پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد آموزشی، هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، اعضای هیات علمی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده

بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی- اجتماعی اعضای هیأت علمی و کیفیت عملکرد آموزشی آنان توسط دانشجویان محیط: دانشگاه شیراز

به کوشش
الهام بهرامی دهدار

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی- اجتماعی اعضای هیأت علمی و کیفیت عملکرد آموزشی آنان توسط دانشجویان بود .روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ترم آخر بود که با نمونه گیری خوشه ای ساده تعداد 327 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل سیاهه شایستگی عاطفی- اجتماعی(بویاتزیس، 2007)، و مقیاس کیفیت عملکرد آموزشی (محمدی و زرانی، 1391) بودکه پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و گرد آوری شد.روشهای آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر،ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری داده ها تحلیل شدند نتایج نشان داد: 1)میانگین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی شامل خود آگاهی، روابط، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی بالاتر از حد قابل قبول می باشد. 2) در بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی بالاترین میانگین مربوط به بعد خود مدیریتی و کمترین میانگین مربوط به بعد خود آگاهی می باشد. 3)همه ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی شامل مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت ، شایستگی فرهنگی، نظارت و تضمین کیفیت تدریس، تکالیف، مدیریت کلاس و بازخورد بالاتر از حد قابل قبول و پایین تر از حد مطلوب می باشد. و در ضمن ابعاد نقش حرفه ای، ارتباطات در حد مطلوب می باشد.4) در بین ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی بالاترین میانگین مربوط به نقش حرفه ای و کمترین میانگین مربوط به بعد تکالیف می باشد. 5) رابطه مثبت و معناداری بین تمامی ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی و ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی آنان وجود دارد.6) شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی پیش بینی کننده معنادارکیفیت عملکرد آموزشی آنان توسط دانشجویان می باشد.

کلمات کلیدی: شایستگی عاطفی- اجتماعی، کیفیت عملکرد آموزشی، دانشگاه شیراز

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1-بيان مسأله 4
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق 9
1-3- اهداف پژوهش 11
1-3-1-هدف کلی 11
1-3-2-اهداف جزیی 12
1-4-سوالات پژوهش 12
1-5- تعاریف مفهومی 13
1-5-1- شایستگی عاطفی – اجتماعی 13
1-5-2- کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 13
1-6- تعریف عملیاتی متغیر ها 14
1-6-1- شایستگی عاطفی و اجتماعی 14
1-6-2- کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی 14

فصل دوم: مقدمه
2-1-مبانی نظری 16
2-1- 1شایستگی 16
2-1-2- ابعاد شایستگی 19
عنوان صفحه

2-1-3-شایستگی های عاطفی- اجتماعی 21
2-1-4-مدل های مختلف شایستگی های عاطفی – اجتماعی 23
2-1-4-1- مدل شایستگی عاطفی- اجتماعی بویاتزیس 23
2-1-4-2-شایستگی عاطفی – اجتماعی باندلی 24
2-1-4-3-مدل شایستگی عاطفی گلمن 27
2-1-4-4- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی،بلاسچاک و باگازی 30
2-1-4-5-مدل سارانی 34
2-1-5-تعاریف ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی 35
2-1-6- تاریخچه کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 38
2-1-7- ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 39
2-2- پیشینه پژوهشی 43
2-2-1-پژوهش های کاربردی شایستگی عاطفی- اجتماعی 44
2-2-1-1-پژوهش های خارجی 44
2-2-1-2-پژوهش های داخلی 49
2-2-2-پژوهش های کاربردی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی 52
2-2-2-1-پژوهش ها ی خارجی 52
2-2-2-2- پژوهش های داخلی 53
2-3- جمع بندی 58

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 61
3-1.روش پژوهش 61
3-2- جامعه آماری 62
3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه 63
عنوان صفحه

3-4 – ابزار پژوهش 64
3-4-1- شایستگی عاطفی- اجتماعی 64
3-4-2- کیفیت عملکرد آموزشی 65
3-5- روایی و پایایی ابزار 65
3-5-1. روایی و پایایی سیاهه شایستگی عاطفی و اجتماعی(ESCI) 65
3-5-2. روایی و پایایی مقیاس کیفیت عملکرد آموزشی 66
3-6- شیوه جمع آوری اطلاعات 68
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 68

فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 70
4-1- یافته های توصیفی 70
4-2- یافته های استنباطی 71
4-2-1- سوال اول: شایستگی عاطفی- اجتماعی اعضای هیات علمی به چه میزان
می‌باشد؟ 71
4-2-2- سوال دوم: بعد غالب شایستگی عاطفی- اجتماعی اعضای هیأت علمی
کدام است؟ 72
4-2-3-سوال سوم: کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ 73
4-2– 4-سوال چهارم: بعد غالب کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 74
4-2- 5-سوال پنجم: آیا رابطه معناداری بین شایستگی عاطفی – اجتماعی
اعضای هیأت علمی و ابعاد کیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه
دانشجویان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 77
عنوان صفحه

4-2-6-سوال شش :آیا شایستگی عاطفی –اجتماعی اعضای هیأت علمی
پیش بینی کننده معنادار کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی می باشد؟ 79
4-2-6-خلاصه یافته ها 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه 84
5-1-بررسی میزان شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیأت علمی از دیدگاه
دانشجویان 84
5-2-بررسی بعد غالب شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیات علمی از دیدگاه
دانشجویان 86
5-3- بررسی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان 88
5-4- بررسی بعد غالب کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی
از دیدگاه دانشجویان 90
5-5- بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی
با ابعادکیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان 91
5-6- شناسایی قدرت شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیأت علمی،
در پیش بینی کیفیت عملکرد آموزشی آنان از دیدگاه دانشجویان 92
5-7- نتیجه گیری نهایی 94
5-8- محدودیت های پژوهشی 95
5-8-1-محدودیت های اجرایی 95
5-8-2- محدودیت های پژوهشی 95
5-9- پیشنهاد های پژوهشی 95
5-9-1- پیشنهادهای کاربردی 95
5-9-2- پیشنهاد های پژوهشی 96
عنوان صفحه

منابع
منابع فارسی 97
منابع انگلیسی 101

پیوست‌ها
پیوست یک: پرسشنامه شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیات علمی 105
پیوست دو: پرسشنامه کیفیت عملکرد آموزشی 109

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 2-1- شایستگی‌های هوش عاطفی و اجتماعی 24
جدول شماره 3-1 : جامعه آماری به تفکیک جنسیت و دانشکده 62
جدول شماره3-2- توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب متغیر رشته تحصیلی 63
جدول شماره3-3- توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب متغیر جنسیت 63
جدول شماره 3-4- ابعاد، تعداد سوالات، شماره سوالات و روش نمره گذاری
سیاهه شایستگی عاطفی و اجتماعی 64
جدول شماره 3-5- روایی سیاهه شایستگی عاطفی و اجتماعی اعضای هیأت علمی
با استفاده از تحلیل گویه 65
جدول شماره 3-6- پایایی سیاهه شایستگی عاطفی- اجتماعی با استفاده
از آلفای کرونباخ 66
جدول شماره 3-7 – روایی پرسشنامه کیفیت عملکرد آموزشی 67
جدول شماره 3-8- پایایی پرسشنامه کیفیت عملکرد آموزشی 67
جدول شماره 4-1- نتایج آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیر های
پژوهش در نمونه پژوهش اعضای هیات علمی 70
جدول شماره4-2- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین کل
و ابعاد مختلف شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی با
سطوح قابل قبول (2Q) و کفایت مطلوب(3Q) 72

عنوان صفحه

جدول شماره 4-3- نتایج تحلیل واریانس و اندازه گیری مکرر جهت تعیین بعد
غالب شایستگی عاطفی – اجتماعی اعضای هیأت علمی 72
جدول شماره 4-4- آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه میانگین های ابعاد شایستگی
عاطفی_ اجتماعی اعضای هیأت علمی 73
جدول شماره 4-5- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین کل
و ابعاد مختلف کیفیت عملکرد آموزشیاعضای هیأت علمی با
سطوح قابل قبول (2Q) و کفایت مطلوب(3Q) 74
جدول شماره 4-6- نتایج تحلیل واریانس و اندازه گیری مکرر جهت تعیین بعد غالب
کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 75
جدول شماره 4-7- آزمون تعقیبی بونفرونی مقایسه میانگین های ابعاد کیفیت
عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی 76
جدول شماره 4-8- نتایج ضریب همبستگی متغیر های پژوهش( ابعاد شایستگی
عاطفی – اجتماعی اعضای هیات علمی و ابعاد کیفیت عملکرد
آموزشی آنان) 78
جدول شماره 4-9- برازش نهایی 81

