منبع پایان نامه ارشد درباره اطلاعات حسابداری، قلام تعهدی، قیمت سهام، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به :

« تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر ، مادر و
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند ویاری سبزشان همواره و بی‌منت،امیدبخش ویاری دهنده در تمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره‌ای از دریای بی‌کران محبت‌هایشان را سپاس گفته باشم .
برادر و خواهرم
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده‌اند. »

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چكيده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقيق 7
1-5- سؤالات تحقيق 7
1-6- فرضیه‌های تحقيق 8
1-7 روش انجام تحقيق 8
1-7-1-روش پژوهش وگرد آوری دادها 8
1-7-2-جامعه آماری و نمونه آماری 8
1-7-2-1-جامعه آماری 8
1-7-2-2 روش نمونهگیری 9
1-8- متغیرهای تحقیق 10
1-8-1- متغیرمستقل 10
1-8-2- متغیرهای وابسته 10
1-8-3- متغیرهای کنترلی 10
1-9- تعاریف نظری واژه‏های کلیدی 11
1-10- ساختار کلی تحقیق 12
1-11- خلاصه فصل 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 15
2-2- اطلاعات حسابداری 15
2-2-1- اطلاعات حسابداري و تصمیم‌گیری 16
2-2-3- اهداف عمده اطلاعات حسابداری 18
2-2-4- تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 20
2-2-5- ویژگی‌های كيفي اطلاعات حسابداري 21
2-2-5-1- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 23
2-2-5-2- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات 23
2-2-6- كيفيت اطلاعات حسابداری 24
2-2-7- عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری 25
2-8- اقلام تعهدی 27
2-8-1- اجزای اقلام تعهدی 27
2-8-2- نقش و اهمیت اقلام تعهدی 28
2-8-3- کیفیت اقلام تعهدی 29
2-9- بازده 30
2-9-1- انواع بازده 31
2-9-1-1- بازده کمی 31
2-9-1-2- بازده کیفی 35
2-9-2- نرخ بازده مورد انتظار 36
2-9-3- نرخ بازده واقعی سهام 37
2-9-3-1- نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) 37
2-9-3-2- نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) 39
2-9-4- نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی 41
2-9-5- اجزای بازده 41
2-9-5-1- سود دریافتی 41
2-9-5-2- سود (زیان) سرمایه 42
2-9-6- عوامل مؤثر بر بازده 43
2-9-7- روش محاسبه بازده سهام آتی 44
2-10- قیمت سهام 45
2-10-1- تعیین قیمت سهام 45
2-10-2- روش‌های ارزیابی قیمت سهام 47
2-10-3- عوامل مؤثر بر قیمت سهام 49
2-10-3-1- عوامل بیرونی 50
2-10-3-2- عوامل سیاسی و نظامی 51
2-10-3-3- عوامل درونی 52
2-10-4- انواع قیمت سهم 53
2-10- 4-1- قیمت اسمی 53
2-10-4-2- قیمت دفتری 53
2-10-4-3- قیمت ذاتی 53
2-10-4-4- قیمت بازار 54
2-11- پیشینه تحقیق 55
2-11-1- پیشینه مرتبط با فرضیه اول 55
2-11-2- پیشینه مرتبط با فرضیه دوم 59
2-12- چارچوب مفهومی تحقیق 64
2-13- خلاصه فصل 65

عنوان شماره صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 67
3-2- سؤالات تحقيق 68
3-3- فرضیه های تحقيق 68
3-4- متغیرهای تحقیق 68
3-5- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها 69
3-5-1- متغیر مستقل 69
3-4-2- متغیرهای وابسته 70
3-4-3- متغیرهای کنترل 71
3-6- مدل های تحقیق 72
3-7- قلمرو تحقیق 73
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 73
3-7-2- قلمرو زمانی تحقیق 73
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 73
3-8- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 73
3-9- نوع روش تحقیق 74
3-10- آزمون‌های مورداستفاده در تحقیق 75
3-10-1- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن 75
3-10-1-1- آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردي (F ليمر) 76
3-10-1-2- آزمون هاسمن 77
3-10-2- تحليل رگرسيون 78
عنوان شماره صفحه

