دانلود تحقیق در مورد رگرسیون، سلامت سازمانی، مدل رگرسیون، خلاقیت و نوآوری

دانلود پایان نامه ارشد

1-5-1- تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….11
1-5-2 –تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مفهوم سلامت………………………………………………………………………………………………………15
2-2-سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………………..16
2-3-ابعاد سلامت سازمانی…………………………………………………………………………………………….18
2-4- ابعاد سلامت سازمانی در سطوح مختلف………………………………………………………………….21
2-5-مبانی نظری مرتبط با خلاقیت ………………………………………………………………………………..25
2-6- مفهوم خلاقیت……………………………………………………………………………………………………25
2-7- مراحل فرایند خلاقیت………………………………………………………………………………………….26
2-8- ویژگی های افرد خلاق………………………………………………………………………………………..27
2-9- عوامل مؤثر بر خلاقیت ……………………………………………………………………………………….28
2-10- خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………………………………………29
2-11- عوامل بازدارنده خلاقیت اجتماعی از نظر رمضانی………………………………………………….30
2-12- پیشینه تحقیق
2-12-1- تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون سلامت سازمانی…………………………………………….31
2-12-2- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران پیرامون سلامت سازمانی…………………………………33
2-12-3- تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون خلاقیت………………………………………………………..35
2-12-4- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور پیرامون خلاقیت………………………………………….36
2-13- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………42
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..46
3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….46
3-3- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….46
3-4- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………47
3-5- ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………48
3-6- روایی و پایایی ابزار های پژوهش
3-6-1-روایی…………………………………………………………………………………………………………………48
3-6-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………..49
3-7- شیوه های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………50
3-8- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………52
4-2- ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری……………………………………………………………………53
4-2-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………53
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ……………………………………………………..54
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات …………………………………………………56
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل …………………………………………………….57
4-3- بررسی متغیر های اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………59
4-4- بررسی فرضیه های پژوهش
4-4-1-بررسی فرضیه اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………..60
4-4-2- بررسی فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………61
4-4-2-1-بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش…………………………………………………………………….61
4-4-2-2-بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش…………………………………………………………………….63
4-4-2-3-بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش …………………………………………………………………..64
4-4-2-4- بررسی فرضیه فرعی چهارم پژوهش ……………………………………………………………….66
4-4-2-5- بررسی فرضیه فرعی پنجم پژوهش………………………………………………………………….67
4-4-2-6- بررسی فرضیه فرعی ششم پژوهش………………………………………………………………….69
4-4-2-7- بررسی فرضیه فرعی هفتم پژوهش………………………………………………………………….70
4-5- ایجاد مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………72
4-5-1- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت سازمانی…………………………….72
4-5-1-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………….72
4-5-1-2-بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………..73
4-5-1-3-ضرایب رگرسیون برای متغیرهای مورد بررسی………………………………………………….74
4-5-2- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و سلامت سازمانی در بعد ساختدهی…………..76
4-5-2-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..76
4-5-2-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………76
4-5-2-3-ضرایب رگرسیون برای متغیرهای مورد بررسی…………………………………………………77
4-5-3- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیرخلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در
بعد ملاحظه گری………………………………………………………………………………………………………79
4-5-3-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..79
4-5-3-2- بررسی ثابت بودن واریانس…………………………………………………………………………79
4-5-3-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی………………………………………………80
4-5-4- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی…………………………………………………………………………………………………………………..81
4-5-4-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………81.
4-5-4-2-بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………….82.
4-5-4-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….83
4-5-5- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری ومتغیر سلامت سازمانی در
بعد تأکید علمی………………………………………………………………………………………………………….84
4-5-5-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..84.
4-5-5-2- بررسی ثابت بودن واریانس………………………………………………………………………….85
4-5-5-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….86
4-5-6- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و نوآوری و متغیر سلامت سازمانی در
بعد روحیه………………………………………………………………………………………………………………….87
4-5-6-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………….87.
4-5-6-2- بررسی ثابت بودن واریانس…………………………………………………………………………..88
4-5-6-3- ضرایب رگرسون برای متغیر های مورد بررسی………………………………………………..89.
4-5-7- مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی ……90
4-5-7-1- بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………..90
4-5-7-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………90
4-5-7-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….91
4-5-8- ایجاد مدل رگرسیون برای متغیر خلاقیت و متغیر سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر…. .92
4-5-8-1-بررسی نرمال بودن……………………………………………………………………………………….92
4-5-8-2- بررسی ثابت بودن واریانس …………………………………………………………………………93
4-5-8-3- ضرایب رگرسیون برای متغیر های مورد بررسی……………………………………………….94

فصل پنجم:بحث و نتیچه گیری
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………96
5-1- یافته های

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارگونومی، توانمند سازی، عوامل اجتماعی، بحران های اجتماعی Next Entries دانلود تحقیق در مورد رگرسیون، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی