پایان نامه با واژه های کلیدی تقسیم سود، سیاست تقسیم، سیاست تقسیم سود، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

……………… 48
2-3-4-3- نظریه پرنده در دست (سیلی نقد به از حلوای نسیه) ……………………………………………………… 48
2-3-5- انواع سیاست های تقسیم …………………………………………………………………………………………………………. 49
2-3-5-1- سیاست تقسیم سود منظم ……………………………………………………………………………………………… 49
2-3-5-2- روش درصد ثابتی از درآمد هر سهم ……………………………………………………………………………… 50
2-3-5-3- روش مبلغی ثابت …………………………………………………………………………………………………………… 51
2-3-5-4- روش پرداخت درصدی از ارزش بازار ……………………………………………………………………………… 51
2-3-5-5- روش درصدی از قیمت اسمی ………………………………………………………………………………………. 52
2-3-6- سود تقسیمی هر سهم ……………………………………………………………………………………………………………… 52
2-3-7- محتوای اطلاعاتی سود سهام ………………………………………………………………………………………………….. 53
2-3-7-1- حالت اول …………………………………………………………………………………………………………………. 53
2-3-7-2- حالت دوم ………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-3-7-3- حالت سوم …………………………………………………………………………………………………………………………..54
2-4- رابطه سطح رقابت با سیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………………………… 54
2-5- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5-1- پژوهشهای خارجی …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2-5-1-1- رقابت بازار محصول ………………………………………………………………………………………………………. 56
2-5-1-2- سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………………………………………………..57
2-5-1-3- تاثیر رقابت برسیاست تقسیم سود …………………………………………………………………………………. 58
2-5-2- پژوهشهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-5-2-1- رقابت بازار محصول …………………………………………………………………………………………………………. 59
2-5-2-2- سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………………………………….. 60
2-6- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم : روش پژوهش
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-2- نوع روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
3-3- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-4- نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66
3-5- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-6- مدل آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-6-1- متغییر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-6-2- متغییرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………. 70
3-6-3- متغییرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-7- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………………… 72
3-7-1- روش داده های پانل ………………………………………………………………………………………………………………… 72
3-7-1-1- روش اثرات ثابت ……………………………………………………………………………………………………………… 73
3-7-1-2- روش اثرات تصادفی ………………………………………………………………………………………………………. 74
3-7-1-3- آزمون چاو یا Fمقید ……………………………………………………………………………………………………… 75
3-7-1-4- آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-7-2- آزمون معنی دار بودن مدل ………………………………………………………………………………………………….. 77
3-7-3- آزمون مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی ………………………………………………………………………. 78
3-7-3-1- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف ……………………………………………………………………………….. 78
3-7-3-2- فرض عدم وجود همخطی بین متغییرهای مستقل ……………………………………………………… 79
3-7-3-3- فرض همسانی واریانس باقیمانده ها ……………………………………………………………………………. 79
3-7-3-4- رگرسیون لجستیک …………………………………………………………………………………………………….. 81
3-7-4- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها ………………………………………………………………………. 81
3-8- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-2-1- توصیف متغییر ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-3- جدول آزمون همبستگی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-4- آزمون نرمال بودن داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………90
4-5- نتایج تخمین فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-5-1- نتایج تخمین فرضیه 1-1 ……………………………………………………………………………………………………… 91
4-5-1-1- تخمین با استفاده از بابت تقسیم سود …………………………………………………………………………. 91
4-5-1-2- تخمین فرضیه 1-1 با استفاده از متغییر مجازی………………………………………………………….. 94
4-5-2- نتایج تخمین فرضیه 1-2 ……………………………………………………………………………………………………… 97
4-5-2-1- نتایج آزمون فرضیه 1-2 با استفاده از سیاست تقسیم سود ……………………………………… 97
4-5-2-2- تخمین فرضیه 1-2 با استفاده از متغییر مجازی ……………………………………………………. 101
4-5-3- نتایج تخمین فرضیه 1-3 …………………………………………………………………………………………………. 103
4-5-3-1- آزمون فرضیه 1-3 با استفاده از متغییر مجازی ……………………………………………………… 103
4-5-3-2- تخمین فرضیه 1-3 با استفاده از متغییرهای مجازی ……………………………………………… 107
4-6- خلاصه نتایج فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
4-7- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
فصل پنجم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تمرکز بازار، ساختار بازار، وابستگی متقابل، قدرت بازار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سود سهام نقدی، سیاست تقسیم سود