مقاله درمورد هیات مدیره، رگرسیون، عملکرد شرکت، راهبری شرکتی

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………….14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………15
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………….16
2-2- بخش اول: مبانی نظری هیات مدیره………………………………………………..16
2-2-1- سازوکارهای برون سازمانی …………………………………………………….16
2-2-2- سازوکارهای درون سازمانی …………………………………………………….17
2-2-3- هیات مدیره……………………………………………………………………….18
2-2-4- ترکیب هیات مدیره……………………………………………………………….20
2-2-4-1- عوامل موثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن……………………23
2-2-4-2- اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر اثربخشی هیات مدیره
در ایفای نقش ها…………………………………………………………………………..26
2-2-4-3- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش استراتژیک…………………………………………………………………………..27
2-2-4-4- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش نظارتی……………………………………………………………………………….27
2-2-4-5- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش خدماتی……………………………………………………………………………….27
2-2-4-6- اثر جنبه های ترکیب بر میزان اثربخشی هیات مدیره در ایفای
نقش تامین منابع…………………………………………………………………………..28
2-2-4-7- اثر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن بر عملکرد شرکت…………………….28
2-2-4-8- اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………………………………..28
2-2-4-9- اثر استقلال هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………………………………29
2-2-4-10- اثر چند عضویتی بودن اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت……………..29
2-2-4-11- اثر ترکیب جنسیتی اعضای هیات مدیره بر عملکرد شرکت………………….29
2-3- بخش سوم: مبانی نظری بازدهی ریسک…………………………………………….29
2-3-1- انواع ریسک …………………………………………………………………….30
2-3-2- ریسک سیستماتیک در مقابل ریسک غیرسیستماتیک ……………………………35
2-3-3- محاسبه ریسک…………………………………………………………………..37
2-3-4- نظریه پرتفوی مارکویتز ………………………………………………………..38
2-3-5- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) ……………………………41
2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………….53
2-4-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………….53
2-4-2- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………..57
فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………60
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………….61
3-2- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………..62
3-3- مدل تحقیق و تعریف متغیرها ………………………………………………………62
3-4- روش انجام پژوهش ………………………………………………………………..68
3-5- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………….69
3-6- روش گردآوری داده ها …………………………………………………………….72
3-7- آزمون پایایی ……………………………………………………………………….72
3-8- آزمون F لیمر ………………………………………………………………………73
3-9- آزمون هاسمن ………………………………………………………………………73
3-10- تحلیل رگرسیون …………………………………………………………………..74
3-10-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS) ………………………………………….74
3-10-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ………………………………………..74
3-10-3- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون ……………………………………75
3-10-4- آزمون معنی دار بودن معادله رگرسیون ……………………………………….76
3-10-5- آزمون معنی دار بودن ضرایب ………………………………………………..76
3-11- آزمون فروض کلاسیک ………………………………………………………….77
3-11-1- عدم وجود خود همبستگی ……………………………………………………..77
3-11-2- عدم وجود واریانس ناهمسانی …………………………………………………79
3-11-3- عدم وجود هم خطی ……………………………………………………………81
3-12- ضریب تعیین …………………………………………………………………….82
3-13- ضریب تعیین تعدیل شده…………………………………………………………..83
3-14- آزمون F………………………………………………………………………….83
3-15- آزمون تی استیودنت ……………………………………………………………..84
3-16- خلاصه فصل……………………………………………………………………..85
فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………..86
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………….87
4-2- آمار توصیفی داده ها………………………………………………………………..87
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………89
4-3-1- آزمون پایایی متغیرها…………………………………………………………….89
4-3-2- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………90
4-3-3- آزمون فرض کلاسیک رگرسیون………………………………………………..92
4-3-3-1- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………..92
4-3-3-2- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………..93
4-3-3-3- ناهمسانی واریانس ها…………………………………………………………93
4-3-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل……………………………………………..94
4-4- نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون تحقیق ………………………………………95
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………….98
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………….99
5-2- خلاصه پژوهش …………………………………………………………………….99
5-3- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………….102
5-4- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………103
5-4-1- پیشنهادهای منتج از تحقیق………………………………………………………103
5-4-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………………………….103
پیوست ها………………………………………………………………………………. 104
منابع مأخذ……………………………………………………………………………….153

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
ــــــــــ ـــــــــــ
جدول 4-1- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………88
جدول 4-2- آزمون ایم، پسران و شین (IPS) …………………………………………….90
جدول 4-3- آزمون چاو……………………………………………………………………91
جدول 4-4- آزمون هاسمن………………………………………………………………..91
جدول 4-5- آزمون کولموگروف اسمیرنوف ………………………………………………92
جدول 4-6- آزمون استقلال خطاها………………………………………………………..93
جدول 4-7- نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس……………………………………………94
جدول 4-8- آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………..95
جدول 4-9- نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون…………………………………….96

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
ــــــــــ ـــــــــــ
شکل 2-1- روابط بین ساز و کارهای برون سازمانی و درون سازمانی و
اهداف راهبری شرکتی ……………………………………………………………………18
شکل 2-2- چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترکیب هیات مدیره………………………..26
شکل 2-3- ریسک ……………………………………………………………………….36

مقدمه
هیات مدیره از جمله سازوکارهای داخلی راهبری شرکتی است که تاثیر زیادی بر ریسک و عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. نقش هیات مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است، تاجایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می شود. هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهام داران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد(حسینی و رهبری خرازی،1387).
در این پژوهش سعی می‌شود تا رابطه بین کارایی هیئت مدیره و ریسک کوتاه مدت شرکت ها بررسی گردد. از اين رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضيه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد شرکت، بازده سهام Next Entries مقاله درمورد هیئت مدیره، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، تقسیم سود