مقاله با موضوع گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

بانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم.
و تقدیم با عشق به روح بزرگ پدرم، که هیچوقت او را ندیده ام و محبتش را درک نکرده ام، که اگر او بود دنیای من رنگ دیگری داشت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله پژوهش 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- سؤالهای پژوهش 10
1-6- فرضيه های پژوهش و مبانی نظری 10
1-7- روش انجام پژوهش 10
1-7-1- روش پژوهش و گردآوری دادهها 10
1-7-2- متغیرهای پژوهش 11
1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش 12
1-7-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 13
1-8- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش 14
1-9- تعريف واژه‌هاي كليدي 14
1-10- ساختار پایاننامه 16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 17
2-1- مقدمه 18
2-2- مباني نظري پژوهش 18
2-2-2- سرمایه گذاری 18
2-2-2- تأمین مالی 21
2-2-3- کیفیت گزارشگری مالی 25
2-2-4- کیفیت گزارشگری مالی، ارزش وثیقه شرکت ها، تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری 33
2-3- پیشینه پژوهش 38
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 38
2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 47
2-4- خلاصه فصل 53
فصل سوم: روش اجراي پژوهش 55
3-1- مقدمه 56
3-2- فرضيه‌هاي پژوهش 57
3-3- تعریف و اندازهگیری متغيرهاي پژوهش 58
3-4- جامعه و نمونه آماري 61
3-5- روش گردآوري داده‌ها 62
3-6- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها 62
3-6-1- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداري ضرايب 63
3-6-2- آزمون ريشه واحد در داده‌هاي تركيبي 65
3-7- خلاصه فصل 66
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 67
4-1- مقدمه 68
4-2- یافتههای پژوهش 68
4-2-1- آمار توصيفي 68
4-3- خلاصه فصل 79
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها 81
5-1- مقدمه 82
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش 82
5-3- محدوديت‌هاي پژوهش 84
5-4- پيشنهادهای پژوهش 85
5-4-1- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش 85
5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 86
5-5- خلاصه فصل 86
منابع و مآخذ 88

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول ‏42- خلاصه نتایج ضرائب همبستگی پیرسون 70
جدول ‏43- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش 72
جدول ‏44- نتایج آماری حاصل از مدل دیچاو و دیچو 73
جدول ‏45- خلاصه نتایج آماری فرضیه اول 74
جدول ‏46- خلاصه نتایج آماری فرضیه دوم 77
جدول ‏47- خلاصه نتایج آماری فرضیه سوم 79

چکیده
بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

بهوسیله:
علی قلیپور

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش داراییهای وثیقهای، تأمین مالی و سرمایهگذاری در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اینرو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش داراییهای وثیقهای، تأمین مالی و سرمایهگذاری شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیار کیفیت اقلام تعهدی جهت اندازهگیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سالهای 1386 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی بهعنوان یک متغیر شبهتعدیلگر بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها و تأمین مالی آنها ایفای نقش میکند. با این وجود متغیر کیفیت گزارشگری مالی بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها و سرمایهگذاری آنها ایفای نقش نمیکند. همچنین، نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش وثیقه شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی: ارزش وثیقه، کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی، سرمایهگذاری.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادي، منجر به رقابت شدیدي در عرصه تجارت، صنعت و سرمایهگذاري شده است. لذا شرکتها براي بقاء و گسترش فعالیتهاي خود، نیاز به انجام سرمایهگذاريهاي مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفادهکنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر میباشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفادهکنندگان اطلاعات مالی پدید میآید، تغییر در بنیانهای حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازهگیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری میسازد. در این راستا، گزارشگری مالی بهطور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرآیند تا زمانیکه شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:
مدیران نسبت به سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
انگیزههای مدیران با علایق سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بهطور کامل منطبق نیست؛
ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی1 و پالپو2، 1993).
از سوی دیگر، مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران وجود دارد، ایجاد میشود. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکلات نمایندگی و در نهایت منجر به هزینههای نمایندگی شده که به شرکت و ذینفعان آن منتقل میشود. در همین راستا، هزینههای نمایندگی ناشی از تلاشهای مالکان و اعتباردهندگان برای کنترل مدیران، اغلب قابل3 توجه و بااهمیت است. از سوی دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران و اعتباردهندگان مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران و بازپرداخت منابع استقراضی از اعتباردهندگان به آنها هستند (جنسن4، 1986). بنابراین، با توجه به گسترش شرکتها و نیاز به منابع مالی گسترده برای انجام سرمایهگذاری بهوسیله آنها، وامهایی که شرکتها از اعتباردهندگان دریافت میکنند یکی از منابع اصلی تأمین وجوه مورد نیاز شرکتها است. همانگونه که پیشتر آمد، بین گروههای مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد؛ در همین راستا، اعتباردهندگان برای ارائه منابع مالی به شرکتها معمولاً از آنها وثیقه دریافت میکنند و یا این که میزان داراییهای آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهند. از طرف دیگر، شرکتها سعی بر آن دارند تا از طریق گزارشگری مالی شفاف و با کیفیت حسن نظر خود را به سایر گروهها نشان دهند. در همین راستا، این پژوهش با این هدف انجام شده است که این موضوع را بررسی قرار دهد که آیا بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش داراییهای وثیقهای رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا شرکتهایی که از وثیقههای کمتری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی بهعنوان یک معیار جایگزین استفاده میکنند یا خیر؟ افزونبر این، رابطه بین تغییرات در ارزش داراییهای وثیقهای و تصمیمهای تأمین مالی و سرمایهگذاری شرکتها را در دو گروه شرکتهای با کیفیت گزارشگری مالی بالا و پایین مورد بررسی قرار میدهد.
در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخشهای (1-3) و (1-4) بیان شدهاند، کمک بسیار مینماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیههای پژوهش (بخش 1-6) بیان شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری دادهها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیهها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفادهکنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش (1-9) واژههای کلیدی این پژوهش تعریف شدهاند. در نهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایاننامه در فصلهای باقیمانده را تشریح میکند.

