تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، کارکنان دانشگاه

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت اول 2-2.مبانی نظری و ادبیات تحقیق 15
1-2-2. الف) مفهوم حمایت سازمانی ادراک شده 15
2-2-2. مقدمه‌ای بر تئوری حمایت سازمانی 17
3-2-2 . متغیرهای همبسته با حمایت سازمانی ادراک شده 21
1-3-2-2. متغیرهای معطوف به نحوه عمل و رفتار سازمان با کارکنان 21
2-3-2-2. شرایط و ویژگیهای شغل 22
3-3-2-2. ویژگیهای کارکنان 23
4-3-2-2 متغیرهای رفتاری و نگرشی 23
4-2-2. پیش بینی کننده‌های حمایت سازمانی 24
1-4-2-2.مشارکت در تصمیم گیری 24
2-4-2-2 حمایت سرپرست 25
3-4-2-2 عدالت سازمانی 26
4-4-2-2. فرصت رشد 28
5-2-2. پیامدهای حمایت سازمانی 28
1-5-2-2. تعهد سازمانی 28
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-2-2.درگیری شغلی 29
3-5-2-2. رفتار شهروندی سازمانی 29
4-5-2-2. کاهش فشارهای روحی 30
5-5-2-2. رضایت شغلی 31
6-5-2-2. انگیزه ترک شغل 31
3-2) ب: اعتماد سازمانی 32
1-3-2. مفهوم اعتماد 32
2-3-2. تعریف اعتماد 33
3-3-2. قلمرو موضوعی اعتماد 36
4-3-2. مفهوم سازی اعتماد در ادبیات سازمانی 38
1-4-3-2. انتظارات فردی 38
2-4-3-2. روابط بین فردی 39
3-4-3-2. ساختارهای اجتماعی 39
4-4-3-2. اصول اخلاقی 39
5-3-2. اعتماد و سرمایه اجتماعی 39
6-3-2. اعتماد و عملکرد 40
7-3-2. اعتماد و تغییر سازمانی 40
8-3-2. اعتماد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني 40
9-3-2. طبقه بندی های اعتماد 41
1-9-3-2. طبقه بندی دایتز و هرتوگ 41
2-9-3-2. مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز 43
3-9-3-2. طبقه بندی بیرد و آمند 45
4-9-3-2. طبقه بندی مورفی 45
5-9-3-2. طبقه بندی وارا 47
6-9-3-2. طبقه بندی الونن و دیگران 48
10-3-2. اعتماد سازمانی 51
11-3-2. ضرورت اعتماد در سازمان 52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
12-3-2. اعتماد سازمانی چیست؟ 53
13-3-2. انواع اعتماد در ارتباطات سازماني 54
1-13-3-2. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی 54
2-13-3-2. اعتماد مبتنی بر آگاهی 55
3-13-3-2. اعتماد مبتنی بر شناسایی 55
14-3-2. دیدگاههای مختلف در خصوص اعتماد سازمانی 56
1-14-3-2. اعتماد از دیدگاه فلسفه 56
2-14-32. اعتماد سازمانی از دیدگاه تکاملی 57
3-14-3-2. اعتماد سازمانی از دیدگاه روانشناسی اجتماعی 57
15-3-2. ویژگی های اعتماد سازمانی 58
16-3-2. اعتماد و نظریه پردازان سازمانی 59
17-3-2. اثر اعتماد سازمانی و فردی بر همدیگر 59
18-3-2. روحیه کاری افراد و چهار نوع بافت سازمانی. 60
19-3-2. گام‌های اعتمادسازی در سازمان 63
1-19-3-2. گام اول: فرهنگ‌سازی 63
2-19-3-2. گام دوم: رهبری 64
3-19-3-2.گام سوم: ایجاد ارتباطات 64
20-3-2. رویکردی فرایندی به توسعه اعتماد سازمانی 64
21-3-2. پیامدهای کمبود اعتماد 68
22-3-2. مزایای به کارگیری اعتماد برای سازمان 69
23-3-2. رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی 70
4-2. قسمت دوم: پیشینه پژوهش 70
1-4-2. تحقیقات انجام شده در داخل کشور 70
2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور 73
5-2. قسمت سوم: نتیجه گیری 76
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
1-3 . مقدمه 81
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3. روش اجرا و نوع پژوهش 81
3-3. جامعه آماری: 82
4-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری 82
5-3. روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 84
1-6-3. روایی پرسشنامه ها 84
2-6-3. پایایی پرسشنامه ها 85
7-3. روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 86
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش
1- 4. مقدمه 91
2- 4. یافته های آمار توصیفی تحقیق 91
3-4. تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهشی 99
فصل پنجم: استنباط و نتیجه گیری
1- 5. مقدمه 111
2-5 . خلاصه پژوهش 111
3-5. بحث و نتیجه گیری 111
4-5. نتیجه گیری کلی 118
5- 5. پیشنهادها 118
1-5-5. پیشنهادهای کاربردی 119
2- 5- 5. پیشنهادهای پژوهشی 121
6- 5- محدودیت های پژوهش 122
1- 6- 5- محدودیت های در اختیار یا کنترل محقق: 122
2-6- 5- محدودیت هایی که کنترل آنها از عهده ی پژوهشگر خارج است 122
منابع فارسی 125
منابع لاتین 129

