پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، عوامل کلیدی، دانش محتوایی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری

خدای بزرگ و منان را سپاسگزارم که تا به این‌جا و این مرحله از زندگی و تحصیل همیشه پشت و پناه من بوده است. از اساتید محترم و گرامی جناب آقای دکتر مهدی محمدی و جناب آقای دکتر رحمت اله مرزوقی، که از ابتدا تا مرحله پایانی کار، همواره راهنما و هادی من بودند، کمال تشکر را دارم. از اساتید محترم جناب آقای دکتر جعفر جهانی که مسئولیت داوری پایاننامه و جناب آقای دکتر فرهاد دریانوش که نمایندگی تحصیلات تکمیلی را در این کار بر عهده گرفتند، بسیار سپاسگزارم. از همسر مهربانم که نه تنها پشتیبان من بودند بلکه همواره با صبر و حوصله، مرا راهنمایی می‌کردند و محبت خود را از من دریغ نمی‌داشتند، تشکر ویژه می‌کنم.

چکیده

بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطهگری دانش اعضای هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان شیراز

به کوشش
فاطمه دهقانی

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطهگری دانش محتوایی تربیتی و فناورانه اعضای هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان شیراز بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز بود که با استفاده از روش نمونهگیری “تصادفی ساده” تعداد 127 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل سه مقیاس عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی (محمدی و کوچکی، 1391)، دانش (الشهری، 2012) و اهداف تدریس (آنجلو و کراس، 1993) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن، دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس اندازهگیریهای مکرر، تی تک نمونهای، ماتریس همبستگی، مدل معادله ساختاری تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که، بعد غالب نوآوری دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان شیراز، ساختار میباشد. دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز از سطح کفایت قابل قبول (حد متوسط) پایینتر است. هدف تدریس غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز، انتقال دانش موضوعی به دانشجویان میباشد. بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیشبینی کننده مثبت و معنادار اهداف تدریس اعضای هیأت علمی میباشد. عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیشبینی کننده مثبت و معنادار میزان دانش اعضای هیأت علمی میباشد. عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با واسطه دانش اعضای هیأت علمی پیشبینی کننده معنادار اهداف تدریس آنان میباشد.

کلمات کلیدی: نوآوری دانشگاهی، دانش، اهداف تدریس، اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 2
1-2- بيان مسأله 5
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش 12
1-4- اهداف پژوهش 17
1-4-1- هدف کلی 17
1-4-2- اهداف فرعی 17
1-5- پرسش هاي پژوهش 18
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 18
1-6-1- تعاريف مفهومي 18
1-6-1-1- نوآوری دانشگاهی 18
1-6-1-1-1- عوامل کلیدی دانشگاه نوآور 19
1-6-1-2- دانش تربیتی 20
1-6-1-3- اهداف تدریس 20
1-6-2- تعاریف عملیاتی 21
1-6-2-1- نوآوری دانشگاهی 21
1-6-2-2- دانش 21
1-6-2-3- اهداف تدریس 22

فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1- پیشینه نظری 24
2-1-1- نوآوری 24
2-1-1-1- مفهوم خلاقیت، نوآوری، تغییر و اختراع 26
2-1-1-2- عوامل موثر بر شکلگیری فرایند نوآوری در سازمان شامل: 28
2-1-1-3- تاریخچه نوآوری 28
2-1-1-4- انواع نوآوری 29
2-1-1-5- مولفه‌های نوآوری 32
2-1-1-6- مولفه‌های گرایش به نوآوری 33
2-1-1-7- نیاز دانشگاه‌ها به سازگاری 35
2-1-1-7-1- پژوهش 35
2-1-1-7-2-تدریس و یادگیری 36
2-1-1-7-3-انتقال دانش 36
2-1-1-8- اصول نوآوری 37
2-1-1- 9- ویژگی سازمان‌های خلاق و نوآور 37
2-1-1-10- عوامل و موانع موثر بر نوآوری سازمانی 39
2-1-1-11- عوامل رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان 40
2-1-1-12- سازمان نوآور 42
2-1-1- 13- دانشگاه نوآور 42
2-1-1-14- مفاهیم و تعاریف نوآوری دانشگاهی 43
2-1-1-14-1- تاریخچه نوآوری دانشگاهی 45
2-1-1-14-2- ابعاد نوآوری دانشگاهی 46
2-1-1-14-3- عوامل کلیدی نوآوری دانشگاه 46
2-1-1-14-3-1- ساختار سازمانی 47
2-1-1-14-3-1-1- ساختار تواناساز 48
2-1-1-14-3-1-2- ساختار بازدارنده 48
2-1-1-14-3-2- افراد ذینفع 50
2-1-1-14-3-2- 1- ذینفع‌های درونی و بیرونی 51
2-1-1-14-3-3- ارتباط بیرونی 57
2-1-1-14-3-4- قوانین و مقررات 59
2-1-2- دانش 61
2-1-2-1- تعاریف دانش 61
2-1-2-2- مدیریت دانش و فرایندهای آن 63
2-1-2-3- چگونه کارکنان را دانشمحور کنیم؟ 67
2-1-2-4- مفاهیم و تاریخچه دانش محتوایی، دانش تربیتی و دانش فناورانه 68
2-1-2-5- اجزای دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه 70
2-1-2-6- سطوح دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه 72
2-1-2-7- مولفه‌های دانش معلمان 73
2-1-2-8- تعریف اصطلاحات دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه و واژه‌های مرتبط 75
2-1-2-8-1- دانش فناورانه 75
2-1-2-8-2- دانش محتوایی 75
2-1-2-8-3- دانش تربیتی 76
2-1-2-8- 4- دانش محتوایی تربیتی 77
2-1-2-8-5- دانش محتوایی فناورانه 78
2-1-2-8-6- دانش تربیتی فناورانه 80
2-1-2-8-7- دانش محتوایی تربیتی فناورانه 81
2-1-3- تدریس 84
2-1-3-1- مفهوم تدریس 84
2-1-3-2- انواع سبک‌های تدریس 85
2-1-3-3- اهداف تدریس 87
2-1-3-3-1- ابعاد اهداف تدریس 88
2-1-3-3-1-1- مهارت سطح بالای تفکر 88
2-1-3-3-1-2- مهارت‌های اساسی و بنیادی موفقیت تحصیلی 92
2-1-3-3-1-3- دانش و مهارت‌های یک رشته به صورت خاص (موضوعی) 95
2-1-3-3-1-4- هنرهای آزاد و ارزش‌های تحصیلی 95
2-1-3-3-1-5- آمادگی حرفه‌ای و شغلی 98
2-1-3-3-1-6- رشد شخصی(فردی) 99
2-2- پیشینه پژوهشی 101
2-2-1- پژوهش های مربوط به عوامل نوآوری دانشگاهی 101
2-2-1-1- پژوهش‌های خارجی 101
2-2-1-2- پژوهش‌های داخلی 102
2-2-2- پژوهش‌های مربوط به دانش 105
2-2-2-1- پژوهش‌های خارجی 105
2-2-2-2- پژوهش‌های داخلی 107
2-2-3- پژوهش های مربوط به اهداف تدریس 109
2-2-3-1- پژوهش‌های خارجی 109
2-2-3-2- پژوهش‌های داخلی 111
2-3- خلاصه و نتیجه‌گیری 112
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه 114
3-1- روش پژوهش 114
3-2- جامعه آماری و حجم نمونه 115
3-3- ابزار پژوهش 115
3-3-1- مقیاس عوامل کلیدی دانشگاه نوآور: 115
3-3-2- مقیاس دانش اعضای هیأت علمی برای سنجش دانش اعضای هیأت
علمی در سه بعد محتوایی، تربیتی و فناورانه 116
3-3-3- مقیاس اهداف تدریس اعضای هیأت علمی 118
3-4- روایی و پایایی 119
3-4-1- مقیاس عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی 119
3-4-2- مقیاس دانش 120
3-4-3- مقیاس اهداف تدریس 122
3-5- روش های جمع آوری اطلاعات 124
3-6- روش تجزيه و تحليل اطلاعات 125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
مقدمه 127
4-1- یافته‌های پژوهش 127
4-1- 1- یافته‌های توصیفی 127
4-1-2- یافته‌های استنباطی 129
4-1-2-1- سوال اول: عامل غالب نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت
علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز کدام است؟ 129
4-1-2-2- سوال دوم: ابعاد دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
شیراز به چه میزان است؟ 130
4-1-2-3- سوال سوم: نوع غالب اهداف تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی
کدام است؟ 132
4-1-2-4- سوال چهارم: آیا رابطه معناداری بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی،
دانش و اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز
وجود دارد؟ 134
4-1-2-5- سوال پنجم: آیا عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیش‌بینی کننده معنادار
اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز می‌باشد؟ 138
4-1-2-6- سوال ششم: آیا عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیش‌بینی کننده معنادار
دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز میباشد؟ 140
4-1-2-7- سوال هفتم: آیا عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با واسطه دانش پیش‌بینی
کننده معنادار اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز می‌باشد؟ 142