1-2- بیان مسأله پژوهش
در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیتهای تأمین مالی شرکتها5 بر فعالیتهای سرمایهگذاری آنها، بخش قابلتوجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (بهعنوان نمونه، هوبارد6، 1998؛ استین7، 2003). همچنین، اخیراً برخی از پژوهشگران این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کمسرمایهگذاری8 ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی میشود (بهعنوان نمونه، بیدل و همکاران9، 2009). با وجود تعداد زیادی از پژوهشهای انجام شده در این زمینهها، اما پژوهشهای اندکی بهطور مستقیم به بررسی این موضوع پرداختهاند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیتهای تأمین مالی را کاهش میدهد؟ (بالاکریشنان و همکاران10، 2014).
شواهد موجود در پژوهشهای پیشین حاکی از آن است که شرکتهایی که قادر به تأمین وثیقههای بیشتر و ارزشمندتری هستند، میتوانند توانایی خود را در تأمین مالی برونسازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایهگذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان11، 2007؛ بنملچ12 و برگمن13، 2009؛ و چانی و همکاران14، 2012). افزونبر این پژوهشهای پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایهگذاری پرداختهاند، این چنین بیان کردهاند که کیفیت گزارشگری مالی بهوسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزونبر این، آنها بیان میکنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایهگذاریهای آینده است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2014) میتوان یک رابطه پویا در این فیمابین در نظر گرفت؛ بهطوری که افزایش در احتمال کمسرمایهگذاری (بهعنوان نمونه، کاهش در ظرفیتهای تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کمسرمایهگذاری میشود (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به عبارت دیگر، در پژوهشهای پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفادهکنندگان برونسازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده میشده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (2014) از شواهد درونسازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.
تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه15 شرکتها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آنها ناشی شده است بهعنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیتهای تأمین مالی آنها است. همچنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات بهعنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخابهای سرمایهگذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیتهای تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). بهعبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکتها به املاک و مستغلات باارزشتری دسترسی پیدا میکنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقههای ارزشمندتری برای شرکتها شده و در نتیجه ظرفیتهای تأمین مالی آنها نیز افزایش پیدا میکند.
در پژوهشی چانی و همکاران (2012) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آنها یافتند که در طول دوره 1993 تا 2007 افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برونسازمانی و سرمایهگذاری میشود. همچنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2104) کیفیت گزارشگری مالی میتواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایهگذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). از دیدگاه آنان شرکتهای با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکتهای با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمینکنندگان بیرونی

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله درباره حسابداران، مؤسسات حسابرسی، مجلس شورای اسلامی، صورت های مالی Next Entries مقاله با موضوع کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی، بورس اوراق بهادار