3-10-2-1- روش حداقل مربعات معمولي (OLS) 78
3-10-2-2- روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) 79
3-10-3- فروض کلاسيک مدل رگرسيون خطي 79
3-10-3-1- آزمون نرمال بودن 81
3-10-3-2- آزمون عدم خود همبستگی 81
3-10-3-3- آزمون همساني واريانس 82
3-10-3-4- آزمون t 83
3-10-3-5- آزمون F فيشر 83
3-11- روش جمع‌آوری اطلاعات 84
3-12- خلاصه فصل 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 86
4-2- بررسی آمار توصیفی 86
4-3- تجزيه و تحليل مدل هاي تحقیق 87
4-3-1- تجزيه و تحليل دادههای ترکیبی 87
4-3-1-1- آزمون F ليمر 87
4-3-1-2- آزمون هاسمن 88
4-3-2- بررسي فروض کلاسيک و برآورد مدل ها و تجزيه و تحليل نتايج 89
4-4- آزمون فرضيه های پژوهش 91
4-4-1- آزمون فرضيه اول 91
4-4-2- آزمون فرضيه دوم 94
عنوان شماره صفحه

4-5- خلاصه فصل 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 98
5-2- نتایج آزمون فرضیات 98
5-3- نتیجه‌گیری 99
5-3-1- تحلیل نتیجه‌ی فرضیه اول 100
5-3-2 تحلیل نتیجه‌ی فرضيه دوم 101
5-4- پیشنهادهای تحقیق 101
5-4-1- پيشنهادها مبتني بر نتايج تحقیق 101
5-4-2- پیشنهادهایی در زمینه تحقیقات آتی 103
5-5- منابع 104
5-5-1- منابع داخلی 104
5-6-2- منابع خارجی 111
پیوست ها 113
پیوست الف) نام شرکت های نمونه آماری 113
پیوست ب) خروجی های آماری نرم‌افزارهای Eviews، Stata 115

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول 4-1: آمار توصیفی هر یک از متغیرهای استفاده شده در پژوهش 86
جدول4-2: نتايج آزمون F ليمر فرضيه ها 88
جدول 4-3: نتايج آزمون هاسمن فرضيه ها 88
جدول 4-4: نتايج آزمون جارکو-برآ مدل هاي پژوهش 89
جدول 4-5: نتايج آزمون ولدريج مدل هاي پژوهش 89
جدول 4-6: نتايج آزمون ناهمساني واريانس مدل هاي پژوهش 90
جدول 4-7: نتايج برآورد مدل براي فرضيه اول با استفاده از روش GLS 92
جدول 4-8: نتايج برآورد مدل براي فرضيه دوم با استفاده از روش GLS 94
جدول 5-1 : نتايج آزمون فرضيات پژوهش 99

چکیده
هدف از این پژوهش بررسي رابطه بين كيفيت اطلاعات حسابداري، تأخير در تعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور تعداد 92 شرکت طی بازه زمانی 1391-1387 مورد بررسی قرار گرفت. ادبیات تحقیق از روش مطالعه کتابخانهای و دادههای مالی مورد نیاز از مراجعه به صورتهای مالی و نرم افزار مالی ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقهبندی شده، محاسبه و در نهایت از طریق نرم‌افزارهای Eviews، Stata تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95/0 با بهره‌گیری از آزمون رگرسيون و پیرسون نتایج نشان داد، كيفيت اطلاعات حسابداري با تأخير در تعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام رابطه معنادار دارد.

کلمات کلیدی: كيفيت اطلاعات حسابداري، تأخير در تعدیل قيمت سهام، اقلام تعهدی و بازده آتی سهام

