پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، هیأت علمی، دانشگاه شیراز، اعضای هیأت علمی

دانلود پایان نامه ارشد

سپاسگزاری

سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش همنوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است. اینکه که در سایه سار ایزد یکتا برگی دیگر از دفتر زندگی ام رقم خورده است، از سر بندگی خدای مهربان را شاکرم که مرا یارای آن فرمود تا در این عرصه گام زنم و به قدر همت و وسعت خویش، شریطه ی علم را دریابم. همچنین سپاس بی دریغ خویش را به پیشگاه بزرگانی تقدیم می دارم که نامشان در آسمان دانش چونان بارقه ای نور می درخشد، کسانی که در فراز و نشیب این راه سترگ همواره مرا یار خاطر بوده و با همتی بلند از دانش و خرد خویش بهره مند ساخته اند.
برخود لازم می دانم که از زحمات استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر مهدی محمدی ، که در کمال سعه صدر، در کلیه مراحل نگارش این پایان نامه مرا از راهنمایی های ارزشمندشان بهره مند ساختند، تشکر و قدردانی نمایم. از استاد مشاور عالیقدر جناب آقای دکتر جعفر ترک زاده که با راهنمایی ها و مشاوره های خود، سختی کار را برایم آسان نمودند، کمال تشکر را دارم. همچنین از روسای دانشکده های دانشگاه شیراز و اعضای هیأت علمی این دانشگاه محترم که در به ثمر رسیدن این اثر نهایت همکاری را انجام دادند، سپاسگزارم. در پایان صمیمانه ترین قدردانی را نثار کسانی می کنم که در همه لحظات، یار، دلسوز و موجب دلگرمی من بوده اند: پدر و مادر بزرگوارم و برادر و خواهر دلسوز و مهربانم.

چکیده

بررسی رابطه بین راهبری دانش و خلق و توسعه ی انواع شبکه های نوآوری: نقش واسطه ای تسهیم دانش دربین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

به کوشش
فرشته حکمت نیا

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین راهبری دانش و انواع شبکه های نوآوری با نقش واسطه گری تسهیم دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری، کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، 210 نفر نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه مقیاس راهبری دانش (محقق ساخته)، تسهیم دانش دیکسون (2001) و شبکه های نوآوری (محقق ساخته) بود. پس از محاسبه روایی و پایایی، مقیاس ها بین افراد نمونه توزیع گردید و داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر ، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار spss16 و LISREL8.54 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که راهبری دانش پیش بینی کننده ی معنادار انواع شبکه های نوآوری ساختار محور، کاربرد محور و فناوری محور می باشد. همچنین راهبری دانش پیش بینی کننده ی معنادار تسهیم دانش می باشد. تسهیم دانش با کنترل مکانیزم های راهبری دانش پیش بینی کننده معنادار انواع شبکه های نوآوری ساختار محور، کاربرد محور و فناوری محور است. و در نهایت راهبری دانش با واسطه ی تسهیم دانش پیش بینی کننده ی انواع شبکه های نوآوری ساختار محور، کاربرد محور و فناوری محور است. همچنین تفاوت معناداری بین ابعاد راهبری دانش ، بین ابعاد تسهیم دانش و بین انواع شبکه های نوآوری وجود نداشت.

کلمات کلیدی: راهبری دانش، تسهیم دانش، انواع شبکه های نوآوری، اعضای هیأت علمی، دانشگاه شیراز

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسأله 5
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 8
1-4 اهداف پژوهش 9
1-4-1هدف کلی 9
1-4-2اهداف جزئی 10
1-5 پرسش های پژوهش 10
1-6 تعاریف متغیرها 11
1-6-1تعریف مفهومی متغیرها 11
1-6-1-1 راهبری دانش 11
1-6-1-2 تسهیم دانش 11
1-6-1-3 شبکه های نوآوری 12
1-6-2 تعریف عملیاتی متغیرها 12
1-6-2-1 راهبری دانش 12
1-6-2-2 تسهیم دانش 12
1-6-2-3 انواع شبکه های نوآوری 13
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 راهبری دانش 15
2-1-1تعاریف 15
2-1-2تئوری های راهبری دانش 19
2-1-2-1تئوری تراکنش هزینه 20
2-1-2-2دیدگاه مبتنی بر دانش 20
2-1-2-3 تئوری عقلانیت محدود 21
2-1-2-4 مکتب شناخت 22
2-1-3 مکانیزم های راهبری دانش 24
2-1-3-1 مکانیزم‌های تشویقی 24
2-1-3-2 هویت سازمانی 25
2-1-3-3 اعتماد 26
2-1-3-4 کانال‌های ارتباط غیررسمی 27
2-1-3-5 یادگیری سازمانی 28
2-2 تسهیم دانش 29
2-2-1تعاریف 29
2-2-2 انگیزه های افراد از تسهیم دانش 31
2-2-2-1 تعارض بین گروه ها و میان فردی 32
2-2-2-2 برابری و عدالت 33
2-2-2-3 اعتماد بین افراد 34
2-2-2-4 سطح تعهد سازمانی 35
2-2-2-5 مدیریت منابع انسانی و شیوه های مدیریت فرهنگ 35
2-2-2-6 نگرانی های درباره ی قدرت / جایگاه/ تخصص 36
2-2-3 تئوري هاي مربوط به تسهيم دانش 37
2-2-4 عوامل موثر بر تسهيم دانش در سازمان 37
2-2-4-1عوامل فردی موثر بر تسهيم دانش 38
2-2-4-2 عوامل ساختاری موثر بر تسهيم دانش 39
2-2-4-3 عوامل فرهنگی موثر بر تسهيم دانش 40
2-2-4-4عوامل فناورانه تسهیم دانش 42
2-2-5 ابعاد تسهیم دانش 42
2-2-5-1-تسهیم دانش ترتیبی 43
2-2-5-2 تسهیم دانش آشکار 43
2-2-5-3تسهیم دانش پنهان 43
2-2-5-4 تسهیم دانش استراتژیک 44
2-2-5- 5تسهیم دانش کارشناسی 44
2-2-6 موانع تسهیم دانش 44
2-2-6-1 موانع بالقوه فردي 45
2-2-6-2 موانع بالقوه سازماني 45
2-2-6-3 موانع بالقوه فناورانه 45
2-3شبکه های نوآوری 46
2-3-1 نوآوری 46
2-3-2ضرورت ایجاد شبکه ها برای تسهیم دانش 47
2-3-3 ضرورت ایجاد شبکه ها برای اشاعه ی نوآوری 48
2-3-4 تعاریف شبکه های نوآوری 49
2-3-5 انواع شبکه های نوآوری 53
2-4 پیشینه پژوهشی 62
2-4-1 راهبری دانش 62
2-4-2 تسهیم دانش 65
2-4-3 شبکه های نوآوری 70

فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه 74
3-1 روش پژوهش 74
3-2 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری پژوهش 75
3-3 ابزار پژوهش 76
3-3-1 مقیاس مکانیزم های راهبری دانش 76
3-3-2 مقیاس تسهیم دانش 77
3-3-3مقیاس انواع شبکه های نوآوری 77
3-4 روایی و پایایی ابزار پژوهش 78
3-4-1 روایی و پایایی مقیاس محقق ساخته راهبری دانش 78
3-4-2 روایی و پایایی مقیاس تسهیم دانش دیکسون (2001) 79
3-4-3 روایی و پایایی مقیاس محققساخته انواع شبکه های نوآوری 80
3-5 روش جمع آوری اطلاعات 81
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 81
3-6-1 سوالات اصلی پژوهش 81
3-6-2سوالات فرعی پژوهش 82

فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه 84
4-1 یافته های پژوهش 84
4-1-1 یافته‌های توصیفی 84
4-1-2 یافته‌های استنباطی 87
4-1-2-1 سوالات اصلی پژوهش 87
4-1-2-2 سوالات فرعی پژوهش 95
4-2 جمع بندی یافته‌ها 99

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 101
5-2بحث و نتیجه گیری 101
5-3 نتیجه گیری نهایی 108
5-4محدودیت ها 110
5-4-1 محدودیت های اجرایی 110
5-4-2 محدودیت های پژوهشی 110
5-5پیشنهادها 110
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی 110
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی 111

منابع
منابع فارسی 112
منابع انگلیسی 116

پیوست‌ها
پیوست یک: مقیاس راهبری دانش 124
پیوست دو: مقیاس شبکه های نوآوری 125
پیوست سه: مقیاس تسهیم دانش 126

چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 2-1، عوامل تاثیر گذار روی تمایل افراد در تسهیم دانش 32
جدول 2-2، عوامل فردی موثر بر تسهیم دانش 39
جدول 2-3، عوامل ساختاری موثر بر تسهیم دانش 40
جدول 2-4، عوامل فرهنگی موثر بر تسهیم دانش 41
جدول2-5، عوامل فناورانه تسهیم دانش 42
جدول 3-1 : توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت و رتبه علمی 75
جدول 3-2: ابعاد و گویه های پرسشنامه محقق ساخته ی راهبری دانش 76
جدول 3-3: ابعاد و گویه‌های مقیاس تسهیم دانش دیکسون (2001) 77
جدول 3-4: ابعاد و گویه های مقیاس محقق ساختهی انواع شبکه های نوآوری 78
جدول 3-5: روایی و پایایی مقیاس راهبری دانش 79
جدول 3-6: روایی و پایایی مقیاس تسهیم دانش 80
جدول 3-7: روایی و پایایی مقیاس انواع شبکه های نوآوری 80
جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد مکانیزم ها و کل متغیر راهبری دانش 84
جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد انواع و کل متغیر تسهیم دانش 85
جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد انواع و کل متغیر شبکه های نوآوری 85
جدول 4-4 ماتریس همبستگی بین ابعاد مکانیزم های راهبری دانش، شبکه های
نوآوری و تسهیم دانش 86
جدول شماره 4-5: برازش مدل نهایی 95
جدول 4-6 مکانیزم غالب راهبری دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز 96
جدول 4-7 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در میانگین مکانیزم های راهبری دانش
در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز 96
جدول 4-8 بعد غالب تسهیم دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز 97
جدول 4-9 نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در میانگین ابعاد تسهیم دانش در بین اعضای
هیأت علمی دانشگاه شیراز 98
جدول 4-10 نوع غالب شبکه های نوآوری در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز 98

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل2-1 موانع تسهیم دانش 45
شکل 2-2 مدل تحقیقاتی از شبکه نوآوری 58
شکل 2-3 مدل مفهومی خلق دانش سازمانی برگرفته از رویکرد راهبری دانش 64

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: رابطه بین مکانیزم های راهبری دانش با شبکه های نوآوری در حالت
تخمین استاندارد 88
نمودار4- 2: رابطه بین نوع راهبری دانش با تسهیم دانش 90
نمودار 4-3: رابطه بین نوع راهبری دانش و تسهیم دانش با انواع شبکه های نوآوری 92
نمودار 4-4: مدل نهایی رابطه بین نوع راهبری دانش و تسهیم دانش با شبکه های
نوآوری 94

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

علی رغم اینکه در گذشته عامل اساسی مزیت رقابتی در سازمانها دسترسی به تفوق اقتصادی و مادی بودهاست؛ جامعه جهانی کنونی، یک جامعه دانشمحور است و لزوم رقابت هر سازمان دانشمحور در چنین فضایی، حفظ مزیت رقابتی بر مبنای برتری علمی است. بدیهی است که سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود نیاز دارند تا کارکنان خود را مجهز به دانش نمایند. (سیفالهی و داوری، 1388). دانش سازماني، در دنياي پرشتاب معاصر، فرصت مناسبي براي سازمانهايي است كه به خوبي آن را ميشناسند و مديريت ميكنند و درعينحال تهديدي جدي براي سازمانهايي است كه به تحولات محيطي كمتوجه بوده و آن را نميشناسند (لاجوردی، 1386).
ازآنجاکه حیات آموزش و پژوهش به یکدیگر گرهخورده است و پژوهش براي رونق خود به تغذیه علمی دانشگاه و دانشگاه نیز براي تجربه فرمولهایش به پژوهش نیاز دارد، بنابراین تعامل و بهاشتراكگذاري دانش میان اعضاي هیأت علمی شاغل در این مراکز انکارناپذیر است (انارکی و نوشین فرد، 1393). دانشگاهها و آموزش عالی از جمله سازمانهایی هستند که به تولید، خلق و تسهیم دانش میپردازند. آموزشعالي، محور توسعه و تحول در جوامع مختلف بوده و كانون اصلي تربيت نيروي انساني متخصص و آموزشديده در هر جامعه اي محسوب ميشود. تحقق مديريت دانش ، تسهيم و مستندسازي آن در دانشگاهها از ضروريات اساسي تلقی میشود چرا که دانش محصول اصلي دانشگاه است. دانشگاهها، مانند بسياري از سازمانهاي ديگر، در فضاي رقابتي قرارگرفته و ضروري است مطمئن شوند كه در اين محيط موردنظر آنها دانش خلق و منتقل ميگردد و بين افراد بهاشتراك گذاشته ميشود.
در این میان، اعضاي هيأت علمي مهمترين عناصر سازنده مؤسسههاي دانشگاهي در حوزه توليد و كاربرد دانش بهشمارميروند. بهنقل از کیم و جو (2008) چنانچه شرايط و بستر لازم براي اعضاي هيأت علمي فراهم شود، اين افراد ميتوانند دانش خود را به اشتراك بگذارند و باعث موفقيت سازمان شوند. به بيان ديگر، اين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تسهیم دانش، اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، دانشگاهها