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(1-3) فراوانی جامعه‌ی آماری به تفکیک جنسیت 82
جدول (2-3) حجم نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت 82
جدول (3-3) شیوه نمره‌گذاری سوالات پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده(طیف لیکرت) 83
جدول (4-3) شیوه نمره‌گذاری سوالات پرسشنامه اعتماد سازمانی (طیف لیکرت) 83
جدول(5-3) شماره سوالات پرسشنامه اعتماد سازمانی با مولفه‌های آن 84
جدول (6-3) اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری داده‌ها(پرسشنامه) 86
جدول( 1-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس 91
جدول(2-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن 92
جدول(3-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی 93
جدول(4-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت 94
جدول(5-4) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ وضعیت استخدامی 95
جدول(6-4 ) نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها 97
جدول( 7-4) وضعیت حمایت سازمانی ادراک شده در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان 99
جدول(8-4) وضعیت اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا همدان 99
جدول (9-4) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی‌سینا 100
جدول (10-4) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد جانبی در دانشگاه بوعلی‌سینا 101
جدول( 11-4) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد عمودی در دانشگاه بوعلی‌سینا 101
جدول( 12-4) ضرایب همبستگی حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد نهادی در دانشگاه بوعلی‌سینا 102
جدول(13-4) مقایسه میانگین حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان زن و مرد 102
جدول(14-4) مقایسه میزان حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا به لحاظ وضعیت استخدامی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 103
جدول(15-4) مقایسه میزان حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان دانشگاه بوعلی‌سینا به لحاظ وضعیت استخدامی آنها با استفاده از آزمون توکی 104
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (16-4) نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر اعتماد جانبی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا 105
جدول( 17-4) نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر اعتماد عمودی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا 106
جدول 18-4- نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر اعتماد نهادی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا 107

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(1-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس 92
نمودار(2-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن 93
نمودار(3-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی 94
نمودار(4-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت 95
نمودار(5-4) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب وضعیت استخدامی 96
نمودار(6-4) توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق به همراه منحنی نرمال 98
نمودار(7-4) نمودار پراکنش اعتماد جانبی در مقابل حمایت سازمانی ادراک شده 106
نمودار(8-4) نمودار پراکنش اعتماد عمودی در مقابل حمایت سازمانی ادراک شده 107
نمودار(9-4) نمودار پراکنش اعتماد نهادی در مقابل حمایت سازمانی ادراک شده 108

فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (1-1): مدل نظری تحقیق 13
شکل(2-1) سازمان اعتماد آفرین 37
شکل(2-2) پیوستار درجه اعتماد سازمانی 42
شکل (2-3 ) مدل مارتینز 45
شکل) 2-4 (، مقیاس ها و ترتیب‌های اعتماد 47
شکل (2-5) : مفهوم اعتماد عمودی، جانبی و نهادی 50
شکل(2-6) حساسیت بافتی اعتماد سازمانی 52
شکل(2-7) ضرورت اعتماد در سازمان 61
شکل(2-8) رویکرد فرآیندی به توسعه اعتماد سازمانی در میان کارکنان 65
شکل(2-9) مزایای به کارگیری اعتماد در سازمان 69

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1. مقدمه
امروزه در هر جامعهای سازمانها کارکردهای مهمی را انجام میدهند و نقشی حیاتی در زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ادارهی امور جامعه بازی میکنند. از این رو جامعهی امروزی برای کارایی سازمانها ارزش و اهمیت فراوانی قائل است زیرا بدون سازمانهای کارآمد و پویا جامعهی امروزی نمیتواند به هدفهای خود دست یابد و نیازهای گوناگون خود را برآورده سازد (عریضی و گلپرور، 1389: 149). در این میان سازمانهای آموزشی به علت گستردگی، منحصر به فرد بودن و تاثیر در رشد و توسعه از اهمیت فوقالعادهای برخوردارند (رابینز1، 1387). سازمانهای آموزشی در محیطی پویا، پیچیده، پر ابهام و سنت گریز قرار دارند و دائما از محیط اطراف خود اثر میپذیرند و تغییر را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفتهاند. با درک این مهم که تغییر جزء جدا نشدنی و ذاتی دانشگاههای هزارهی سوم شده است، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و آموزشی افزایش مییابد. از این رو داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و داراییهای حیاتی سازمان به حساب میآیند، منافع بسیار زیادی برای دانشگاهها به دنبال خواهد داشت (ابراهیمی و مشبکی، 1391: 9). گرچه تحقق اهداف سازمان در گرو همکاری و تعامل همهی اجزای سازمان است، ولی نقش و جایگاه منابع انسانی ویژه و منحصر به فرد است (زکی، 1385: 105). همچنین متغیرهای گوناگونی در هر سطح سازمانی میتوانند پیامدها و نتایج کاری کارکنان هر سازمانی را از خود متاثر سازند که از این میان میتوان به حمایت سازمانی ادراک شده2 اشاره کرد (چو، جانسون و گوچیات3،2009). حمایت سازمانی ادراک شده در برانگیخته کردن کارکنان تاثیر دارد و انتظارات کارکنان را افزایش میدهد و به همین منظور، سازمان باید با توجه به اهداف سازمانی، پاداش بیشتری برای انجام کار پرداخت کند. در نتیجه، این امر باعث میشود تا کارکنان با توجه به اهداف سازمانی و به واسطه حضور و فعالیت بیشتر، عملکرد خود را افزایش دهند(اردوگان و اندرس4، 2007) و ترک شغلشان کاهش می‌یابد(لی یو، هنگ-یو و فولی5،2006). از سوی دیگر اعتماد سازماني موجب تسهيل ارتباطات باز در سازمان، تسهيم

اطلاعات، رضايت شغلي، تعهد سازماني و افزايش عملكرد ميشود. ييلماز و اتالي6 (2009)، نيز بيان كردهاند كه اعتماد سازماني تأثير مثبتي بر تعهد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني، و همچنين بهبود ارتباطات اجتماعي دارد. علاوه بر اين، بر طبق گفته الونن7(2005)، اعتماد سازماني بر همكاري، ارتباطات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تامین مالی، سود تقسیمی، دارایی ها، اندازه شرکت Next Entries تحقیق رایگان با موضوع حمایت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، منابع انسانی