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل شماره 4-1- مدل معادله ساختاری شایستگی عاطفی اجتماعی
اعضای هیئت علمی و کیفیت عملکرد آموزشی 80

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار2-1. مدل مفهومی رابطه بین شایستگی عاطفی- اجتماعی و کیفیت
عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 59

فصل اول

مقدمه

یکی از مهم ترین عوامل پویایی و رشد کشورها ، مراکز علمی و دانشگاهی و کلیه اجزای مرتبط با آن هستند(مرادی، 1386؛ به نقل از فدائی و حسن زاده کمند، 1389). اعضای هیات علمی این مراکز به عنوان آموزش دهندگان و نقش آفرینان عرصه های علمی، با توسعه علم و فن آوری، نقش کلیدی و محوری در توسعه زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دارند و کیفیت عملکرد آنان در راستای پاسخگویی به نیاز های روزمره و تحول و تحرک جامعه علمی به سمت آینده ، همواره نکته ای مهم و در خور توجه به شمار می رود.(شکورنیا، الهام پور و دشت بزرگی،1386)
بر این اساس، اثربخشی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی وابسته به برخورداری و بکار گیری شایستگی عاطفی- اجتماعی است(موری، چنگ و داینتی1، 2002 ؛ ماری2،2003). چنانچه رهبران بخواهند به نحو ی برجسته اثر بخش باشند میبایست توانایی توسعه جوی در سازمان را داشته باشندکه موجب خواهد شد عملکرد اعضای هیأت علمی تسهیل گردد و ارتقاء یابند که این امر مستلزم رشدو بکارگیری مهارتهای خودآگاهی، مدیریت خود،آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط است(هی3،2000)
(گلمن4،2000) چرنیس آدلر5(2000)، جرج6(2000) و گلمن7(1998) معتقدند یکی از عوامل تعیین کننده در فضاهای رقابتی کاری و دائماً متغیر امروز شایستگی عاطفی- اجتماعی از قبیل عواطف و احساسات، حالت های روحی و روانی و … می باشد. در واقع موفقیت سازمان‌ها در محیط به شدت رقابتی و متلاطم امروزه مستلزم وجود مدیرانی اعضای هیأت علمی است که با استفاده از توانایی های شناختی و عاطفی عمل نمایند(چرنیس،2001 ؛ چرنیس آدلر، 2000 ؛ گلمن،1998، لنگی8،2000)همچنین امروزه شایستگی ها ی عاطفی و اجتماعی به عنوان یکی از شاخص های عملکرد موفق سازمانی شناخته شده است. ریشه اصلی این خصوصیت در تلقی مثبت افراد از خود و یا همان عزت نفس که منجر به بهبود فعالیت های فردی می گردد.از سویی دیگر طرح موضوع ارزشیابی ازکیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان همانند شایستگی های عاطفی – اجتماعی در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مأموریت های مختلفی بر عهده دارند، ولی اکثر صاحب نظران سه ماموریت اصلی آنها شامل آموزش و پژوهش و خدمات مورد تاکید قرار داده اند این ماموریتها در حیطه مسئولیت ها ی اعضای هیات علمی قرار می گیرد.( کارلسون9، 2007؛ گانم10، 2007؛ پیترسون ویزبرگ11،2006 ؛ هوستون و همکاران12، 2004؛ میتی و همکاران13، 2004 و بویر14، 1990).
ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه های کشور ما نیز براساس این سه محور آموزش و پژوهش و فعالیت های علمی اجرایی، به نوعی حاکی از پذیرش طبقه بندی فوق از ماموریت های دانشگاه ، در آموزش عالی است (معروفی،1390) . ارزشیابی دانشجو از استاد در موسسات آموزش عالی ، معمولا با هدف ارزیابی کیفیت تدریس مورد استفاده قرار می گیرد.در این میان ارزشیابی دانشجویان از عملکرد آموزشی اساتید و اثر بخشی تدریس از جمله رایج ترین روشهای ارزشیابی آموزشی استادان

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد سلامت سازمانی، تعهد سازمانی، معلمان مدارس، مدارس متوسطه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شایستگی ها، عملکرد آموزشی، اعضای هیات علمی، اعضای هیأت علمی