دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، داده های تلفیقی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

2-6-4 ساختار انحصارکامل 31
2-7 تمرکز بازار 33
2-8 شاخص های اندازه گیری تمرکز 34
2-8-1 شاخص هرفیندال – هرشمن 35
2-9 بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه 35
2-10 تعریف هزینه سرمایه 36
2-11 اهمیت هزینه سرمایه 36
2-12 تقسیم بندی هزینه سرمایه 38
2-12-1 هزینه سرمایه واقعی 38
2-12-2 هزینه سرمایه ضمنی 39
2-13 کاربردهای هزینه سرمایه 40
2-14 روش محاسبه هزینه سرمایه 41
2-14-1 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42
2-15 پیشینه پژوهش 43
2-15-1 پیشینه داخلی تحقیق 43
2-15-2 پیشینه خارجی تحقیق 47
2-16 نتیجه گیری 49
فصل3. روش اجرای تحقیق 50
3-1 – مقدمه 51
3-2 – تدوین فرضیه های تحقیق 51
3-3 جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 51
3-4 روش جمع آوری منابع و اطلاعات 52
3-5 متغیرهای پژوهش 52
3-5-1 متغیرهای مستقل 53
3-5-1-1شاخص هرفیندال 53
3-5-2 متغیرهای وابسته 53
3-5-2-1هزینه سرمایه 53
3-5-3 متغیرهای کنترلی 54
3-5-3-1اندازه شرکت 54
3-5-3-2 اهرم مالی 54
3-5-3-3نرخ رشد دارایی 54
3-5-3-4نسبت ارزش دفتری 55
3-5-3-5نرخ بازده دارائي ها 55
3-6 مدل تحلیلی تحقیق 55
3-6-1 روش استفاده شده برای آزمون فرضیه 55
3-7 آزمون فرضیه ها 55
3-8 – داده های تلفیقی 56
3-8-1 مقدمه 56
3-8-2 مزایای استفاده از داده های تلفیقی 56
3-9 انواع مدل داده های تلفیقی 57
3-9-1 مدل داده های تلفیقی ایستا 57
3-10 تفاوت بین مفاهیم Pooled و Panel 59
3-11 مدل داده های تلفیقی پویا 59
3-12 تکنیک های تخمین سیستم معاملات 60
3-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 60
3-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 60
3-12-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) Error! Bookmark not defined.
3-13 مسایل مورد توجه در تخمین مدل 61
3-13-1 نرمال بودن 61
3-13-2 ناهمسانی واریانس 62
3-13-3 خود همبستگی 62
3-13-4 هم خطی 62
3-13-5 آزمون مانایی 63
3-14 خلاصه و نتیجه گیری فصل 63
فصل4.تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 64
4-1 مقدمه 65
4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق 65
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 66
4-4 آزمون هم خطی 67
4-5 آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 69
4-6 آزمون مانایی 68
4-7 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 69
4-7-1 آزمون چاو (Chow) 69
4-7-2 آزمون هاسمن 70
4-8 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 70
4-9 آزمون فرضیه اصلی تحقیق 71
4-10 خلاصه فصل 72
فصل5. بحث ، نتیجه گیری 74
5-1 مقدمه 75
5-2 نتایج آزمون فرضیه 75
5-3 محدودیت های تحقیق 76
5-4 پیشنهادات لازم برای موضوع تحقیق 77
5-5 پیشنهادات برای تحقیق آتی 77
5-6 خلاصه فصل 79
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………80
پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………………82
پیوست ب……………………………………………………………………………………………………………………………85.

فهرست جداول
جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29
جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
جدول4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول4-7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

فهرست نمودار و اشکال
شکل 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

چکیده
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه ، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاري براي گردآوري وجوه لازم براي سرمایه گذاري بلند مدت استفاده کند . از این رو پژوهشگران بسیاری در تحقیقات خود هزینه سرمایه را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.
در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتها پرداخته شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که : آیا ساختار بازار تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه شرکتها دارد؟
از این رو تعداد 93 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفتند.برای محاسبه ساختار بازار از شاخص هرفیندال- هرشمن و برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل اندازه گیری دارایی سرمایه ای استفاده شد. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت بین ساختار بازار و هزینه سرمایه را تایید می کند. به عبارت دیگر فرضیه این تحقیق پذیرفته شده است.