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
نقش اطلاعات در فرآيند تصميم گيري كاملاً روشن است. براي تصميمات اقتصادي نياز به اطلاعاتي است كه با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترين نحو تخصيص داد. يكي از راه هاي دستيابي به اين اطلاعات، استفاده از اطلاعات صورت هاي مالي سالانه شركت هاست. صورت هاي مالي كه به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند، مناسب ترين روش براي ارائه ي اطلاعات مالي به استفاده كنندگان آن محسوب مي گردند. اهداف كلي صورت هاي مالي، تأمين نيازهاي استفاده كنندگان از جمله سرمايه گذاران مي باشد. سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزيابي ويژگي هاي سرمايه گذاري در يك شركت هستند. ويژگي هاي يك سرمايه گذاري شامل عواملي از قبيل ريسك، بازده، سود سهام، امنيت سرمايه گذاري، نقدينگي، رشد و غيره مي باشند (يحيي زاده فر و احمدپور، 1381). مطالعات زيادي در مورد چگونگي تأثير اطلاعات مالي بر بازده و قيمت سهام در نتیجه ی تصميمات سرمايه گذاري صورت گرفته است. گزارشات مالي روي گرايش بازار سهام، محور اصلي تحقيق در حسابداري و مالي است.
1-2- بيان مسأله
به گفته برون (1999) محیط اقتصادی در برگیرنده تمام عوامل تأثیرگذار بر استفاده کنندگان، سیستم حسابداري و بازارهای سرمایه می باشد. فرض بر این است که صورت های مالی حسابرسی شده وضعیت عملکرد شرکت را به نحو منصفانه نشان دهد. به همین دلیل اطلاعات آن می تواند در رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذاشته و به تبع آن قیمت و بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سرمایه گذاران دائماً در حال جستوجو الگوهایی برای پیش بینی قیمت و بازده می باشند. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری می باشد(مهرابی و همکاران، 1386، 94).
به عبارت ديگر، اطلاعات مالي بايد پیش از سپری شدن زماني که استفاده کنندگان مي توانند بر مبنای آن داوری و تصمیم گیری نمايند در اختیار آنان گذاشته شود. از آنجا که اطلاعات مالي نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضاً با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری ها از دست مي دهند. هر قدر ارائه ی اطلاعات به تاريخ وقوع رويدادهای مربوط نزديکتر باشد، اطلاعات به موقع تر خواهد بود. مصداق اين موضوع در گزارشگری مالي نزديک بودن زمان ارائه گزارش به تاريخ پايان دوره مالي است. افزايش سرعت گزارشگری به دلیل استفاده ی به موقع تر اطلاعات در اتخاذ تصمیم های اقتصادی توسط سرمايه گذاران، مي تواند به شفافیت بیشتر اطلاعات مالي شرکتها و به تبع آن، شفافیت بالاتر بازار سرمايه منجر شود که اين موضوع به نوبه ی خود مي تواند تأثیر به سزايي بر جذابیت بازارهای مالي و سرمايه داشته باشد(مهدوی و جمالیان پور، 1389).
سهامداران و سرمايه گذاران، همواره در پي اطلاعاتي هستند كه آنان را در انتخاب بهترين سرمايه گذاري و مناسبترين پورتفوي، ياري كند. يكي از مباحث مهمي كه تصميم هاي سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار مي دهد، كيفيت اطلاعات حسابداري است (احمدی و جمالی، 1392، 2).
اطلاعات فراهم شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداري بخشی از اطلاعاتی است که سرمایه گذاران براي پیش بینی جریانهاي نقدي آتی به کار می برند؛ تجدید نظر در پیش بینی جریان هاي نقد آتی بر مبناي اطلاعات بی کیفیت در مقایسه با تجدیدنظر مبتنی بر اطلاعات با کیفیت مطلوب، منجر به برآوردهاي نامشخصی از قیمت سهم می شود. با توجه به عدم اطمینان حاصل از کیفیت نامطلوب اطلاعات در برآورد قیمت سهام، با گذر زمان، درك بهتري از محتواي اطلاعات منتشره فراهم می شود و نیز یادگیري از ارزیابی هاي سایر سرمایه گذاران منجر به بهبود تجدیدنظر در برآوردها شده و در نهایت تعدیل قیمت سهم با تأخیر روي خواهد داد(رحمانی و همکاران، 1391، 138).
پژوهشگران مالي، همواره به دنبال متغيرهايي هستند كه بتوانند از طريق آنها، بازده سهام را براي دوره هاي آتي با درصد اطمينان بيشتري نسبت به متغيرها و مدل هاي قبلي پيش بيني كنند. شناسايي چگونگي واكنش بازار سهام به اطلاعات حسابداري، در تشخيص كارايي بازار سرمايه و همچنين ارزيابي سودمندي اطلاعات صورتهاي مالي اساسي، از اهميت زيادي برخوردار است . تحقیق هاي تجربي نشان مي دهند، ارقام حسابداري توانايي پيش بيني دارند و مي توان ارزش پيش بيني كنندگي اطلاعات حسابداري را به منزلة يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دانش محتوایی، برنامه درسی، محتوای آموزشی، ماهیت دانش Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت اطلاعات، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران