزارشگري مالي متقلبانه و احتمال درماندگي مالي آتي شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‏شود. به عبارت ديگر، در اين تحقيق به اين موضوع پرداخته مي‏شود كه آيا ارائه متقلبانه صورت‏هاي مالي مي‏تواند به عنوان نشانه‏اي مبني بر درماندگي مالي شركت در آينده باشد. به منظور تعيين گزارگري مالي متقلبانه، از تجديد ارائه صورت هاي مالي استفاده شده‏است. درحالي كه تعداد رو به رشد تجديد ارائه صورت‏هاي مالي شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نگراني‏هايي را در بازار سرمايه به وجود آورده است و باعث كاهش اعتماد سرمايه‏گذاران و جامعه به حرفه حسابداري و فرايند گزارشگري مالي شركت‏ها شده‏است، پيام‏هاي مستتر در تجديد ارائه صورت‏هاي مالي، كماكان براي سرمايه‏گذاران و محققان و ساير اشخاص درگير در فرايند گزارشگري مالي شركت‏ها (مانند نهادهاي نظارتي و تدوين كنندگان مقررات حسابداري) در پرده‏اي از ابهام باقيمانده‏است.
تحقيقات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته نشان داده‏است كه به طور كلي بازار سرمايه از خود واكنش شديدي به تجديد ارئه صورت‏هاي مالي نشان مي‏دهد. براي مثال مي‏توانيم مشاهده كنيم كه قيمت سهام و ضريب واكنش سود پس از اعلام تجديد ارائه صورت‏هاي مالي كاهش قابل توجهي خواهند داشت (اندرسون و يون، 2002؛ گريفين و همكاران، 2004). همچنين امكان اعلام دعاوي حقوقي عليه شركت‏هايي كه صورت‏هاي مالي خود را تجديد ارائه مي‏كنند افزايش مي‏يابد (پالمورس و همكاران، 2004؛ پالمورس و اسچولز، 2004). در محيط اقتصادي ايران اين موضوع از آن جهت اهميت ويژه‏ دارد كه بر اساس ماده 141 قانون تجارت، هر ذينفعي مي‏تواند با مراجعه به محاكم قضايي خواستار توقف عمليات شركت‏هايي شود كه مشمول اين ماده قانوني هستند.
واكنش بازار و ساير مراجع به تجديد ارائه‏ها به ويژه در خصوص تجديد ارائه‏هايي كه متقلبانه تلقي مي‏شوند شديد‏تر است. تجديد ارائه‏هايي كه از انگيزه‏هاي گزارشگري مالي متقلبانه مديران شركت‏ها نشات گرفته‏اند مي‏تواند حاوي نشانه‏هايي مبني بر وجود شرايط وخيم مالي در شركت باشند. براي مثال پالمورس و همكاران (2004) نشان دادند كه در موارد تجديد ارائه اعلام شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار يا تجديد ارائه‏هاي الزام شده از سوي حسابرسان، بازار با شدت بيشتري قيمت سهام شركت‏ها را كاهش مي‏دهد. در حالتي كه تجديد ارائه صورت‏هاي مالي از سوي سرمايه‏گذاران متقلبانه ارزيابي شود، به صداقت مديريت و شهرت و اعتبار شركت خدشه وارد خواهد شد.
به هر حال تجديد ارائه صورت‏هايي مالي مي‏تواند حاوي نشانه‏هايي مبني بر وجود مشكلات مالي قابل توجه در شركت باشد. به ويژه در زماني كه تجديد ارائه‏ صورت‏هاي مالي متقلبانه ارزيابي شود، انتظار مي‏رود شركت درگير بحران مالي اساسي‏تري باشد. بنابراين در اين تحقيق شرايطي جستجو مي‏شود كه بر اساس آن تجديد ارائه صورت‏هاي مالي حاوي نشانه‏هايي مبني بر احتمال بروز درماندگي مالي آتي در اين دسته از شركت‏ها باشد.