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه 146
5-1- بعد غالب نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
شیراز 146
5-2- میزان ابعاد دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 150
5-3- نوع غالب اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 153
5-4- بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف تدریس
اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 156

5-5- بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی در پیش‌بینی اهداف
تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 163
5-6- بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی در پیش‌بینی دانش
اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 165
5-7- بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با واسطه دانش در
پیش‌بینی اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 166
5 – 8– نتیجه‌گیری نهایی 168
5-9-محدودیت‌ها 169
5-9-1- محدودیت‌های اجرایی 169
5-9-2- محدودیت‌های پژوهشی 170
5-10- پیشنهادها 170
5-10-1- پیشنهادهای کاربردی 170
5-10-2- پیشنهادهای پژوهشی 171

منابع
منابع فارسی 172
منابع انگلیسی 181

پیوست 190

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 2-1: سیر تحول مطالعات درباره انواع نوآوری سازمانی 31
جدول 2- 2: جدول مولفه‌های نوآوری 32
جدول 2- 3: عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمانی 40
جدول 2-4: سیر تحول تعریف دانش از دیدگاه صاحبنظران 63
جدول 2-5: جدول اجزای دانش محتوایی تربیتی فناورانه در عمل 72
جدول 2-6: حیطه دانش محتوایی تربیتی فناورانه 74
جدول 3-1: تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه ها براساس جنسیت 115
جدول 3-2:: تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه ها براساس رشته 115
جدول 3-3: ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری
مقیاس عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی 116
جدول 3-4: ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری مقیاس دانش 118
جدول 3-5: ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری مقیاس
اهداف تدریس 119
جدول 3-6: روایی عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی 120
جدول 3-7: پایایی عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی 120
جدول 3-8: روایی ابعاد دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه 121
جدول 3-9: پایایی ابزار دانش 121
جدول 3-10: روایی ابعاد اهداف تدریس 123
جدول 3-11: پایایی ابعاد اهداف تدریس 124
جدول 4-1: یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش 128
جدول 4-2: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت مقایسه عوامل
کلیدی نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
شیراز 129
جدول 4-3: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین‌های
عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه
فرهنگیان شیراز 130
جدول 4-4 : نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین ابعاد دانش
اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز با سطح قابل قبول (Q2)
و سطح کفایت مطلوب (Q3). 132
جدول 4-5: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر جهت مقایسه انواع
اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 133
جدول 4-6: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین‌های انواع
اهداف تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز 134
جدول 4-7: جدول ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 137
جدول4-8 : برازش مدل نهایی 144

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل2-1: مولفه‌های نوآوری 33
شکل2-2: شکل ابعاد نوآوری سازمانی 35
شکل2-3: وظایف کادر مدیریتی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور 53
شکل2-4: وظایف کادر اعضای هیأت علمی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور 54
شکل2-5: ویژگی‌های کادر تحقیقات دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نوآور 55
شکل2-6: وظایف کادر اجرایی دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی باورهای دینی، عمل به باورهای دینی، تحلیل داده، سازگاری اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاهها، آموزش عالی