پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………46
3-7 -خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم : تجزيه وتحليل يافته ها………………………………………………………………………………………………….52
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 53
4-2- نتايج آمار توصيفي………………………………………………………………………………………………………………..54
4-3 -آزمون همبستگي :……………………………………………………………………………………………………………………55
4-4- آزمون فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………57
4-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….74
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادهاي پژوهش……………………………………………………………………………………75
5 -1 -مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..76
5-2- مروري بر اهداف، مسأله و روش تحقيق……………………………………………………………………………………..92
5-3-نتايج تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………77
5-4- بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………..80
5-5 – پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….81
5-6- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..82
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………..83
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………86
ضمائم وپیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………87

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- خلاصه و جمع بندي يعضي از تحقيقات انجام شده………………………………….……………….…36
جدول 4-1-آزمون هاي آماري…………………….……………………………..……..….……….……………….54
جدول 4-2-آمار توصيفي متغير وابسته و متغيرهاي مستقل. …………….…………………..…………….….55
جدول 4-4 – نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه اول………………………………………..………………..…58
جدول 4-5 – نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه اول….…………………..……………….58
جدول 4-6 – بررسي مدل ترکيبي فرضيه اول. …………………………….…………………………….59
جدول 4-7 – نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه دوم…………..……………………………60
جدول 4-8 – نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه دوم…….……………………..….………….60
جدول 4-9 – بررسي مدل ترکيبي فرضيه دوم.……..…… …………………………….…………………………….61
جدول 4- 10- نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه سوم……………………………….……………..…………62
جدول 4-11 -نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه سوم………………………………..…62
جدول 4-12 – بررسي مدل ترکيبي فرضيه سوم…………………………………………………………………63
جدول 4-13 -نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه چهارم.……..…. ……………….…………………..…….64
جدول 4-14- نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه چهارم…………… …… ……………..……..…………………64
جدول 4-15- بررسي مدل ترکيبي فرضيه چهارم……………………………………………………….…………..64
جدول 4-16-نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه پنجم.……..….….…………………..…………..…………….….65
جدول 4-17- نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه پنجم…………… ……….… ……………….………………66
جدول 4-18- بررسي مدل ترکيبي فرضيه پنجم…………………………………….……………………………..66
جدول 4-19 -نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه ششم.……..….….…………………..…………..… ….….67
جدول 4-20 -نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه ششم……………….………..…… …………………..…67
جدول 4-21- بررسي مدل ترکيبي فرضيه ششم…………… …… ……………………………………………………68
جدول 4-22 -نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه هفتم……………………….……………………..…………..69
جدول 4-23 -نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه هفتم.……..….….…………………..……………… ….….69
جدول 4-24- بررسي مدل ترکيبي فرضيه هفتم……………….……… ……………………………….……..…70
جدول 4-25 – نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه هشتم……………….……………… …………………..…71
جدول 4-26 -نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه هشتم…………… ………… …………………………………71
جدول 4-27- بررسي مدل ترکيبي فرضيه هشتم…………………………………….……………………………..72
جدول 4-28 – نتايج آزمون آماره F براي آزمون فرضيه نهم.……..….….…………………..…………..… ….….73
جدول 4-29 -نتايج آزمون هاسمن براي آزمون فرضيه نهم………………………..…… …………………..…73
جدول 4-30- بررسي مدل ترکيبي فرضيه نهم…………… …… …………………………………..………………74

چكيده:

هدف اصلي از مطالعه حاضر بررسي رابطه بين کارآيي هيئت مديره و ريسک کوتاه مدت سهام در ميان 74 از شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران در طي دوره 1388 – 1392 مي باشد در اين تحقيق از تحليل توصيفي و رگرسيوني ترکيبي، همبستگي داده ها استفاده شده است ، براي تحليل داده ها در تحليل توصيفي از نرم افزار E-views استفاده شده است. نتيجه تحقيق حاكي که بين اندازه هيئت مديره و سهامداري مديران و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معني داري وجود دارد. ولي ، بين تعداد مديران مستقل و ريسک کوتاه ‌مدت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين کل متغيرهاي حسابداري ( بازده دارايي ها ، اهرم مالي و نسبت سود قبل از بهره و ماليات ) با ريسک کوتاه مدت داراي رابطه معکوس ومعناداري وجود دارد . علاوه براين ، از ميان متغيرهاي بازار فقط بين نسبت ارزش بازار و ريسک کوتاه ‌مدت سهام رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. ولي نسبت کيو – توبين با ريسک کوتاه مدت داراي رابطه منفي و معناداري است و لي نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار هيچ رابطه با ريسک کوتاه مدت وجود ندارد.