واژگان کلیدی: ساختار بازار، هزینه سرمایه ، شاخص هرفیندال، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.

مقدمه
هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تعریف می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکتها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند.
هزینه سرمایه جایگاهی مهم در تئوری های مدیریت مالی به عنوان معیار جهت تعیین ساختار سرمایه دارد. مدیران باید به هنگام اتخاذ تصمیماتی از قبیل بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت و . . . در خصوص هزینه سزمایه اطلاعات کافی داشته باشند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند.
ساختار بازار نیز از جمله مفاهیمی است که در تحلیل های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار هر بازاری را می توان در میان دو شکل انتزاعی انحصار و رقابت کامل جای داد. بازار رقابت کامل در بسیاری موارد صورت عینی به خود نمی گیرد. به عبارت دیگر در عمل طیفی از بازارها بین رقابت انحصاری و انحصار کامل وجود دارد.
ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف می باشد. ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با آشنایی با آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود.
در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.
بیان مساله
سرمایه گذاران با توجه به تنوع زیاد در فرصتهاي سرمایه گذاري اقدام به انتخاب می نمایند. این انتخاب بر اساس ویژگی هاي ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاري می کند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند. سرمایه گذاران براي رسیدن به برآوردي از بازده مورد انتظار می کوشند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی فراهم کنند. سود حسابداري نیز از اطلاعات مهم به شمارمی آید. سودحسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول حسابداري اندازه گیري می شود و بر قابلیت اتکاي اقلام گزارش شده تاکید دارد. کیفیت اقلام تعهدي به علت تاثیري که بر درك سرمایه گذاران از کیفیت سود شرکت دارد، همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد. در واقع مدیران با شناسایی عوامل موثر بر سودآوري شرکت، درکنار تحقق سایر اهداف بدنبال حداقل نمودن هزینه سرمایه نیز هستند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. ساختار بازار نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. تحلیل میزان تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عنصرهای ساختار و عملکرد بازار را فراهم می کند. شناخت بازار و عوامل موثر برایجادو تداوم تمرکز در بازارها برای دستیابی به شرایط ایده آل رقابت کامل ضروری است(خداداد کاشی، 1377). در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار معمولا از تمرکز استفاده می شود. تمرکز زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکرد های بازار را فراهم می کند(خداداد کاشی، 1377).
بسیاری از دولت های جهان با اندازه گیری تمرکز بازارها و به کارگیری نتایج آنها درصدد اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست گذاری اقتصادی، بهای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر می آیند(بخشی 1382 ص 75).
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاري براي گردآوري وجوه لازم براي سرمایه گذاري بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهاي اقتصادي باید ترکیبی از منابع تامین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در بر داشته باشد. کاهش هزینه سرمایه، حاصل حرکت واحد اقتصادي به سمت ساختار بهینه سرمایه می باشد. منظور از ساختار بهینه سرمایه، ترکیبی از بدهی وحقوق صاحبان سهام است که با آن ترکیب هزینه سرمایه در حداقل خود قرار گیرد.
در حال حاضر بورس اوراق بهادار در اغلب کشورهای دنیا یکی از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی لازم از طریق آن جمع آوری شده و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی این امکان قراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یابد. به منظور تداوم مشارکت عموم در سرمایه گذاری ها عملکرد شرکتها باید به گونه ای باشد که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران محقق شده و شرکتها در جهت حداکثر ثروت سهامداران حرکت نمایند.
اهداف پژوهش
هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد، تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر «مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. » چنانچه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، رفتارهای شهروندی، تعهد عاطفی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، روش تحقیق، روش شناسی