1-2- ضرورت انجام تحقيق
درماندگي مالي و ورشكستگي شركت‏ها يكي از با اهميت‏ترين وضعيت‏هاي مالي است كه يك شركت ممكن است با آن روبرو شود. اين موضوع به ويژه از ديد سرمايه‏ذاران و نهادهاي قانوني درگير گزارشگري مالي از اهميت فراواني برخوردار است. در صورت بروز درماندگي مالي سرمايه‏گذاران بخش قابل توجهي از سرمايه خود را از دست مي‏دهند. از سوي ديگر، تجديد ارائه صورت‏هاي مالي يكي از بارزترين نشانه‏هاي تقلب در گزارشگري مالي تلقي مي‏شود و تجوه بسياري از اشخاص در گير در فرايند گزارشگري مالي را به خود جلب كرده‏است. تعداد رو به رشد تجديد ارائه صورت‏هاي مالي در بازار سرمايه ايران، باعث شده‏است نگراني‏هايي اساسي در خصوص قابليت اعتماد سيستم‏هاي گزارشگري مالي شركت‏ها و همچنين موثر بودن فرايندها و سيستم‏هاي نطارتي به وجود آيد. بررسي محتواي اطلاعاتي تجديد ارائه صورت‏هاي مالي مي‏تواند از اهميت بسيار زيادي برخوردار باشد. در صورتي كه تجديد ارائه صورت‏هاي مالي بتواند حاوي نشانه‏هايي مبني بر بروز درماندگي مالي در آينده باشد اين اطلاعات مي‏تواند توسط سرمايه‏گذاران مورد استفاده قرار گرفته و واكنش مناسبي را پيش از وقوع درماندگي از خود نشان داده و پيامدهاي ناشي از درماندگي مالي را حداقل سازند.

1-3- اهداف اساسي تحقيق
اهداف این تحقیق عبارتند از:
1. بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‏هاي مالي و احتمال درماندگي مالي شركت‏ها در آينده
2. بررسی تاثير نوع تجدید ارائه (متقلبانه و غير متقلبانه) بر رابطه بين تجديد ارائه و احتمال درماندگي مالي آتي شركت‏ها در آينده

1-4- سوالات تحقيق
1. چه رابطه‏ای بین تجدید ارائه و احتمال درماندگي مالي شرکت‏ها در آينده وجود دارد؟
2. نوع تجدید ارائه (مقلبانه در مقابل غیر متقلبانه)، چه تاثیری بر رابطه بین تجدید ارائه و احتمال درماندگي مالي شرکت‏ها می‏گذارد؟

1-5- فرضيه‏هاي تحقيق
1. شركت‏هايي كه صورت‏هاي مالي خود را تجديد ارائه مي‏كنند با احتمال بيشتري در آينده دچار درماندگي مالي مي‏شوند.
2. در تجديد ارائه هاي متقلبانه احتمال درماندگي مالي شركت‏ها در اينده بيشتر است.

1-6- روش شناسي تحقيق
1-6-1- کليات روش تحقيق و ابزار جمع آوري داده ها
اين تحقيق در حوزه تئوري‏هاي اثباتي مالي و حسابداري و مبتني بر اطلاعات واقعي است. روش مورد استفاده در تحقيق حاضر توصيفي–اکتشافي و از نوع همبستگي است. روش مذکور در مورد پژوهش‌هائي نظير اين تحقيق که هدف آنها کشف رابطه بين متغيرهاي مختلف مي‌باشد، سودمند است. تحقيق حاضر از آن ديدگاه که به مطالعه داده‌هاي مرتبط با مقاطع زماني خاص (شرکت‏هاي مختلف) مي‏پردازد، مقطعي است از آن لحاظ که نتايج کسب شده در اين پژوهش مي‌تواند در فرايند استفاده از اطلاعات مالي استفاده شود، از نوع تحقيق کاربردي محسوب مي‌شود. نظريه‌پردازي نيز به روش استقرائي و برمبناي يافته‌هاي تحقيقات تجربي صورت مي‌گيرد. جهت گردآوري اطلاعات مورد نياز براي انجام تحقيق از روش کتابخانه‏اي و بررسي اسناد و مدارک استفاده شده‏است.

1-6-2-

پایان نامه
Previous Entries مقاله با موضوع کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه رایگان درباره صورت های مالی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، درماندگی مالی