واژه هاي کليدي : کارآيي هيئت مديره ، متغيرهاي حسابداري ، متغيرهاي بازار ، ريسک کوتاه ‌مدت سهام

فصل اول

كليات تحقيق

1-1 مقدمه

در اين فصل به ارائه بيان مسئله شامل تبيين موضوع، وسعت، ابعاد و نيازهاي مرتبط با مسئله پژوهش پرداخته مي‌شود، ‌همچنين در ادامه اين فصل اهميت موضوع انتخاب شده، اهداف پژوهش در قالب هدف‌هاي علمي و كاربردي بيان مي‌گردد. اين پايان نامه به بررسي رابطه بين خالص هزينه هاي مالي و ارزيابي حقوق صاحبان سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
1-2 بيان مسئله

در ارتباط با ريسک کوتاه مدت مديريتي يا به عبارتي نزديک‌ بيني ، نگراني‌هاي فزاينده‌اي وجود دارد، چرا که يکي از فاکتورهاي اصلي‌اي در نظر گرفته مي‌شود که به بحران ‌هاي اقتصادي و مالي اخير و عدم موفقيت در برخي شرکت‌هاي سهامي طي دهه‌ي اخير منجر شده است. به گفته‌ي دالاس 1(2012) «ريسک کوتاه مدت» شامل بر نتايج کوتاه‌مدت ، حال چه سود فصلي يا بازده پورتفوليوي کوتاه‌مدت تمرکز بيش از حد دارد. اين روش از ايجاد ارزش طولاني‌مدت و ارزش بنيادين شرکت‌ها امتناع مي‌ورزد. اين نوع رفتار منجر به کاهش هزينه‌هاي اختياري، سرمايه‌گذاري کم‌تر از حد در دارايي‌هاي طولاني‌مدت يا ريسک‌پذيري براي به حداکثر رساندن درآمد کوتاه مدت شود. اين گفته با گزارش موسسه‌ي اصول اخلاقي شرکت‌هاي سهامي CFA همسوست. بنابر اين گزارش تمرکز بيش از حد راهبران برخي شرکت‌ها بر سود کوتاه‌مدت توجه ناکافي به راهکار بلندمدت موجب تخريب ارزش مي شود. بررسي اخير کاي از بازارهاي سهام بريتانيا و تصميم‌گيري بلندمدت نشان مي‌دهد که گرايش به کوتاه‌مدت در بازارهاي سهام بريتانيا به يک مشکل تبديل شده است (کاي 2،2012(.
گرچه در مطالعات گفته مي‌شود که برخي عوامل کلي (مانند استفاده‌ي رايج از روش‌هاي تخفيف براي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري) و عوامل بازار (از جمله اين که سرمايه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفوليوها متمرکز مي‌شوند) وجود دارد که گرايش مديران به کوتاه‌مدت را تشديد مي‌کند( دالاس ، 2012 ، بروچت و همکاران 3، 2012)، اما اين امر نيز پذيرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگي اخلاقي) نيز انگيزه‌ هايي براي ريسک‌پذيري کوتاه‌‌ مدت يا بلندمدت ايجاد مي‌کند. مديران ممکن است پروژه‌هايي را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبي داشته باشند، و نه پروژه‌هايي را که در بلند‌مدت حقوق و مزاياي آن‌ها را افزايش مي‌دهد. به علاوه آن‌ها براي جلوگيري از تهديد تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهامداران جاري يا افراد خارج از شرکت در مورد کيفيت اطلاع رساني نمي‌کنند. افزايش سطح تجهيز مديريت در بازار نيروي کار و جابجايي مديرعامل در سال‌هاي اخير مي‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. وراي مدل‌هاي تئوريک شواهد پيمايشي و داده‌هاي تجربي نيز وجود دارد که نشان مي‌دهد مديران سود کوتاه‌مدت را به جريان‌هاي طولاني‌مدت ترجيح مي‌دهند ( گراهام و همکاران 4، 2005 . ستاين 5، 1989 ، بوگراگ وليبي 6، 2005(.
بخش‌هاي قانونگذاري، سهامداران و کاربران، حرفه‌اي‌ها، محققان قانوني و دانشکده‌هاي حسابداري و مالي معتقدند که هيئت‌مديره‌هاي کارآمد مي‌توانند بر مديريت نظارت داشته باشند، آن‌ها را مسوول نگه‌دارند و يک ديدگاه بلندمدت را در آن‌ها تثبيت کنند. پيش‌تر در ادبيات موضوعِ کارگزاري نقش بالقوه‌ي هيئت‌مديره هاي کارآمد در نظارت مديران و کاهش هزينه‌هاي کارگزاري ناشي از جدايي کنترل و مديريت در شرکت‌هاي نوين شناسايي شده است. يک هيئت‌مديره‌ي کارآمد بايد ريسک کوتاه مدت و ريسک‌پذيري کوتاه‌مدت توسط مديران را کاهش دهد ( براتون 7، 2011 . دالاس ، 2012 ، ساپدين 8، 2011 . راپاپورت 9، 2005 ).
ما در اين تحقيق بدنبال اين هستيم که آيا ويژگي هاي کارآيي هيئت مديره بر ريسک کوتاه مدت تأثير دارد؟واگر تأثير دارد ميزان تأثير فوق چگونه است؟وآيا تأثير معني دار است يا خير؟به عبارتي ديگر چه ميزان از تغييرات متغير وابسته ،توسط متغيرهاي مستقل تعريف مي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره قیمت سهام، عرضه و تقاضا، بازده سهام، بازدهی سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام